16.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/9


BESLUIT (EU) 2018/1731 VAN DE RAAD

van 12 november 2018

tot benoeming van twee leden en twee plaatsvervangers van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Deense regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 26 januari 2015, 5 februari 2015 en 23 juni 2015 heeft de Raad de Besluiten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) en (EU) 2015/994 (3) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 vastgesteld. Op 5 april 2016 is de heer Thomas KASTRUP-LARSEN bij Besluit (EU) 2016/552 van de Raad (4) als lid vervangen door de heer Erik NIELSEN. Op 7 maart 2017 is de heer Erik NIELSEN als lid vervangen door mevrouw Kirstine BILLE en is mevrouw Kirsten JENSEN herbenoemd als plaatsvervanger bij Besluit (EU) 2017/426 van de Raad (5).

(2)

In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van lid vrijgekomen vanwege het einde van de ambtstermijn van mevrouw Kirstine BILLE en de heer Jens Christian GJESING.

(3)

In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van plaatsvervanger vrijgekomen vanwege het einde van de ambtstermijn van de heer John SCHMIDT ANDERSEN en mevrouw Kirsten JENSEN,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio's worden de volgende personen benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2020:

a)

tot lid:

de heer Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

mevrouw Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

tot plaatsvervanger:

mevrouw Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

de heer Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 12 november 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

G. BLÜMEL


(1)  Besluit (EU) 2015/116 van de Raad van 26 januari 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 20 van 27.1.2015, blz. 42).

(2)  Besluit (EU) 2015/190 van de Raad van 5 februari 2015 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 31 van 7.2.2015, blz. 25).

(3)  Besluit (EU) 2015/994 van de Raad van 23 juni 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 159 van 25.6.2015, blz. 70).

(4)  Besluit (EU) 2016/552 van de Raad van 5 april 2016 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 12).

(5)  Besluit (EU) 2017/426 van de Raad van 7 maart 2017 tot benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken (PB L 64 van 10.3.2017, blz. 108).