19.9.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 240/212


VERORDENING (EU) 2017/1539 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 25 augustus 2017

houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn (ECB/2017/26)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), en met name artikel 4, leden 1 en 3, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 5, onder d), en artikel 10,

Gezien Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (2), en met name artikel 21, lid 1, artikel 140, en artikel 141, lid 1,

Gezien Verordening (EU) 2017/1538 van de Europese Centrale Bank van 25 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) (3), en met name artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/13) (4) stelt rapportagevereisten vast betreffende financiële toezichtinformatie die onder toezicht staande entiteiten moeten indienen bij nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s).

(2)

Indien het nationaal kader voor financiële verslaglegging niet strookt met de International Financial Reporting Standards, kan de Europese Centrale Bank (ECB) krachtens Verordening (EU) 2017/1538 op verzoek van een NBA besluiten om die verordening met ingang van 1 januari 2019 toe te passen op minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop op basis van Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (5) een nationaal kader voor financiële verslaglegging van toepassing is en die zijn gevestigd in de lidstaat van die NBA.

(3)

Volgende op tot 27 juli 2017 door NBA’s bij de ECB ingediende verzoeken, en na beoordeling door de ECB van nationale kaders voor financiële verslaglegging, heeft de ECB besloten om met ingang van 1 januari 2019 Verordening (EU) 2017/1538 op minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten toe te passen die in bepaalde lidstaten zijn gevestigd.

(4)

Derhalve moet te dien einde overeenkomstig de procedure van artikel 26, leden 7 en 8 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 een verordening tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1538 worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2017/1538 is met ingang van 1 januari 2019 van toepassing op minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop op basis van Richtlijn 86/635/EEG nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn en die zijn gevestigd in Duitsland of Frankrijk.

Artikel 2

Deze Verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 25 augustus 2017.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

(2)  PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1.

(3)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(4)  Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (PB L 86 van 31.3.2015, blz. 13).

(5)  Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1).