20.9.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 254/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Unie moet zorgen voor doelgerichte beschermingsmechanismen voor de hele interne markt om de marktdeelnemers en belanghebbenden in het algemeen meer rechtszekerheid te bieden bij hun omgang met derde landen. De integriteit van de financiële markten en de goede werking van de interne markt als geheel worden ernstig bedreigd door rechtsgebieden met strategische tekortkomingen in hun nationale kader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Rechtsgebieden met ontoereikende juridische en institutionele kaders en zwakke normen voor de controle van geldstromen vormen een aanzienlijke bedreiging voor het financiële stelsel van de Unie.

(2)

Alle meldingsplichtige entiteiten van de Unie in de zin van Richtlijn (EU) 2015/849 moeten verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen toepassen ten aanzien van natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico, zodat voor marktdeelnemers in de hele Unie gelijkwaardige voorschriften gelden.

(3)

Artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849 bevat de criteria waarop de Commissie haar beoordeling moet baseren en verleent de Commissie de bevoegdheid om derde landen met een hoog risico, rekening houdend met die criteria, te identificeren.

(4)

De identificatie van derde landen met een hoog risico moet worden gebaseerd op een duidelijke en objectieve beoordeling waarbij wordt nagegaan of een rechtsgebied voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld in Richtlijn (EU) 2015/849 met betrekking tot het juridische en institutionele kader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), de bevoegdheden en procedures van de bevoegde instanties op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de doeltreffendheid van de regeling voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-regeling) bij de aanpak van risico's op witwassen en terrorismefinanciering in het derde land.

(5)

Alle bevindingen op basis waarvan de Commissie besluit om een rechtsgebied op de lijst van landen met een hoog risico te plaatsen, moeten worden gedocumenteerd aan de hand van betrouwbare, verifieerbare en actuele informatie.

(6)

Het is van essentieel belang dat de Commissie ten volle de reeds op internationaal niveau verrichte relevante werkzaamheden voor de identificatie van derde landen met een hoog risico erkent, met name die van de Financial Action Task Force (hierna „de FATF” genoemd). Om de integriteit van het wereldwijde financiële stelsel te waarborgen, is het van het grootste belang dat de op Unieniveau vastgestelde lijst van derde landen naar gelang het geval nauw aansluit bij die internationaal overeengekomen lijsten. Door een brede aanpak op internationaal niveau te bevorderen, draagt de Unie bij tot een wereldwijde versterking van de financiële integriteit en een betere bescherming van het internationale financiële stelsel tegen landen met een hoog risico. Met die brede aanpak worden gelijke voorwaarden voor meldingsplichtige entiteiten verwezenlijkt en worden ontwrichtende effecten op het internationale financiële stelsel vermeden.

(7)

De Commissie heeft in overeenstemming met de criteria in Richtlijn (EU) 2015/849 rekening gehouden met alle beschikbare beoordelingen door deskundigen van factoren die ertoe bijdragen dat een land of rechtsgebied bijzonder kwetsbaar is voor witwassen, terrorismefinanciering of andere illegale financiële activiteiten. Met name heeft de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849 in voorkomend geval rekening gehouden met de laatst uitgebrachte publieke verklaring (Public Statement) van de FATF, documenten van de FATF (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process), verslagen van de FATF met beoordelingen van internationale samenwerking en wederzijdse evaluatierapporten van de FATF en door de FATF geïnspireerde regionale organisaties in verband met de risico's die uitgaan van afzonderlijke derde landen.

(8)

Rekening houdend met de hoge mate van integratie van het internationaal financieel stelsel, de nauwe banden tussen marktdeelnemers, het hoge aantal grensoverschrijdende transacties naar/vanuit de EU en de mate waarin de markt is opengesteld, wordt ervan uitgegaan dat een AML/CFT-bedreiging voor het internationale financiële stelsel ook het financiële stelsel van de EU bedreigt.

(9)

Overeenkomstig de recentste relevante informatie leidt de analyse van de Commissie tot de conclusie dat Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Guyana, Irak, Jemen, Laos, Syrië, Uganda en Vanuatu moeten worden beschouwd als derde landen die in hun AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie. Die landen hebben schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en hebben samen met de FATF een actieplan ontwikkeld waarmee kan worden voldaan aan de eisen van Richtlijn (EU) 2015/849.

(10)

Overeenkomstig de recentste relevante informatie leidt de analyse van de Commissie eveneens tot de conclusie dat Iran moet worden beschouwd als een derde land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie. Dat land, dat is geïdentificeerd in de Public Statement van de FATF, heeft een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en heeft besloten technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplan waarmee kan worden voldaan aan de eisen van Richtlijn (EU) 2015/849.

(11)

Overeenkomstig de recentste relevante informatie leidt de analyse van de Commissie eveneens tot de conclusie dat de Democratische Volksrepubliek Korea moet worden beschouwd als een derde land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie. Dat land, dat is geïdentificeerd in de Public Statement van de FATF, vertoont aanhoudende aanzienlijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering en heeft herhaaldelijk verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken.

(12)

Het is van essentieel belang dat de Commissie de derde landen die zijn aangemerkt als landen met een hoog risico, ertoe uitnodigt ten volle met de Commissie en internationale instanties samen te werken met het oog op overeenstemming over en doelgerichte uitvoering van maatregelen voor het corrigeren van de strategische tekortkomingen in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

(13)

Het is van het grootste belang dat de Commissie permanent toezicht houdt op de ontwikkelingen met betrekking tot de beoordeling van de juridische en institutionele kaders in derde landen, de bevoegdheden en procedures van de bevoegde instanties en de doelgerichtheid van hun AML/CFT-regelgeving, met het oog op het bijwerken van de lijst van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van derde landen die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie („derde landen met een hoog risico”), is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.


BIJLAGE

Derde landen met een hoog risico

I.   Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld

Nr.

Derde land met een hoog risico

1

Afghanistan

2

Bosnië en Herzegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Laos

6

Syrië

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

II.   In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die besloten hebben technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplan

Nr.

Derde land met een hoog risico

1

Iran

III.   In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die aanhoudende aanzienlijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering vertonen en die herhaaldelijk hebben verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken

Nr.

Derde land met een hoog risico

1

Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)