27.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/65


AANBEVELING (EU) 2017/1140 VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2017

betreffende persoonsgegevens die mogen worden uitgewisseld via het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie (EWRS) dat krachtens Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad is opgericht met het oog op de coördinatie van activiteiten ter opsporing van contacten in verband met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4197)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) is een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie (EWRS, Early Warning and Response System) ingesteld als permanent communicatienetwerk tussen de Commissie en de voor de volksgezondheid bevoegde autoriteiten van de lidstaten met het oog op de preventie en de bestrijding van bepaalde categorieën van overdraagbare ziekten. Bij Beschikking 2000/57/EG van de Commissie (2) zijn de procedures betreffende de werking van het EWRS vastgesteld.

(2)

Beschikking nr. 2119/98/EG is ingetrokken en vervangen door Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad (3). Bij het nieuwe besluit is het EWRS opnieuw vastgesteld. Ook is het toepassingsgebied van het permanente communicatienetwerk uitgebreid, namelijk met andere soorten biologische dreigingen en andere categorieën van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, inclusief bedreigingen van chemische, ecologische en onbekende oorsprong. Verder bevat het besluit voorschriften voor de epidemiologische surveillance en controle van, de vroegtijdige waarschuwing bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

(3)

Beschikking 2000/57/EG is ingetrokken en vervangen door Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/253 van de Commissie (4).

(4)

Krachtens artikel 9, lid 3, onder i), van Besluit nr. 1082/2013/EU moeten meldingen van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid via het EWRS vergezeld gaan van alle gegevens die nodig zijn voor de identificatie van besmette personen alsmede van individuen die mogelijk gevaar lopen („persoonsgegevens voor de opsporing van contacten”). Overeenkomstig artikel 16, lid 9, onder b), van dat besluit en teneinde de doeltreffendheid en de uniforme toepassing van dergelijke meldingen te waarborgen, moet een aanbeveling worden vastgesteld met een indicatieve lijst van persoonsgegevens die door de voor het EWRS bevoegde autoriteiten mogen worden uitgewisseld.

(5)

De uitwisseling van persoonsgegevens via het EWRS zou moeten gebeuren overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (6). Hoewel het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de gezondheid van een individu, krachtens Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 is verboden, mogen die gegevens toch worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkenen, overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 95/46/EG en artikel 10, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 45/2001, alsook om redenen van zwaarwegend algemeen belang, mits passende waarborgen worden geboden, zoals vastgesteld in de wetgeving van de Unie of van de lidstaat, overeenkomstig artikel 8, lid 4, respectievelijk artikel 10, lid 4, van die handelingen.

(6)

Alleen de persoonsgegevens waarvoor per afzonderlijk geval is bepaald dat zij voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk zijn, zouden via het EWRS moeten worden uitgewisseld, en deze aanbeveling zou geen toestemming mogen vormen voor het uitwisselen van alle typen persoonsgegevens waarop deze aanbeveling betrekking heeft.

(7)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 24 augustus 2015 een advies uitgebracht (C 2015-0629),

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1.

De bijlage bij deze aanbeveling bevat een indicatieve lijst van persoonsgegevens die mogen worden uitgewisseld voor de coördinatie van activiteiten ter opsporing van contacten.

2.

Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2017.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap (PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1).

(2)  Beschikking 2000/57/EG van de Commissie van 22 december 1999 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen ter voorkoming en beheersing van overdraagbare ziekten overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 32).

(3)  Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 van 5.11.2013, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/253 van de Commissie van 13 februari 2017 tot vaststelling van procedures voor alarmmeldingen in het kader van het met betrekking tot ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ingestelde systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie en voor de informatie-uitwisseling, onderlinge raadpleging en coördinatie van de reacties op dergelijke bedreigingen overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad (PB L 37 van 14.2.2017, blz. 23).

(5)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(6)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).


BIJLAGE

Indicatieve lijst van persoonsgegevens die mogen worden uitgewisseld voor de coördinatie van activiteiten ter opsporing van contacten

1.   PERSOONSGEGEVENS

Voornaam en achternaam

Nationaliteit, geboortedatum, geslacht

Land van ingezetenschap

Type, nummer en instantie van afgifte van het identiteitsbewijs

Huidig woonadres/adres van huidige verblijfplaats (straat, huisnummer, plaats, postcode, land)

Telefoonnummers (mobiel, privé, zakelijk)

E-mail (privé, zakelijk)

2.   REISGEGEVENS

Reisgegevens (bv. vluchtnummer, vluchtdatum en -duur, naam schip, kenteken)

Zitplaatsnummer(s)

Cabinenummer(s)

3.   CONTACTGEGEVENS

Namen van bezochte personen/verblijfsplaatsen

Datum en adres van verblijfsplaatsen (straat, huisnummer, plaats, postcode, land)

Telefoonnummers (mobiel, privé, zakelijk)

E-mail (privé, zakelijk)

4.   INFORMATIE OVER BEGELEIDENDE PERSONEN

Voornaam en achternaam

Nationaliteit

Land van ingezetenschap

Type, nummer en instantie van afgifte van het identiteitsbewijs

Huidig woonadres (straat, huisnummer, plaats, postcode, land)

Telefoonnummers (mobiel, privé, zakelijk)

E-mail (privé, zakelijk)

5.   CONTACTGEGEVENS VOOR NOODGEVALLEN

Naam van de contactpersoon

Adres (straat, huisnummer, plaats, postcode, land)

Telefoonnummers (mobiel, privé, zakelijk)

E-mail (privé, zakelijk)