21.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 210/2


BESLUIT (EU) 2018/1153 VAN DE RAAD

van 26 juni 2018

inzake de ondertekening namens de Unie, van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij zijn besluit van 7 maart 2016 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de regering van de Volksrepubliek China over een overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart. De Commissie heeft namens de Unie met de Volksrepubliek China onderhandeld over een Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China („de overeenkomst”) om de bilaterale samenwerking te bevorderen en de handel en investeringen in luchtvaartproducten tussen de Unie en de Volksrepubliek China te vergemakkelijken.

(2)

De overeenkomst moet namens de Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later datum,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening namens de Unie van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China („de overeenkomst”), onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 26 juni 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA