8.5.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 117/17


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2018/694 VAN DE RAAD

van 7 mei 2018

tot uitvoering van Besluit 2014/932/GBVB betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2014/932/GBVB van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen (1), en met name artikel 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 december 2014 Besluit 2014/932/GBVB vastgesteld.

(2)

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens punt 19 van Resolutie 2140 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 23 april 2018 de gegevens met betrekking tot één persoon die aan beperkende maatregelen onderworpen is, geactualiseerd.

(3)

De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  PB L 365 van 19.12.2014, blz. 147.


BIJLAGE

De vermelding met betrekking tot de onderstaande persoon wordt vervangen door de volgende vermelding:

„3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Naam in oorspronkelijk schrift: Image

Hoedanigheid: a) voorzitter van de General People's Congress Party van Jemen; b) voormalig president van de Republiek Jemen. Geboortedatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Geboorteplaats: a) Bayt al-Ahmar, gouvernement Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00016161 (Jemen). Nationaal identiteitsnummer: 01010744444. Overige informatie: Geslacht: mannelijk. Status: naar verluidt overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 7.11.2014 (gewijzigd op 20 november 2014, 23 april 2018).

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ali Abdullah Saleh werd op 7 november 2014 op de lijst geplaatst voor sancties overeenkomstig de punten 11 en 15 van resolutie 2140 (2014), omdat hij voldoet aan de criteria voor plaatsing op de lijst genoemd in de punten 17 en 18 van de resolutie.

Ali Abdullah Saleh heeft handelingen verricht die de vrede, de veiligheid, of de stabiliteit van Jemen bedreigen, zoals handelingen die de uitvoering van het akkoord van 23 november 2011 tussen de regering van Jemen en de oppositie, dat voorziet in een vreedzame machtsoverdracht in Jemen, belemmeren en het politieke proces in Jemen dwarsbomen.

Met ingang van het op 23 november 2011 door de Samenwerkingsraad van de Golf gesloten akkoord, is Ali Abdullah Saleh na meer dan dertig jaar afgetreden als president van Jemen.

Vanaf najaar 2012 geldt Ali Abdullah Saleh als een van de felste voorstanders van gewelddadige Houthi-acties in Noord-Jemen.

Opstootjes in het zuiden van Jemen in februari 2013 waren het gevolg van de gecombineerde acties van Ali Abdullah Saleh, AQAP en de zuidelijke secessionist Ali Salim al-Bayd om onrust te creëren voor de aanvang van de conferentie van de nationale dialoog in Jemen van 18 maart 2013. Meer recentelijk, sedert september 2014, probeert Saleh Jemen te destabiliseren door anderen te gebruiken om de centrale regering te ondermijnen en voldoende instabiliteit te creëren om een staatsgreep uit te lokken. Blijkens een in september 2014 uitgebracht rapport van het VN-deskundigenpanel voor Jemen zou Saleh volgens geïnterviewden gewelddadige acties van bepaalde Jemenitische groepen steunen met geld en politieke steun, en door ervoor te zorgen dat GPC-leden de destabilisering van Jemen met allerlei middelen in de hand blijven werken.”.