12.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 256/103


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1523 VAN DE COMMISSIE

van 11 oktober 2018

houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (1), en met name artikel 7, lid 2,

Na raadpleging van het bij artikel 11, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2102 ingestelde comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn (EU) 2016/2102 zijn gemeenschappelijke toegankelijkheidseisen vastgesteld voor de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties en zijn de eisen vastgesteld voor de toegankelijkheidsverklaringen die door overheidsinstanties moeten worden afgelegd over de conformiteit van hun websites en mobiele applicaties met die richtlijn.

(2)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat overheidsinstanties toegankelijkheidsverklaringen afleggen met gebruikmaking van een modeltoegankelijkheidsverklaring die door de Commissie is opgesteld.

(3)

De lidstaten worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat overheidsinstanties hun toegankelijkheidsverklaringen regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, herzien en bijwerken.

(4)

Om te zorgen voor gemakkelijke toegang tot de toegankelijkheidsverklaring, moeten de lidstaten overheidsinstanties stimuleren om hun verklaringen vanaf elke webpagina van hun website toegankelijk te maken. De toegankelijkheidsverklaringen kunnen ook beschikbaar zijn in de mobiele applicatie.

(5)

Om de vindbaarheid en toegankelijkheid te vergroten, en om het hergebruik van de verstrekte informatie te vergemakkelijken, moet de toegankelijkheidsverklaring in voorkomend geval in een machineleesbaar formaat als bedoeld in Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) ter beschikking worden gesteld.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij dit besluit wordt de modeltoegankelijkheidsverklaring vastgesteld die in de lidstaten door overheidsinstanties moet worden gebruikt betreffende de conformiteit van hun websites en mobiele applicaties met de eisen van Richtlijn (EU) 2016/2102, en die is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Formaat van de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring wordt verstrekt in een toegankelijk formaat overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn (EU) 2016/2102, en, indien van toepassing, in machineleesbaar formaat als bedoeld in artikel 2, punt 6, van Richtlijn 2003/98/EG.

Artikel 3

Opstelling van de toegankelijkheidsverklaring

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de verklaringen die in de toegankelijkheidsverklaring worden afgelegd over de naleving van de in Richtlijn (EU) 2016/2102 vastgestelde eisen, juist zijn en gebaseerd zijn op een van de volgende maatregelen:

a)

een feitelijke evaluatie van de naleving door de website of de mobiele applicatie van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102, zoals:

een zelfbeoordeling door de overheidsinstantie;

een beoordeling door een derde partij, bijvoorbeeld een certificering;

b)

eventuele andere maatregelen die door de lidstaten passend worden geacht en die een gelijke mate van zekerheid bieden dat de verklaringen die in de toegankelijkheidsverklaring worden afgelegd, juist zijn.

2.   De toegankelijkheidsverklaring vermeldt welke methode, als bedoeld in lid 1, is gebruikt.

Artikel 4

Aanpassing van de toegankelijkheidsverklaring

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat overheidsinstanties in hun respectieve toegankelijkheidsverklaringen ten minste de in deel 1 van de bijlage vermelde verplichte inhoudseisen vermelden.

2.   De lidstaten mogen eisen toevoegen die verder gaan dan de facultatieve inhoud van deel 2 van de bijlage.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).


BIJLAGE

MODELTOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Instructies

Cursief gedrukte tekst moet naargelang van het geval door de overheidsinstantie worden geschrapt en/of gewijzigd.

Alle eindnoten moeten worden geschrapt vóór publicatie van de toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidsverklaring moet gemakkelijk te vinden zijn voor de gebruiker. Een link naar de toegankelijkheidsverklaring moet een prominente plaats krijgen op de homepage van de website of op elke webpagina beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld in een statische header of footer. Voor de toegankelijkheidsverklaring kan een gestandaardiseerde URL worden gebruikt. Voor mobiele toepassingen moet de toegankelijkheidsverklaring worden geplaatst zoals aangegeven in artikel 7, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2102. De toegankelijkheidsverklaring kan ook beschikbaar zijn in de mobiele applicatie.

DEEL 1

VERPLICHTE INHOUDSEISEN

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

[Naam van de overheidsinstantie] streeft ernaar [zijn]/[haar] [website(s)] [en] [mobiele applicatie(s)] toegankelijk te maken, overeenkomstig [nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad (1)].

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op [vul in wat de reikwijdte van de verklaring is, bv. website(s)/mobiele applicatie(s i ) waarop de verklaring van toepassing is, naargelang van het geval].

Nalevingsstatus ii

a) iii

Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] volledig aan [xxx iv].

b) v

Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] gedeeltelijkvi aan [xxx vii], [omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan] [en/of] [omdat de volgende vrijstellingen gelden].

c) viii

Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] niet aan [xxx ix]. De [de eis(en) waaraan niet is voldaan] [en/of] [de vrijstellingen] worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud x

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

a)

niet-naleving van de [nationale wetgeving]

[Noem de eis(en) van website(s)/mobile toepassing(en) die niet worden nageleefd, en/of, beschrijf welk(e) deel(delen)/inhoud/functie(s) nog niet aan de eis(en) voldoen. xi]

b)

onevenredige last

[Noem het/de niet-toegankelijke deel (delen)/inhoud/functie(s) waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.]

c)

de inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

[Noem het/de niet-toegankelijke deel (delen)/inhoud/functie(s) dat/die buiten de toepasselijke wetgeving valt/vallen.]

[Vermeld toegankelijke alternatieven, indien van toepassing.]

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op [datum xii].

[Geef aan welke methode is gebruikt bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie (2) ).]

[De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op [vul datum laatste herziening in xiii ].]

Feedback en contactgegevens

[Geef een beschrijving van, en een link naar, het feedbackmechanisme dat moet worden gebruikt om de overheidsinstantie in kennis te stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud te vragen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt.]

[Geef contactgegevens van de betrokken entiteit(en)/eenheid (eenheden)/persoon(personen) (naargelang van het geval) die verantwoordelijk is (zijn) voor de toegankelijkheid en voor de verwerking van verzoeken die via het feedbackmechanisme worden verstuurd.]

Handhavingsprocedure

[Geef een beschrijving van, en een link naar, de handhavingsprocedure die moet worden gevolgd in het geval van onbevredigende antwoorden op kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd.]

[Contactgegevens van de betrokken handhavingsinstantie.]

DEEL 2

FACULTATIEVE INHOUD

De volgende facultatieve inhoud kan worden toegevoegd aan de toegankelijkheidsverklaring, als dat passend wordt geacht:

1)

een toelichting bij het streven van de overheidsinstantie naar digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld:

diens intentie om tot een hoger niveau van toegankelijkheid te komen dan wettelijk vereist;

de corrigerende maatregelen die worden genomen om de niet-toegankelijkheid van inhoud van websites en mobiele applicaties te verhelpen, met inbegrip van een tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen;

2)

formele goedkeuring (op bestuurlijk of politiek niveau) van de toegankelijkheidsverklaring;

3)

de datum van publicatie van de website en/of de mobiele applicatie;

4)

de datum van de laatste actualisering van de website en/of de mobiele applicatie na een grondige herziening van de inhoud daarvan;

5)

een link naar een evaluatieverslag, indien beschikbaar, en met name indien de nalevingsstatus van de website of de mobiele toepassing wordt aangeduid als „a) voldoet volledig aan de eisen”;

6)

aanvullende telefonische ondersteuning voor gehandicapten en gebruikersondersteuning voor hulptechnologie;

7)

eventuele andere passend geachte inhoud.

i

Bij mobiele applicaties graag informatie over de versie en de datum vermelden.

ii

Kies een van de onderstaande opties, bv. a), b) of c), en schrap de opties die niet van toepassing zijn.

iii

Selecteer a) alleen indien volledig en zonder uitzondering aan alle eisen van de normen en technische specificaties is voldaan.

iv

Voeg een referentie naar de normen en/of technische specificaties toe, dan wel een referentie naar de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn.

v

Selecteer b) indien, op enkele uitzonderingen na, aan de meeste eisen van de normen en technische specificaties is voldaan.

vi

Dit betekent dat nog niet volledig aan de eisen is voldaan en dat de nodige maatregelen moeten worden genomen om volledige overeenstemming te bereiken.

vii

Voeg een referentie naar de normen en/of technische specificaties toe, dan wel een referentie naar de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn.

viii

Selecteer c) indien niet is voldaan aan de meeste eisen van de normen en technische specificaties.

ix

Voeg een referentie naar de normen en/of technische specificaties toe, dan wel een referentie naar de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn.

x

Kan worden geschrapt indien niet van toepassing.

xi

Beschrijf, voor zover mogelijk, in niet-technische termen in welk opzicht de inhoud niet toegankelijk is, met inbegrip van de verwijzing(en) naar de toepasselijke normen en/of technische specificaties waaraan niet is voldaan; bijvoorbeeld:

„Het login-formulier van de applicatie voor het delen van documenten is niet volledig geschikt voor gebruik met een toetsenbord (eis nummer XXX (indien van toepassing)).”.

xii

Vul de datum in van eerste opstelling of van een latere actualisering van de toegankelijkheidsverklaring naar aanleiding van een evaluatie van de websites/mobiele applicaties waarop zij van toepassing is. Aanbevolen wordt een evaluatie uit te voeren en de toegankelijkheidsverklaring te actualiseren na een grondige herziening van de website/mobiele applicatie.

xiii

Aanbevolen wordt de nauwkeurigheid van beweringen die in de toegankelijkheidsverklaring worden gedaan regelmatig te herzien, en ten minste eenmaal per jaar. Indien een dergelijke herziening heeft plaatsgevonden zonder volledige evaluatie van de website/mobiele app, ongeacht of die herziening tot veranderingen van de toegankelijkheidsverklaring heeft geleid, gelieve de datum van de laatste van die herzieningen aan te geven.

(1)  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

(2)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 256 van 12.10.2018, blz. 103).