28.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 53/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/309 VAN DE COMMISSIE

van 23 februari 2017

tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 31 december 2016 tot en met 30 maart 2017 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 77 sexies, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voor de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG, moet voor elke referentiedatum technische informatie over de relevante risicovrije rentetermijnstructuren, fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag en volatiliteitsaanpassingen worden vastgesteld.

(2)

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten de technische informatie gebruiken die gebaseerd is op de marktgegevens met betrekking tot het einde van de laatste maand voorafgaande aan de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is. Op 9 januari 2017 heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen aan de Commissie de technische informatie met betrekking tot de marktgegevens van eind december 2016 verstrekt. Deze informatie werd gepubliceerd op 9 januari 2017 in overeenstemming met artikel 77 sexies, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.

(3)

Gezien de noodzaak van onmiddellijke beschikbaarheid van de technische informatie is het belangrijk dat deze verordening met spoed in werking treedt.

(4)

Om prudentiële redenen is het noodzakelijk dat verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dezelfde technische informatie gebruiken voor het berekenen van de technische voorzieningen en het kernvermogen ongeacht de datum waarop zij rapporteren aan hun bevoegde autoriteiten. Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn vanaf de eerste rapportagereferentiedatum waarop deze verordening van toepassing is.

(5)

Om zo spoedig mogelijk rechtszekerheid te bieden, is het op dwingende gronden van urgentie in verband met de beschikbaarheid van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur gerechtvaardigd dat de maatregelen waarin deze verordening voorziet, worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 8, in samenhang met artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gebruiken de technische informatie als bedoeld in lid 2 bij de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata vanaf 31 december 2016 tot en met 30 maart 2017.

2.   Voor elke relevante munteenheid is de technische informatie voor het berekenen van de beste schatting in overeenstemming met artikel 77 van Richtlijn 2009/138/EG, de matchingopslag in overeenstemming met artikel 77 quater van die richtlijn en de volatiliteitsaanpassing in overeenstemming met artikel 77 quinquies van die richtlijn als volgt:

a)

de relevante risicovrije rentetermijnstructuren beschreven in bijlage I;

b)

de fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag beschreven in bijlage II;

c)

voor elke relevante nationale verzekeringsmarkt de volatiliteitsaanpassingen beschreven in bijlage III.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 december 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).


BIJLAGE I

Relevante risicovrije rentetermijnstructuren voor de berekening van de beste schatting, zonder matchingopslag of volatiliteitsaanpassing

Looptijd (in jaren)

Euro

Tsjechische kroon

Deense kroon

Forint

Kroon

Kuna

1

-0,302  %

0,057  %

-0,312  %

0,262  %

-0,582  %

0,743  %

2

-0,261  %

0,135  %

-0,271  %

0,626  %

-0,445  %

1,113  %

3

-0,208  %

0,195  %

-0,218  %

0,849  %

-0,250  %

1,564  %

4

-0,123  %

0,307  %

-0,133  %

1,340  %

-0,050  %

2,029  %

5

-0,024  %

0,405  %

-0,034  %

1,688  %

0,159  %

2,370  %

6

0,092  %

0,488  %

0,081  %

2,135  %

0,362  %

2,605  %

7

0,215  %

0,578  %

0,205  %

2,456  %

0,557  %

2,765  %

8

0,341  %

0,642  %

0,330  %

2,694  %

0,735  %

2,865  %

9

0,461  %

0,714  %

0,451  %

2,880  %

0,889  %

2,922  %

10

0,571  %

0,774  %

0,561  %

3,029  %

1,026  %

2,969  %

11

0,671  %

0,848  %

0,660  %

3,182  %

1,196  %

3,014  %

12

0,760  %

0,912  %

0,750  %

3,337  %

1,379  %

3,056  %

13

0,841  %

0,948  %

0,830  %

3,486  %

1,559  %

3,097  %

14

0,908  %

0,973  %

0,897  %

3,623  %

1,725  %

3,136  %

15

0,958  %

1,005  %

0,948  %

3,742  %

1,878  %

3,172  %

16

0,993  %

1,053  %

0,982  %

3,840  %

2,015  %

3,207  %

17

1,019  %

1,114  %

1,009  %

3,921  %

2,139  %

3,240  %

18

1,046  %

1,183  %

1,035  %

3,988  %

2,250  %

3,272  %

19

1,077  %

1,257  %

1,066  %

4,043  %

2,351  %

3,301  %

20

1,117  %

1,333  %

1,107  %

4,089  %

2,442  %

3,330  %

21

1,167  %

1,410  %

1,157  %

4,127  %

2,524  %

3,357  %

22

1,226  %

1,487  %

1,216  %

4,158  %

2,600  %

3,382  %

23

1,289  %

1,563  %

1,279  %

4,184  %

2,669  %

3,407  %

24

1,355  %

1,637  %

1,346  %

4,206  %

2,732  %

3,430  %

25

1,423  %

1,709  %

1,414  %

4,224  %

2,790  %

3,452  %

26

1,492  %

1,779  %

1,482  %

4,239  %

2,844  %

3,473  %

27

1,559  %

1,847  %

1,550  %

4,251  %

2,894  %

3,494  %

28

1,626  %

1,912  %

1,618  %

4,261  %

2,940  %

3,513  %

29

1,692  %

1,975  %

1,683  %

4,269  %

2,983  %

3,531  %

30

1,756  %

2,035  %

1,748  %

4,276  %

3,024  %

3,549  %

31

1,818  %

2,093  %

1,810  %

4,281  %

3,061  %

3,566  %

32

1,878  %

2,148  %

1,871  %

4,286  %

3,097  %

3,582  %

33

1,937  %

2,202  %

1,929  %

4,289  %

3,130  %

3,597  %

34

1,993  %

2,253  %

1,985  %

4,292  %

3,161  %

3,612  %

35

2,047  %

2,302  %

2,040  %

4,294  %

3,191  %

3,626  %

36

2,099  %

2,349  %

2,092  %

4,295  %

3,219  %

3,640  %

37

2,149  %

2,394  %

2,143  %

4,296  %

3,245  %

3,653  %

38

2,198  %

2,437  %

2,191  %

4,296  %

3,270  %

3,666  %

39

2,244  %

2,479  %

2,238  %

4,297  %

3,294  %

3,678  %

40

2,289  %

2,518  %

2,283  %

4,297  %

3,317  %

3,689  %

41

2,332  %

2,556  %

2,326  %

4,296  %

3,338  %

3,700  %

42

2,373  %

2,593  %

2,367  %

4,296  %

3,358  %

3,711  %

43

2,413  %

2,628  %

2,407  %

4,295  %

3,378  %

3,721  %

44

2,451  %

2,662  %

2,446  %

4,294  %

3,397  %

3,731  %

45

2,488  %

2,694  %

2,483  %

4,293  %

3,414  %

3,741  %

46

2,524  %

2,726  %

2,518  %

4,292  %

3,431  %

3,750  %

47

2,558  %

2,756  %

2,552  %

4,291  %

3,448  %

3,759  %

48

2,591  %

2,785  %

2,585  %

4,290  %

3,463  %

3,767  %

49

2,622  %

2,813  %

2,617  %

4,289  %

3,478  %

3,775  %

50

2,653  %

2,839  %

2,648  %

4,288  %

3,493  %

3,783  %

51

2,682  %

2,865  %

2,677  %

4,287  %

3,506  %

3,791  %

52

2,711  %

2,890  %

2,706  %

4,286  %

3,520  %

3,799  %

53

2,738  %

2,914  %

2,733  %

4,285  %

3,533  %

3,806  %

54

2,764  %

2,938  %

2,760  %

4,283  %

3,545  %

3,813  %

55

2,790  %

2,960  %

2,785  %

4,282  %

3,557  %

3,819  %

56

2,815  %

2,982  %

2,810  %

4,281  %

3,568  %

3,826  %

57

2,839  %

3,003  %

2,834  %

4,280  %

3,579  %

3,832  %

58

2,862  %

3,023  %

2,857  %

4,279  %

3,590  %

3,838  %

59

2,884  %

3,043  %

2,880  %

4,278  %

3,600  %

3,844  %

60

2,906  %

3,062  %

2,901  %

4,277  %

3,610  %

3,850  %

61

2,927  %

3,080  %

2,922  %

4,275  %

3,620  %

3,856  %

62

2,947  %

3,098  %

2,943  %

4,274  %

3,629  %

3,861  %

63

2,966  %

3,115  %

2,962  %

4,273  %

3,638  %

3,866  %

64

2,986  %

3,132  %

2,982  %

4,272  %

3,647  %

3,871  %

65

3,004  %

3,148  %

3,000  %

4,271  %

3,655  %

3,876  %

66

3,022  %

3,164  %

3,018  %

4,270  %

3,664  %

3,881  %

67

3,039  %

3,179  %

3,036  %

4,269  %

3,672  %

3,886  %

68

3,056  %

3,194  %

3,053  %

4,268  %

3,679  %

3,890  %

69

3,073  %

3,209  %

3,069  %

4,267  %

3,687  %

3,895  %

70

3,089  %

3,223  %

3,085  %

4,267  %

3,694  %

3,899  %

71

3,104  %

3,236  %

3,101  %

4,266  %

3,701  %

3,903  %

72

3,119  %

3,250  %

3,116  %

4,265  %

3,708  %

3,907  %

73

3,134  %

3,263  %

3,131  %

4,264  %

3,715  %

3,911  %

74

3,148  %

3,275  %

3,145  %

4,263  %

3,722  %

3,915  %

75

3,162  %

3,287  %

3,159  %

4,262  %

3,728  %

3,919  %

76

3,176  %

3,299  %

3,172  %

4,261  %

3,734  %

3,922  %

77

3,189  %

3,311  %

3,186  %

4,261  %

3,740  %

3,926  %

78

3,202  %

3,322  %

3,199  %

4,260  %

3,746  %

3,929  %

79

3,215  %

3,333  %

3,211  %

4,259  %

3,752  %

3,933  %

80

3,227  %

3,344  %

3,224  %

4,258  %

3,757  %

3,936  %

81

3,239  %

3,355  %

3,236  %

4,258  %

3,763  %

3,939  %

82

3,250  %

3,365  %

3,247  %

4,257  %

3,768  %

3,943  %

83

3,262  %

3,375  %

3,259  %

4,256  %

3,773  %

3,946  %

84

3,273  %

3,385  %

3,270  %

4,256  %

3,778  %

3,949  %

85

3,284  %

3,394  %

3,281  %

4,255  %

3,783  %

3,952  %

86

3,294  %

3,404  %

3,291  %

4,254  %

3,788  %

3,954  %

87

3,305  %

3,413  %

3,302  %

4,254  %

3,793  %

3,957  %

88

3,315  %

3,422  %

3,312  %

4,253  %

3,797  %

3,960  %

89

3,325  %

3,430  %

3,322  %

4,253  %

3,802  %

3,963  %

90

3,334  %

3,439  %

3,332  %

4,252  %

3,806  %

3,965  %

91

3,344  %

3,447  %

3,341  %

4,251  %

3,811  %

3,968  %

92

3,353  %

3,455  %

3,350  %

4,251  %

3,815  %

3,970  %

93

3,362  %

3,463  %

3,359  %

4,250  %

3,819  %

3,973  %

94

3,371  %

3,471  %

3,368  %

4,250  %

3,823  %

3,975  %

95

3,380  %

3,479  %

3,377  %

4,249  %

3,827  %

3,978  %

96

3,388  %

3,486  %

3,386  %

4,249  %

3,831  %

3,980  %

97

3,397  %

3,494  %

3,394  %

4,248  %

3,835  %

3,982  %

98

3,405  %

3,501  %

3,402  %

4,248  %

3,838  %

3,984  %

99

3,413  %

3,508  %

3,410  %

4,247  %

3,842  %

3,987  %

100

3,421  %

3,515  %

3,418  %

4,247  %

3,846  %

3,989  %

101

3,428  %

3,521  %

3,426  %

4,246  %

3,849  %

3,991  %

102

3,436  %

3,528  %

3,433  %

4,246  %

3,853  %

3,993  %

103

3,443  %

3,535  %

3,441  %

4,246  %

3,856  %

3,995  %

104

3,450  %

3,541  %

3,448  %

4,245  %

3,859  %

3,997  %

105

3,458  %

3,547  %

3,455  %

4,245  %

3,863  %

3,999  %

106

3,465  %

3,553  %

3,462  %

4,244  %

3,866  %

4,001  %

107

3,471  %

3,559  %

3,469  %

4,244  %

3,869  %

4,002  %

108

3,478  %

3,565  %

3,476  %

4,243  %

3,872  %

4,004  %

109

3,485  %

3,571  %

3,482  %

4,243  %

3,875  %

4,006  %

110

3,491  %

3,577  %

3,489  %

4,243  %

3,878  %

4,008  %

111

3,498  %

3,582  %

3,495  %

4,242  %

3,881  %

4,010  %

112

3,504  %

3,588  %

3,502  %

4,242  %

3,884  %

4,011  %

113

3,510  %

3,593  %

3,508  %

4,241  %

3,886  %

4,013  %

114

3,516  %

3,599  %

3,514  %

4,241  %

3,889  %

4,015  %

115

3,522  %

3,604  %

3,520  %

4,241  %

3,892  %

4,016  %

116

3,528  %

3,609  %

3,526  %

4,240  %

3,895  %

4,018  %

117

3,533  %

3,614  %

3,531  %

4,240  %

3,897  %

4,019  %

118

3,539  %

3,619  %

3,537  %

4,240  %

3,900  %

4,021  %

119

3,545  %

3,624  %

3,542  %

4,239  %

3,902  %

4,022  %

120

3,550  %

3,629  %

3,548  %

4,239  %

3,905  %

4,024  %

121

3,555  %

3,633  %

3,553  %

4,239  %

3,907  %

4,025  %

122

3,561  %

3,638  %

3,559  %

4,238  %

3,910  %

4,027  %

123

3,566  %

3,642  %

3,564  %

4,238  %

3,912  %

4,028  %

124

3,571  %

3,647  %

3,569  %

4,238  %

3,914  %

4,030  %

125

3,576  %

3,651  %

3,574  %

4,238  %

3,916  %

4,031  %

126

3,581  %

3,656  %

3,579  %

4,237  %

3,919  %

4,032  %

127

3,586  %

3,660  %

3,584  %

4,237  %

3,921  %

4,034  %

128

3,591  %

3,664  %

3,589  %

4,237  %

3,923  %

4,035  %

129

3,595  %

3,668  %

3,593  %

4,236  %

3,925  %

4,036  %

130

3,600  %

3,672  %

3,598  %

4,236  %

3,927  %

4,037  %

131

3,605  %

3,676  %

3,603  %

4,236  %

3,929  %

4,039  %

132

3,609  %

3,680  %

3,607  %

4,236  %

3,931  %

4,040  %

133

3,613  %

3,684  %

3,612  %

4,235  %

3,934  %

4,041  %

134

3,618  %

3,688  %

3,616  %

4,235  %

3,935  %

4,042  %

135

3,622  %

3,692  %

3,620  %

4,235  %

3,937  %

4,043  %

136

3,626  %

3,696  %

3,624  %

4,234  %

3,939  %

4,045  %

137

3,631  %

3,699  %

3,629  %

4,234  %

3,941  %

4,046  %

138

3,635  %

3,703  %

3,633  %

4,234  %

3,943  %

4,047  %

139

3,639  %

3,706  %

3,637  %

4,234  %

3,945  %

4,048  %

140

3,643  %

3,710  %

3,641  %

4,233  %

3,947  %

4,049  %

141

3,647  %

3,713  %

3,645  %

4,233  %

3,949  %

4,050  %

142

3,651  %

3,717  %

3,649  %

4,233  %

3,950  %

4,051  %

143

3,654  %

3,720  %

3,653  %

4,233  %

3,952  %

4,052  %

144

3,658  %

3,724  %

3,656  %

4,233  %

3,954  %

4,053  %

145

3,662  %

3,727  %

3,660  %

4,232  %

3,956  %

4,054  %

146

3,666  %

3,730  %

3,664  %

4,232  %

3,957  %

4,055  %

147

3,669  %

3,733  %

3,667  %

4,232  %

3,959  %

4,056  %

148

3,673  %

3,736  %

3,671  %

4,232  %

3,960  %

4,057  %

149

3,676  %

3,740  %

3,675  %

4,231  %

3,962  %

4,058  %

150

3,680  %

3,743  %

3,678  %

4,231  %

3,964  %

4,059  %


Looptijd (in jaren)

Lev

Pond sterling

Roemeense leu

Zloty

Kroon

Noorse kroon

1

-0,352  %

0,382  %

0,971  %

1,480  %

4,871  %

1,005  %

2

-0,311  %

0,439  %

1,404  %

1,967  %

4,890  %

1,186  %

3

-0,258  %

0,520  %

1,831  %

2,305  %

4,910  %

1,257  %

4

-0,173  %

0,607  %

2,227  %

2,583  %

4,906  %

1,358  %

5

-0,074  %

0,694  %

2,589  %

2,843  %

4,892  %

1,461  %

6

0,041  %

0,781  %

2,914  %

3,109  %

4,880  %

1,564  %

7

0,165  %

0,873  %

3,171  %

3,240  %

4,872  %

1,658  %

8

0,290  %

0,948  %

3,352  %

3,371  %

4,865  %

1,747  %

9

0,411  %

1,017  %

3,496  %

3,472  %

4,855  %

1,816  %

10

0,520  %

1,079  %

3,624  %

3,551  %

4,843  %

1,874  %

11

0,619  %

1,135  %

3,728  %

3,616  %

4,830  %

1,937  %

12

0,709  %

1,170  %

3,812  %

3,669  %

4,816  %

2,004  %

13

0,789  %

1,209  %

3,879  %

3,715  %

4,801  %

2,072  %

14

0,856  %

1,240  %

3,935  %

3,753  %

4,786  %

2,141  %

15

0,907  %

1,263  %

3,981  %

3,787  %

4,772  %

2,208  %

16

0,941  %

1,282  %

4,019  %

3,816  %

4,757  %

2,273  %

17

0,967  %

1,295  %

4,050  %

3,841  %

4,743  %

2,337  %

18

0,993  %

1,302  %

4,077  %

3,864  %

4,729  %

2,398  %

19

1,025  %

1,307  %

4,100  %

3,884  %

4,715  %

2,457  %

20

1,065  %

1,316  %

4,119  %

3,901  %

4,702  %

2,513  %

21

1,116  %

1,318  %

4,135  %

3,918  %

4,689  %

2,567  %

22

1,175  %

1,314  %

4,149  %

3,932  %

4,677  %

2,618  %

23

1,240  %

1,307  %

4,161  %

3,945  %

4,665  %

2,667  %

24

1,307  %

1,298  %

4,171  %

3,957  %

4,653  %

2,714  %

25

1,376  %

1,290  %

4,180  %

3,968  %

4,642  %

2,758  %

26

1,446  %

1,283  %

4,188  %

3,978  %

4,631  %

2,801  %

27

1,515  %

1,277  %

4,194  %

3,988  %

4,620  %

2,841  %

28

1,583  %

1,272  %

4,200  %

3,996  %

4,610  %

2,880  %

29

1,650  %

1,267  %

4,205  %

4,004  %

4,600  %

2,917  %

30

1,715  %

1,264  %

4,209  %

4,012  %

4,591  %

2,952  %

31

1,778  %

1,260  %

4,212  %

4,018  %

4,581  %

2,986  %

32

1,839  %

1,255  %

4,215  %

4,025  %

4,573  %

3,018  %

33

1,899  %

1,248  %

4,218  %

4,031  %

4,564  %

3,049  %

34

1,956  %

1,239  %

4,220  %

4,036  %

4,556  %

3,078  %

35

2,011  %

1,227  %

4,222  %

4,042  %

4,548  %

3,106  %

36

2,064  %

1,211  %

4,223  %

4,047  %

4,540  %

3,133  %

37

2,115  %

1,194  %

4,225  %

4,051  %

4,533  %

3,159  %

38

2,165  %

1,179  %

4,226  %

4,056  %

4,526  %

3,184  %

39

2,212  %

1,166  %

4,227  %

4,060  %

4,519  %

3,208  %

40

2,257  %

1,157  %

4,227  %

4,064  %

4,512  %

3,230  %

41

2,301  %

1,152  %

4,228  %

4,067  %

4,506  %

3,252  %

42

2,343  %

1,148  %

4,228  %

4,071  %

4,499  %

3,273  %

43

2,384  %

1,144  %

4,229  %

4,074  %

4,493  %

3,293  %

44

2,423  %

1,138  %

4,229  %

4,077  %

4,488  %

3,312  %

45

2,460  %

1,129  %

4,229  %

4,080  %

4,482  %

3,331  %

46

2,496  %

1,115  %

4,229  %

4,083  %

4,477  %

3,349  %

47

2,531  %

1,100  %

4,229  %

4,086  %

4,471  %

3,366  %

48

2,564  %

1,088  %

4,229  %

4,088  %

4,466  %

3,383  %

49

2,596  %

1,081  %

4,229  %

4,091  %

4,461  %

3,398  %

50

2,627  %

1,082  %

4,229  %

4,093  %

4,457  %

3,414  %

51

2,657  %

1,091  %

4,229  %

4,095  %

4,452  %

3,429  %

52

2,686  %

1,107  %

4,229  %

4,098  %

4,448  %

3,443  %

53

2,714  %

1,129  %

4,229  %

4,100  %

4,443  %

3,457  %

54

2,741  %

1,155  %

4,229  %

4,102  %

4,439  %

3,470  %

55

2,767  %

1,184  %

4,228  %

4,104  %

4,435  %

3,483  %

56

2,792  %

1,215  %

4,228  %

4,106  %

4,431  %

3,496  %

57

2,816  %

1,249  %

4,228  %

4,107  %

4,427  %

3,508  %

58

2,840  %

1,283  %

4,228  %

4,109  %

4,424  %

3,519  %

59

2,862  %

1,319  %

4,227  %

4,111  %

4,420  %

3,531  %

60

2,884  %

1,355  %

4,227  %

4,112  %

4,416  %

3,542  %

61

2,905  %

1,391  %

4,227  %

4,114  %

4,413  %

3,552  %

62

2,926  %

1,428  %

4,226  %

4,115  %

4,410  %

3,562  %

63

2,946  %

1,464  %

4,226  %

4,117  %

4,407  %

3,572  %

64

2,965  %

1,500  %

4,226  %

4,118  %

4,403  %

3,582  %

65

2,984  %

1,536  %

4,226  %

4,119  %

4,400  %

3,591  %

66

3,002  %

1,572  %

4,225  %

4,121  %

4,397  %

3,601  %

67

3,020  %

1,607  %

4,225  %

4,122  %

4,395  %

3,609  %

68

3,037  %

1,641  %

4,225  %

4,123  %

4,392  %

3,618  %

69

3,054  %

1,675  %

4,224  %

4,124  %

4,389  %

3,626  %

70

3,070  %

1,708  %

4,224  %

4,125  %

4,387  %

3,634  %

71

3,086  %

1,741  %

4,224  %

4,126  %

4,384  %

3,642  %

72

3,101  %

1,773  %

4,224  %

4,128  %

4,381  %

3,650  %

73

3,116  %

1,804  %

4,223  %

4,129  %

4,379  %

3,657  %

74

3,131  %

1,835  %

4,223  %

4,130  %

4,377  %

3,665  %

75

3,145  %

1,865  %

4,223  %

4,131  %

4,374  %

3,672  %

76

3,159  %

1,894  %

4,223  %

4,132  %

4,372  %

3,679  %

77

3,172  %

1,923  %

4,222  %

4,132  %

4,370  %

3,685  %

78

3,185  %

1,951  %

4,222  %

4,133  %

4,368  %

3,692  %

79

3,198  %

1,979  %

4,222  %

4,134  %

4,366  %

3,698  %

80

3,211  %

2,006  %

4,222  %

4,135  %

4,364  %

3,705  %

81

3,223  %

2,032  %

4,221  %

4,136  %

4,362  %

3,711  %

82

3,235  %

2,058  %

4,221  %

4,137  %

4,360  %

3,717  %

83

3,246  %

2,083  %

4,221  %

4,137  %

4,358  %

3,722  %

84

3,258  %

2,108  %

4,221  %

4,138  %

4,356  %

3,728  %

85

3,269  %

2,132  %

4,220  %

4,139  %

4,354  %

3,734  %

86

3,279  %

2,155  %

4,220  %

4,140  %

4,352  %

3,739  %

87

3,290  %

2,178  %

4,220  %

4,140  %

4,351  %

3,744  %

88

3,300  %

2,201  %

4,220  %

4,141  %

4,349  %

3,749  %

89

3,310  %

2,223  %

4,220  %

4,142  %

4,347  %

3,755  %

90

3,320  %

2,245  %

4,219  %

4,142  %

4,346  %

3,759  %

91

3,330  %

2,266  %

4,219  %

4,143  %

4,344  %

3,764  %

92

3,339  %

2,287  %

4,219  %

4,144  %

4,342  %

3,769  %

93

3,348  %

2,307  %

4,219  %

4,144  %

4,341  %

3,774  %

94

3,357  %

2,327  %

4,219  %

4,145  %

4,339  %

3,778  %

95

3,366  %

2,346  %

4,218  %

4,146  %

4,338  %

3,783  %

96

3,375  %

2,365  %

4,218  %

4,146  %

4,337  %

3,787  %

97

3,383  %

2,384  %

4,218  %

4,147  %

4,335  %

3,791  %

98

3,392  %

2,402  %

4,218  %

4,147  %

4,334  %

3,795  %

99

3,400  %

2,420  %

4,218  %

4,148  %

4,332  %

3,799  %

100

3,408  %

2,438  %

4,217  %

4,148  %

4,331  %

3,803  %

101

3,416  %

2,455  %

4,217  %

4,149  %

4,330  %

3,807  %

102

3,423  %

2,472  %

4,217  %

4,149  %

4,329  %

3,811  %

103

3,431  %

2,489  %

4,217  %

4,150  %

4,327  %

3,815  %

104

3,438  %

2,505  %

4,217  %

4,150  %

4,326  %

3,819  %

105

3,445  %

2,521  %

4,217  %

4,151  %

4,325  %

3,822  %

106

3,452  %

2,537  %

4,216  %

4,151  %

4,324  %

3,826  %

107

3,459  %

2,552  %

4,216  %

4,152  %

4,323  %

3,829  %

108

3,466  %

2,567  %

4,216  %

4,152  %

4,321  %

3,833  %

109

3,473  %

2,582  %

4,216  %

4,153  %

4,320  %

3,836  %

110

3,480  %

2,597  %

4,216  %

4,153  %

4,319  %

3,839  %

111

3,486  %

2,611  %

4,216  %

4,153  %

4,318  %

3,843  %

112

3,492  %

2,625  %

4,216  %

4,154  %

4,317  %

3,846  %

113

3,499  %

2,639  %

4,215  %

4,154  %

4,316  %

3,849  %

114

3,505  %

2,653  %

4,215  %

4,155  %

4,315  %

3,852  %

115

3,511  %

2,666  %

4,215  %

4,155  %

4,314  %

3,855  %

116

3,517  %

2,679  %

4,215  %

4,155  %

4,313  %

3,858  %

117

3,522  %

2,692  %

4,215  %

4,156  %

4,312  %

3,861  %

118

3,528  %

2,705  %

4,215  %

4,156  %

4,311  %

3,864  %

119

3,534  %

2,717  %

4,215  %

4,157  %

4,310  %

3,867  %

120

3,539  %

2,729  %

4,215  %

4,157  %

4,309  %

3,869  %

121

3,545  %

2,742  %

4,214  %

4,157  %

4,308  %

3,872  %

122

3,550  %

2,753  %

4,214  %

4,158  %

4,307  %

3,875  %

123

3,555  %

2,765  %

4,214  %

4,158  %

4,307  %

3,877  %

124

3,561  %

2,777  %

4,214  %

4,158  %

4,306  %

3,880  %

125

3,566  %

2,788  %

4,214  %

4,159  %

4,305  %

3,883  %

126

3,571  %

2,799  %

4,214  %

4,159  %

4,304  %

3,885  %

127

3,576  %

2,810  %

4,214  %

4,159  %

4,303  %

3,888  %

128

3,581  %

2,821  %

4,214  %

4,160  %

4,302  %

3,890  %

129

3,585  %

2,831  %

4,214  %

4,160  %

4,302  %

3,892  %

130

3,590  %

2,842  %

4,213  %

4,160  %

4,301  %

3,895  %

131

3,595  %

2,852  %

4,213  %

4,161  %

4,300  %

3,897  %

132

3,599  %

2,862  %

4,213  %

4,161  %

4,299  %

3,899  %

133

3,604  %

2,872  %

4,213  %

4,161  %

4,299  %

3,902  %

134

3,608  %

2,882  %

4,213  %

4,162  %

4,298  %

3,904  %

135

3,613  %

2,892  %

4,213  %

4,162  %

4,297  %

3,906  %

136

3,617  %

2,901  %

4,213  %

4,162  %

4,296  %

3,908  %

137

3,621  %

2,911  %

4,213  %

4,162  %

4,296  %

3,910  %

138

3,625  %

2,920  %

4,213  %

4,163  %

4,295  %

3,912  %

139

3,629  %

2,929  %

4,213  %

4,163  %

4,294  %

3,915  %

140

3,633  %

2,938  %

4,212  %

4,163  %

4,294  %

3,917  %

141

3,637  %

2,947  %

4,212  %

4,163  %

4,293  %

3,919  %

142

3,641  %

2,956  %

4,212  %

4,164  %

4,292  %

3,921  %

143

3,645  %

2,965  %

4,212  %

4,164  %

4,292  %

3,922  %

144

3,649  %

2,973  %

4,212  %

4,164  %

4,291  %

3,924  %

145

3,653  %

2,982  %

4,212  %

4,164  %

4,290  %

3,926  %

146

3,657  %

2,990  %

4,212  %

4,165  %

4,290  %

3,928  %

147

3,660  %

2,998  %

4,212  %

4,165  %

4,289  %

3,930  %

148

3,664  %

3,006  %

4,212  %

4,165  %

4,289  %

3,932  %

149

3,668  %

3,014  %

4,212  %

4,165  %

4,288  %

3,934  %

150

3,671  %

3,022  %

4,212  %

4,166  %

4,287  %

3,935  %


Looptijd (in jaren)

Zwitserse frank

Australische dollar

Baht

Canadese dollar

Chileense peso

Colombiaanse peso

1

-0,768  %

1,897  %

1,370  %

0,774  %

2,799  %

5,636  %

2

-0,703  %

2,037  %

1,553  %

0,902  %

2,789  %

5,677  %

3

-0,626  %

2,180  %

1,758  %

1,040  %

2,915  %

5,925  %

4

-0,529  %

2,322  %

1,960  %

1,179  %

3,116  %

6,049  %

5

-0,421  %

2,440  %

2,111  %

1,269  %

3,354  %

6,106  %

6

-0,297  %

2,549  %

2,250  %

1,369  %

3,538  %

6,218  %

7

-0,192  %

2,635  %

2,366  %

1,464  %

3,683  %

6,331  %

8

-0,119  %

2,716  %

2,450  %

1,564  %

3,808  %

6,445  %

9

-0,013  %

2,787  %

2,520  %

1,665  %

3,914  %

6,569  %

10

0,049  %

2,842  %

2,593  %

1,786  %

4,001  %

6,664  %

11

0,135  %

2,899  %

2,674  %

1,871  %

4,069  %

6,719  %

12

0,204  %

2,957  %

2,752  %

1,941  %

4,123  %

6,741  %

13

0,248  %

3,011  %

2,818  %

2,019  %

4,165  %

6,741  %

14

0,276  %

3,058  %

2,875  %

2,097  %

4,199  %

6,723  %

15

0,338  %

3,097  %

2,925  %

2,164  %

4,226  %

6,694  %

16

0,389  %

3,129  %

2,973  %

2,213  %

4,248  %

6,655  %

17

0,420  %

3,155  %

3,017  %

2,245  %

4,265  %

6,610  %

18

0,439  %

3,178  %

3,059  %

2,264  %

4,280  %

6,560  %

19

0,450  %

3,198  %

3,098  %

2,270  %

4,291  %

6,508  %

20

0,457  %

3,217  %

3,135  %

2,265  %

4,300  %

6,453  %

21

0,463  %

3,237  %

3,170  %

2,251  %

4,308  %

6,398  %

22

0,470  %

3,254  %

3,203  %

2,233  %

4,313  %

6,343  %

23

0,482  %

3,268  %

3,235  %

2,212  %

4,318  %

6,287  %

24

0,500  %

3,277  %

3,264  %

2,193  %

4,321  %

6,233  %

25

0,525  %

3,281  %

3,292  %

2,176  %

4,324  %

6,179  %

26

0,559  %

3,279  %

3,319  %

2,163  %

4,326  %

6,127  %

27

0,598  %

3,274  %

3,345  %

2,155  %

4,327  %

6,076  %

28

0,643  %

3,269  %

3,369  %

2,153  %

4,327  %

6,026  %

29

0,690  %

3,264  %

3,392  %

2,157  %

4,328  %

5,978  %

30

0,739  %

3,262  %

3,414  %

2,167  %

4,327  %

5,932  %

31

0,789  %

3,263  %

3,435  %

2,183  %

4,327  %

5,887  %

32

0,840  %

3,267  %

3,455  %

2,204  %

4,326  %

5,844  %

33

0,890  %

3,274  %

3,474  %

2,229  %

4,325  %

5,802  %

34

0,940  %

3,283  %

3,492  %

2,257  %

4,324  %

5,762  %

35

0,989  %

3,293  %

3,509  %

2,287  %

4,323  %

5,724  %

36

1,037  %

3,304  %

3,526  %

2,318  %

4,322  %

5,686  %

37

1,084  %

3,316  %

3,542  %

2,350  %

4,321  %

5,651  %

38

1,130  %

3,329  %

3,557  %

2,383  %

4,319  %

5,616  %

39

1,175  %

3,342  %

3,572  %

2,416  %

4,318  %

5,583  %

40

1,219  %

3,356  %

3,586  %

2,448  %

4,316  %

5,552  %

41

1,261  %

3,370  %

3,600  %

2,481  %

4,314  %

5,521  %

42

1,302  %

3,383  %

3,613  %

2,513  %

4,313  %

5,492  %

43

1,341  %

3,397  %

3,625  %

2,545  %

4,311  %

5,464  %

44

1,379  %

3,411  %

3,637  %

2,576  %

4,310  %

5,436  %

45

1,416  %

3,424  %

3,649  %

2,606  %

4,308  %

5,410  %

46

1,452  %

3,438  %

3,660  %

2,636  %

4,306  %

5,385  %

47

1,487  %

3,451  %

3,671  %

2,665  %

4,305  %

5,361  %

48

1,520  %

3,464  %

3,681  %

2,693  %

4,303  %

5,338  %

49

1,552  %

3,476  %

3,691  %

2,721  %

4,302  %

5,315  %

50

1,584  %

3,489  %

3,701  %

2,747  %

4,300  %

5,293  %

51

1,614  %

3,501  %

3,710  %

2,773  %

4,299  %

5,272  %

52

1,643  %

3,513  %

3,719  %

2,799  %

4,297  %

5,252  %

53

1,671  %

3,524  %

3,728  %

2,823  %

4,296  %

5,233  %

54

1,698  %

3,536  %

3,736  %

2,847  %

4,294  %

5,214  %

55

1,725  %

3,547  %

3,744  %

2,870  %

4,293  %

5,196  %

56

1,750  %

3,557  %

3,752  %

2,893  %

4,291  %

5,178  %

57

1,775  %

3,568  %

3,760  %

2,915  %

4,290  %

5,161  %

58

1,799  %

3,578  %

3,767  %

2,936  %

4,289  %

5,145  %

59

1,822  %

3,588  %

3,774  %

2,956  %

4,287  %

5,129  %

60

1,845  %

3,597  %

3,781  %

2,976  %

4,286  %

5,114  %

61

1,866  %

3,607  %

3,788  %

2,996  %

4,285  %

5,099  %

62

1,888  %

3,616  %

3,794  %

3,014  %

4,284  %

5,084  %

63

1,908  %

3,625  %

3,801  %

3,033  %

4,282  %

5,070  %

64

1,928  %

3,633  %

3,807  %

3,051  %

4,281  %

5,057  %

65

1,947  %

3,642  %

3,813  %

3,068  %

4,280  %

5,044  %

66

1,966  %

3,650  %

3,818  %

3,085  %

4,279  %

5,031  %

67

1,984  %

3,658  %

3,824  %

3,101  %

4,278  %

5,019  %

68

2,002  %

3,666  %

3,829  %

3,117  %

4,277  %

5,007  %

69

2,019  %

3,673  %

3,835  %

3,132  %

4,276  %

4,995  %

70

2,036  %

3,680  %

3,840  %

3,147  %

4,275  %

4,984  %

71

2,052  %

3,688  %

3,845  %

3,162  %

4,274  %

4,973  %

72

2,068  %

3,695  %

3,850  %

3,176  %

4,273  %

4,962  %

73

2,083  %

3,701  %

3,855  %

3,190  %

4,272  %

4,951  %

74

2,098  %

3,708  %

3,859  %

3,203  %

4,271  %

4,941  %

75

2,113  %

3,714  %

3,864  %

3,217  %

4,270  %

4,931  %

76

2,127  %

3,721  %

3,868  %

3,229  %

4,269  %

4,922  %

77

2,141  %

3,727  %

3,872  %

3,242  %

4,268  %

4,912  %

78

2,154  %

3,733  %

3,876  %

3,254  %

4,267  %

4,903  %

79

2,167  %

3,739  %

3,881  %

3,266  %

4,267  %

4,894  %

80

2,180  %

3,744  %

3,884  %

3,278  %

4,266  %

4,886  %

81

2,193  %

3,750  %

3,888  %

3,289  %

4,265  %

4,877  %

82

2,205  %

3,755  %

3,892  %

3,300  %

4,264  %

4,869  %

83

2,217  %

3,761  %

3,896  %

3,311  %

4,263  %

4,861  %

84

2,228  %

3,766  %

3,899  %

3,321  %

4,263  %

4,853  %

85

2,240  %

3,771  %

3,903  %

3,331  %

4,262  %

4,845  %

86

2,251  %

3,776  %

3,906  %

3,341  %

4,261  %

4,838  %

87

2,262  %

3,781  %

3,910  %

3,351  %

4,261  %

4,830  %

88

2,272  %

3,786  %

3,913  %

3,361  %

4,260  %

4,823  %

89

2,283  %

3,790  %

3,916  %

3,370  %

4,259  %

4,816  %

90

2,293  %

3,795  %

3,919  %

3,379  %

4,259  %

4,809  %

91

2,303  %

3,799  %

3,922  %

3,388  %

4,258  %

4,803  %

92

2,312  %

3,804  %

3,925  %

3,397  %

4,257  %

4,796  %

93

2,322  %

3,808  %

3,928  %

3,406  %

4,257  %

4,790  %

94

2,331  %

3,812  %

3,931  %

3,414  %

4,256  %

4,783  %

95

2,340  %

3,816  %

3,934  %

3,422  %

4,256  %

4,777  %

96

2,349  %

3,820  %

3,937  %

3,431  %

4,255  %

4,771  %

97

2,358  %

3,824  %

3,940  %

3,438  %

4,254  %

4,765  %

98

2,367  %

3,828  %

3,942  %

3,446  %

4,254  %

4,759  %

99

2,375  %

3,831  %

3,945  %

3,454  %

4,253  %

4,754  %

100

2,383  %

3,835  %

3,947  %

3,461  %

4,253  %

4,748  %

101

2,391  %

3,839  %

3,950  %

3,468  %

4,252  %

4,743  %

102

2,399  %

3,842  %

3,952  %

3,476  %

4,252  %

4,737  %

103

2,407  %

3,846  %

3,955  %

3,483  %

4,251  %

4,732  %

104

2,414  %

3,849  %

3,957  %

3,489  %

4,251  %

4,727  %

105

2,422  %

3,852  %

3,959  %

3,496  %

4,250  %

4,722  %

106

2,429  %

3,856  %

3,962  %

3,503  %

4,250  %

4,717  %

107

2,436  %

3,859  %

3,964  %

3,509  %

4,249  %

4,712  %

108

2,443  %

3,862  %

3,966  %

3,516  %

4,249  %

4,707  %

109

2,450  %

3,865  %

3,968  %

3,522  %

4,248  %

4,703  %

110

2,457  %

3,868  %

3,970  %

3,528  %

4,248  %

4,698  %

111

2,464  %

3,871  %

3,972  %

3,534  %

4,248  %

4,694  %

112

2,470  %

3,874  %

3,974  %

3,540  %

4,247  %

4,689  %

113

2,477  %

3,877  %

3,976  %

3,546  %

4,247  %

4,685  %

114

2,483  %

3,880  %

3,978  %

3,552  %

4,246  %

4,681  %

115

2,489  %

3,883  %

3,980  %

3,557  %

4,246  %

4,676  %

116

2,495  %

3,885  %

3,982  %

3,563  %

4,246  %

4,672  %

117

2,501  %

3,888  %

3,984  %

3,568  %

4,245  %

4,668  %

118

2,507  %

3,891  %

3,986  %

3,574  %

4,245  %

4,664  %

119

2,513  %

3,893  %

3,988  %

3,579  %

4,244  %

4,660  %

120

2,519  %

3,896  %

3,989  %

3,584  %

4,244  %

4,657  %

121

2,524  %

3,898  %

3,991  %

3,589  %

4,244  %

4,653  %

122

2,530  %

3,901  %

3,993  %

3,594  %

4,243  %

4,649  %

123

2,535  %

3,903  %

3,995  %

3,599  %

4,243  %

4,645  %

124

2,541  %

3,906  %

3,996  %

3,604  %

4,243  %

4,642  %

125

2,546  %

3,908  %

3,998  %

3,608  %

4,242  %

4,638  %

126

2,551  %

3,910  %

3,999  %

3,613  %

4,242  %

4,635  %

127

2,556  %

3,913  %

4,001  %

3,618  %

4,242  %

4,631  %

128

2,561  %

3,915  %

4,003  %

3,622  %

4,241  %

4,628  %

129

2,566  %

3,917  %

4,004  %

3,627  %

4,241  %

4,625  %

130

2,571  %

3,919  %

4,006  %

3,631  %

4,241  %

4,621  %

131

2,576  %

3,921  %

4,007  %

3,636  %

4,240  %

4,618  %

132

2,581  %

3,923  %

4,008  %

3,640  %

4,240  %

4,615  %

133

2,585  %

3,926  %

4,010  %

3,644  %

4,240  %

4,612  %

134

2,590  %

3,928  %

4,011  %

3,648  %

4,239  %

4,609  %

135

2,594  %

3,930  %

4,013  %

3,652  %

4,239  %

4,606  %

136

2,599  %

3,932  %

4,014  %

3,656  %

4,239  %

4,603  %

137

2,603  %

3,934  %

4,015  %

3,660  %

4,239  %

4,600  %

138

2,607  %

3,935  %

4,017  %

3,664  %

4,238  %

4,597  %

139

2,612  %

3,937  %

4,018  %

3,668  %

4,238  %

4,594  %

140

2,616  %

3,939  %

4,019  %

3,672  %

4,238  %

4,591  %

141

2,620  %

3,941  %

4,021  %

3,675  %

4,238  %

4,588  %

142

2,624  %

3,943  %

4,022  %

3,679  %

4,237  %

4,586  %

143

2,628  %

3,945  %

4,023  %

3,683  %

4,237  %

4,583  %

144

2,632  %

3,946  %

4,024  %

3,686  %

4,237  %

4,580  %

145

2,636  %

3,948  %

4,026  %

3,690  %

4,236  %

4,578  %

146

2,640  %

3,950  %

4,027  %

3,693  %

4,236  %

4,575  %

147

2,644  %

3,952  %

4,028  %

3,697  %

4,236  %

4,573  %

148

2,647  %

3,953  %

4,029  %

3,700  %

4,236  %

4,570  %

149

2,651  %

3,955  %

4,030  %

3,704  %

4,235  %

4,568  %

150

2,655  %

3,957  %

4,031  %

3,707  %

4,235  %

4,565  %


Looptijd (in jaren)

Hongkongdollar

Indiase roepie

Mexicaanse peso

Nieuwe Taiwandollar

Nieuw-Zeelandse dollar

Rand

1

1,276  %

5,941  %

6,878  %

0,514  %

1,935  %

7,243  %

2

1,572  %

5,984  %

7,121  %

0,616  %

2,234  %

7,306  %

3

1,840  %

6,050  %

7,311  %

0,713  %

2,495  %

7,413  %

4

2,027  %

6,117  %

7,461  %

0,804  %

2,688  %

7,569  %

5

2,174  %

6,186  %

7,542  %

0,886  %

2,850  %

7,715  %

6

2,257  %

6,252  %

7,644  %

0,968  %

2,989  %

7,874  %

7

2,321  %

6,300  %

7,748  %

1,027  %

3,100  %

8,031  %

8

2,394  %

6,344  %

7,829  %

1,087  %

3,187  %

8,169  %

9

2,460  %

6,387  %

7,894  %

1,145  %

3,262  %

8,289  %

10

2,505  %

6,424  %

7,955  %

1,200  %

3,326  %

8,389  %

11

2,525  %

6,445  %

8,018  %

1,268  %

3,391  %

8,473  %

12

2,546  %

6,452  %

8,082  %

1,346  %

3,481  %

8,538  %

13

2,584  %

6,449  %

8,148  %

1,430  %

3,606  %

8,579  %

14

2,634  %

6,439  %

8,214  %

1,516  %

3,734  %

8,598  %

15

2,686  %

6,424  %

8,282  %

1,602  %

3,835  %

8,595  %

16

2,738  %

6,405  %

8,352  %

1,686  %

3,890  %

8,573  %

17

2,787  %

6,383  %

8,425  %

1,769  %

3,909  %

8,535  %

18

2,834  %

6,360  %

8,494  %

1,849  %

3,908  %

8,485  %

19

2,878  %

6,335  %

8,554  %

1,926  %

3,896  %

8,427  %

20

2,921  %

6,310  %

8,600  %

2,000  %

3,882  %

8,363  %

21

2,961  %

6,284  %

8,627  %

2,071  %

3,872  %

8,295  %

22

3,000  %

6,258  %

8,632  %

2,139  %

3,864  %

8,224  %

23

3,037  %

6,232  %

8,620  %

2,204  %

3,860  %

8,152  %

24

3,072  %

6,207  %

8,592  %

2,266  %

3,857  %

8,079  %

25

3,106  %

6,182  %

8,553  %

2,325  %

3,857  %

8,006  %

26

3,137  %

6,158  %

8,506  %

2,381  %

3,857  %

7,934  %

27

3,168  %

6,134  %

8,452  %

2,434  %

3,859  %

7,863  %

28

3,197  %

6,111  %

8,393  %

2,486  %

3,862  %

7,794  %

29

3,225  %

6,088  %

8,331  %

2,534  %

3,865  %

7,726  %

30

3,251  %

6,066  %

8,266  %

2,581  %

3,869  %

7,661  %

31

3,276  %

6,045  %

8,201  %

2,625  %

3,874  %

7,597  %

32

3,300  %

6,025  %

8,135  %

2,667  %

3,878  %

7,536  %

33

3,323  %

6,005  %

8,069  %

2,708  %

3,883  %

7,476  %

34

3,346  %

5,986  %

8,004  %

2,747  %

3,888  %

7,419  %

35

3,367  %

5,967  %

7,941  %

2,783  %

3,893  %

7,364  %

36

3,387  %

5,949  %

7,878  %

2,819  %

3,899  %

7,310  %

37

3,406  %

5,932  %

7,817  %

2,853  %

3,904  %

7,259  %

38

3,425  %

5,916  %

7,757  %

2,885  %

3,909  %

7,210  %

39

3,443  %

5,900  %

7,699  %

2,916  %

3,914  %

7,163  %

40

3,460  %

5,884  %

7,643  %

2,946  %

3,919  %

7,117  %

41

3,476  %

5,869  %

7,589  %

2,974  %

3,925  %

7,073  %

42

3,492  %

5,855  %

7,536  %

3,001  %

3,930  %

7,031  %

43

3,507  %

5,841  %

7,486  %

3,027  %

3,934  %

6,991  %

44

3,522  %

5,828  %

7,437  %

3,053  %

3,939  %

6,952  %

45

3,536  %

5,815  %

7,390  %

3,077  %

3,944  %

6,915  %

46

3,549  %

5,803  %

7,344  %

3,100  %

3,949  %

6,879  %

47

3,563  %

5,791  %

7,300  %

3,122  %

3,953  %

6,844  %

48

3,575  %

5,779  %

7,258  %

3,144  %

3,958  %

6,811  %

49

3,587  %

5,768  %

7,217  %

3,165  %

3,962  %

6,779  %

50

3,599  %

5,757  %

7,177  %

3,185  %

3,966  %

6,748  %

51

3,610  %

5,747  %

7,139  %

3,204  %

3,970  %

6,718  %

52

3,621  %

5,737  %

7,102  %

3,223  %

3,974  %

6,689  %

53

3,631  %

5,727  %

7,067  %

3,240  %

3,978  %

6,661  %

54

3,642  %

5,718  %

7,033  %

3,258  %

3,982  %

6,634  %

55

3,651  %

5,709  %

7,000  %

3,275  %

3,985  %

6,609  %

56

3,661  %

5,700  %

6,968  %

3,291  %

3,989  %

6,584  %

57

3,670  %

5,691  %

6,937  %

3,306  %

3,992  %

6,560  %

58

3,679  %

5,683  %

6,907  %

3,321  %

3,996  %

6,536  %

59

3,688  %

5,675  %

6,878  %

3,336  %

3,999  %

6,514  %

60

3,696  %

5,667  %

6,850  %

3,350  %

4,002  %

6,492  %

61

3,704  %

5,660  %

6,823  %

3,364  %

4,005  %

6,471  %

62

3,712  %

5,652  %

6,797  %

3,377  %

4,008  %

6,450  %

63

3,719  %

5,645  %

6,771  %

3,390  %

4,011  %

6,430  %

64

3,727  %

5,638  %

6,747  %

3,403  %

4,014  %

6,411  %

65

3,734  %

5,632  %

6,723  %

3,415  %

4,017  %

6,392  %

66

3,741  %

5,625  %

6,700  %

3,426  %

4,019  %

6,374  %

67

3,748  %

5,619  %

6,677  %

3,438  %

4,022  %

6,357  %

68

3,754  %

5,613  %

6,655  %

3,449  %

4,024  %

6,340  %

69

3,761  %

5,607  %

6,634  %

3,460  %

4,027  %

6,323  %

70

3,767  %

5,601  %

6,614  %

3,470  %

4,029  %

6,307  %

71

3,773  %

5,596  %

6,594  %

3,480  %

4,032  %

6,291  %

72

3,779  %

5,590  %

6,574  %

3,490  %

4,034  %

6,276  %

73

3,784  %

5,585  %

6,555  %

3,500  %

4,036  %

6,261  %

74

3,790  %

5,580  %

6,537  %

3,509  %

4,038  %

6,247  %

75

3,795  %

5,575  %

6,519  %

3,519  %

4,040  %

6,233  %

76

3,801  %

5,570  %

6,501  %

3,527  %

4,043  %

6,219  %

77

3,806  %

5,565  %

6,484  %

3,536  %

4,045  %

6,206  %

78

3,811  %

5,560  %

6,468  %

3,545  %

4,047  %

6,193  %

79

3,816  %

5,556  %

6,452  %

3,553  %

4,048  %

6,181  %

80

3,821  %

5,551  %

6,436  %

3,561  %

4,050  %

6,168  %

81

3,825  %

5,547  %

6,421  %

3,569  %

4,052  %

6,156  %

82

3,830  %

5,543  %

6,406  %

3,576  %

4,054  %

6,145  %

83

3,834  %

5,539  %

6,391  %

3,584  %

4,056  %

6,133  %

84

3,839  %

5,535  %

6,377  %

3,591  %

4,057  %

6,122  %

85

3,843  %

5,531  %

6,363  %

3,598  %

4,059  %

6,111  %

86

3,847  %

5,527  %

6,349  %

3,605  %

4,061  %

6,100  %

87

3,851  %

5,523  %

6,336  %

3,612  %

4,062  %

6,090  %

88

3,855  %

5,519  %

6,323  %

3,619  %

4,064  %

6,080  %

89

3,859  %

5,516  %

6,310  %

3,625  %

4,065  %

6,070  %

90

3,863  %

5,512  %

6,298  %

3,632  %

4,067  %

6,060  %

91

3,866  %

5,509  %

6,286  %

3,638  %

4,068  %

6,051  %

92

3,870  %

5,506  %

6,274  %

3,644  %

4,070  %

6,042  %

93

3,873  %

5,502  %

6,262  %

3,650  %

4,071  %

6,032  %

94

3,877  %

5,499  %

6,251  %

3,656  %

4,072  %

6,024  %

95

3,880  %

5,496  %

6,240  %

3,661  %

4,074  %

6,015  %

96

3,884  %

5,493  %

6,229  %

3,667  %

4,075  %

6,006  %

97

3,887  %

5,490  %

6,218  %

3,673  %

4,076  %

5,998  %

98

3,890  %

5,487  %

6,208  %

3,678  %

4,078  %

5,990  %

99

3,893  %

5,484  %

6,198  %

3,683  %

4,079  %

5,982  %

100

3,896  %

5,481  %

6,188  %

3,688  %

4,080  %

5,974  %

101

3,899  %

5,478  %

6,178  %

3,693  %

4,081  %

5,966  %

102

3,902  %

5,476  %

6,168  %

3,698  %

4,082  %

5,959  %

103

3,905  %

5,473  %

6,159  %

3,703  %

4,084  %

5,951  %

104

3,908  %

5,470  %

6,150  %

3,708  %

4,085  %

5,944  %

105

3,911  %

5,468  %

6,140  %

3,713  %

4,086  %

5,937  %

106

3,913  %

5,465  %

6,132  %

3,717  %

4,087  %

5,930  %

107

3,916  %

5,463  %

6,123  %

3,722  %

4,088  %

5,923  %

108

3,919  %

5,460  %

6,114  %

3,726  %

4,089  %

5,916  %

109

3,921  %

5,458  %

6,106  %

3,730  %

4,090  %

5,910  %

110

3,924  %

5,456  %

6,098  %

3,735  %

4,091  %

5,903  %

111

3,926  %

5,453  %

6,089  %

3,739  %

4,092  %

5,897  %

112

3,929  %

5,451  %

6,081  %

3,743  %

4,093  %

5,891  %

113

3,931  %

5,449  %

6,074  %

3,747  %

4,094  %

5,885  %

114

3,933  %

5,447  %

6,066  %

3,751  %

4,095  %

5,879  %

115

3,936  %

5,444  %

6,058  %

3,755  %

4,096  %

5,873  %

116

3,938  %

5,442  %

6,051  %

3,759  %

4,097  %

5,867  %

117

3,940  %

5,440  %

6,044  %

3,762  %

4,098  %

5,861  %

118

3,942  %

5,438  %

6,036  %

3,766  %

4,098  %

5,856  %

119

3,945  %

5,436  %

6,029  %

3,770  %

4,099  %

5,850  %

120

3,947  %

5,434  %

6,022  %

3,773  %

4,100  %

5,845  %

121

3,949  %

5,432  %

6,016  %

3,777  %

4,101  %

5,839  %

122

3,951  %

5,430  %

6,009  %

3,780  %

4,102  %

5,834  %

123

3,953  %

5,428  %

6,002  %

3,784  %

4,102  %

5,829  %

124

3,955  %

5,427  %

5,996  %

3,787  %

4,103  %

5,824  %

125

3,957  %

5,425  %

5,989  %

3,790  %

4,104  %

5,819  %

126

3,959  %

5,423  %

5,983  %

3,794  %

4,105  %

5,814  %

127

3,961  %

5,421  %

5,977  %

3,797  %

4,106  %

5,809  %

128

3,963  %

5,420  %

5,971  %

3,800  %

4,106  %

5,804  %

129

3,964  %

5,418  %

5,965  %

3,803  %

4,107  %

5,799  %

130

3,966  %

5,416  %

5,959  %

3,806  %

4,108  %

5,795  %

131

3,968  %

5,415  %

5,953  %

3,809  %

4,108  %

5,790  %

132

3,970  %

5,413  %

5,947  %

3,812  %

4,109  %

5,786  %

133

3,971  %

5,411  %

5,942  %

3,815  %

4,110  %

5,781  %

134

3,973  %

5,410  %

5,936  %

3,818  %

4,110  %

5,777  %

135

3,975  %

5,408  %

5,931  %

3,821  %

4,111  %

5,773  %

136

3,976  %

5,407  %

5,925  %

3,823  %

4,112  %

5,769  %

137

3,978  %

5,405  %

5,920  %

3,826  %

4,112  %

5,764  %

138

3,980  %

5,404  %

5,915  %

3,829  %

4,113  %

5,760  %

139

3,981  %

5,402  %

5,910  %

3,832  %

4,114  %

5,756  %

140

3,983  %

5,401  %

5,905  %

3,834  %

4,114  %

5,752  %

141

3,984  %

5,399  %

5,900  %

3,837  %

4,115  %

5,748  %

142

3,986  %

5,398  %

5,895  %

3,839  %

4,116  %

5,744  %

143

3,987  %

5,397  %

5,890  %

3,842  %

4,116  %

5,741  %

144

3,989  %

5,395  %

5,885  %

3,844  %

4,117  %

5,737  %

145

3,990  %

5,394  %

5,880  %

3,847  %

4,117  %

5,733  %

146

3,992  %

5,392  %

5,876  %

3,849  %

4,118  %

5,730  %

147

3,993  %

5,391  %

5,871  %

3,852  %

4,118  %

5,726  %

148

3,995  %

5,390  %

5,866  %

3,854  %

4,119  %

5,722  %

149

3,996  %

5,389  %

5,862  %

3,856  %

4,120  %

5,719  %

150

3,997  %

5,387  %

5,857  %

3,859  %

4,120  %

5,715  %


Looptijd (in jaren)

Real

Renminbi yuan

Ringgit

Russische roebel

Singaporedollar

Zuid-Koreaanse won

1

10,460  %

3,065  %

3,346  %

10,115  %

1,269  %

1,364  %

2

10,053  %

3,169  %

3,430  %

9,440  %

1,574  %

1,385  %

3

10,226  %

3,309  %

3,515  %

9,133  %

1,846  %

1,431  %

4

8,614  %

3,451  %

3,573  %

8,906  %

2,065  %

1,490  %

5

9,038  %

3,542  %

3,666  %

8,741  %

2,249  %

1,545  %

6

9,337  %

3,694  %

3,746  %

8,594  %

2,397  %

1,577  %

7

9,440  %

3,857  %

3,822  %

8,480  %

2,519  %

1,607  %

8

9,516  %

3,985  %

3,903  %

8,388  %

2,626  %

1,646  %

9

9,628  %

4,081  %

3,978  %

8,304  %

2,718  %

1,684  %

10

9,718  %

4,154  %

4,036  %

8,216  %

2,794  %

1,713  %

11

9,757  %

4,210  %

4,074  %

8,121  %

2,855  %

1,731  %

12

9,754  %

4,253  %

4,105  %

8,018  %

2,907  %

1,742  %

13

9,720  %

4,286  %

4,138  %

7,913  %

2,956  %

1,749  %

14

9,664  %

4,312  %

4,176  %

7,806  %

2,998  %

1,746  %

15

9,591  %

4,333  %

4,217  %

7,699  %

3,032  %

1,728  %

16

9,506  %

4,349  %

4,262  %

7,593  %

3,056  %

1,695  %

17

9,413  %

4,361  %

4,307  %

7,489  %

3,074  %

1,658  %

18

9,314  %

4,370  %

4,350  %

7,387  %

3,089  %

1,626  %

19

9,212  %

4,377  %

4,389  %

7,289  %

3,103  %

1,605  %

20

9,108  %

4,383  %

4,422  %

7,193  %

3,119  %

1,601  %

21

9,004  %

4,386  %

4,449  %

7,100  %

3,136  %

1,614  %

22

8,900  %

4,389  %

4,469  %

7,011  %

3,156  %

1,641  %

23

8,798  %

4,390  %

4,485  %

6,925  %

3,177  %

1,677  %

24

8,698  %

4,391  %

4,497  %

6,843  %

3,198  %

1,720  %

25

8,600  %

4,391  %

4,505  %

6,764  %

3,220  %

1,768  %

26

8,504  %

4,390  %

4,511  %

6,688  %

3,242  %

1,819  %

27

8,412  %

4,389  %

4,515  %

6,615  %

3,264  %

1,871  %

28

8,323  %

4,388  %

4,517  %

6,546  %

3,285  %

1,924  %

29

8,237  %

4,386  %

4,518  %

6,479  %

3,307  %

1,977  %

30

8,154  %

4,384  %

4,517  %

6,416  %

3,327  %

2,030  %

31

8,074  %

4,382  %

4,515  %

6,355  %

3,348  %

2,081  %

32

7,997  %

4,379  %

4,513  %

6,296  %

3,368  %

2,132  %

33

7,924  %

4,377  %

4,510  %

6,241  %

3,387  %

2,182  %

34

7,853  %

4,374  %

4,507  %

6,187  %

3,406  %

2,230  %

35

7,785  %

4,372  %

4,503  %

6,136  %

3,424  %

2,277  %

36

7,720  %

4,369  %

4,499  %

6,087  %

3,442  %

2,322  %

37

7,657  %

4,367  %

4,495  %

6,041  %

3,459  %

2,366  %

38

7,597  %

4,364  %

4,490  %

5,996  %

3,475  %

2,409  %

39

7,540  %

4,361  %

4,486  %

5,953  %

3,491  %

2,449  %

40

7,485  %

4,359  %

4,481  %

5,912  %

3,507  %

2,489  %

41

7,432  %

4,356  %

4,476  %

5,872  %

3,521  %

2,527  %

42

7,381  %

4,353  %

4,472  %

5,834  %

3,536  %

2,564  %

43

7,333  %

4,351  %

4,467  %

5,798  %

3,550  %

2,599  %

44

7,286  %

4,348  %

4,462  %

5,763  %

3,563  %

2,633  %

45

7,241  %

4,346  %

4,458  %

5,730  %

3,576  %

2,666  %

46

7,198  %

4,343  %

4,453  %

5,697  %

3,588  %

2,697  %

47

7,156  %

4,341  %

4,449  %

5,666  %

3,601  %

2,728  %

48

7,116  %

4,339  %

4,445  %

5,637  %

3,612  %

2,757  %

49

7,078  %

4,336  %

4,440  %

5,608  %

3,623  %

2,785  %

50

7,041  %

4,334  %

4,436  %

5,580  %

3,634  %

2,812  %

51

7,005  %

4,332  %

4,432  %

5,554  %

3,645  %

2,839  %

52

6,971  %

4,330  %

4,428  %

5,528  %

3,655  %

2,864  %

53

6,938  %

4,328  %

4,424  %

5,503  %

3,665  %

2,889  %

54

6,906  %

4,326  %

4,421  %

5,480  %

3,674  %

2,912  %

55

6,875  %

4,324  %

4,417  %

5,457  %

3,684  %

2,935  %

56

6,845  %

4,322  %

4,413  %

5,434  %

3,692  %

2,957  %

57

6,816  %

4,320  %

4,410  %

5,413  %

3,701  %

2,979  %

58

6,788  %

4,318  %

4,406  %

5,392  %

3,709  %

2,999  %

59

6,761  %

4,316  %

4,403  %

5,372  %

3,717  %

3,019  %

60

6,735  %

4,315  %

4,400  %

5,352  %

3,725  %

3,039  %

61

6,710  %

4,313  %

4,397  %

5,334  %

3,733  %

3,058  %

62

6,686  %

4,311  %

4,394  %

5,315  %

3,740  %

3,076  %

63

6,662  %

4,309  %

4,391  %

5,298  %

3,747  %

3,093  %

64

6,639  %

4,308  %

4,388  %

5,281  %

3,754  %

3,111  %

65

6,617  %

4,306  %

4,385  %

5,264  %

3,761  %

3,127  %

66

6,596  %

4,305  %

4,382  %

5,248  %

3,768  %

3,143  %

67

6,575  %

4,303  %

4,380  %

5,232  %

3,774  %

3,159  %

68

6,554  %

4,302  %

4,377  %

5,217  %

3,780  %

3,174  %

69

6,535  %

4,301  %

4,375  %

5,202  %

3,786  %

3,189  %

70

6,516  %

4,299  %

4,372  %

5,188  %

3,792  %

3,203  %

71

6,497  %

4,298  %

4,370  %

5,174  %

3,798  %

3,217  %

72

6,479  %

4,297  %

4,368  %

5,160  %

3,803  %

3,231  %

73

6,461  %

4,295  %

4,365  %

5,147  %

3,809  %

3,244  %

74

6,444  %

4,294  %

4,363  %

5,134  %

3,814  %

3,257  %

75

6,427  %

4,293  %

4,361  %

5,122  %

3,819  %

3,269  %

76

6,411  %

4,292  %

4,359  %

5,110  %

3,824  %

3,281  %

77

6,395  %

4,290  %

4,357  %

5,098  %

3,829  %

3,293  %

78

6,380  %

4,289  %

4,355  %

5,086  %

3,834  %

3,305  %

79

6,365  %

4,288  %

4,353  %

5,075  %

3,838  %

3,316  %

80

6,350  %

4,287  %

4,351  %

5,064  %

3,843  %

3,327  %

81

6,336  %

4,286  %

4,349  %

5,053  %

3,847  %

3,338  %

82

6,322  %

4,285  %

4,347  %

5,043  %

3,851  %

3,348  %

83

6,309  %

4,284  %

4,346  %

5,033  %

3,856  %

3,358  %

84

6,295  %

4,283  %

4,344  %

5,023  %

3,860  %

3,368  %

85

6,282  %

4,282  %

4,342  %

5,013  %

3,864  %

3,378  %

86

6,270  %

4,281  %

4,340  %

5,004  %

3,868  %

3,388  %

87

6,257  %

4,280  %

4,339  %

4,994  %

3,871  %

3,397  %

88

6,245  %

4,279  %

4,337  %

4,985  %

3,875  %

3,406  %

89

6,234  %

4,278  %

4,336  %

4,976  %

3,879  %

3,415  %

90

6,222  %

4,278  %

4,334  %

4,968  %

3,882  %

3,424  %

91

6,211  %

4,277  %

4,333  %

4,959  %

3,886  %

3,432  %

92

6,200  %

4,276  %

4,331  %

4,951  %

3,889  %

3,440  %

93

6,189  %

4,275  %

4,330  %

4,943  %

3,892  %

3,449  %

94

6,178  %

4,274  %

4,329  %

4,935  %

3,896  %

3,457  %

95

6,168  %

4,274  %

4,327  %

4,927  %

3,899  %

3,464  %

96

6,158  %

4,273  %

4,326  %

4,920  %

3,902  %

3,472  %

97

6,148  %

4,272  %

4,325  %

4,912  %

3,905  %

3,479  %

98

6,138  %

4,271  %

4,323  %

4,905  %

3,908  %

3,487  %

99

6,129  %

4,271  %

4,322  %

4,898  %

3,911  %

3,494  %

100

6,119  %

4,270  %

4,321  %

4,891  %

3,914  %

3,501  %

101

6,110  %

4,269  %

4,320  %

4,884  %

3,917  %

3,508  %

102

6,101  %

4,269  %

4,318  %

4,877  %

3,920  %

3,515  %

103

6,092  %

4,268  %

4,317  %

4,871  %

3,922  %

3,521  %

104

6,084  %

4,267  %

4,316  %

4,864  %

3,925  %

3,528  %

105

6,075  %

4,267  %

4,315  %

4,858  %

3,928  %

3,534  %

106

6,067  %

4,266  %

4,314  %

4,852  %

3,930  %

3,540  %

107

6,059  %

4,265  %

4,313  %

4,845  %

3,933  %

3,547  %

108

6,051  %

4,265  %

4,312  %

4,839  %

3,935  %

3,553  %

109

6,043  %

4,264  %

4,311  %

4,834  %

3,938  %

3,558  %

110

6,035  %

4,264  %

4,310  %

4,828  %

3,940  %

3,564  %

111

6,028  %

4,263  %

4,309  %

4,822  %

3,942  %

3,570  %

112

6,020  %

4,262  %

4,308  %

4,817  %

3,945  %

3,576  %

113

6,013  %

4,262  %

4,307  %

4,811  %

3,947  %

3,581  %

114

6,006  %

4,261  %

4,306  %

4,806  %

3,949  %

3,587  %

115

5,999  %

4,261  %

4,305  %

4,800  %

3,951  %

3,592  %

116

5,992  %

4,260  %

4,304  %

4,795  %

3,953  %

3,597  %

117

5,985  %

4,260  %

4,303  %

4,790  %

3,955  %

3,602  %

118

5,979  %

4,259  %

4,302  %

4,785  %

3,958  %

3,607  %

119

5,972  %

4,259  %

4,302  %

4,780  %

3,960  %

3,612  %

120

5,966  %

4,258  %

4,301  %

4,775  %

3,962  %

3,617  %

121

5,959  %

4,258  %

4,300  %

4,771  %

3,964  %

3,622  %

122

5,953  %

4,257  %

4,299  %

4,766  %

3,965  %

3,627  %

123

5,947  %

4,257  %

4,298  %

4,761  %

3,967  %

3,631  %

124

5,941  %

4,256  %

4,297  %

4,757  %

3,969  %

3,636  %

125

5,935  %

4,256  %

4,297  %

4,752  %

3,971  %

3,640  %

126

5,929  %

4,256  %

4,296  %

4,748  %

3,973  %

3,645  %

127

5,923  %

4,255  %

4,295  %

4,744  %

3,975  %

3,649  %

128

5,918  %

4,255  %

4,294  %

4,739  %

3,976  %

3,653  %

129

5,912  %

4,254  %

4,294  %

4,735  %

3,978  %

3,658  %

130

5,906  %

4,254  %

4,293  %

4,731  %

3,980  %

3,662  %

131

5,901  %

4,253  %

4,292  %

4,727  %

3,982  %

3,666  %

132

5,896  %

4,253  %

4,292  %

4,723  %

3,983  %

3,670  %

133

5,891  %

4,253  %

4,291  %

4,719  %

3,985  %

3,674  %

134

5,885  %

4,252  %

4,290  %

4,715  %

3,986  %

3,678  %

135

5,880  %

4,252  %

4,290  %

4,711  %

3,988  %

3,682  %

136

5,875  %

4,251  %

4,289  %

4,708  %

3,990  %

3,686  %

137

5,870  %

4,251  %

4,288  %

4,704  %

3,991  %

3,689  %

138

5,865  %

4,251  %

4,288  %

4,700  %

3,993  %

3,693  %

139

5,861  %

4,250  %

4,287  %

4,697  %

3,994  %

3,697  %

140

5,856  %

4,250  %

4,286  %

4,693  %

3,996  %

3,700  %

141

5,851  %

4,250  %

4,286  %

4,689  %

3,997  %

3,704  %

142

5,847  %

4,249  %

4,285  %

4,686  %

3,998  %

3,707  %

143

5,842  %

4,249  %

4,285  %

4,683  %

4,000  %

3,711  %

144

5,838  %

4,249  %

4,284  %

4,679  %

4,001  %

3,714  %

145

5,833  %

4,248  %

4,283  %

4,676  %

4,003  %

3,717  %

146

5,829  %

4,248  %

4,283  %

4,673  %

4,004  %

3,721  %

147

5,825  %

4,248  %

4,282  %

4,669  %

4,005  %

3,724  %

148

5,820  %

4,247  %

4,282  %

4,666  %

4,007  %

3,727  %

149

5,816  %

4,247  %

4,281  %

4,663  %

4,008  %

3,730  %

150

5,812  %

4,247  %

4,281  %

4,660  %

4,009  %

3,733  %


Looptijd (in jaren)

Turkse lire

US-dollar

Yen

1

11,155  %

1,044  %

-0,082  %

2

11,232  %

1,309  %

-0,077  %

3

11,440  %

1,551  %

-0,069  %

4

11,392  %

1,716  %

-0,051  %

5

11,399  %

1,846  %

-0,030  %

6

11,292  %

1,954  %

-0,005  %

7

11,177  %

2,041  %

0,023  %

8

11,157  %

2,115  %

0,054  %

9

11,185  %

2,176  %

0,087  %

10

11,203  %

2,229  %

0,121  %

11

11,180  %

2,274  %

0,159  %

12

11,121  %

2,315  %

0,202  %

13

11,035  %

2,350  %

0,249  %

14

10,929  %

2,378  %

0,299  %

15

10,810  %

2,402  %

0,348  %

16

10,681  %

2,422  %

0,396  %

17

10,545  %

2,438  %

0,441  %

18

10,406  %

2,452  %

0,484  %

19

10,265  %

2,463  %

0,522  %

20

10,125  %

2,472  %

0,557  %

21

9,985  %

2,479  %

0,588  %

22

9,848  %

2,484  %

0,614  %

23

9,713  %

2,488  %

0,636  %

24

9,582  %

2,491  %

0,654  %

25

9,455  %

2,494  %

0,668  %

26

9,331  %

2,495  %

0,678  %

27

9,212  %

2,497  %

0,686  %

28

9,098  %

2,498  %

0,697  %

29

8,988  %

2,498  %

0,711  %

30

8,882  %

2,498  %

0,731  %

31

8,780  %

2,498  %

0,757  %

32

8,682  %

2,497  %

0,788  %

33

8,589  %

2,495  %

0,823  %

34

8,499  %

2,494  %

0,860  %

35

8,414  %

2,491  %

0,900  %

36

8,331  %

2,489  %

0,940  %

37

8,253  %

2,485  %

0,981  %

38

8,177  %

2,482  %

1,022  %

39

8,105  %

2,477  %

1,063  %

40

8,036  %

2,472  %

1,104  %

41

7,970  %

2,465  %

1,144  %

42

7,906  %

2,459  %

1,184  %

43

7,845  %

2,453  %

1,222  %

44

7,787  %

2,448  %

1,260  %

45

7,730  %

2,445  %

1,297  %

46

7,676  %

2,444  %

1,333  %

47

7,625  %

2,445  %

1,369  %

48

7,575  %

2,448  %

1,403  %

49

7,527  %

2,453  %

1,436  %

50

7,481  %

2,462  %

1,468  %

51

7,436  %

2,473  %

1,500  %

52

7,393  %

2,486  %

1,530  %

53

7,352  %

2,501  %

1,560  %

54

7,312  %

2,518  %

1,588  %

55

7,274  %

2,535  %

1,616  %

56

7,237  %

2,554  %

1,643  %

57

7,201  %

2,573  %

1,669  %

58

7,167  %

2,592  %

1,694  %

59

7,133  %

2,612  %

1,719  %

60

7,101  %

2,632  %

1,743  %

61

7,070  %

2,652  %

1,766  %

62

7,039  %

2,672  %

1,789  %

63

7,010  %

2,692  %

1,810  %

64

6,982  %

2,711  %

1,832  %

65

6,954  %

2,731  %

1,852  %

66

6,927  %

2,750  %

1,872  %

67

6,902  %

2,769  %

1,892  %

68

6,876  %

2,788  %

1,911  %

69

6,852  %

2,806  %

1,929  %

70

6,828  %

2,825  %

1,947  %

71

6,805  %

2,842  %

1,964  %

72

6,783  %

2,860  %

1,981  %

73

6,761  %

2,877  %

1,998  %

74

6,740  %

2,894  %

2,014  %

75

6,719  %

2,910  %

2,029  %

76

6,699  %

2,926  %

2,045  %

77

6,679  %

2,942  %

2,060  %

78

6,660  %

2,958  %

2,074  %

79

6,642  %

2,973  %

2,088  %

80

6,623  %

2,987  %

2,102  %

81

6,606  %

3,002  %

2,115  %

82

6,589  %

3,016  %

2,129  %

83

6,572  %

3,030  %

2,141  %

84

6,555  %

3,044  %

2,154  %

85

6,539  %

3,057  %

2,166  %

86

6,524  %

3,070  %

2,178  %

87

6,508  %

3,083  %

2,190  %

88

6,493  %

3,095  %

2,201  %

89

6,479  %

3,107  %

2,212  %

90

6,464  %

3,119  %

2,223  %

91

6,450  %

3,131  %

2,234  %

92

6,437  %

3,142  %

2,244  %

93

6,423  %

3,154  %

2,255  %

94

6,410  %

3,165  %

2,265  %

95

6,397  %

3,176  %

2,274  %

96

6,385  %

3,186  %

2,284  %

97

6,373  %

3,196  %

2,293  %

98

6,361  %

3,207  %

2,303  %

99

6,349  %

3,217  %

2,312  %

100

6,337  %

3,226  %

2,320  %

101

6,326  %

3,236  %

2,329  %

102

6,315  %

3,245  %

2,338  %

103

6,304  %

3,254  %

2,346  %

104

6,293  %

3,263  %

2,354  %

105

6,283  %

3,272  %

2,362  %

106

6,273  %

3,281  %

2,370  %

107

6,263  %

3,290  %

2,378  %

108

6,253  %

3,298  %

2,385  %

109

6,243  %

3,306  %

2,393  %

110

6,233  %

3,314  %

2,400  %

111

6,224  %

3,322  %

2,407  %

112

6,215  %

3,330  %

2,414  %

113

6,206  %

3,338  %

2,421  %

114

6,197  %

3,345  %

2,428  %

115

6,188  %

3,353  %

2,435  %

116

6,180  %

3,360  %

2,441  %

117

6,171  %

3,367  %

2,448  %

118

6,163  %

3,374  %

2,454  %

119

6,155  %

3,381  %

2,460  %

120

6,147  %

3,388  %

2,466  %

121

6,139  %

3,394  %

2,472  %

122

6,131  %

3,401  %

2,478  %

123

6,124  %

3,407  %

2,484  %

124

6,116  %

3,414  %

2,490  %

125

6,109  %

3,420  %

2,496  %

126

6,102  %

3,426  %

2,501  %

127

6,094  %

3,432  %

2,507  %

128

6,087  %

3,438  %

2,512  %

129

6,081  %

3,444  %

2,517  %

130

6,074  %

3,450  %

2,523  %

131

6,067  %

3,456  %

2,528  %

132

6,060  %

3,461  %

2,533  %

133

6,054  %

3,467  %

2,538  %

134

6,048  %

3,472  %

2,543  %

135

6,041  %

3,478  %

2,548  %

136

6,035  %

3,483  %

2,552  %

137

6,029  %

3,488  %

2,557  %

138

6,023  %

3,493  %

2,562  %

139

6,017  %

3,498  %

2,566  %

140

6,011  %

3,503  %

2,571  %

141

6,005  %

3,508  %

2,575  %

142

6,000  %

3,513  %

2,580  %

143

5,994  %

3,518  %

2,584  %

144

5,988  %

3,523  %

2,588  %

145

5,983  %

3,527  %

2,593  %

146

5,978  %

3,532  %

2,597  %

147

5,972  %

3,536  %

2,601  %

148

5,967  %

3,541  %

2,605  %

149

5,962  %

3,545  %

2,609  %

150

5,957  %

3,550  %

2,613  %


BIJLAGE II

Fundamentele spreads voor de berekening van de matchingopslag

De in deze bijlage opgenomen fundamentele spreads zijn uitgedrukt in basispunten en omvatten geen verhoging in overeenstemming met artikel 77 quater, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

1.   Blootstellingen aan centrale overheden en centrale banken

De fundamentele spreads zijn van toepassing op in alle valuta's luidende blootstellingen.

De fundamentele spreads voor looptijden van 11 tot 30 jaar zijn gelijk aan de fundamentele spreads voor de looptijd van 10 jaar.

Looptijd (in jaren)

Oostenrijk

België

Bulgarije

Kroatië

Tsjechië

Cyprus

Denemarken

1

0

0

34

5

1

28

2

2

0

0

42

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

3

51

5

5

51

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

8

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

52

0

10

4

9

67

5

15

51

1


Looptijd (in jaren)

Estland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Ierland

1

0

0

0

0

431

4

18

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

8

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Looptijd (in jaren)

Italië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

52

10

29

26

26

3

34

1

51


Looptijd (in jaren)

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

24

37

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

44

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Looptijd (in jaren)

Noorwegen

Australië

Brazilië

Canada

Chili

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

31

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

45

9

0

0

12

0

16

5

42

10

0

0

12

0

13

5

44


Looptijd (in jaren)

Hongkong

India

Japan

Maleisië

Mexico

Nieuw-Zeeland

Rusland

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Looptijd (in jaren)

Singapore

Zuid-Afrika

Zuid-Korea

Thailand

Taiwan

Verenigde Staten

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Blootstellingen aan financiële instellingen

2.1   Euro

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

6

21

48

129

243

591

1 504

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

240

587

966

4

8

26

52

123

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

62

130

238

586

586

9

12

35

61

129

238

586

586

10

13

36

62

128

238

586

586

11

13

38

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.2   Tsjechische kroon

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

10

26

52

133

248

596

1 512

2

12

28

54

136

250

598

1 207

3

14

31

56

128

246

594

972

4

15

33

58

129

245

593

794

5

16

36

63

132

245

593

659

6

17

37

66

136

244

592

592

7

18

39

68

137

244

592

592

8

17

39

67

135

243

591

591

9

17

40

66

133

243

591

591

10

17

41

66

132

242

590

590

11

17

41

65

132

242

590

590

12

17

41

65

131

241

589

589

13

17

42

64

131

241

589

589

14

16

41

64

130

240

588

588

15

16

41

63

130

240

588

588

16

15

40

63

129

239

587

587

17

15

40

62

129

239

587

587

18

15

40

62

129

239

587

587

19

15

40

62

129

239

587

587

20

15

40

63

129

239

587

587

21

16

40

63

129

240

588

588

22

16

41

63

130

240

588

588

23

16

41

63

130

240

588

588

24

16

41

64

130

240

588

588

25

17

41

64

130

240

588

588

26

18

41

64

130

240

588

588

27

19

41

64

130

240

588

588

28

19

41

64

130

240

588

588

29

20

41

64

130

240

588

588

30

20

41

64

130

240

588

588

2.3   Deense kroon

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

6

21

48

129

243

591

1 503

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

239

587

966

4

8

26

51

122

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

61

130

238

586

586

9

12

35

61

128

238

586

586

10

13

36

61

128

238

586

586

11

13

37

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.4   Forint

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

88

103

130

211

325

673

1 517

2

82

98

125

206

320

668

1 215

3

86

103

128

200

319

667

981

4

84

103

128

199

315

663

805

5

83

102

130

199

312

660

669

6

82

102

131

201

309

657

657

7

81

102

131

200

307

655

655

8

79

101

128

197

305

653

653

9

78

101

127

194

304

652

652

10

74

98

123

189

300

648

648

11

72

96

120

186

297

645

645

12

70

95

118

185

295

643

643

13

70

95

117

184

294

642

642

14

69

94

117

183

293

641

641

15

69

94

116

183

293

641

641

16

68

93

116

182

292

640

640

17

68

92

115

181

292

640

640

18

67

92

114

181

291

639

639

19

66

91

113

180

290

638

638

20

65

90

113

179

289

637

637

21

64

89

112

178

288

636

636

22

64

88

111

177

288

636

636

23

63

87

110

176

287

635

635

24

62

86

109

175

286

634

634

25

61

85

108

174

284

632

632

26

59

84

107

173

283

631

631

27

58

83

106

172

282

630

630

28

57

82

105

171

281

629

629

29

56

81

104

170

280

628

628

30

55

80

103

169

279

627

627

2.5   Kroon

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

10

25

52

133

247

595

1 497

2

12

27

54

135

249

597

1 195

3

14

31

56

128

247

594

965

4

16

34

59

130

246

594

789

5

17

37

65

133

246

594

655

6

18

39

68

137

246

594

594

7

19

41

69

139

245

593

593

8

19

41

68

136

245

593

593

9

18

41

67

135

244

592

592

10

18

42

67

134

244

592

592

11

18

43

67

133

243

591

591

12

18

43

66

133

243

591

591

13

18

43

66

132

242

590

590

14

18

43

65

132

242

590

590

15

18

43

65

132

242

590

590

16

17

42

64

131

241

589

589

17

17

42

64

131

241

589

589

18

17

42

64

131

241

589

589

19

17

42

64

131

241

589

589

20

17

42

65

131

241

589

589

21

17

42

65

131

241

589

589

22

18

43

65

132

242

590

590

23

18

43

65

132

242

590

590

24

18

43

65

132

242

590

590

25

18

43

65

132

242

590

590

26

18

43

65

132

242

590

590

27

19

43

65

132

242

590

590

28

19

43

65

132

242

590

590

29

20

43

65

132

242

590

590

30

21

43

65

132

242

590

590

2.6   Kuna

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

53

69

95

176

291

639

1 529

2

57

72

99

180

294

642

1 224

3

62

79

104

176

295

643

991

4

66

84

109

180

296

644

813

5

68

87

115

183

297

645

676

6

69

89

118

188

296

644

644

7

69

91

119

189

295

643

643

8

68

90

118

186

294

642

642

9

67

90

116

183

293

641

641

10

66

89

114

181

291

639

639

11

64

89

113

179

289

637

637

12

63

88

111

178

288

636

636

13

62

87

110

176

286

634

634

14

61

86

108

175

285

633

633

15

59

84

107

173

283

631

631

16

58

83

106

172

282

630

630

17

57

82

105

171

281

629

629

18

56

81

104

170

280

628

628

19

56

81

103

170

280

628

628

20

55

80

102

169

279

627

627

21

54

79

102

168

278

626

626

22

53

78

101

167

277

625

625

23

53

78

100

167

277

625

625

24

52

77

99

166

276

624

624

25

51

76

98

165

275

623

623

26

50

75

97

164

274

622

622

27

49

74

97

163

273

621

621

28

48

73

96

162

272

620

620

29

48

72

95

161

271

619

619

30

47

72

94

161

271

619

619

2.7   Lev

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

5

20

47

128

242

591

1 502

2

5

20

47

128

242

591

1 198

3

6

23

48

120

239

587

965

4

7

25

51

122

238

585

789

5

9

28

56

124

237

585

654

6

10

31

60

129

237

585

585

7

11

33

61

131

237

585

585

8

11

34

61

129

237

585

585

9

11

34

61

128

237

585

585

10

12

36

61

127

237

585

585

11

12

37

61

127

237

585

585

12

13

37

61

127

237

585

585

13

13

38

61

127

237

585

585

14

14

38

61

127

237

585

585

15

13

38

61

127

237

585

585

16

13

38

61

127

237

585

585

17

13

38

61

127

237

585

585

18

13

38

61

127

237

585

585

19

13

38

61

127

237

585

585

20

14

38

61

127

237

585

585

21

15

38

61

127

237

585

585

22

15

38

61

127

237

585

585

23

16

38

61

127

237

585

585

24

16

38

61

127

237

585

585

25

17

38

61

127

237

585

585

26

18

38

61

127

237

586

586

27

19

38

61

127

237

586

586

28

19

39

61

127

238

586

586

29

19

39

61

127

238

586

586

30

20

39

61

127

238

586

586

2.8   Pond sterling

Looptijd (in jaren)

Kredietkwaliteitscategorie 0

Kredietkwaliteitscategorie 1

Kredietkwaliteitscategorie 2

Kredietkwaliteitscategorie 3

Kredietkwaliteitscategorie 4

Kredietkwaliteitscategorie 5

Kredietkwaliteitscategorie 6

1

7

25

58

161

261

609

1 520

2

7

25

58

161

261

609

1 213

3

8

27

58

144

258

605

977

4

9

30

59

132

256

604

798

5

11

31

60

119

254

603

662

6

13

35

63

110

253

601

601

7

15

37

63

102

252

600

600

8

16

38

61

94

251

599

599

9

18

45

65

88

250

598

598

10

17