24.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/1


DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2018/1577

van de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (4),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (5),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, definitief vastgesteld op 30 november 2017 (6),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, goedgekeurd door de Commissie op 31 mei 2018,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018, vastgesteld door de Raad op 4 september 2018 en de volgende dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 11 september 2018,

gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 11 september 2018.

De voorzitter

A. TAJANI


(1)  PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

(2)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(3)  PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(4)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(5)  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(6)  PB L 57 van 28.2.2018.


GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 4 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2018

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

A. Inleiding en financiering van de algemene begroting 3
B. Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel 12

— Titel 1:

Eigen middelen 13

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven 18

— Titel 13:

Regionaal beleid en stadsontwikkeling 21

A.   INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2018 moeten worden gedekt overeenkomstig artikel 1 van Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

UITGAVEN

Omschrijving

Begroting 2018 (1)

Begroting 2017 (2)

Verschil (in %)

1.

Slimme en inclusieve groei

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Veiligheid en burgerschap

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Europa als wereldspeler

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Administratie

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Compensatie

p.m.

p.m.

Speciale instrumenten

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Totaal uitgaven  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


ONTVANGSTEN

Omschrijving

Budget 2018 (4)

Begroting 2017 (5)

Verschil (in %)

Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Terugbetaling van het overschot van het Garantiefonds (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Nettosaldo van btw- en bnp/bni-middelen uit vorige begrotingsjaren (hoofdstukken 3 1, 3 2 en 3 3)

p.m.

p.m.

Totaal van de ontvangsten van de titels 3 t/m 9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Nettobedrag van de douanerechten en de suikerheffingen (hoofdstukken 1 1 en 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Eigen middelen uit de btw tegen uniform percentage (tabellen 1 en 2, hoofdstuk 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Nog te financieren uit de aanvullende middelenbron (bni-middelen, tabel 3, hoofdstuk 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Uit de eigen middelen zoals bedoeld in artikel 2 van Besluit 2014/335/EU, Euratom te dekken kredieten (6).

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Totaal ontvangsten  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABEL 1

Berekening van de aftopping van de uniforme btw-grondslagen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2014/335/EU, Euratom

Lidstaat

1 % van de niet-afgetopte btw-grondslag

1 % van het bruto nationaal inkomen

Aftoppingspercentage (in %)

1 % van het bruto nationaal inkomen (bni) × aftoppingspercentage

1 % van de afgetopte btw-grondslag (8)

Lidstaten met afgetopte btw-grondslag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

België

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulgarije

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Tsjechië

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Denemarken

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Duitsland

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estland

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estland

Ierland

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Griekenland

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Spanje

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Frankrijk

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Kroatië

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Kroatië

Italië

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Cyprus

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Cyprus

Letland

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litouwen

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luxemburg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luxemburg

Hongarije

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nederland

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Oostenrijk

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Polen

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Roemenië

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovenië

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slowakije

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finland

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Zweden

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Verenigd Koninkrijk

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Totaal

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABEL 2

Verdeling van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2014/335/EU, Euratom (hoofdstuk 1 3)

Lidstaat

1 % van de afgetopte btw-grondslag

Uniform percentage van de eigen middelen „btw” (in %)

Eigen middelen „btw” tegen uniform percentage

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

België

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulgarije

238 743 000

0,30

71 622 900

Tsjechië

732 794 000

0,30

219 838 200

Denemarken

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Duitsland

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estland

115 396 000

0,30

34 618 800

Ierland

860 539 000

0,30

258 161 700

Griekenland

740 156 000

0,30

222 046 800

Spanje

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Frankrijk

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Kroatië

241 636 000

0,30

72 490 800

Italië

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Cyprus

92 779 000

0,30

27 833 700

Letland

113 835 000

0,30

34 150 500

Litouwen

175 208 000

0,30

52 562 400

Luxemburg

197 348 500

0,30

59 204 550

Hongarije

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nederland

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Oostenrijk

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Polen

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Roemenië

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovenië

200 037 000

0,30

60 011 100

Slowakije

300 056 000

0,30

90 016 800

Finland

962 168 000

0,30

288 650 400

Zweden

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Verenigd Koninkrijk

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Totaal

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABEL 3

Vaststelling van het uniforme percentage en verdeling van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2014/335/EU, Euratom (hoofdstuk 1 4)

Lidstaat

1 % van het bruto nationaal inkomen

Uniform percentage van de eigen middelen „aanvullende grondslag”

Eigen middelen „aanvullende grondslag” tegen uniform percentage

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

België

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Bulgarije

503 702 000

 

327 262 414

Tsjechië

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Denemarken

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Duitsland

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Estland

230 792 000

 

149 948 873

Ierland

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Griekenland

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Spanje

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Frankrijk

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Kroatië

483 272 000

 

313 988 750

Italië

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Cyprus

185 558 000

 

120 559 694

Letland

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Litouwen

411 930 000

 

267 636 829

Luxemburg

394 697 000

 

256 440 302

Hongarije

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

Nederland

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Oostenrijk

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Polen

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Portugal

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Roemenië

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Slovenië

429 322 000

 

278 936 661

Slowakije

865 923 000

 

562 602 593

Finland

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Zweden

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Verenigd Koninkrijk

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Totaal

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABEL 4

Berekening van de brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdragen van Denemarken, Nederland en Zweden overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2014/335/EU, Euratom (hoofdstuk 1 6)

Lidstaat

Brutovermindering

Aandelen in de bni-grondslagen

Bni-sleutel toegepast op de brutovermindering

Financiering van de vermindering

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

België

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulgarije

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Tsjechië

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Denemarken

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Duitsland

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estland

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Ierland

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Griekenland

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Spanje

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Frankrijk

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Kroatië

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Italië

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Cyprus

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Letland

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litouwen

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luxemburg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Hongarije

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nederland

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Oostenrijk

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Polen

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Roemenië

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovenië

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slowakije

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finland

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Zweden

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Verenigd Koninkrijk

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Totaal

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABEL 5

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor het begrotingsjaar 2017 overeenkomstig artikel 4 van Besluit 2014/335/EU, Euratom (hoofdstuk 1 5)

Omschrijving

Coëfficiënt (10) (%)

Bedrag

1.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de theoretische niet-afgetopte btw-grondslag

17,1194

 

2.

Aandeel van het Verenigd Koninkrijk (in %) in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Totale toegerekende uitgaven

 

118 550 222 885

5.

Met de uitbreiding verband houdende uitgaven (11)

 

25 135 292 635

6.

Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Oorspronkelijk bedrag van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk (12)

 

1 019 406 910

9.

Kerncorrectie voor het Verenigd Koninkrijk = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Uitzonderlijke meevallers aan traditionele eigen middelen (13)

 

–45 769 948

11.

Correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABEL 6

Berekening van de financiering van de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, vastgesteld op – 4 992 305 660  EUR (hoofdstuk 1 5)

Lidstaat

Aandelen in de bni-grondslagen

Aandelen zonder het Verenigd Koninkrijk

Aandelen zonder Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk

3/4 van het aandeel van Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden in kolom 2

Kolom 4 verdeeld volgens de sleutel van kolom 3

Financieringssleutel

Op de correctie toegepaste financieringssleutel

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

België

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulgarije

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Tsjechië

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Denemarken

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Duitsland

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estland

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Ierland

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Griekenland

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Spanje

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Frankrijk

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Kroatië

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Italië

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Cyprus

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Letland

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litouwen

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luxemburg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Hongarije

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nederland

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Oostenrijk

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Polen

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Roemenië

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovenië

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slowakije

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finland

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Zweden

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Verenigd Koninkrijk

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Totaal

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

De berekening is tot op 15 decimalen nauwkeurig.

TABEL 7

Overzicht van de financiering (14) van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat

Lidstaat

Traditionele eigen middelen (TEM)

 

Btw- en bni-middelen, inclusief aanpassingen

Totaal van de eigen middelen (15)

Nettobijdragen van de suikersector (80 %)

Nettodouanerechten (80 %)

Totaal netto traditionele eigen middelen (80 %)

Inningskosten (20 % van bruto TEM) (p.m.)

Eigen middelen uit de btw

Bni-middelen

Vermindering ten voordele van Denemarken, Nederland en Zweden.

Correctie voor het Verenigd Koninkrijk

Totaal nationale bijdragen

Aandeel (%) in totaal „nationale bijdragen”

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

België

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Bulgarije

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Tsjechië

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Denemarken

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Duitsland

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Estland

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Ierland

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Griekenland

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Spanje

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Frankrijk

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Kroatië

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Italië

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Cyprus

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Letland

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Litouwen

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Luxemburg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Hongarije

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Nederland

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Oostenrijk

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Polen

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Roemenië

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Slovenië

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Slowakije

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Finland

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Zweden

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Verenigd Koninkrijk

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Totaal

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL

Titel

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

1

EIGEN MIDDELEN

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

555 542 325

 

555 542 325

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

45 050 050

 

45 050 050

6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

110 000 000

 

110 000 000

7

ACHTERSTANDSRENTE EN GELDBOETEN

115 000 000

 

115 000 000

8

OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

6 186 061

 

6 186 061

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

25 001 000

 

25 001 000

 

TOTAAL-GENERAAL

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

TITEL 1

EIGEN MIDDELEN

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

 

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Productieheffingen met betrekking tot het verkoopseizoen 2005/2006 en vorige seizoenen

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Bijdragen in verband met de opslag van suiker

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Heffingen op de niet-uitgevoerde productie van C-suiker, C-isoglucose en C-inulinestroop, en van vervangende C-suiker en C-isoglucose

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Productieheffing

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Eenmalige heffing op extra suikerquota en op aanvullende isoglucosequota

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Overschotheffing

p.m.

 

p.m.

 

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

p.m.

 

p.m.

 

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

HOOFDSTUK 1 3 — TOTAAL

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2014/335/EU, Euratom

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

HOOFDSTUK 1 4 — TOTAAL

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Correctie van de begrotingsonevenwichtigheden, welke aan het Verenigd Koninkrijk wordt toegekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Besluit 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

HOOFDSTUK 1 5 — TOTAAL

0 ,—

 

0 ,—

 

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Aan bepaalde lidstaten toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Besluit 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

HOOFDSTUK 1 6 — TOTAAL

0 ,—

 

0 ,—

 

Titel 1 — Totaal

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

HOOFDSTUK 1 1 —

BIJDRAGEN EN ANDERE HEFFINGEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER (ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2014/335/EU, EURATOM)

HOOFDSTUK 1 2 —

DOUANERECHTEN EN OVERIGE RECHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), VAN BESLUIT 2014/335/EU, EURATOM

HOOFDSTUK 1 3 —

EIGEN MIDDELEN UIT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER B), VAN BESLUIT 2014/335/EU, EURATOM

HOOFDSTUK 1 4 —

EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2014/335/EU, EURATOM

HOOFDSTUK 1 5 —

CORRECTIE VAN DE BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 1 6 —

AAN BEPAALDE LIDSTATEN TOEGEKENDE BRUTOVERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BNI-BIJDRAGE

HOOFDSTUK 1 4 —   EIGEN MIDDELEN OP BASIS VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, LID 1, ONDER C), VAN BESLUIT 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2014/335/EU, Euratom

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Toelichting

De bni-middelenbron is een „aanvullende” bron van eigen middelen, die de ontvangsten verschaft welke in een begrotingsjaar nodig zijn ter dekking van uitgaven die uitstijgen boven het bedrag aan traditionele eigen middelen, btw-afdrachten en andere ontvangsten. Deze middelenbron zorgt er met andere woorden voor dat de algemene begroting van de Unie altijd in evenwicht is ex ante.

Het bni-afroepingspercentage is afhankelijk van hoeveel aanvullende middelen er nodig zijn ter financiering van de gebudgetteerde uitgaven die niet gedekt worden door de andere middelen (btw-afdrachten, traditionele eigen middelen en overige ontvangsten). Het afroepingspercentage wordt toegepast op het bruto nationaal inkomen van elk van de lidstaten.

Het voor dit begrotingsjaar op het bruto nationaal inkomen van de lidstaten toe te passen percentage bedraagt 0,6497 %.

Rechtsgronden

Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105), en met name artikel 2, lid 1, onder c).

Lidstaat

Begroting 2018

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

België

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Bulgarije

327 153 687

108 727

327 262 414

Tsjechië

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Denemarken

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Duitsland

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Estland

149 899 055

49 818

149 948 873

Ierland

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Griekenland

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Spanje

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Frankrijk

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Kroatië

313 884 433

104 317

313 988 750

Italië

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Cyprus

120 519 640

40 054

120 559 694

Letland

181 662 778

60 375

181 723 153

Litouwen

267 547 912

88 917

267 636 829

Luxemburg

256 355 105

85 197

256 440 302

Hongarije

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

Nederland

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Oostenrijk

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Polen

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Portugal

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Roemenië

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Slovenië

278 843 990

92 671

278 936 661

Slowakije

562 415 679

186 914

562 602 593

Finland

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Zweden

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Verenigd Koninkrijk

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Totaal van artikel 1 4 0

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

Titel

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Reserves (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

INTERNE MARKT, INDUSTRIE, ONDERNEMERSCHAP EN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

CONCURRENTIE

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Reserves (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Reserves (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITEIT EN VERVOER

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

MILIEU

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Reserves (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

ONDERZOEK EN INNOVATIE

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

EIGEN ONDERZOEK

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Reserves (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANCIËLE STABILITEIT, FINANCIËLE DIENSTEN EN KAPITAALMARKTENUNIE

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

ONDERWIJS EN CULTUUR

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Reserves (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

COMMUNICATIE

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRATIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

INSTRUMENTEN VOOR HET BUITENLANDS BELEID

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Reserves (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

HANDEL

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

INTERNATIONALE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Reserves (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

NABUURSCHAP EN UITBREIDINGSONDERHANDELINGEN

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reserves (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITAIRE HULP EN CIVIELE BESCHERMING

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Reserves (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

FRAUDEBESTRIJDING

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

BELEIDSCOÖRDINATIE EN JURIDISCH ADVIES VAN DE COMMISSIE

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Reserves (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

BEGROTING

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AUDIT

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIEK

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSIOENEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE UITGAVEN

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

TALENDIENSTEN

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGIE

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

JUSTITIE EN CONSUMENTENZAKEN

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIMAATACTIE

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Reserves (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

RESERVES

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Totaal

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Waarvan reserves (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

TITEL 13

REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN OP HET BELEIDSTERREIN „REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING”

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN ANDERE REGIONALE ACTIES

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

COHESIEFONDS (CF)

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

INSTRUMENT VOOR PRETOETREDINGSSTEUN — REGIONALE ONTWIKKELING EN REGIONALE EN TERRITORIALE SAMENWERKING

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

SOLIDARITEITSFONDS

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

STEUNVERORDENING

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

STEUNPROGRAMMA VOOR STRUCTURELE HERVORMINGEN (SRSP) — OPERATIONELE TECHNISCHE BIJSTAND

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Titel 13 — Totaal

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

HOOFDSTUK 13 06 —   SOLIDARITEITSFONDS

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 06

SOLIDARITEITSFONDS

13 06 01

Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Bijstand aan toetredingslanden in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 13 06 — Totaal

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie

Begroting 2018

Gewijzigde begroting nr. 4/2018

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Toelichting

Dit artikel dient voor de opname in de begroting van kredieten voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie in geval van grote of regionale rampen in de lidstaten. De hulp moet bij natuurrampen worden toegekend aan de betrokken lidstaten met een deadline voor het gebruik ervan en de verplichting voor de begunstigde landen om het gebruik van de ontvangen hulp te verantwoorden. Ontvangen hulp die vervolgens wordt verrekend met betalingen door derde partijen, bijvoorbeeld op grond van het principe „de vervuiler betaalt”, of die het uiteindelijke schadebedrag overschrijdt, moet worden teruggevorderd.

Met uitzondering van de voorschotten zal de toewijzing van de kredieten worden uitgevoerd door middel van kredietoverschrijvingen uit de reserve of door middel van een gewijzigde begroting in geval van ontoereikende kredieten in de reserve, gelijktijdig met de beslissing over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Rechtsgronden

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884), en met name artikel 10.


(1)  De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2018 (PB L 57 van 28.2.2018, blz. 1), plus met die van gewijzigde begrotingen nr. 1 tot en met 4/2018.

(2)  De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2017 (PB L 51 van 28.2.2017, blz. 1), plus met die van gewijzigde begroting nr. 1 tot en met nr. 6/2017.

(3)  Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(4)  De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2018 (PB L 57 van 28.2.2018, blz. 1), plus met die van gewijzigde begrotingen nr. 1 tot en met 4/2018.

(5)  De cijfers in deze kolom komen overeen met die van de begroting 2017 (PB L 51 van 28.2.2017, blz. 1), plus met die van gewijzigde begroting nr. 1 tot en met nr. 6/2017.

(6)  De eigen middelen voor de begroting 2018 worden bepaald op grond van de begrotingsprognoses aangenomen op de 169e vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen op 19 mei 2017.

(7)  Artikel 310, lid 1, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten zijn.

(8)  De betrokken grondslag is niet hoger dan 50 % van het bni.

(9)  Berekening van het percentage: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Afgeronde percentages.

(11)  Het bedrag van de met de uitbreiding verband houdende uitgaven komt overeen met de totale toegewezen uitgaven in 13 lidstaten (die tot de Unie zijn toegetreden na 30 april 2004), uitgezonderd de rechtstreekse betalingen en de marktgerelateerde uitgaven in de landbouw en het uit het EOGFL, afdeling Garantie, afkomstige gedeelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling.

(12)  Het „voordeel voor het Verenigd Koninkrijk” stemt overeen met de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk van de overschakeling naar afgetopte btw en de introductie van op het bnp/bni gebaseerde eigen middelen.

(13)  Deze uitzonderlijke meevallers komen overeen met het nettovoordeel dat het Verenigd Koninkrijk ondervindt van de verhoging — van 10 naar 20 % sinds 1 januari 2014 — van het percentage van de traditionele eigen middelen dat de lidstaten als inningskosten inhouden.

(14)  p.m. (eigen middelen + andere ontvangsten = totaal ontvangsten = totaal uitgaven); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Totaal van de eigen middelen als percentage van het bni: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; maximum van de eigen middelen als percentage van het bni: 1,20 %.