14.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/77


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2078 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2017

tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van β-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7391)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2011/762/EU van de Commissie (2) is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 258/97 vergunning verleend voor het als nieuw voedselingrediënt in de handel brengen van β-glucanen uit gist voor gebruik in bepaalde voedingsmiddelen en levensmiddelen, met inbegrip van dranken, alsmede in voedingssupplementen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

(2)

Op 25 april 2016 heeft de onderneming Leiber GmbH bij de bevoegde autoriteit van Ierland een verzoek ingediend om het gebruik en de gebruiksconcentraties van β-glucanen uit gist als een nieuw voedselingrediënt uit te breiden. De onderneming heeft met name verzocht het gebruik van β-glucanen uit gist tot meer levensmiddelencategorieën uit te breiden en voor reeds bij Uitvoeringsbesluit 2011/762/EU toegestane levensmiddelencategorieën de maximale gebruiksconcentraties van β-glucanen uit gist per dag te verhogen.

(3)

Op 7 november 2016 heeft de bevoegde instantie van Ierland haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag kwam zij tot de conclusie dat de uitbreiding van het gebruik en de voorgestelde maximale gebruiksconcentraties van β-glucanen uit gist voldoet aan de criteria voor nieuwe voedselingrediënten van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97.

(4)

Op 15 november 2016 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige lidstaten.

(5)

Verschillende lidstaten hebben binnen de in artikel 6, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van zestig dagen een met redenen omkleed bezwaar ingediend. De aanvrager heeft daarop zijn aanvraag gewijzigd wat betreft de voorgestelde levensmiddelencategorieën en gebruiksconcentraties. Die wijziging en de aanvullende toelichtingen van de aanvrager hebben de bezwaren tot tevredenheid van de lidstaten en de Commissie weggenomen.

(6)

In Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn voorschriften voor voedingssupplementen vastgesteld. In Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad (4) zijn voorschriften voor de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen vastgesteld. In Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad (5) zijn algemene voorschriften betreffende de samenstelling van en informatie over voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing vastgesteld. Deze rechtshandelingen kunnen ook op de β-glucanen uit gist van toepassing zijn. Derhalve moet een vergunning voor het gebruik van β-glucanen worden verleend onverminderd de bepalingen van die rechtshandelingen en eventuele andere wetgeving die naast Verordening (EG) nr. 258/97 van toepassing is.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd de bepalingen van Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) nr. 1925/2006 en Verordening (EU) nr. 609/2013 mogen β-glucanen uit de gist Saccharomyces cerevisiae, zoals in bijlage I bij dit besluit omschreven, in de Unie als nieuw voedselingrediënt in de handel worden gebracht voor het in bijlage II bij dit besluit omschreven gebruik en overeenkomstig in die bijlage vastgestelde maximale gehalten.

Artikel 2

De β-glucanen uit de gist Saccharomyces cerevisiae waarvoor bij dit besluit een vergunning wordt verleend, worden op de etikettering van het levensmiddel aangeduid met „β-glucanen uit de gist Saccharomyces cerevisiae”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Duitsland.

Gedaan te Brussel, 10 november 2017.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2011/762/EU van de Commissie van 24 november 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van β-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 313 van 26.11.2011, blz. 41).

(3)  Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).

(4)  Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26).

(5)  Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, de Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 12.6.2013, blz. 35).


BIJLAGE I

SPECIFICATIES VAN β-GLUCANEN UIT DE GIST SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Beschrijving

β-Glucanen zijn complexe, hoogmoleculaire (100-200 kDa) polysachariden, die worden aangetroffen in de celwand van vele gisten en granen. De chemische benaming voor β-glucanen uit gist is (1-3),(1-6)-β-D-glucanen.

β-Glucanen bestaan uit een hoofdketen van β-1-3-gebonden glucoseresiduen die met β-1-6-koppelingen zijn vertakt en waaraan via β-1-4-bindingen chitine en mannoproteïnen zijn gebonden.

Dit nieuwe voedselingrediënt is een sterk gezuiverd, uit de gist Saccharomyces cerevisiae geïsoleerd (1,3)-(1,6)-β-D-glucan dat niet oplosbaar is in water, maar dispergeerbaar is in vele vloeibare matrices.

Specificaties van β-glucanen uit de gist Saccharomyces cerevisiae

Parameter

Waarden van de specificaties

Oplosbaarheid

niet oplosbaar in water, maar dispergeerbaar in vele vloeibare matrices

Chemische gegevens

(1,3)-(1,6)-β-D-glucan

> 80 %

Asgehalte

< 2 %

Vochtgehalte

< 6 %

Eiwitgehalte

< 4 %

Totaal vetgehalte

< 3 %

Microbiologische gegevens

Totaal kiemgetal

< 1 000 kve/g

Enterobacteriaceae

< 100 kve/g

Coliforme bacteriën

< 10 kve/g

Gist

< 25 kve/g

Schimmels

< 25 kve/g

Salmonella ssp.

Afwezig in 25 g

Escherichia coli

Afwezig in 1 g

Bacillus cereus

< 100 kve/g

Staphylococcus aureus

Afwezig in 1 g

Zware metalen

Lood

< 0,2 mg/g

Arseen

< 0,2 mg/g

Kwik

< 0,1 mg/g

Cadmium

< 0,1 mg/g


BIJLAGE II

TOEGESTAAN GEBRUIK VAN β-GLUCANEN UIT DE GIST SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Levensmiddelencategorie

Maximumgehalte aan β-glucanen uit gist

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters

1,275 g/dag voor kinderen vanaf 12 jaar en de algemene volwassen bevolking

0,675 g/dag voor kinderen jonger dan 12 jaar

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013

1,275 g/dag

Voeding voor medisch gebruik als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013, met uitzondering van voor zuigelingen en peuters bedoelde voeding voor medisch gebruik

1,275 g/dag

Op vruchten- en groentesappen gebaseerde dranken met inbegrip van geconcentreerde en gedehydreerde sappen

1,3 g/kg

Dranken met vruchtensmaak

0,8 g/kg

Poeder voor de bereiding van cacaodranken

38,3 g/kg (poeder)

Graanrepen

6 g/kg

Ontbijtgranen

15,3 g/kg

Volkoren en vezelrijke instant warme ontbijtgranen

1,5 g/kg

Biscuits (koekjes)

2,2 g/kg

Biscuits (crackers)

6,7 g/kg

Dranken op basis van melk

3,8 g/kg

Gefermenteerde melkproducten

3,8 g/kg

Melkvervangende producten

3,8 g/kg

Andere dranken

0,8 g/kg (drinkklaar)

Gedroogde melk/melkpoeder

25,5 g/kg

Soepen en soepmix

0,9 g/kg (gebruiksklaar)

1,8 g/kg (gecondenseerd)

6,3 g/kg (poeder)

Chocolade en suikergoed

4 g/kg

Eiwitrepen en -poeders

19,1 g/kg

Jam, marmelade en andere smeerbare vruchtenproducten

11,3 g/kg