4.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/1


BESLUIT (EU) 2017/192 VAN DE RAAD

van 8 november 2016

betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 217, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea,

Gezien de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië, en met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In afwachting van de sluiting ervan op een later tijdstip, is het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, overeenkomstig Besluit 2014/122/EU van de Raad (2) op 4 maart 2016 ondertekend.

(2)

Het protocol moet daarom namens de Europese Unie en haar lidstaten worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (3), wordt hierbij goedgekeurd namens de Europese Unie en haar lidstaten.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon aan die namens de Europese Unie en haar lidstaten wordt gemachtigd tot het verrichten van de in artikel 6 van het protocol bedoelde kennisgeving, waarmee de instemming van de Europese Unie en haar lidstaten om door het protocol gebonden te zijn, tot uitdrukking wordt gebracht (4).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 8 november 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

P. KAŽIMÍR


(1)  Goedkeuring gegeven op 14 september 2016 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit 2014/122/EU van de Raad van 11 februari 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 2).

(3)  De tekst van het protocol is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 31 van 4.2.2017, blz. 3).

(4)  De datum van inwerkingtreding wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.