31.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/166


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/576 VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 2016

tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de jaarlijkse openbaarmaking door beleggingsondernemingen van informatie over de identiteit van plaatsen van uitvoering en over de kwaliteit van de uitvoering

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (1), en met name artikel 27, lid 10, eerste alinea, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het is van essentieel belang dat het publiek en de beleggers de kwaliteit van de orderuitvoeringspraktijken van een beleggingsonderneming kunnen beoordelen en tevens de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes kunnen identificeren waar beleggingsondernemingen tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten hebben uitgevoerd. Teneinde zinvolle vergelijkingen te kunnen maken en de keuze van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering te kunnen analyseren, is het noodzakelijk dat beleggingsondernemingen specifiek voor elke categorie financiële instrumenten informatie openbaar maken. Om de stroom van orders van cliënten naar de plaatsen van uitvoering ten volle te kunnen beoordelen, moeten de beleggers en het publiek duidelijk kunnen uitmaken of de beleggingsonderneming zelf een van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering voor elke categorie financiële instrumenten was.

(2)

Opdat de kwaliteit van de uitvoering op de plaatsen van uitvoering waarvan beleggingsondernemingen hebben gebruikgemaakt om orders van cliënten uit te voeren, met inbegrip van plaatsen van uitvoering in derde landen, ten volle kan worden beoordeeld, verdient het aanbeveling dat beleggingsondernemingen de krachtens deze verordening vereiste informatie openbaar maken met betrekking tot handelsplatformen, marketmakers of andere liquiditeitsverschaffers, dan wel entiteiten die in een derde land eenzelfde functie vervullen als die welke door een van de voornoemde entiteiten wordt vervuld.

(3)

Om ervoor te zorgen dat nauwkeurige en vergelijkbare informatie wordt verstrekt, is het noodzakelijk categorieën van financiële instrumenten vast te stellen op basis van de kenmerken ervan die voor openbaarmakingsdoeleinden relevant zijn. Een categorie financiële instrumenten moet eng genoeg gedefinieerd zijn om verschillen in orderuitvoeringsgedrag tussen categorieën te kunnen onderkennen, maar moet tegelijkertijd ruim genoeg gedefinieerd zijn om een evenredige openbaarmakingsplicht voor beleggingsondernemingen te waarborgen. Aangezien de categorie eigenvermogensinstrumenten van de categorieën financiële instrumenten zeer ruim is, is het raadzaam deze categorie in subcategorieën onder te verdelen op basis van de liquiditeit. Daar liquiditeit een factor van essentieel belang is voor het orderuitvoeringsgedrag en daar plaatsen van uitvoering vaak met elkaar concurreren bij het aantrekken van stromen van de vaakst verhandelde aandelen, verdient het aanbeveling eigenvermogensinstrumenten te classificeren volgens de liquiditeit ervan die is bepaald op grond van de conventie inzake de tick size, zoals vastgelegd in Richtlijn 2014/65/EU.

(4)

Bij de openbaarmaking van de identiteit van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering waar zij orders van cliënten uitvoeren, is het raadzaam dat beleggingsondernemingen informatie bekendmaken over het volume van de orders en het aantal orders dat op elke plaats van uitvoering is uitgevoerd, zodat beleggers zich een beeld kunnen vormen van de stroom van orders van cliënten van de onderneming naar de plaatsen van uitvoering. Wanneer een beleggingsonderneming voor een of meer categorieën financiële instrumenten slechts een zeer gering aantal orders uitvoert, zou informatie over de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering niet erg zinvol zijn en evenmin representatief zijn voor de orderuitvoeringsregelingen. Daarom verdient het aanbeveling van beleggingsondernemingen te verlangen dat zij duidelijk aangeven voor welke categorieën financiële instrumenten zij een zeer gering aantal orders uitvoeren.

(5)

Teneinde de openbaarmaking van potentieel marktgevoelige informatie over de omvang van de bedrijfsactiviteiten van de beleggingsonderneming te voorkomen, moeten het volume van de uitgevoerde orders en het aantal uitgevoerde orders worden uitgedrukt als percentage van respectievelijk de totale uitvoeringsvolumes van de beleggingsonderneming en het totale aantal door haar uitgevoerde orders voor een bepaalde categorie financiële instrumenten, veeleer dan als absolute waarden.

(6)

Het is raadzaam beleggingsondernemingen ertoe te verplichten informatie openbaar te maken die relevant is voor hun orderuitvoeringsgedrag. Teneinde te voorkomen dat beleggingsondernemingen ter verantwoording worden geroepen voor orderuitvoeringsbesluiten waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, dienen beleggingsondernemingen melding te maken van het percentage op elk van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering uitgevoerde orders waarbij cliënten de keuze van de plaats van uitvoering hebben gespecificeerd.

(7)

Er zijn diverse factoren die het orderuitvoeringsgedrag van beleggingsondernemingen kunnen beïnvloeden, zoals eventuele nauwe banden tussen beleggingsondernemingen en plaatsen van uitvoering. Gezien het potentieel grote belang van dergelijke factoren, moet worden verlangd dat deze worden geanalyseerd bij het beoordelen van de kwaliteit van de uitvoering op alle plaatsen van uitvoering.

(8)

De verschillende ordertypes kunnen belangrijk zijn voor het verklaren hoe en waarom beleggingsondernemingen orders op een bepaalde plaats van uitvoering uitvoeren. Deze factor kan ook van invloed zijn op de wijze waarop een beleggingsonderneming haar uitvoeringsstrategieën uitstippelt, zoals onder meer het programmeren van smart order routers om de specifieke doelstellingen van deze orders te realiseren. Het verdient daarom aanbeveling dat in het verslag een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën ordertypes.

(9)

Opdat gebruikers de informatie naar behoren kunnen analyseren, is het van belang dat zij in staat zijn een onderscheid te maken tussen voor orders van professionele cliënten gebruikte plaatsen van uitvoering en voor orders van niet-professionele cliënten gebruikte plaatsen van uitvoering, gezien de opmerkelijke verschillen in de wijze waarop beleggingsondernemingen het best mogelijke resultaat voor niet-professionele en professionele cliënten behalen; bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten moeten beleggingsondernemingen immers vooral kijken naar de prijs- en kostenfactoren. Daarom is het raadzaam dat de informatie over de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering afzonderlijk wordt verstrekt voor respectievelijk niet-professionele cliënten en professionele cliënten, zodat een kwalitatieve beoordeling van de orderstroom naar deze plaatsen van uitvoering kan worden uitgevoerd.

(10)

Teneinde aan de wettelijke verplichting van optimale uitvoering te voldoen, zullen beleggingsondernemingen, bij het toepassen van de criteria voor optimale uitvoering voor professionele cliënten, voor effectenfinancieringstransacties doorgaans niet dezelfde plaatsen van uitvoering gebruiken als voor andere transacties. Dit komt omdat effectenfinancieringstransacties worden gebruikt als financieringsbron onder de verbintenis dat de leningnemer op een tijdstip in de toekomst gelijkwaardige effecten teruglevert, en de voorwaarden van effectenfinancieringstransacties worden doorgaans voorafgaand aan de uitvoering bilateraal bepaald tussen de tegenpartijen. Daarom is de keuze van plaatsen van uitvoering voor effectenfinancieringstransacties beperkter dan in het geval van andere transacties, aangezien deze afhangt van de specifieke voorwaarden die tussen de tegenpartijen zijn vastgesteld en de vraag of er op die plaatsen van uitvoering een specifieke vraag is naar de betrokken financiële instrumenten. Daarom is het passend dat beleggingsondernemingen in een afzonderlijk verslag een overzicht geven en bekendmaken van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes waarop zij effectenfinancieringstransacties hebben uitgevoerd, zodat een kwalitatieve beoordeling kan worden gemaakt van de stroom orders naar deze plaatsen van uitvoering. Wegens het bijzondere karakter van effectenfinancieringstransacties en gezien het feit dat de grote omvang ervan waarschijnlijk de meer representatieve reeks transacties van cliënten (namelijk die welke geen effectenfinancieringstransacties omvatten) zal vertekenen, dienen ze ook te worden uitgesloten van de tabellen betreffende de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering waarop beleggingsondernemingen andere orders van cliënten uitvoeren.

(11)

Beleggingsondernemingen dienen een beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering op alle door de onderneming gebruikte plaatsen van uitvoering openbaar te maken. Deze informatie moet een duidelijk beeld geven van de uitvoeringsstrategieën en van de gehanteerde instrumenten om de kwaliteit van de uitvoering op die plaatsen van uitvoering te beoordelen. Deze informatie zal beleggers tevens in staat stellen de doelmatigheid van de monitoring van die plaatsen van uitvoering door beleggingsondernemingen te beoordelen.

(12)

Bij de specifieke beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering op alle plaatsen van uitvoering wat de kosten betreft, is het raadzaam dat een beleggingsonderneming ook een analyse verricht van de regelingen die zij met deze plaatsen van uitvoering heeft getroffen in verband met gedane of ontvangen betalingen en met kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen. Een dergelijke beoordeling moet het publiek tevens in staat stellen na te gaan hoe dergelijke regelingen de kosten van de beleggers beïnvloeden en hoe zij stroken met artikel 27, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU.

(13)

Het verdient ook aanbeveling de reikwijdte van een dergelijke openbaarmaking en de essentiële kenmerken ervan te definiëren, zoals onder meer het gebruik dat beleggingsondernemingen mogen maken van de gegevens over de kwaliteit van de uitvoering welke krachtens Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 van de Commissie (2) door plaatsen van uitvoering beschikbaar worden gesteld.

(14)

De informatie over de identiteit van plaatsen van uitvoering en over de kwaliteit van de uitvoering moet jaarlijks openbaar worden gemaakt en moet op het orderuitvoeringsgedrag voor elke categorie financiële instrumenten betrekking hebben, opdat de relevante veranderingen die zich tijdens het voorgaande kalenderjaar hebben voorgedaan, daarin aan de orde komen.

(15)

Het mag beleggingsondernemingen niet worden belet tot een aanvullende, meer gedetailleerde rapportage over te gaan, mits de aanvullende rapportage in een dergelijk geval de krachtens deze verordening openbaar te maken informatie completeert en niet vervangt.

(16)

Ter wille van de consistentie en om de soepele werking van de financiële markten te waarborgen, is het noodzakelijk dat de in deze verordening vastgestelde bepalingen en de gerelateerde nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(17)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA — European Securities and Markets Authority) bij de Commissie heeft ingediend.

(18)

De ESMA heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de eventuele daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor de vorm en inhoud van de informatie die beleggingsondernemingen jaarlijks openbaar moeten maken over orders van cliënten die worden uitgevoerd op handelsplatformen, door beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, door marketmakers of andere liquiditeitsverschaffers, dan wel door entiteiten die in een derde land eenzelfde functie vervullen als die welke door een van de voornoemde entiteiten wordt vervuld.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „passieve order”: een in het orderboek opgenomen order die liquiditeit heeft verschaft;

b)   „agressieve order”: een in het orderboek opgenomen order die liquiditeit heeft onttrokken;

(c)   „gestuurde order”: een order waarbij de cliënt vóór de uitvoering van de order een bepaalde plaats van uitvoering heeft gespecificeerd.

Artikel 3

Informatie over de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering en de kwaliteit van de uitvoering

1.   Beleggingsondernemingen maken de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes voor alle uitgevoerde orders van cliënten per in bijlage I genoemde categorie financiële instrumenten openbaar. De informatie over niet-professionele cliënten wordt openbaar gemaakt in de in tabel 1 van bijlage II aangegeven vorm en de informatie over professionele cliënten wordt openbaar gemaakt in de in tabel 2 van bijlage II aangegeven vorm. Bij de openbaarmaking worden geen orders met betrekking tot effectenfinancieringstransacties in aanmerking genomen en wordt de volgende informatie vermeld:

a)

categorie financiële instrumenten;

b)

naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering;

c)

volume van op de betrokken plaats van uitvoering uitgevoerde orders van cliënten, uitgedrukt als percentage van het totale volume van de uitgevoerde orders;

d)

aantal op de betrokken plaats van uitvoering uitgevoerde orders van cliënten, uitgedrukt als percentage van het totale aantal uitgevoerde orders;

e)

percentage van de onder d) bedoelde uitgevoerde orders die passieve en agressieve orders waren;

f)

percentage van de onder d) bedoelde uitgevoerde orders die gestuurde orders waren;

g)

bevestiging of de beleggingsonderneming tijdens het voorgaande jaar gemiddeld minder dan één transactie per werkdag met betrekking tot die categorie financiële instrumenten heeft uitgevoerd.

2.   Beleggingsondernemingen maken de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes voor alle uitgevoerde orders van cliënten met betrekking tot effectenfinancieringstransacties per in bijlage I genoemde categorie financiële instrumenten openbaar in de vorm die in tabel 3 van bijlage II is aangegeven. Bij de openbaarmaking wordt de volgende informatie vermeld:

a)

volume van op de betrokken plaats van uitvoering uitgevoerde orders van cliënten, uitgedrukt als percentage van het totale volume van de uitgevoerde orders;

b)

aantal op de betrokken plaats van uitvoering uitgevoerde orders van cliënten, uitgedrukt als percentage van het totale aantal uitgevoerde orders;

c)

bevestiging of de beleggingsonderneming tijdens het voorgaande jaar gemiddeld minder dan één transactie per werkdag met betrekking tot die categorie financiële instrumenten heeft uitgevoerd.

3.   Beleggingsondernemingen maken voor elke categorie financiële instrumenten een samenvatting openbaar van de analyse die zij hebben verricht van en de conclusies die zij trekken uit hun gedetailleerde monitoring van de kwaliteit van de uitvoering op de plaatsen van uitvoering waar zij tijdens het voorgaande jaar alle orders van cliënten hebben uitgevoerd. De informatie omvat:

a)

een toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de uitvoeringsfactoren prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, dan wel aan enigerlei andere overweging, met inbegrip van kwalitatieve factoren, die bij de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering in aanmerking is genomen;

b)

een beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen welke betrekking hebben op plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders werden gebruikt;

c)

een beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke regelingen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen;

d)

een toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van uitvoering die in het uitvoeringsbeleid van de onderneming zijn vermeld, indien er zich een dergelijke wijziging heeft voorgedaan;

e)

een toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de categorie-indeling van cliënten wanneer de onderneming categorieën van cliënten verschillend behandelt en wanneer dit de orderuitvoeringsregelingen kan beïnvloeden;

f)

een toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan andere criteria voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de wijze waarop deze andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van de totale vergoeding hebben bijgedragen;

g)

een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering, met inbegrip van gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 openbaar zijn gemaakt;

h)

in voorkomend geval, een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming van output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstrekker van een consolidated tape (consolidated tape provider) heeft gebruikgemaakt.

Artikel 4

Vorm

Beleggingsondernemingen maken de overeenkomstig artikel 3, leden 1 en 2, te verschaffen informatie op hun websites openbaar door de in bijlage II opgenomen templates in te vullen in een machineleesbare elektronische vorm die door het publiek kan worden gedownload; de overeenkomstig artikel 3, lid 3, te verschaffen informatie wordt op hun websites openbaar gemaakt in een elektronische vorm die door het publiek kan worden gedownload.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 van de Commissie van 8 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende de gegevens die door plaatsen van uitvoering over de kwaliteit van uitvoering van transacties moeten worden bekendgemaakt (zie bladzijde 152 van dit Publicatieblad).

(3)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE I

Categorieën financiële instrumenten

a)

Eigenvermogensinstrumenten — Aandelen & certificaten van aandelen

i)

Tick size liquiditeitsbandbreedtes 5 en 6 (vanaf 2 000 transacties per dag)

ii)

Tick size liquiditeitsbandbreedtes 3 en 4 (tussen 80 en 1 999 transacties per dag)

iii)

Tick size liquiditeitsbandbreedtes 1 en 2 (tussen 0 en 79 transacties per dag)

b)

Schuldinstrumenten

i)

Obligaties

ii)

Geldmarktinstrumenten

c)

Rentederivaten

i)

Futures en opties die tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

ii)

Swaps, termijncontracten en andere rentederivaten

d)

Kredietderivaten

i)

Futures en opties die tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

ii)

Andere kredietderivaten

e)

Valutaderivaten

i)

Futures en opties die tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

ii)

Swaps, termijncontracten en andere valutaderivaten

f)

Gestructureerde financieringsinstrumenten

g)

Aandelenderivaten

i)

Opties en futures die tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

ii)

Swaps en andere aandelenderivaten

h)

Gesecuritiseerde derivaten

i)

Warrants en van certificaten afgeleide instrumenten

ii)

Andere gesecuritiseerde derivaten

i)

Grondstoffenderivaten en emissierechtenderivaten

i)

Opties en futures die tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

ii)

Andere grondstoffenderivaten en emissierechtenderivaten

j)

Contracts for difference

k)

Ter beurze verhandelde producten (ter beurze verhandelde fondsen, ter beurze verhandelde promessen en ter beurze verhandelde grondstoffen)

l)

Emissierechten

m)

Andere instrumenten


BIJLAGE II

Tabel 1

Instrumentcategorie

 

Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?

Ja/Neen

Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)

Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie

Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie

Percentage passieve orders

Percentage agressieve orders

Percentage gestuurde orders

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 


Tabel 2

Instrumentcategorie

 

Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?

Ja/Neen

Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)

Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie

Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie

Percentage passieve orders

Percentage agressieve orders

Percentage gestuurde orders

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

 

 

 


Tabel 3

Instrumentcategorie

 

Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?

Ja/Neen

Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)

Aandeel van het uitgevoerde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie

Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)

 

 

Naam en identificatiecode van de plaats van uitvoering (MIC of LEI)