16.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/15


BESLUIT (EU) 2018/1733 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2018

tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van de wijziging van aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Ecuador en Peru, anderzijds

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2012/735/EU van de Raad van 31 mei 2012 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd), wordt voorlopig toegepast sinds 1 maart 2013 wat Peru betreft (3) en sinds 1 augustus 2013 wat Colombia betreft (4). Ecuador is toegetreden tot de overeenkomst door middel van een toetredingsprotocol (5), dat voorlopig wordt toegepast sinds 1 januari 2017.

(2)

Artikel 209 van de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om nieuwe geografische aanduidingen toe te voegen aan aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst nadat de bezwaarprocedure is afgerond en nadat de geografische aanduidingen zoals bedoeld in artikel 208 van de overeenkomst zijn onderzocht.

(3)

Colombia heeft bij de Unie een verzoek ingediend voor de toevoeging van nieuwe geografische aanduidingen aan aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst. De Unie heeft de bezwaarprocedure afgerond en de negen nieuwe geografische aanduidingen van Colombia onderzocht.

(4)

Volgens artikel 257, lid 2, van de overeenkomst is het Subcomité Intellectuele eigendom, dat door de partijen is opgericht overeenkomst artikel 257, lid 1, van de overeenkomst, verantwoordelijk voor het beoordelen van de in artikel 209 van de overeenkomst bedoelde informatie en voor het voorstellen van wijzigingen van aanhangsel 1 van bijlage XIII betreffende geografische aanduidingen aan het Handelscomité, dat door de partijen is opgericht bij artikel 12, lid 1, van de overeenkomst.

(5)

Op 5 oktober 2018 heeft het Subcomité Intellectuele eigendom de informatie met betrekking tot de negen nieuwe geografische aanduidingen van Colombia beoordeeld en aan het Handelscomité voorgesteld om aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst te wijzigen.

(6)

In artikel 13, lid 1, onder d), van de overeenkomst is bepaald dat het Handelscomité verantwoordelijk is voor het beoordelen en het nemen van besluiten beoogd in de overeenkomst over elk onderwerp dat de krachtens de overeenkomst opgerichte gespecialiseerde organen naar hem doorverwijzen.

(7)

In de gevallen als bedoeld in artikel 12, lid 4, van de overeenkomst worden overeenkomstig artikel 14, lid 3, van de overeenkomst de besluiten vastgesteld door de EU en het desbetreffende overeenkomstsluitende Andesland en hebben deze besluiten uitsluitend voor die partijen rechtsgevolgen. De kwestie valt onder de bepalingen van artikel 12, lid 4, van de overeenkomst, aangezien zij uitsluitend betrekking heeft op de bilaterale betrekkingen tussen de Europese Unie en Colombia, en is besproken tijdens een bilaterale vergadering van het Subcomité Intellectuele eigendom besproken.

(8)

Aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst moet daarom worden gewijzigd en de wijzigingen moeten worden goedgekeurd namens de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijzigingen van aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Ecuador en Peru, anderzijds, die vervat zijn in het ontwerpbesluit van het Handelscomité, worden hierbij namens de Europese Unie goedgekeurd.

Het ontwerpbesluit van het Handelscomité is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het hoofd van de delegatie van de Unie in het Handelscomité is gemachtigd om het besluit van dat comité namens de Europese Unie goed te keuren.

Artikel 3

Het besluit van het Handelscomité wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 november 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 21.12.2012, blz. 1.

(2)  Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 354 van 21.12.2012, blz. 3).

(3)  Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing tussen de Europese Unie en Peru van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 56 van 28.2.2013, blz. 1).

(4)  Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing tussen de Europese Unie en Colombia van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 201 van 26.7.2013, blz. 7).

(5)  Besluit (EU) 2016/2369 van de Raad van 11 november 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van het protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 1).


BIJLAGE

BESLUIT Nr. […]/2018 VAN HET HANDELSCOMITÉ

van […] 2018

tot wijziging van aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Ecuador en Peru, anderzijds

HET HANDELSCOMITÉ,

Gezien de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Ecuador en Peru, anderzijds, en met name artikel 13, lid 1, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 11 februari 2014 heeft Colombia bij de Unie een verzoek ingediend voor de toevoeging van nieuwe geografische aanduidingen aan aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst overeenkomstig artikel 209 van de overeenkomst. De Unie heeft de bezwaarprocedure afgerond en de negen nieuwe geografische aanduidingen van Colombia onderzocht.

(2)

Op 5 oktober 2018 heeft het Subcomité Intellectuele eigendom, overeenkomstig artikel 257, lid 2, van de overeenkomst, tijdens een vergadering tussen de EU en Colombia de informatie met betrekking tot de negen nieuwe geografische aanduidingen van Colombia beoordeeld en aan het Handelscomité voorgesteld om aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst te wijzigen.

(3)

Aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst moet daarom worden gewijzigd.

(4)

Het besluit tot wijziging van aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst kan worden aangenomen tijdens een vergadering van het Handelscomité tussen de Unie en Colombia, overeenkomstig artikel 14, lid 3, van de handelsovereenkomst, aangezien het uitsluitend betrekking heeft op de bilaterale betrekkingen tussen die partijen en de rechten en verplichtingen van de andere overeenkomstsluitende Andeslanden onverlet laat,

BESLUIT:

Artikel 1

In de tabel onder a), „Geografische aanduidingen van Colombia voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen”, in aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst, worden de vermeldingen in de bijlage bij dit besluit toegevoegd.

Artikel 2

Dit besluit, opgesteld in tweevoud, wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van het Handelscomité die gemachtigd zijn de overeenkomst namens de partijen te wijzigen. Dit besluit wordt van toepassing op de datum waarop de laatste van deze handtekeningen wordt gezet.

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te

Voor het Handelscomité

Hoofd van de delegatie van de EU

Hoofd van delegatie van Colombia


BIJLAGE

Café de Nariño

Koffie

Café de Cauca

Koffie

Café del Huila

Koffie

Bizcocho de Achira del Huila

Brood, gebak, cake, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

Queso Paipa

Kaas

Queso del Caquetá

Kaas

Clavel de Colombia

Sierbloemen en -planten

Rosa de Colombia

Sierbloemen en -planten

Crisantemo de Colombia

Sierbloemen en -planten