4.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 90/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/630 VAN DE COMMISSIE

van 3 april 2017

tot 264e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Op 29 maart 2017 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van één vermelding op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 april 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Waarnemend hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de identificatiegegevens voor de vermelding „Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (ook bekend als Mera'i). Adres: Via Cilea 40, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 2.1.1972. Geboorteplaats: El Gharbia, Egypte. Overige informatie: a) gedetineerd in Italië, vrijlating verwacht op 6.1.2012; b) zal na het uitzitten van zijn straf uit Italië worden uitgezet. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003”, in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (ook bekend als Mera'i). Adres: Via Cilea 40, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 2.1.1972. Geboorteplaats: Governoraat El Gharbia, Egypte. Nationaliteit: a) Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”.