22.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/13


VERORDENING (EU) 2017/492 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

(Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), en met name artikel 88,

Gezien Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2), en met name artikel 92,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om rekening te houden met bepaalde wijzigingen in de wetgeving van sommige lidstaten, dan wel hun wens om de toepassing van het coördinatiestelsel van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 te vereenvoudigen, hebben lidstaten verzoeken bij de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ingediend om bepaalde bijlagen bij deze verordeningen te wijzigen.

(2)

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels heeft ingestemd met de gevraagde wijzigingen en heeft bij de Commissie voorstellen voor technische aanpassingen van de bijlagen ingediend.

(3)

De Commissie stemt in met de voorstellen.

(4)

De Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de afdeling „ESTLAND” wordt na punt c) een nieuw punt d) toegevoegd:

„d)

Arbeidsgeschiktheidstoelage toegekend uit hoofde van de wet op arbeidsgeschiktheidstoelagen.”;

b)

de afdeling „ZWEDEN” wordt vervangen door:

„ZWEDEN

Inkomensgerelateerde vergoeding bij ziekte en inkomensgerelateerde vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (hoofdstuk 34 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).”;

c)

de afdeling „VERENIGD KONINKRIJK” wordt vervangen door:

„VERENIGD KONINKRIJK

Werk- en steuntoelage (Employment and Support Allowance, ESA)

a)

Voor uitkeringen toegekend vóór 1 april 2016 is de ESA een uitkering bij ziekte voor de eerste 91 dagen (beoordelingsfase). Vanaf de 92e dag wordt de ESA een uitkering bij invaliditeit (hoofdfase).

b)

Voor uitkeringen toegekend op of na 1 april 2016 is de ESA een uitkering bij ziekte voor de eerste 365 dagen (beoordelingsfase). Vanaf de 366e dag wordt de ESA een uitkering bij invaliditeit (steungroep).

Wetgeving in Groot-Brittannië: deel 1 van de bijstandsherzieningswet (Welfare Reform Act) 2007.

Wetgeving in Noord-Ierland: deel 1 van de bijstandsherzieningswet (Noord-Ierland) 2007.”;

2)

Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 1 wordt de afdeling „POLEN” vervangen door:

„POLEN

Alle aanvragen om invaliditeitspensioenen, ouderdomspensioenen (op grond van vaste-uitkeringsregelingen) en nabestaandenpensioenen, behalve wanneer het totale aantal verzekeringstijdvakken op grond van de wetgeving van meer dan een lidstaat 20 jaar of meer bedraagt voor vrouwen en 25 jaar of meer voor mannen, maar het aantal nationale tijdvakken van verzekering onder deze grenzen ligt (en niet minder dan 15 jaar bedraagt voor vrouwen en 20 jaar voor mannen), en de berekening is gebaseerd op de artikelen 27 en 28 van de wet van 17 december 1998 (PB 2015, punt 748).”;

b)

in deel 1 wordt de afdeling „ZWEDEN” vervangen door:

„ZWEDEN

a)

Aanvragen om een ouderdomspensioen in de vorm van een gegarandeerd pensioen (hoofdstukken 66 en 67 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).

b)

Aanvragen om een ouderdomspensioen in de vorm van een aanvullend pensioen (hoofdstuk 63 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).”;

c)

in deel 1 wordt de eerste zin van de afdeling „VERENIGD KONINKRIJK” vervangen door:

„Alle aanvragen om ouderdomspensioenen, overheidspensioenen uit hoofde van deel 1 van de pensioenwet uit 2014, en weduwepensioenen en uitkeringen bij overlijden, met uitzondering van de aanvragen waarvoor tijdens een belastingjaar aanvangende op of na 6 april 1975:”;

d)

in deel 2 wordt de afdeling „ZWEDEN” vervangen door:

„ZWEDEN

Ouderdomspensioen in de vorm van een inkomenspensioen en een op premie gebaseerd pensioen (hoofdstukken 62 en 64 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).”;

3)

Bijlage IX wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel I wordt de afdeling „ZWEDEN” vervangen door:

„ZWEDEN

Inkomensgerelateerde vergoeding bij ziekte en inkomensgerelateerde vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (hoofdstuk 34 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).

Gegarandeerde pensioenen en uitkeringen die in de plaats zijn gekomen van de volledige staatspensioenen onder de wetgeving inzake staatspensioenen die tot 1 januari 1993 van kracht was, en de volledige staatspensioenen die zijn toegekend op grond van de overgangsregelingen die daarna van kracht waren.”;

b)

in deel II wordt de afdeling „ZWEDEN” vervangen door:

„ZWEDEN

Vergoeding bij ziekte en vergoeding bij arbeidsongeschiktheid in de vorm van een gegarandeerde vergoeding (hoofdstuk 35 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).

Nabestaandenpensioen berekend op basis van in aanmerking genomen tijdvakken van verzekering (hoofdstukken 76 tot en met 85 van het Wetboek voor sociale verzekeringen).”.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 987/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage 1

a)

wordt de afdeling „BELGIË-IERLAND” geschrapt;

b)

wordt de afdeling „DENEMARKEN-GRIEKENLAND” geschrapt.

2)

In bijlage 3

a)

wordt de afdeling „NEDERLAND” geschrapt;

b)

wordt de afdeling „FINLAND” geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2, lid 2, geldt vanaf 1 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.