3.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 248/209


BESLUIT (EU) 2018/1364 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 18 april 2018

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2016

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2016,

gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Centrum (1),

gezien de verklaring van de Rekenkamer (2) voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 betreffende de aan het Centrum te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05941/2018 — C8-0070/2018),

gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (3), en met name artikel 208,

gezien Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (4), en met name artikel 23,

gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (5), en met name artikel 108,

gezien artikel 94 van en bijlage IV bij zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0085/2018),

1.

verleent de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2016;

2.

formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

De Voorzitter

Antonio TAJANI

De Secretaris-Generaal

Klaus WELLE


(1)  PB C 417 van 6.12.2017, blz. 92.

(2)  Zie voetnoot 1.

(3)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)  PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1.

(5)  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.