12.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/37


BESLUIT (EU) 2018/51 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 oktober 2017

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (1), en met name punt 12,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het flexibiliteitsinstrument kunnen nauwkeurig bepaalde uitgaven worden gefinancierd die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima zouden kunnen worden gefinancierd.

(2)

Het jaarlijkse maximumbedrag voor het flexibiliteitsinstrument bedraagt 600 000 000 EUR (prijzen van 2011), zoals vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad (2).

(3)

Het is noodzakelijk om met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen ter financiering van passende maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen.

(4)

Nadat alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor rubriek 4 (Europa als wereldspeler) zijn onderzocht, is het nodig middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de middelen op de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, te weten 275 000 000 EUR boven het maximum van rubriek 4, ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO). Dit bedrag omvat in voorafgaande jaren vervallen bedragen van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering die beschikbaar worden gesteld voor het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)

Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten alleen voor het begrotingsjaar 2017 worden toegewezen,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2017 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 275 000 000 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 4 (Europa als wereldspeler) ter beschikking gesteld.

Het in de eerste alinea bedoelde bedrag wordt gebruikt voorde voorziening van de financiering voor het Garantiefonds van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling.

2.   Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten in 2 017 275 000 000 EUR bedragen. Het bedrag wordt goedgekeurd overeenkomstig de begrotingsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 25 oktober 2017.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

M. MAASIKAS


(1)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).