17.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 12/26


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/78 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 2016

tot vaststelling van administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen daarvan betreft, en voor uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens van gebruikers van dergelijke systemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (1), met name artikel 6, lid 13, en artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2015/758 voorziet in een algemene verplichting om nieuwe voertuigtypes in de categorieën M1 en N1 uiterlijk op 31 maart 2018 uit te rusten met op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79 van de Commissie (2) bepaalt de specifieke technische voorschriften en tests voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen daarvan betreft, alsook voor de EG-typegoedkeuring van de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden (ATE's) en onderdelen van de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen.

(3)

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) stelt het algemene kader vast voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen en omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren in de verschillende stadia van de goedkeuringsprocedure. Daarnaast zijn er specifieke administratieve bepalingen nodig voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen die zijn uitgerust met op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen, op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden en onderdelen van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen.

(4)

Met het oog op uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de testprocedures voor EG-typegoedkeuring en ter vereenvoudiging van het aanvragen van die goedkeuring, moet een gestandaardiseerde reeks inlichtingenformulieren en modellen voor de EG-typegoedkeuringscertificaten en het EG-typegoedkeuringsmerk worden vastgesteld.

(5)

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen niet traceerbaar zijn en niet permanent worden gevolgd. Daartoe moet ervoor worden gezorgd dat de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen in hun normale werkingsstand niet beschikbaar zijn voor communicatie en dat hun interne geheugen buiten de boordsystemen voor geen enkele entiteit toegankelijk is vóór de activering van de eCall-noodoproep. Fabrikanten moeten ook afdoende veiligheidsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens in het interne geheugen van het systeem te voorkomen.

(6)

Gegevens die door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem worden verwerkt, moeten adequaat en relevant zijn voor en evenredig zijn aan de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

(7)

Consumenten moeten volledige en betrouwbare informatie krijgen over de werking van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem, en met name over de manier waarop het systeem gegevens verwerkt en hoe deze worden beschermd. Consumenten moeten ook worden ingelicht over de kenmerken van elke particuliere nooddienst of andere diensten met toegevoegde waarde die eventueel in het motorvoertuig zijn gemonteerd.

(8)

Om de consument op consistente wijze te informeren over de werking van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem moet een model voor de gebruikersinformatie worden vastgesteld dat de minimuminformatie samen met de technische documentatie van het voertuig bevat.

(9)

Voertuigfabrikanten moeten voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de technische voorschriften voor de typegoedkeuring van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen. Ook de lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om op hun grondgebied de alarmcentrale („Public Safety Answering Point” of „PSAP”) uit te bouwen die nodig is voor de correcte ontvangst en verwerking van eCall-noodoproepen. Om die reden dient de toepassingsdatum van deze verordening dezelfde te zijn als de datum waarop de toepassing van de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen verplicht worden overeenkomstig Verordening (EU) 2015/758.

(10)

Over de in deze verordening vervatte maatregelen is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4).

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het technisch comité motorvoertuigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden de administratieve bepalingen vastgesteld voor de goedkeuring van nieuwe voertuigtypen wat de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen en de voor dergelijke voertuigen ontworpen en vervaardigde op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden en onderdelen van de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen betreft.

Daarnaast worden uniforme voorwaarden vastgesteld voor de toepassing van de bepalingen van Verordening (EU) 2015/758 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens van de gebruikers van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen.

Artikel 2

EG-typegoedkeuring van een voertuig wat de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen betreft

1.   De fabrikant dient bij de goedkeuringsinstantie zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 29, van Richtlijn 2007/46/EG een aanvraag in voor de EG-typegoedkeuring van een voertuig wat het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem betreft.

2.   De in lid 1 bedoelde aanvraag wordt opgesteld volgens het model in deel 1 van bijlage I.

3.   Als aan de in artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79 bepaalde technische voorschriften is voldaan, verleent de goedkeuringsinstantie een EG-typegoedkeuring en geeft zij een typegoedkeuringscertificaat af dat wordt genummerd volgens de in bijlage VII bij Richtlijn 2007/46/EG beschreven methode.

De lidstaten kennen hetzelfde nummer niet aan een ander voertuigtype toe.

4.   Het typegoedkeuringscertificaat wordt opgesteld volgens het model in deel 2 van bijlage I.

5.   De fabrikant verstrekt in de gebruikershandleiding informatie over de verwerking van de gegevens door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem volgens het model in deel 3 van bijlage I bij deze verordening.

Artikel 3

EG-typegoedkeuring van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden of van onderdelen van de op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen

1.   De fabrikant dient bij de goedkeuringsinstantie zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 29, van Richtlijn 2007/46/EG een aanvraag in voor de EG-typegoedkeuring van een type op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid of van een type onderdeel van een op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem.

2.   De in lid 1 bedoelde aanvraag wordt opgesteld volgens het model in deel 1 van bijlage II van deze verordening.

3.   Als is voldaan aan de technische voorschriften van artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79, wat onderdelen betreft, en aan de technische voorschriften van artikel 7 van die verordening, wat technische eenheden betreft, verleent de goedkeuringsinstantie een EG-typegoedkeuring en geeft zij een typegoedkeuringscertificaat af met een typegoedkeuringsnummer volgens de in bijlage VII bij Richtlijn 2007/46/EG beschreven methode.

De lidstaten kennen hetzelfde nummer niet aan een ander type technische eenheden of onderdelen toe.

4.   Het EG-typegoedkeuringscertificaat wordt opgesteld volgens het model in deel 2 van bijlage II.

Artikel 4

EG-typegoedkeuringsmerk

Op elk onderdeel dat of elke technische eenheid die conform is met een type waarvoor overeenkomstig deze verordening een EG-typegoedkeuring is verleend, wordt een EG-typegoedkeuringsmerk aangebracht volgens het model in deel 3 van bijlage II.

Artikel 5

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

1.   De fabrikant neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem of het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid in de normale werkingsstand niet traceerbaar is en niet permanent wordt gevolgd. De fabrikant waarborgt tevens dat de gegevens in het interne geheugen van het boordsysteem of in de technische eenheid automatisch en continu worden verwijderd en vóór activering van de eCall-noodoproep buiten het op de 112-dienst gebaseerde boordsysteem of het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid voor geen enkele entiteit toegankelijk zijn.

2.   De fabrikant stelt de eigenaar van het voertuig op de hoogte van de overeenkomstig artikel 6, lid 9, van Verordening (EU) 2015/758 genomen maatregelen aan de hand van het model in deel 3 van bijlage I bij deze verordening.

3.   De fabrikant neemt passende beschermingsmaatregelen (zoals het gebruik van encryptietechnologieën) ter bescherming van de veiligheid van persoonsgegevens in het interne geheugen van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem of in het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid en ter voorkoming van surveillance en misbruik. Dergelijke maatregelen moeten passend zijn, evenals strikt evenredig met en noodzakelijk voor het beoogde doel.

Artikel 6

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 maart 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79 van de Commissie van 12 september 2016 tot vaststelling van gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen, op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheden, evenals onderdelen daarvan, en tot aanvulling en wijziging van Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vrijstellingen en de toepasselijke normen (zie bladzijde 44 van dit Publicatieblad).

(3)  Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).


BIJLAGE I

Administratieve documenten voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de installatie van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen betreft

DEEL 1

Inlichtingenformulier

MODEL

Inlichtingenformulier nr. … betreffende de EG-typegoedkeuring van een motorvoertuig wat de installatie van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem betreft.

De onderstaande gegevens worden in drievoud verstrekt en gaan vergezeld van een inhoudsopgave. Eventuele tekeningen worden op een passende schaal met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's moeten voldoende details te zien zijn.

Indien de in dit inlichtingenformulier bedoelde systemen, onderdelen en technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, moeten gegevens over de prestaties worden verstrekt.

0.   ALGEMEEN

0.1.   Merk (handelsnaam van de fabrikant): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Handelsbenaming(en) (indien beschikbaar): …

0.3.   Middel tot identificatie van het type, indien aangebracht op het voertuig (1): …

0.3.1.   Plaats van dat identificatiemiddel: …

0.4.   Voertuigcategorie (2): …

0.5.   Bedrijfsnaam en adres van de fabrikant: …

0.8.   Naam en adres van de assemblagefabriek(en): …

0.9.   Naam en adres van de eventuele vertegenwoordiger van de fabrikant: …

1.   ALGEMENE CONSTRUCTIEKENMERKEN VAN HET VOERTUIG

1.1.   Foto's en/of tekeningen van een representatief voertuig: …

9.   CARROSSERIE

9.1.   Carrosserietype (4): …

9.10.   Binneninrichting

9.10.2.   Plaatsing en identificatie van de bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters

9.10.2.1   Foto's en/of tekeningen van de plaatsing van symbolen en bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters, waarop met name het symbool en de plaatsing te zien zijn van het verklikkerlicht/indicator (indien aanwezig) of een beschrijving van andere middelen die worden gebruikt om de inzittenden van het voertuig te waarschuwen indien een kritieke systeemstoring wordt gedetecteerd waardoor geen op de 112-dienst gebaseerde eCalls kunnen worden uitgevoerd: …

9.12.2.   Aard en plaats van aanvullende beveiligingssystemen (geef aan ja/neen/optioneel):

(L = linkerzitplaats, M = middelste zitplaats, R = rechterzitplaats)

 

Airbag voor

Zijairbag

Gordelvoorspanvoorziening

Eerste rij zitplaatsen

L

M

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede rij zitplaatsen (*1)

L

M

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Korte beschrijving van de eventuele elektrische/elektronische onderdelen: …

12.   DIVERSEN

12.8.   eCall-systeem

12.8.1.   Aanwezig: ja/neen (3)

12.8.2.   Technische beschrijving en/of schematische tekeningen: …

12.8.3.   Typegoedkeuringsnummer (indien beschikbaar) van de technische eenheid van het eCall-boordsysteem: …

12.8.4.   Voor niet als technische eenheid goedgekeurd eCall-systeem:

12.8.4.1   Gedetailleerde beschrijving met foto's en/of tekeningen van het eCall-systeem en de plaats daarvan op het voertuig: …

12.8.4.2   Lijst van de voornaamste onderdelen van het eCall-systeem: …

12.8.4.3   Schema van alle elektrische verbindingen: …

12.8.5.   Aanwezigheid van TPS-systeem voor eCall: ja/neen (3)

12.8.6.   Aanwezigheid van diensten met toegevoegde waarde: ja/neen (3)

12.8.7.   Verklaring van conformiteit met de normen als bedoeld in artikel 5, lid 8, van Verordening (EU) 2015/758: ja/neen (3)

Datum, handtekening

Toelichting

(1)

Indien het middel tot identificatie van het type tekens bevat die niet relevant zijn voor de beschrijving van het voertuig, het onderdeel of de technische eenheid waarop dit inlichtingenformulier betrekking heeft, moeten die tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?” (bv. ABC??123??).

(2)

Als gedefinieerd in deel A van bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG.

(3)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(4)

Gebruik de in deel C van bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG gedefinieerde codes.

DEEL 2

EG-typegoedkeuringscertificaat

MODEL

Formaat: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPEGOEDKEURINGSCERTIFICAAT

Stempel van de typegoedkeuringsinstantie

Mededeling betreffende de:

EC type-approval (1)

extension of EC type-approval (1)

refusal of EC type-approval (1)

withdrawal of EC type-approval (1)

of a type of vehicle with regard to the installation of 112-based eCall in-vehicle systems

overeenkomstig Verordening (EU) 2015/758, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) …/…

EG-typegoedkeuringsnummer: …

Reden voor uitbreiding: …

AFDELING I

0.1.   Merk (handelsnaam van de fabrikant): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Handelsbenaming(en) (indien beschikbaar): …

0.3.   Middel tot identificatie van het type, indien aangebracht op het voertuig (2): …

0.3.1.   Plaats van dat identificatiemiddel: …

0.4.   Voertuigcategorie (3): …

0.5.   Bedrijfsnaam en adres van de fabrikant: …

0.8.   Naam en adres van de assemblagefabriek(en): …

0.9.   Naam en adres van de fabrikant (of zijn gemachtigde): …

AFDELING II

1.   Eventuele aanvullende informatie: zie addendum

2.   Technische dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de tests: …

3.   Datum van het testrapport: …

4.   Nummer van het testrapport: …

5.   Eventuele opmerkingen: zie addendum.

6.   Plaats: …

7.   Datum: …

8.   Handtekening: …

Bijlagen:

1.

Informatiepakket.

2.

Testrapport.

Toelichting

(1)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)

Indien het middel tot identificatie van het type tekens bevat die niet relevant zijn voor de beschrijving van het voertuig, het onderdeel of de technische eenheid waarop dit inlichtingenformulier betrekking heeft, moeten die tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?” (bv. ABC??123??).

(3)

Als gedefinieerd in deel A van bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG.

Addendum

bij EG-typegoedkeuringscertificaat nr. …

1.   Aanvullende informatie

1.1.   Korte beschrijving van het op het voertuig gemonteerde eCall-systeem: …

1.2.   Plaats van het eCall-systeem: …

1.3.   Activeringswijze van het eCall-systeem: …

1.4.   Stroomvoorziening van het eCall-systeem: …

1.5.   TPS eCall-systeem gemonteerd op het voertuig: ja/neen (1).

1.6.   Aanwezigheid van andere diensten met toegevoegde waarde: ja/neen (1).

2.   Typegoedkeuringsnummer van een eventueel in het voertuig geïnstalleerde technische eenheid/onderdeel van een op de 112-dienst gebaseerd eCall-boordsysteem in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/758 en de uitvoeringsbesluiten daarvan: …

3.   Eventuele opmerkingen: …

DEEL 3

Model voor de gebruikersinformatie

De technische documentatie die bij het voertuig wordt geleverd (de gebruikershandleiding) moet duidelijke, volledige en gemakkelijk toegankelijke informatie bevatten over het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem van het voertuig en de werking ervan, alsmede over alle door diensten van derden ondersteund eCall-systemen (TPS-systemen) of andere diensten met toegevoegde waarde en de extra functionaliteiten daarvan die op dat voertuig zijn gemonteerd.

De eventuele verschillen tussen de gegevensverwerking door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en het TPS-systeem of andere eventuele diensten met toegevoegde waarde moeten duidelijk worden uitgelegd.

De informatie over de bescherming van de persoonlijke sfeer en persoonsgegevens wordt nog vóór het gebruik afzonderlijk verstrekt voor het op de 112-dienst gebaseerde systeem en het TPS-systeem, zodat er geen verwarring ontstaat over de beoogde doeleinden en de toegevoegde waarde van de gegevensverwerking.

Dit model bevat de verplichte minimuminformatie die aan de gebruiker moet worden verstrekt en kan worden aangevuld met andere relevante informatie over de specifieke omstandigheden waaronder de gegevens worden verzameld of verwerkt.

1.   BESCHRIJVING VAN HET ECALL-BOORDSYSTEEM

1.1.   Overzicht van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en de werking en functies ervan: …

1.2.   De op de 112-dienst gebaseerde eCall-dienst is een openbare dienst van algemeen belang die gratis toegankelijk is.

1.3.   Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem wordt automatisch geactiveerd. Bij een ernstig ongeval wordt het automatisch geactiveerd door middel van sensoren in het voertuig. Het wordt ook automatisch geactiveerd wanneer het voertuig is uitgerust met een TPS-systeem dat niet functioneert bij een ernstig ongeval.

1.4.   Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem kan indien nodig ook handmatig worden geactiveerd. Instructies voor handmatige activering van het systeem: …

1.5.   Bij een kritieke systeemstoring waardoor het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem niet werkt, krijgen de inzittenden van het voertuig de volgende waarschuwing: …

2.   INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

2.1.   Elke verwerking van persoonsgegevens door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in de Richtlijnen 95/46/EG (2) en 2002/58/EG (3) van het Europees Parlement en de Raad, en gaat meer bepaald uit van de noodzaak om de vitale belangen van de betrokkenen te beschermen in de zin van artikel 7, onder d), van Richtlijn 95/46/EG (4).

2.2.   De verwerking van deze gegevens is strikt beperkt tot het afhandelen van noodoproepen via eCall naar het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112.

2.3.   Type gegevens en de ontvangers daarvan

2.3.1.   Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem mag uitsluitend de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

voertuigidentificatienummer

type voertuig (personenauto of licht bedrijfsvoertuig)

type opslag voertuigaandrijving (benzine/diesel/aardgas/LPG/elektrisch/waterstof)

de laatste drie locaties van het voertuig en de rijrichting van het voertuig

logbestand van de automatische activering van het systeem en de tijdstempel

aanvullende gegevens (indien van toepassing): …

2.3.2.   De ontvangers van de door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem verwerkte gegevens zijn de alarmcentrales (PSAP's) die door de respectieve openbare instanties van het land op het grondgebied waarvan zij zijn gevestigd, zijn aangewezen om in eerste instantie de eCall-noodoproepen naar het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112 te ontvangen en af te handelen.

Eventuele aanvullende informatie: …

2.4.   Voorzieningen van de gegevensverwerking

2.4.1.   Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat de gegevens uit het systeemgeheugen buiten het systeem niet toegankelijk zijn vóór de activering van eCall.

Eventuele aanvullende informatie: …

2.4.2.   Het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat het in zijn normale werkingsstand niet traceerbaar is en niet permanent wordt gevolgd.

Eventuele aanvullende informatie: …

2.4.3.   Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat de gegevens in het interne geheugen van het systeem automatisch en continu worden verwijderd.

2.4.3.1.   De locatiegegevens van het voertuig in het interne geheugen van het systeem worden voortdurend overschreven en voor de normale werking van het systeem moeten maximaal de laatste drie locaties van het voertuig worden bewaard.

2.4.3.2.   Het logbestand van de activiteitengegevens in het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het afhandelen van de eCall-noodoproep, en in ieder geval niet langer dan 13 uur vanaf het moment waarop de eCall-noodoproep werd gelanceerd.

Eventuele aanvullende informatie: …

2.5.   Specifieke voorwaarden waaronder degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt hun rechten kunnen doen gelden

2.5.1.   Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de eigenaar van het voertuig) heeft recht op toegang tot deze gegevens en kan in voorkomend geval verzoeken om de rectificatie, uitwissing of afscherming van de hem of haar betreffende gegevens waarvan de verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG. Eventuele derden aan wie de gegevens zijn verstrekt, moeten op de hoogte worden gesteld van elke rectificatie, uitwissing of afscherming die is uitgevoerd overeenkomstig die richtlijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

2.5.2.   Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming indien hij van oordeel is dat zijn of haar rechten zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2.5.3.   Voor de behandeling van toegangsverzoeken verantwoordelijke dienst (indien aanwezig): …

3.   INFORMATIE OVER EVENTUELE DOOR DERDEN GELEVERDE DIENSTEN EN DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE

3.1.   Beschrijving van de werking en functies van het TPS-systeem/de diensten met toegevoegde waarde: …

3.2.   Bij elke verwerking van persoonsgegevens via het TPS-systeem of een andere dienst met toegevoegde waarde moet de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG in acht worden genomen.

3.2.1.   Rechtsgrondslag voor het gebruik van het TPS-systeem en/of diensten met toegevoegde waarde en voor de verwerking van gegevens daarmee: …

3.3.   Het TPS-systeem en/of de andere diensten met toegevoegde waarde mogen persoonsgegevens alleen verwerken op basis van de uitdrukkelijke toestemming van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de eigenaar of eigenaars van het voertuig).

3.4.   Specifieke voorwaarden voor de gegevensverwerking via het TPS-systeem en/of andere diensten met toegevoegde waarde, met inbegrip van alle aanvullende informatie die nodig is voor de traceerbaarheid, het volgen en de verwerking van persoonsgegevens: …

3.5.   De eigenaar van een voertuig met een TPS-eCall-systeem en/of andere diensten met toegevoegde waarde dan het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem heeft het recht te kiezen voor gebruikmaking van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem in plaats van het TPS- eCall-systeem en de andere diensten met toegevoegde waarde.

3.5.1.   Contactgegevens voor de afhandeling van verzoeken om het TPS-eCall-systeem te inactiveren: …


(*1)  De tabel kan zo nodig worden uitgebreid indien de voertuigen over meer dan twee rijen zitplaatsen beschikken of over meer dan drie zitplaatsen per rij.

(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(3)  Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

(4)  Richtlijn 95/46/EG wordt vervangen door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). De verordening is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.


BIJLAGE II

Administratieve documenten voor de EG-typegoedkeuring van de technische eenheden en onderdelen van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem

DEEL 1

Inlichtingenformulier

MODEL

Inlichtingenformulier nr. ... betreffende de EG-typegoedkeuring van de technische eenheden en onderdelen van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem (3).

De onderstaande gegevens worden in drievoud verstrekt en gaan vergezeld van een inhoudsopgave. Eventuele tekeningen worden op een passende schaal met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's moeten voldoende details te zien zijn.

Indien de in dit inlichtingenformulier bedoelde technische eenheid of het onderdeel elektronisch gestuurde functies heeft, moeten gegevens over de prestaties worden verstrekt.

0.   ALGEMEEN

0.1.   Merk (handelsnaam van de fabrikant): …

0.2.   Type: …

0.3.   Middel tot identificatie van het type, indien aangebracht op de technische eenheid (1): …

0.3.1.   Plaats van dat identificatiemiddel: …

0.4.   In het geval van een technische eenheid, bestemd voor voertuigcategorie (2): …

0.5.   Bedrijfsnaam en adres van de fabrikant: …

0.7.   Plaats en wijze van aanbrengen van het EG-goedkeuringsmerk: …

0.9.   Naam en adres van de eventuele vertegenwoordiger van de fabrikant: …

12.8.   eCall-systeem

12.8.2.   Technische beschrijving en/of schematische tekeningen: …

12.8.3.1   Foto's en/of tekeningen worden verstrekt op een passende schaal en voldoende gedetailleerd om de technische eenheid of het onderdeel te kunnen identificeren. Deze tekeningen geven aan waar de technische eenheid of het onderdeel op het voertuig moet worden geplaatst, alsook waar het EG-typegoedkeuringsmerk van de technische eenheid of het onderdeel moet worden aangebracht: …

12.8.3.1.1.   Instructies voor de installatie van het onderdeel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem in het voertuig, met inbegrip van instructies voor de positie en oriëntatie: …

12.8.3.1.2.   Plaats en wijze van montage van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid in het voertuig: …

12.8.3.2   Lijst van de voornaamste samenstellende delen van de technische eenheid of het onderdeel: …

12.8.7.   Verklaring van conformiteit met de normen als bedoeld in artikel 5, lid 8, van Verordening (EU) 2015/758: ja/neen (3).

Toelichting

(1)

Indien het middel tot identificatie van het type tekens bevat die niet relevant zijn voor de beschrijving van het type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit inlichtingenformulier betrekking heeft, moeten die tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?” (bv. ABC??123??).

(2)

Als gedefinieerd in deel A van bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG.

(3)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

DEEL 2

EG-typegoedkeuringscertificaat

MODEL

Formaat: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPEGOEDKEURINGSCERTIFICAAT

Stempel van de typegoedkeuringsinstantie

Mededeling betreffende de:

EC type-approval (1)

extension of EC type-approval (1)

refusal of EC type-approval (1)

withdrawal of EC type-approval (1)

of 112-based eCall in-vehicle STU/ 112-based eCall in-vehicle system component (1)

met betrekking tot Verordening (EU) 2015/758.

EG-typegoedkeuringsnummer: …

Reden voor uitbreiding: …

AFDELING I

0.1.   Merk (handelsnaam van de fabrikant): …

0.2.   Type: …

0.3.   Middel tot identificatie van het type, indien aangebracht op de technische eenheid/het onderdeel (2): …

0.3.1.   Plaats van dat identificatiemiddel: …

0.4.   In het geval van een technische eenheid, de voertuigcategorie waarvoor deze bestemd is (3): …

0.5.   Naam en adres van de fabrikant: …

0.7.   Plaats en wijze van aanbrengen van het EG-goedkeuringsmerk: …

0.9.   Naam en adres van de eventuele vertegenwoordiger van de fabrikant: …

AFDELING II

1.   Eventuele aanvullende informatie: zie addendum

2.   Technische dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de tests: …

3.   Datum van het testrapport: …

4.   Nummer van het testrapport: …

5.   Eventuele opmerkingen: zie addendum.

6.   Plaats: …

7.   Datum: …

8.   Handtekening: …

Bijlagen:

1.

Informatiepakket.

2.

Testrapport.

Addendum

bij EG-typegoedkeuringscertificaat nr. …

1.   Aanvullende informatie

1.1.   Korte beschrijving van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid/het onderdeel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem (3): …

1.1.1.   Instructies voor de installatie van het onderdeel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem in het voertuig, met inbegrip van instructies voor de positie en oriëntatie: …

1.1.2.   Voorbeeld van het EG-typegoedkeuringsmerk van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid/het onderdeel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem (3): …

1.2.   Plaats en wijze van montage van het eCall-boordsysteem als technische eenheid in het voertuig: …

1.3.   Activeringswijze: …

1.4.   Energievoorziening: …

2.   Het onderdeel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is in overeenstemming met de technische voorschriften in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79. Voorts is het in overeenstemming met de technische voorschriften in:

2.1.   Bijlage IV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79: ja/neen (3).

2.2.   Bijlage VI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79: ja/neen (3).

2.3.   Bijlage VII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79: ja/neen (3).

3.   Eventuele opmerkingen: …

DEEL 3

EG-typegoedkeuringsmerk voor technische eenheden en onderdelen

1.   Het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen en technische eenheden bestaat uit:

1.1.   Een rechthoek met daarin de kleine letter „e”, gevolgd door het nummer van de lidstaat die de EG-typegoedkeuring aan het onderdeel of de technische eenheid heeft verleend:

1

voor Duitsland

12

voor Oostenrijk

26

voor Slovenië

2

voor Frankrijk

13

voor Luxemburg

27

voor Slowakije

3

voor Italië

17

voor Finland

29

voor Estland

4

voor Nederland

18

voor Denemarken

32

voor Letland

5

voor Zweden

19

voor Roemenië

34

voor Bulgarije

6

voor België

20

voor Polen

36

voor Litouwen

7

voor Hongarije

21

voor Portugal

49

voor Cyprus

8

voor Tsjechië

23

voor Griekenland

50

voor Malta

9

voor Spanje

24

voor Ierland

 

 

11

voor het Verenigd Koninkrijk

25

voor Kroatië

 

 

1.2.   In de nabijheid van de rechthoek het basisgoedkeuringsnummer uit deel 4 van het typegoedkeuringsnummer, voorafgegaan door de twee cijfers van het volgnummer dat aan deze verordening is toegekend. Momenteel is het volgnummer 00.

1.3.   In het geval van een op de 112-dienst gebaseerd eCall-boordsysteem als technische eenheid dient in de nabijheid van de rechthoek het volgnummer door het symbool „ECALL” te worden voorafgegaan.

2.   Het EG-typegoedkeuringsmerk is op zodanige wijze op een belangrijk deel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem als technische eenheid of het onderdeel van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem aangebracht dat het onuitwisbaar en duidelijk en gemakkelijk leesbaar is.

3.   Afbeelding 1 en afbeelding 2 geven respectievelijk een voorbeeld van een EG-typegoedkeuringsmerk van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheid en van onderdelen van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen.

Afbeelding 1

Voorbeeld van een EG-typegoedkeuringsmerk van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen als technische eenheid

Image

Toelichting

Uitleg

De bovenstaande onderdeeltypegoedkeuring is door Bulgarije verleend onder nummer 0046. De eerste twee cijfers (00) geven aan dat de technische eenheid krachtens deze verordening werd goedgekeurd.

Afbeelding 2

Voorbeeld van een EG-typegoedkeuringsmerk van onderdelen van op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen

Image

Toelichting

Uitleg

De bovenstaande EG-onderdeeltypegoedkeuring is door Duitsland verleend onder nummer 00026. De eerste twee cijfers (00) geven aan dat het onderdeel krachtens deze verordening werd goedgekeurd.


(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)  Indien het middel tot identificatie van het type tekens bevat die niet relevant zijn voor de beschrijving van het type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit inlichtingenformulier betrekking heeft, moeten die tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?” (bv. ABC??123??).

(3)  Doorhalen wat niet van toepassing is.