14.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/86


BESLUIT (EU) 2017/2080 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 22 september 2017

tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste en vierde streepje,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1, eerste en vierde streepje, en artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2012/27 (1) heeft een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) ingesteld.

(2)

Target2 functioneert op basis van één technisch platform, het Single Shared Platform genaamd, dat wordt beheerd door de Deutsche Bundesbank, Banque de France en Banca d'Italia. Het heeft de juridische structuur van een veelvoud van realtime-brutovereveningssystemen, die elk een Target2-deelsysteem vormen dat wordt beheerd door een centrale bank van het Eurosysteem (CB). Voor zover mogelijk harmoniseert Richtsnoer ECB/2012/27 de voorschriften voor de Target2-deelsystemen.

(3)

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft Besluit ECB/2010/9 vastgesteld (2).

(4)

Voor het verrichten van analysen inzake macroprudentieel toezicht, financiële stabiliteit, financiële integratie, markttransacties, monetaire beleidsfuncties en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme zijn Target2-gegevens op transactieniveau nodig. De gegevens zijn eveneens noodzakelijk om de geaggregeerde resultaten van deze analysen te kunnen delen. Daarom moet het toepassingsgebied van Besluit ECB/2010/9 worden uitgebreid om toegang tot de gegevens voor deze doeleinden toe te staan.

(5)

De Raad voor marktinfrastructuur (MIB) is verantwoordelijk voor operationele activiteiten op het gebied van Eurosysteem-marktinfrastructuren. Het MIB is eveneens belast met nieuwe initiatieven en projecten inzake marktinfrastructuur, waaronder het functionele en operationele beheer van Target2 en Target2-Securities, zoals opgedragen door de Raad van bestuur. Het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (MIPC) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het oversight op betalingssystemen, waaronder de coördinatie van het oversight op Target2. Voor wat betreft Target2-Securities (T2S) en Target2, draagt het MIPC overeenkomstig Richtsnoer ECB/2012/27 ook bij aan de aan niveau 1 van het bestuursniveau toegewezen taken. Het MIB en het MIPC nemen de taken over die aan het Comité voor betalings- en vereveningssystemen werden opgedragen krachtens Besluit ECB/2010/9,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Besluit ECB/2010/9 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 1

1.   CB's maken op transactieniveau gebruik van uit Target2 geselecteerde gegevens van alle deelnemers van alle Target2-deelsystemen om het efficiënte functioneren van Target2 en het oversight erop te verzekeren. CB's mogen de gegevens ook gebruiken om de analysen te verrichten die noodzakelijk zijn voor macroprudentieel toezicht, financiële stabiliteit, financiële integratie, markttransacties, monetaire beleidsfuncties en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, in overeenstemming met het scheidingsbeginsel.

2.   Toegang tot de in lid 1 genoemde gegevens en het gebruik ervan voor kwantitatieve analysen en numerieke simulaties worden tot het volgende beperkt:

a)

om het efficiënte functioneren van Target2 te garanderen, één personeelslid en maximaal drie plaatsvervangers afzonderlijk voor zowel het beheer van Target2 en voor oversight van Target2. De personeelsleden en hun plaatsvervangers zijn personeelsleden belast met het beheer van Target2 en marktinfrastructuuroversight;

b)

voor alle overige analysen, een groep van maximum 15 personeelsleden die onderzoek verrichten dat de hoofden van de onderzoeksafdelingen van het Europees Stelsel van centrale banken coördineren.

3.   CB's kunnen de personeelsleden en hun plaatsvervangers benoemen. De aanstelling van uit beheerafdelingen afkomstige personeelsleden, inclusief hoofden van de onderzoeksafdelingen, die Target2-gegevens mogen gebruiken in overeenstemming met lid 2, moet worden goedgekeurd door de Raad voor marktinfrastructuur (MIB). De benoeming van personeelsleden uit oversight, die Target2-gegevens mogen gebruiken in overeenstemming met lid 2, moet worden goedgekeurd door het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (MIPC). Dezelfde procedures gelden voor hun vervanging.

4.   Het MIB stelt specifieke voorschriften op om de vertrouwelijkheid van gegevens op transactieniveau te garanderen. CB's verzekeren dat hun overeenkomstig de leden 2 en 3 aangewezen personeelsleden deze voorschriften naleven. CB's verhinderen dat enige van hun aangewezen personeelsleden toegang hebben tot de in lid 1 genoemde gegevens, en het gebruik ervan, indien de specifieke door het MIB opgestelde voorschriften niet worden nageleefd, zulks onverminderd de toepassing van enig ander voorschrift inzake beroepsmoraliteit of vertrouwelijkheid door CB's. Het MIB ziet toe op de naleving van de bepalingen van dit lid.

5.   De Raad van bestuur kan eveneens beslissen om op basis van precieze en vooraf vastgestelde voorschriften aan andere gebruikers toegang te verlenen. In dergelijke gevallen controleert het MIB hoe zij van deze gegevens gebruikmaken, en, in het bijzonder, de naleving van de vertrouwelijkheidsvoorschriften, zoals ingevoerd door het MIB en zoals bedoeld in artikel 38 van bijlage II bij Richtsnoer ECB/2012/27 (*1).

(*1)  Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1).”."

2)

Artikel 2, lid 1, wordt als volgt vervangen:

„1.   De Target2-simulator wordt opgezet voor de uitvoering van in artikel 1, lid 1, genoemde kwantitatieve analysen en numerieke simulaties.”.

3)

Artikel 3 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 3

1.   Het MIB stelt een operationeelwerkprogramma op voor de middellange termijn en het MIPC stelt een oversightwerkprogramma op voor de middellange termijn, welke programma's worden uitgevoerd door overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 3 aangewezen personeelsleden die gegevens op transactieniveau gebruiken.

2.   Het MIB kan besluiten de uit het gebruik van gegevens op transactieniveau afgeleide informatie te publiceren, mits deelnemers dan wel klanten van deelnemers niet geïdentificeerd kunnen worden.

3.   Het MIB besluit bij gewone meerderheid. De Raad van bestuur kan die besluiten herzien.

4.   Het MIB informeert de Raad van bestuur regelmatig over alle aangelegenheden die de tenuitvoerlegging van dit besluit betreffen.”.

4)

Artikel 4 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 4

Onverminderd artikel 38, lid 3, van bijlage II bij Richtsnoer ECB/2012/27 coördineert het MIB de bekendmaking en publicatie door CB's van betalingsinformatie betreffende een deelnemer of de klanten van een deelnemer zoals in dat artikel bepaald.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit Besluit treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 september 2017.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1).

(2)  Besluit ECB/2010/9 van 29 juli 2010 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (PB L 211 van 12.8.2010, blz. 45).