3.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 248/109


BESLUIT (EU, EURATOM) 2018/1319 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 18 april 2018

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2016

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 (1),

gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 (COM(2017) 365 — C8-0247/2017) (2),

gezien de definitieve jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2016 (3),

gezien het verslag van de Commissie betreffende de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2017) 379),

gezien het jaarverslag van de Commissie aan de kwijtingsautoriteit over de in 2016 uitgevoerde interne controles (COM(2017) 497) en het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2017) 306),

gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Agentschap (4),

gezien de verklaring van de Rekenkamer (5) voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 over de aan de uitvoerende agentschappen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05942/2018 — C8-0043/2018),

gezien de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (6), en met name de artikelen 62, 164, 165 en 166,

gezien Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (7), en met name artikel 14, lid 3,

gezien Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (8), en met name artikel 66, eerste en tweede alinea,

gezien Uitvoeringsbesluit 2013/779/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad en tot intrekking van Besluit 2008/37/EG (9),

gezien artikel 93 van en bijlage IV bij zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de overige betrokken commissies (A8-0137/2018),

A.

overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie de begroting uitvoert en de programma's beheert en dat zij overeenkomstig artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de begroting in samenwerking met de lidstaten uitvoert onder haar eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer;

1.

verleent de directeur van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Uitvoerend Agentschap voor het begrotingsjaar 2016;

2.

formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van de besluiten tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III — Commissie en uitvoerende agentschappen, evenals in zijn resolutie van 18 april 2018 over de speciale verslagen van de Rekenkamer, in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (10);

3.

verzoekt zijn voorzitter dit besluit, het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III — Commissie, en de resolutie die een integrerend deel uitmaakt van deze besluiten, te doen toekomen aan de directeur van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

De voorzitter

Antonio TAJANI

De secretaris-generaal

Klaus WELLE


(1)  PB L 48 van 24.2.2016.

(2)  PB C 323 van 28.9.2017, blz. 1.

(3)  PB C 384 van 14.11.2017, blz. 9.

(4)  PB C 417 van 6.12.2017, blz. 171.

(5)  PB C 322 van 28.9.2017, blz. 10.

(6)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(7)  PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.

(8)  PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.

(9)  PB L 346 van 20.12.2013, blz. 58.

(10)  Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0122 (zie bladzijde 71 van dit Publicatieblad).