16.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 308/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1997 VAN DE COMMISSIE

van 15 november 2016

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 wat betreft de wijziging van plattelandsontwikkelingsprogramma's en de monitoring van acties ter ondersteuning van de integratie van onderdanen van derde landen, en tot rectificatie van die verordening

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (1), en met name artikel 12, artikel 66, lid 5, artikel 67 en artikel 75, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie (2) is bepaald hoeveel wijzigingen van plattelandsontwikkelingsprogramma's de lidstaten maximaal bij de Commissie mogen indienen. Uit ervaring blijkt dat het maximum aantal programmawijzigingen moet worden verhoogd zodat de lidstaten tijdens de programmeringsperiode een beperkt aantal aanvullende wijzigingen kunnen indienen. De gevallen waarin het maximum aantal programmawijzigingen niet geldt, moeten worden verduidelijkt en daaronder moeten ook wijzigingen vallen die betrekking hebben op de vaststelling van bepaalde noodmaatregelen of op de nieuwe afbakening van de gebieden met ernstige natuurlijke beperkingen als bedoeld in artikel 32, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1305/2013.

(2)

Het welslagen van de plattelandsontwikkelingsprogramma's hangt niet alleen af van goed bestuur en de volledige uitvoering van die programma's, maar ook van de bereidheid tot aanpassing aan nieuwe uitdagingen en veranderende omstandigheden, zoals de migratiecrisis. Om te zorgen voor een goede coördinatie van alle bestaande interventiemechanismen moet de Elfpo-steun voor acties die op de integratie van onderdanen van derde landen gericht zijn, op het niveau van de Unie worden gemonitord.

(3)

In punt 1 van deel 2 van bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 is per vergissing het Leader-logo niet opgenomen. Dit moet worden gecorrigeerd. In punt 1 van bijlage IV moet de verwijzing naar probleemgebieden worden gecorrigeerd. Zij moet worden vervangen door een verwijzing naar gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Programmawijzigingen van de in artikel 11, onder a), i), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde soort mogen in de loop van de programmeringsperiode niet meer dan drie keer worden voorgesteld.

Voor alle andere soorten wijzigingen samen:

a)

mag per kalenderjaar en per programma een verzamelwijzigingsvoorstel worden ingediend, met uitzondering van het jaar 2023, waarin meerdere wijzigingsvoorstellen mogen worden ingediend voor wijzigingen die uitsluitend betrekking hebben op de aanpassing van het financiële plan, met inbegrip van eventuele wijzigingen van het indicatorplan die daaruit voortvloeien;

b)

mogen per programma in de loop van de programmeringsperiode nog eens drie wijzigingsvoorstellen worden ingediend.

Het in de eerste en de tweede alinea bedoelde maximum aantal wijzigingen is niet van toepassing:

a)

indien noodmaatregelen moeten worden genomen wegens natuurrampen, rampzalige gebeurtenissen of ongunstige weersomstandigheden die officieel door de bevoegde nationale overheid zijn erkend of wegens een plotse, ingrijpende wijziging van de sociaaleconomische omstandigheden in de betrokken lidstaat of regio, met inbegrip van aanzienlijke en onverwachte demografische wijzigingen als gevolg van migratie of opvang van vluchtelingen;

b)

indien naar aanleiding van een wijziging van het rechtskader van de Unie een wijziging vereist is;

c)

na de in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde evaluatie van de prestaties;

d)

in geval van een wijziging van de in artikel 8, lid 1, onder h), i), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde voor elk jaar geplande Elfpo-steun die voortvloeit uit in artikel 58, lid 7, van die verordening bedoelde ontwikkelingen van de jaarlijkse verdeling per lidstaat; de voorgestelde wijzigingen kunnen betrekking hebben op daaruit voortvloeiende wijzigingen in de beschrijving van de maatregelen;

e)

in geval van wijzigingen met betrekking tot de invoering van in artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde financieringsinstrumenten, of

f)

in geval van wijzigingen met betrekking tot de invoering van de in artikel 32, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde nieuwe afbakening.”.

2)

Artikel 5, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   Behalve in geval van noodmaatregelen wegens natuurrampen, rampzalige gebeurtenissen of ongunstige weersomstandigheden die officieel door de bevoegde nationale overheidsinstantie zijn erkend of wegens een plotse, ingrijpende wijziging van de sociaaleconomische omstandigheden in de betrokken lidstaat of regio, met inbegrip van aanzienlijke en onverwachte demografische wijzigingen als gevolg van migratie of opvang van vluchtelingen, alsmede wijzigingen van het rechtskader of uit de in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde evaluatie van de prestaties voortvloeiende wijzigingen, mogen verzoeken tot wijziging van het in lid 2 bedoelde nationale kader slechts één keer per kalenderjaar vóór 1 april worden ingediend. In afwijking van artikel 4, lid 2, tweede alinea, mogen programmawijzigingen die uit een dergelijke herziening voortvloeien, worden ingediend naast de overeenkomstig die alinea ingediende wijzigingsvoorstellen.”.

3)

Artikel 14, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   Voor soorten concrete acties waarvoor een mogelijke bijdrage aan de in artikel 5, eerste alinea, punt 2, onder a), artikel 5, eerste alinea, punt 5, onder a) tot en met d), en artikel 5, eerste alinea, punt 6, onder a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde aandachtsgebieden is aangegeven of voor soorten concrete acties waarvoor een mogelijke bijdrage aan de integratie van onderdanen van derde landen is aangegeven, bevat de in artikel 70 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde elektronische registratie van de concrete acties een vlag/vlaggen om de gevallen te markeren waarin een concrete actie een component heeft die aan een of meer van die aandachtsgebieden of aan dat doel bijdraagt.”.

4)

De bijlagen III, IV en VII worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 18).


BIJLAGE

De bijlagen III, IV en VII bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage III, deel 2, punt 1, wordt het bepaalde onder b) vervangen door:

„b)

voor de door Leader gefinancierde acties en maatregelen, het Leader-logo:

Image

”.

2)

In bijlage IV, punt 1, wordt indicator C32 vervangen door:

„C32.

Gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen”.

3)

In bijlage VII, punt 1, onder b), wordt de vermelding „Tabel C” vervangen door:

„—

Tabel C: Uitsplitsing voor relevante outputs en maatregelen per type gebied, geslacht en/of leeftijd en per concrete actie die bijdraagt aan de integratie van onderdanen van derde landen.”.