6.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 90/36


BESLUIT (EU) 2018/539 VAN DE RAAD

van 20 maart 2018

betreffende de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 6,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/1792 van de Raad (2) is de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiėle maatregelen betreffende verzekering en herverzekering („de overeenkomst”) ondertekend op 22 september 2017, onder voorbehoud van sluiting ervan op een latere datum.

(2)

De sluiting van de overeenkomst zal leiden tot verhoogde regelgevingszekerheid bij de toepassing van verzekerings- en herverzekeringsregelgevingskaders voor verzekeraars en herverzekeraars die actief zijn in de Unie en de Verenigde Staten van Amerika en tot verbeterde bescherming van verzekeringnemers en andere consumenten via samenwerking tussen toezichthouders inzake de uitwisseling van informatie.

(3)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiėle maatregelen betreffende verzekering en herverzekering wordt goedgekeurd namens de Unie (3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 8 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (4).

Artikel 3

De Commissie vertegenwoordigt de Unie in het gemengd comité waarin artikel 7 van de overeenkomst voorziet, mits voorafgaande kennisname van het standpunt van de Raadsgroep financiële diensten; zij licht die Raadsgroep, indien dat passend is en ten minste eenmaal per jaar, in over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

Artikel 4

Ieder standpunt dat namens de Unie kenbaar wordt gemaakt, wordt vastgesteld overeenkomstig de Verdragen en derhalve door de Raad als bepaald in artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie of artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

E. ZAHARIEVA


(1)  Goedkeuring van 1 maart 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2017/1792 van 29 mei 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PB L 258 van 6.10.2017, blz. 1).

(3)  De tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in PB L 258 van 6.10.2017, blz. 4, samen met het besluit inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing ervan.

(4)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.