19.8.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1488 VAN DE COMMISSIE

van 18 augustus 2017

tot 274e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qaida

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Op 9 augustus 2017 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van één vermelding op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt de volgende vermelding op de lijst „Natuurlijke personen”:

„Rustam Magomedovich Aselderov (oorspronkelijk schrift: Рустам Магомедович Асельдеров) (ook bekend als a) Abu Muhammad (oorspronkelijk schrift: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (oorspronkelijk schrift: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (oorspronkelijk schrift: Мухамадмухтар). Geboortedatum: 9.3.1981. Geboorteplaats: gemeente Iki-Burul, district Iki-Burulskiy, Republiek Kalmukkië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoortnummer: Russisch paspoortnummer 8208 nr. 555627, afgegeven door het kantoor in Leninskiy, directoraat van de federale migratiedienst van de Russische Federatie voor de Republiek Dagestan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.12.2016.”

wordt vervangen door:

„Rustam Magomedovich Aselderov (oorspronkelijk schrift: Рустам Магомедович Асельдеров) (ook bekend als: a) Abu Muhammad (oorspronkelijk schrift: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (oorspronkelijk schrift: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (oorspronkelijk schrift: Мухамадмухтар)). Geboortedatum: 9.3.1981. Geboorteplaats: gemeente Iki-Burul, district Iki-Burulskiy, Republiek Kalmukkië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoortnummer: Russisch paspoortnummer 8208 nr. 555627, afgegeven door het kantoor in Leninskiy, directoraat van de federale migratiedienst van de Russische Federatie voor de Republiek Dagestan. Overige informatie: Gedood op 3 december 2016 in Makhachkala, Republiek Dagestan, Russische Federatie. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.12.2016.”.