27.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 217/7


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1203 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 2018

tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van essenhout van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 van de Commissie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 5848)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name artikel 15, lid 1, eerste streepje, en bijlage IV, deel A, rubriek I, punten 2.3, 2.4 en 2.5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG, in samenhang met bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, van die richtlijn, is voorzien in bijzondere eisen voor het in de Unie binnenbrengen van hout van Fraxinus L. (essenhout), alsmede van enkele andere houtsoorten, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

(2)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 van de Commissie (2) zijn de lidstaten gemachtigd tijdelijk af te wijken van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG, in samenhang met bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, van die richtlijn, betreffende bijzondere eisen voor het in de Unie binnenbrengen van hout van Fraxinus L. (essenhout) van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

(3)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 is op 30 juni 2018 verstreken. Daarom moet het door dit besluit worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat het in de Unie binnenbrengen van dat hout wordt voortgezet.

(4)

Gezien de ervaring die is opgedaan tijdens de toepassing van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 is het passend de eisen daarvan bij dit besluit te blijven toepassen.

(5)

Op basis van informatie die tijdens een audit van de Commissie in de Verenigde Staten van Amerika in januari 2018 is verkregen, en de informatie die tijdens en na afloop van die audit is verstrekt door de nationale organisatie ter bescherming van planten van de Verenigde Staten van Amerika, is het echter passend om voor strengere inspectie en strenger toezicht op essenhout in de Verenigde Staten van Amerika te pleiten. Daartoe moeten specifieke voorwaarden worden vastgesteld met betrekking tot de controle van gegevens, procedures en etikettering, inspecties voorafgaand aan verzending en het toezicht op erkende zagerijen.

(6)

Voor een betere beoordeling van de wijze waarop dit besluit wordt toegepast, moeten de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten informatie verstrekken over de gedane invoer.

(7)

Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 worden ingetrokken.

(8)

Dit besluit moet van toepassing zijn tot en met 30 juni 2020 om tegen die tijd een evaluatie te kunnen maken van de uitvoering ervan.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Machtiging om af te wijken

In afwijking van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG, in samenhang met bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, van die richtlijn mogen de lidstaten toestaan dat op hun grondgebied hout van Fraxinus L., van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika („het gespecificeerde hout”), wordt binnengebracht, mits dat hout voorafgaand aan de verplaatsing vanuit de Verenigde Staten van Amerika aan de in de bijlage bij dit besluit vastgestelde voorwaarden voldoet.

Artikel 2

Fytosanitair certificaat

1.   Het gespecificeerde hout gaat vergezeld van een in de Verenigde Staten van Amerika afgegeven fytosanitair certificaat overeenkomstig artikel 13 bis, leden 3 en 4, van Richtlijn 2000/29/EG, waarin wordt verklaard dat bij inspectie is gebleken dat het hout vrij van schadelijke organismen is.

2.   In de rubriek „Aanvullende aangifte” van het fytosanitair certificaat komen de volgende vermeldingen voor:

a)

de verklaring „In overeenstemming met de vereisten van de Europese Unie in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2103 van de Commissie”;

b)

het bundelnummer of de bundelnummers van elke specifieke bundel die wordt uitgevoerd;

c)

de naam van de erkende voorziening(en) in de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel 3

Rapportage van invoer

De lidstaat van invoer verstrekt de Commissie en de andere lidstaten uiterlijk op 31 december van elk jaar informatie over de hoeveelheden van de zendingen gespecificeerd hout die in dat jaar op grond van dit besluit zijn ingevoerd.

Artikel 4

Kennisgeving van niet-naleving

De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van elke zending die niet aan dit besluit voldoet. De kennisgeving geschiedt niet later dan twee werkdagen na de datum van onderschepping van een dergelijke zending.

Artikel 5

Intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Vervaldatum

Dit besluit vervalt op 30 juni 2020.

Artikel 7

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 2018.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 van de Commissie van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van essenhout van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2416 waarbij bepaalde gebieden van de Verenigde Staten van Amerika worden erkend als zijnde vrij van Agrilus planipennis Fairmaire (PB L 32 van 7.2.2017, blz. 35).


BIJLAGE

1.   Eisen voor de verwerking

De verwerking van het gespecificeerde hout moet aan alle volgende eisen voldoen:

a)

Ontschorsing

Het gespecificeerde hout is van bast ontdaan, met uitzondering van visueel afzonderlijke en duidelijk te onderscheiden stukjes bast — ongeacht hun aantal — die voldoen aan een van de volgende vereisten:

i)

zij zijn minder dan 3 cm breed (ongeacht de lengte), of

ii)

indien zij breder dan 3 cm zijn, is de totale oppervlakte van elk afzonderlijk stuk bast kleiner dan 50 cm2.

b)

Zagen

Het gespecificeerde gezaagde hout is vervaardigd van rondhout dat van bast is ontdaan.

c)

Warmtebehandeling

Het gespecificeerde hout is in een door de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) of een door de APHIS erkende instantie goedgekeurde verwarmingskamer gedurende 1 200 minuten door de doorsnede verwarmd tot ten minste 71 °C.

d)

Drogen

Het gespecificeerde hout is gedurende ten minste twee weken gedroogd volgens een door de APHIS erkend industrieel droogschema.

Het uiteindelijke vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 10 %, berekend op de droge stof.

2.   Eisen voor voorzieningen

Het gespecificeerde hout moet zijn geproduceerd, behandeld of opgeslagen in een voorziening die aan alle volgende eisen voldoet:

a)

zij is officieel erkend door de APHIS, of een door de APHIS erkende instantie, overeenkomstig zijn certificeringsprogramma voor het schadelijke organisme Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

zij is geregistreerd in een databank die op de APHIS-website is gepubliceerd;

c)

zij wordt ten minste één keer per maand geïnspecteerd door de APHIS of een door de APHIS erkende instantie, waarbij is vastgesteld dat aan de eisen van deze bijlage wordt voldaan. Indien deze inspecties door een door de APHIS erkende instantie worden verricht, moet de APHIS om de zes maanden een audit uitvoeren van deze werkzaamheden. De zesmaandelijkse audits omvatten de controle van de procedures en de documentatie van de instantie en inspecties in erkende voorzieningen;

d)

zij gebruikt voor de behandeling van het gespecificeerde hout apparatuur die overeenkomstig de gebruikershandleiding wordt geijkt;

e)

zij houdt gegevens over de uitgevoerde procedures bij, die door de APHIS of een door de APHIS erkende instantie kunnen worden gecontroleerd; deze gegevens betreffen onder meer de duur van de behandeling, de temperatuur tijdens de behandeling en, voor elke specifieke uit te voeren bundel, de nalevingscontrole en het uiteindelijke vochtgehalte.

3.   Etikettering

Op elke bundel van het gespecificeerde hout moeten een uniek bundelnummer en een etiket met de woorden „HT-KD” of „Heat Treated-Kiln Dried” zichtbaar worden aangebracht. Het etiket moet zijn afgegeven door of onder toezicht van een aangewezen functionaris van de erkende voorziening nadat deze heeft gecontroleerd dat voldaan is aan de eisen voor de verwerking in punt 1 en de eisen voor voorzieningen in punt 2.

4.   Inspecties voorafgaand aan uitvoer

Het voor de Unie bestemde gespecificeerde hout moet voorafgaand aan uitvoer worden geïnspecteerd door de APHIS of door een door de APHIS erkende instantie om te waarborgen dat aan de eisen in de punten 1 en 3 is voldaan.