18.5.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/836 VAN DE COMMISSIE

van 11 januari 2017

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (1), en met name artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een land waarop het stelsel van algemene tariefpreferenties („SAP”) van toepassing is, kan verzoeken in aanmerking te komen voor bijkomende tariefpreferenties in het kader van de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+). Daartoe zijn in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 978/2012 specifieke toelatingscriteria vastgelegd voor de toekenning van tariefpreferenties in het kader van SAP+. Het land moet kwetsbaar worden geacht als gevolg van onvoldoende diversificatie en integratie in het internationale handelssysteem. Het moet alle in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 978/2012 opgenomen verdragen hebben geratificeerd en in de recentst beschikbare conclusies van de betrokken toezichthoudende instanties mogen geen ernstige fouten bij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een van deze verdragen aan het licht zijn gekomen. Met betrekking tot de desbetreffende verdragen mag het land geen voorbehoud hebben geformuleerd dat door een van deze verdragen is verboden of dat voor het uitsluitende doel van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 978/2012 als onverenigbaar met het voorwerp en doel van die verdragen wordt beschouwd. Het moet zonder voorbehoud de door elk verdrag opgelegde rapportageverplichtingen aanvaarden en de bindende verbintenissen als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder d), e), en f), van Verordening (EU) nr. 978/2012 zijn aangegaan.

(2)

Een begunstigd land van SAP+ dat van SAP+ wil profiteren, moet een verzoek indienen dat vergezeld gaat van uitgebreide informatie over de ratificatie van de desbetreffende verdragen, de voorbehouden en de door andere partijen bij die verdragen tegen deze voorbehouden aangevoerde bezwaren, en de bindende verbintenissen.

(3)

De Commissie heeft de bevoegdheid gekregen gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 te wijzigen en aan een land dat daarom verzoekt de SAP+-status toe te kennen door het aan de lijst van begunstigde landen van SAP+ toe te voegen.

(4)

Op 12 juli 2016 ontving de Commissie een SAP+-verzoek van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka („Sri Lanka”).

(5)

De Commissie heeft het SAP+-verzoek van Sri Lanka overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 978/2012 onderzocht en vastgesteld dat Sri Lanka aan de voorwaarden voldoet. Aan Sri Lanka moet bijgevolg de SAP+-status worden toegekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening. Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 978/2012 moet de Commissie de stand van de ratificatie van de desbetreffende verdragen, de daadwerkelijke uitvoering van die verdragen, alsmede de samenwerking met de betrokken toezichthoudende instanties door de regering van Sri Lanka voortdurend evalueren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 worden het volgende land en de bijbehorende lettercode toegevoegd aan respectievelijk de kolommen B en A:

„Sri Lanka

LK”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1.