16.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/1


BESLUIT (EU) 2018/61 VAN DE RAAD

van 21 maart 2017

inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 25 september 2014 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de Verenigde Staten van Amerika over een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (1) („de overeenkomst”), die op 1 mei 2011 in werking is getreden. De onderhandelingen werden succesvol afgesloten met een uitwisseling van e-mails tussen de hoofdonderhandelaars, waarbij zij aangaven akkoord te gaan met de tekst waarover was onderhandeld.

(2)

De wijziging van de overeenkomst („wijziging 1”) leidt tot een uitbreiding van de samenwerkingsgebieden in het kader van de overeenkomst waarop wederzijdse aanvaarding van bevindingen van overeenstemming en goedkeuringen van toepassing kunnen zijn, zodat de beschikbare middelen optimaal kunnen worden gebruikt en bijgevolg de kosten kunnen worden gedrukt, met behoud van een hoog niveau van veiligheid in de luchtvaart.

(3)

Wijziging 1 moet worden ondertekend.

(4)

Om de vaststelling van een nieuwe bijlage inzake de afgifte van bewijzen van bevoegdheid als piloot mogelijk te maken in het kader het uitgebreide toepassingsgebied van de overeenkomst, waarvan het belang moet worden gezien in de context van de relevante bepalingen inzake de omzetting van bewijzen van bevoegdheid van derde landen van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie (2), moet wijziging 1 voorlopig worden toegepast in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening namens de Unie van wijziging 1 van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid, onder voorbehoud van de sluiting van wijziging 1.

De tekst van wijziging 1 is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om wijziging 1 namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Wijziging 1 wordt voorlopig toegepast, overeenkomstig artikel 2 ervan, vanaf de datum van de ondertekening ervan, in afwachting van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

E. SCICLUNA


(1)  PB L 291, 9.11.2011, blz. 3.

(2)  Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1).