26.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 276/22


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE

van 19 juni 2017

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende en vergunninghoudende beleggingsondernemingen in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (1), en met name artikel 7, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het verdient aanbeveling gemeenschappelijke standaardformulieren, templates en procedures vast te stellen teneinde een uniform mechanisme tot stand te brengen dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in staat stelt hun bevoegdheden op het gebied van de vergunningverlening aan ondernemingen voor het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten en, in voorkomend geval, nevendiensten effectief uit te oefenen.

(2)

Om de communicatie tussen, enerzijds, een entiteit die overeenkomstig titel II van Richtlijn 2014/65/EU een vergunning als beleggingsonderneming aanvraagt, en, anderzijds, de bevoegde autoriteit te faciliteren, dienen de bevoegde autoriteiten een speciaal voor de aanvraagprocedure bedoeld contactpunt aan te wijzen en moeten zij de informatie over dat contactpunt op hun website publiceren.

(3)

Teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te beoordelen of wijzigingen in het leidinggevend orgaan van de onderneming een bedreiging kunnen vormen voor de efficiënte, gezonde en prudente bedrijfsvoering van de onderneming en voor een passende inaanmerkingneming van de belangen van haar cliënten en de integriteit van de markt, moeten er duidelijke termijnen worden vastgesteld voor de indiening van informatie over deze wijzigingen.

(4)

Ondernemingen moeten evenwel worden vrijgesteld van het vereiste om vóór de inwerkingtreding van een wijziging in het leidinggevend orgaan informatie over die wijziging in te dienen, indien de wijziging is toe te schrijven aan factoren die buiten de macht van de onderneming liggen, zoals het overlijden van een lid van het leidinggevend orgaan. Onder dergelijke omstandigheden moet het ondernemingen zijn toegestaan de bevoegde autoriteit uiterlijk tien werkdagen na de wijziging in kennis te stellen.

(5)

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten krachtens deze verordening.

(6)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten („ESMA”) bij de Commissie heeft ingediend.

(7)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanwijzing van een contactpunt

De bevoegde autoriteiten wijzen een contactpunt aan voor de behandeling van alle informatie die wordt ontvangen van entiteiten die overeenkomstig titel II van Richtlijn 2014/65/EU een vergunning als beleggingsonderneming aanvragen. De contactgegevens van het aangewezen contactpunt worden op de websites van de bevoegde autoriteiten openbaar gemaakt en regelmatig geactualiseerd.

Artikel 2

Indiening van de aanvraag

1.   Een entiteit die overeenkomstig titel II van Richtlijn 2014/65/EU een vergunning als beleggingsonderneming aanvraagt, dient haar aanvraag bij de bevoegde autoriteit in in de vorm van het ingevulde modelformulier in bijlage I.

2.   Met behulp van het ingevulde modelformulier in bijlage II stelt de aanvrager de bevoegde autoriteit in kennis van informatie over alle leden van zijn leidinggevend orgaan.

Artikel 3

Ontvangst van het aanvraagformulier en ontvangstbevestiging

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag doet de bevoegde autoriteit de aanvrager een ontvangstbevestiging toekomen waarin de contactgegevens van het aangewezen contactpunt als bedoeld in artikel 1 zijn vermeld.

Artikel 4

Verzoek om aanvullende informatie

Wanneer aanvullende informatie is vereist om de aanvraag te kunnen beoordelen, doet de bevoegde autoriteit de aanvrager een verzoek toekomen waarin is aangegeven welke informatie moet worden verstrekt.

Artikel 5

Kennisgeving van wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan

1.   Een beleggingsonderneming stelt de bevoegde autoriteit in kennis van elke wijziging in het lidmaatschap van haar leidinggevend orgaan voordat een dergelijke wijziging in werking treedt.

Indien het om terdege gemotiveerde redenen onmogelijk is om kennis te geven voordat de wijziging in werking treedt, wordt de kennisgeving uiterlijk tien werkdagen na de wijziging verricht.

2.   De beleggingsonderneming verstrekt de informatie over de in lid 1 bedoelde wijziging in de in bijlage III vastgelegde vorm.

Artikel 6

Kennisgeving van de beslissing

De bevoegde autoriteit stelt de aanvrager binnen de in artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU vastgelegde termijn van zes maanden op papier, langs elektronische weg of in beide vormen in kennis van haar beslissing om de vergunning toe te kennen dan wel te weigeren.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.

(2)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(3)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE I

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een vergunning als beleggingsonderneming

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE II

Ledenlijst van het leidinggevend orgaan

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE III

Kennisgeving van informatie over wijzigingen in het lidmaatschap van het leidinggevend orgaan

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld