26.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 109/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/716 VAN DE COMMISSIE

van 10 april 2017

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de modelformulieren voor de verstrekking van de informatie die in de lijsten van erkende stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen moet worden opgenomen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij („Fokkerijverordening”) (1), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012 is bepaald dat de lidstaten een lijst moeten opstellen en actueel houden van de stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen die overeenkomstig artikel 4, lid 3, van die verordening door de bevoegde autoriteiten zijn erkend en die ten minste één fokprogramma uitvoeren dat overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening is goedgekeurd. Bij Verordening (EU) 2016/1012 is bovendien bepaald dat de lidstaten die lijst openbaar moeten maken.

(2)

In artikel 7, lid 2, en artikel 19, lid 5, van en bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 2, bij Verordening (EU) 2016/1012 is de informatie gespecificeerd die in de lijst van erkende stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen moet worden opgenomen.

(3)

Bij artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1012 is bovendien bepaald dat de lidstaten in de lijst van erkende stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen alle bevoegde autoriteiten moeten opnemen die overeenkomstig artikel 38 van die verordening een fokprogramma uitvoeren.

(4)

Derhalve moeten modelformulieren worden vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken om de lijsten op te stellen van de door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1012 erkende stamboekverenigingen voor raszuivere fokrunderen, -varkens, -schapen, -geiten, -paarden en -ezels en fokkerijgroeperingen voor hybride fokvarkens.

(5)

Rekening houdend met de rol die de lidstaten spelen bij de erkenning van met uitsterven bedreigde rassen overeenkomstig de definitie in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012, moet die informatie in de in die verordening bedoelde lijsten van erkende stamboekverenigingen worden opgenomen.

(6)

Om de handel in fokdieren en de officiële controles door de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken, moeten in de in artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1012 bedoelde lijst van erkende stamboekverenigingen en fokkerijverenigingen de data worden vermeld waarop de erkenning is verleend of ingetrokken, rekening houdend met artikel 64, lid 4, van die verordening, of waarop de erkenning van een fokprogramma is verleend, geschorst of ingetrokken.

(7)

Deze verordening moet overeenkomstig de in Verordening (EU) 2016/1012 bepaalde toepassingsdatum vanaf 1 november 2018 van toepassing zijn.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Zoötechnisch Comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De informatie die moet worden opgenomen in de in artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1012 bedoelde lijsten van erkende stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen, wordt overeenkomstig de modelformulieren in de bijlage bij deze verordening verstrekt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 november 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 april 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 171 van 29.6.2016, blz. 66.


BIJLAGE

I.   Stamboekverenigingen die stamboeken voor raszuivere fokdieren bijhouden

a)   Raszuivere fokrunderen

Officiële taal/

Lidstaat

(naam invullen)

Officiële taal/

Lijst zoals bedoeld in artikel 7, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde autoriteiten erkende stamboekverenigingen en bevoegde autoriteiten die fokprogramma’s met raszuivere fokrunderen uitvoeren

Officiële taal/

Versie

(dd.mm.jjjj)

1

2

3

4

5

6

Officiële taal/

Stamboekvereniging of bevoegde autoriteit

Officiële taal/

Fokprogramma (1)

Officiële taal/

Schorsing, intrekking en tijdsbeperking

Officiële taal/

Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit

Contactgegevens

Datum van erkenning van de stamboekvereniging

Officiële taal/

Naam van het ras dat onder het goedgekeurde fokprogramma valt

Onlinetoegang tot informatie betreffende de fokprogramma’s (2)

Officiële taal/

Geografisch gebied van elk goedgekeurd fokprogramma

Officiële taal/

Afwijkingen (3)

Officiële taal/

Datum van goedkeuring van het fokprogramma

(dd.mm.jjjj)

Officiële taal/

Datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (4)

Datum van schorsing of intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (4)

Einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma (4)

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (2)

Datum van erkenning: (dd.mm.jjjj)

 

 

 

 

 

b)   Raszuivere fokvarkens

Officiële taal/

Lidstaat

(naam invullen)

Officiële taal/

Lijst zoals bedoeld in artikel 7, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde autoriteiten erkende stamboekverenigingen en bevoegde autoriteiten die fokprogramma’s met raszuivere fokvarkens uitvoeren

Officiële taal/

Versie

(dd.mm.jjjj)

1

2

3

4

5

6

Officiële taal/

Stamboekvereniging of bevoegde autoriteit

Officiële taal/

Fokprogramma (5)

Officiële taal/

Schorsing, intrekking en tijdsbeperking

Officiële taal/

Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit

Contactgegevens

Datum van erkenning van de stamboekvereniging

Officiële taal/

Naam van het ras dat onder het goedgekeurde fokprogramma valt

Onlinetoegang tot informatie betreffende de fokprogramma’s (6)

Officiële taal/

Geografisch gebied van elk goedgekeurd fokprogramma

Officiële taal/

Afwijkingen (7)

Officiële taal/

Datum van goedkeuring van het fokprogramma

(dd.mm.jjjj)

Officiële taal/

Datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (8)

Datum van schorsing of intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (8)

Einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma (8)

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (6)

Datum van erkenning: (dd.mm.jjjj)

 

 

 

 

 

c)   Raszuivere fokschapen

Officiële taal/

Lidstaat

(naam invullen)

Officiële taal/

Lijst zoals bedoeld in artikel 7, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde autoriteiten erkende stamboekverenigingen en bevoegde autoriteiten die fokprogramma’s met raszuivere fokschapen uitvoeren

Officiële taal/

Versie

(dd.mm.jjjj)

1

2

3

4

5

6

Officiële taal/

Stamboekvereniging of bevoegde autoriteit

Officiële taal/

Fokprogramma (9)

Officiële taal/

Schorsing, intrekking en tijdsbeperking

Officiële taal/

Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit

Contactgegevens

Datum van erkenning van de stamboekvereniging

Officiële taal/

Naam van het ras dat onder het goedgekeurde fokprogramma valt

Onlinetoegang tot informatie betreffende de fokprogramma’s (10)

Officiële taal/

Geografisch gebied van elk goedgekeurd fokprogramma

Officiële taal/

Afwijkingen (11)

Officiële taal/

Datum van goedkeuring van het fokprogramma

(dd.mm.jjjj)

Officiële taal/

Datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (12)

Datum van schorsing of intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (12)

Einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma (12)

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (10)

Datum van erkenning: (dd.mm.jjjj)

 

 

 

 

 

d)   Raszuivere fokgeiten

Officiële taal/

Lidstaat

(naam invullen)

Officiële taal/

Lijst zoals bedoeld in artikel 7, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde autoriteiten erkende stamboekverenigingen en bevoegde autoriteiten die fokprogramma’s met raszuivere fokgeiten uitvoeren

Officiële taal/

Versie

(dd.mm.jjjj)

1

2

3

4

5

6

Officiële taal/

Stamboekvereniging of bevoegde autoriteit

Officiële taal/

Fokprogramma (13)

Officiële taal/

Schorsing, intrekking en tijdsbeperking

Officiële taal/

Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit

Contactgegevens

Datum van erkenning van de stamboekvereniging

Officiële taal/

Naam van het ras dat onder het goedgekeurde fokprogramma valt

Onlinetoegang tot informatie betreffende de fokprogramma’s (14)

Officiële taal/

Geografisch gebied van elk goedgekeurd fokprogramma

Officiële taal/

Afwijkingen (15)

Officiële taal/

Datum van goedkeuring van het fokprogramma

(dd.mm.jjjj)

Officiële taal/

Datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (16)

Datum van schorsing of intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (16)

Einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma (16)

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (14)

Datum van erkenning: (dd.mm.jjjj)

 

 

 

 

 

e)   Raszuivere fokpaarden en -ezels

Officiële taal/

Lidstaat

(naam invullen)

Officiële taal/

Lijst zoals bedoeld in artikel 7, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde autoriteiten erkende stamboekverenigingen en bevoegde autoriteiten die fokprogramma’s met raszuivere fokpaarden en -ezels uitvoeren

Officiële taal/

Versie

(dd.mm.jjjj)

1

2

3

4

5

6

7

Officiële taal/

Stamboekvereniging of bevoegde autoriteit

Officiële taal/

Fokprogramma (17)

Officiële taal/

Schorsing, intrekking en tijdsbeperking

Officiële taal/

Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit

Contactgegevens

Datum van erkenning van de stamboekvereniging

Officiële taal/

Naam van het ras dat onder het goedgekeurde fokprogramma valt

Onlinetoegang tot informatie betreffende de fokprogramma’s (18)

Officiële taal/

Geografisch gebied van elk goedgekeurd fokprogramma

Officiële taal/

Afwijkingen (19)

Officiële taal/

Datum van goedkeuring van het fokprogramma

(dd.mm.jjjj)

Officiële taal/

Stamboek van de oorsprong van het ras (20)

Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit

Contactgegevens

Officiële taal/

Datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (21)

Datum van schorsing of intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (21)

Einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma (21)

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Datum van erkenning: (dd.mm.jjjj)

 

 

 

 

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Fokkerijgroeperingen die fokregisters voor hybride fokvarkens bijhouden

Officiële taal/

Lidstaat

(naam invullen)

Officiële taal/

Lijst zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde autoriteiten erkende fokkerijgroeperingen die fokprogramma’s met hybride fokvarkens (23) uitvoeren

Officiële taal/

Versie

(dd.mm.jjjj)

1

2

3

4

5

6

7

Officiële taal/

Fokkerijgroepering

Officiële taal/Fokprogramma (24)

Officiële taal/

Schorsing, intrekking en tijdsbeperking

Officiële taal/

Naam van de fokkerijgroepering

Contactgegevens

Datum van erkenning van de fokkerijgroepering

Officiële taal/

Naam van de rassen, foklijnen of kruisingen die onder de goedgekeurde fokprogramma’s vallen

Onlinetoegang tot informatie betreffende de fokprogramma’s (25)

Officiële taal/

Geografisch gebied van elk fokprogramma dat wordt uitgevoerd

Officiële taal/

Datum van goedkeuring van het fokprogramma (dd.mm.jjjj)

Officiële taal/

Datum van intrekking van de erkenning als fokkerijgroepering (26)

Datum van schorsing of intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (26)

Einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma (26)

Naam van het ras of de raszuivere foklijn

Naam van de kruising

Naam:

Image

Image

Image

Image

www (25)

Datum van erkenning: (dd.mm.jjjj)

 

 

 

 

 


(1)  Voor elk door een stamboekvereniging uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.

(2)  Indien beschikbaar.

(3)  Vermeld in voorkomend geval één van de volgende afwijkingen:

„1”

creatie van een nieuw ras (artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012);

„2”

reconstructie van een ras (artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012);

„3”

opwaardering van de nakomelingen van dieren die zijn opgenomen in een aanvullende sectie naar de hoofdsectie van het stamboek (bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 2, bij Verordening (EU) 2016/1012;

„4”

voor een fokprogramma met een met uitsterven bedreigd ras zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012.

(4)  Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:

„A

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma.

(5)  Voor elk door een stamboekvereniging uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.

(6)  Indien beschikbaar.

(7)  Vermeld in voorkomend geval één van de volgende afwijkingen:

„1”

creatie van een nieuw ras (artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012);

„2”

reconstructie van een ras (artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012);

„3”

opwaardering van de nakomelingen van dieren die zijn opgenomen in een aanvullende sectie naar de hoofdsectie van het stamboek (bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 2, bij Verordening (EU) 2016/1012;

„4”

voor een fokprogramma met een met uitsterven bedreigd ras zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012.

(8)  Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:

„A

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

B

dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma.

(9)  Voor elk door een stamboekvereniging uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.

(10)  Indien beschikbaar.

(11)  Vermeld in voorkomend geval één van de volgende afwijkingen:

„1”

creatie van een nieuw ras (artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012);

„2”

reconstructie van een ras (artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012);

„3”

opwaardering van de nakomelingen van dieren die zijn opgenomen in een aanvullende sectie naar de hoofdsectie van het stamboek (bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 2, bij Verordening (EU) 2016/1012;

„4”

voor een fokprogramma met een met uitsterven bedreigd ras zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012.

(12)  Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:

„A

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma.

(13)  Voor elk door een stamboekvereniging uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.

(14)  Indien beschikbaar.

(15)  Vermeld in voorkomend geval één van de volgende afwijkingen:

„1”

creatie van een nieuw ras (artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012);

„2”

reconstructie van een ras (artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012);

„3”

opwaardering van de nakomelingen van dieren die zijn opgenomen in een aanvullende sectie naar de hoofdsectie van het stamboek (bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 2, bij Verordening (EU) 2016/1012;

„4”

voor een fokprogramma met een met uitsterven bedreigd ras zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012.

(16)  Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:

„A

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma.

(17)  Voor elk door een stamboekvereniging uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.

(18)  Indien beschikbaar.

(19)  Vermeld in voorkomend geval één van de volgende afwijkingen:

„1”

creatie van een nieuw ras (artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012);

„2”

reconstructie van een ras (artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012);

„3”

voor een fokprogramma met een met uitsterven bedreigd ras zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012;

„4”

verbod op of beperking van de winning van sperma voor kunstmatige inseminatie en/of de winning van eicellen voor de productie van embryo’s of de winning van embryo’s voor embryotransplantatie (artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012).

(20)  Verstrek deze informatie als het stamboek wordt bijgehouden door een andere dan de in kolom 1 genoemde stamboekvereniging/bevoegde autoriteit.

(21)  Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:

„A

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma.

(22)  Vul de landcode van drie tekens en de databankcode van drie tekens in.

(23)  Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van Verordening (EU) 2016/1012.

(24)  Voor elk door een fokkerijgroepering uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.

(25)  Indien beschikbaar.

(26)  Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:

„A

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als fokkerijgroepering (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma.