31.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 234/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1437 VAN DE COMMISSIE

van 19 mei 2016

houdende aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de toegang tot gereglementeerde informatie op het niveau van de Unie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1), met name artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op snelle toegang tot gereglementeerde informatie op niet-discriminerende basis en om deze informatie voor eindgebruikers beschikbaar te maken, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) een Europees elektronisch toegangspunt opzetten en beheren. Het Europees elektronisch toegangspunt moet worden ontworpen als een internetportaal dat toegankelijk is via de website van ESMA en dat, gelet op zijn centrale rol, niet de taken van officieel aangewezen mechanismen voor de opslag van gereglementeerde informatie moet verrichten. Het Europees elektronisch toegangspunt moet toegang verschaffen tot door alle officieel aangewezen mechanismen opgeslagen gereglementeerde informatie, dubbele gegevensopslag vermijden en de risico's voor de veiligheid van de gegevensuitwisseling tot een minimum beperken.

(2)

Om het opzoeken van gereglementeerde informatie te vergemakkelijken en te zorgen voor snelle toegang tot die informatie moet het Europees elektronisch toegangspunt eindgebruikers de mogelijkheid bieden om te zoeken op basis van de identiteit van een uitgevende instelling, de lidstaat van herkomst of het type gereglementeerde informatie. Tegelijkertijd moet het Europees elektronisch toegangspunt ervoor zorgen dat eindgebruikers toegang krijgen tot de door hen gevraagde gereglementeerde informatie via hyperlinks naar de websites van officieel aangewezen mechanismen waar deze informatie is opgeslagen.

(3)

De goede werking van het Europees elektronisch toegangspunt en de verbinding met de officieel aangewezen mechanismen hangen af van de veiligheid, doeltreffendheid, efficiëntie en aanpasbaarheid van de ondersteunende communicatietechnologieën. Het Europees elektronisch toegangspunt en de officieel aangewezen mechanismen moeten voor hun onderlinge verbinding gebruikmaken van het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het vlak van communicatietechnologieën en de noodzaak om de integriteit en veiligheid van de uitwisseling van metadata over gereglementeerde informatie te verzekeren, moeten ESMA en de officieel aangewezen mechanismen evenwel gezamenlijk toekomstige alternatieve communicatietechnologieën identificeren en toepassen. Indien ESMA bovendien op basis van objectieve technische criteria vindt dat de daartoe vereiste samenwerking te wensen overlaat, moet ESMA zelf kunnen aangeven welke alternatieve communicatietechnologieën door het Europees elektronisch toegangspunt en de officieel aangewezen mechanismen dienen te worden gebruikt.

(4)

Om grensoverschrijdende opzoekingen en accurate zoekresultaten mogelijk te maken, gebruikt een officieel aangewezen mechanisme een unieke identificatiecode voor elke uitgevende instelling waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. De harmonisatie van de door officieel aangewezen mechanismen gebruikte unieke identificatiecodes moet ervoor zorgen dat eindgebruikers van het Europees elektronisch toegangspunt de uitgevende instellingen waarover zij informatie zoeken, vlotter kunnen identificeren. Gelet op de integratie van financiële markten op internationaal niveau moeten de door de officieel aangewezen mechanismen te gebruiken unieke identificatiecodes internationaal worden aanvaard, kunnen worden toegekend aan elke uitgevende instelling, consistent zijn in de tijd, een beperkte financiële impact hebben voor uitgevende instellingen en officieel aangewezen mechanismen en rekening houden met toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Daarom moeten de officieel aangewezen mechanismen identificatiecodes voor juridische entiteiten gebruiken als unieke identificatiecode voor uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

(5)

Met het oog op de doeltreffende werking van het Europees elektronisch toegangspunt is harmonisatie van het voor de uitwisseling van informatie tussen het Europees elektronisch toegangspunt en de officieel aangewezen mechanismen gebruikte formaat noodzakelijk. Bij het kiezen van het passende formaat voor de uitwisseling van informatie moet bijgevolg rekening worden gehouden met de veiligheidskenmerken voor uitwisseling en validatie van de meest voorkomende standaardformaten op de markt. Omdat het Europees elektronisch toegangspunt niet wordt geacht de taken van officieel aangewezen mechanismen voor de opslag van gereglementeerde informatie te verrichten, moet het formaat voor de uitwisseling van gereglementeerde informatie bepalend zijn voor de metadata die een officieel aangewezen mechanisme inschakelt ten behoeve van een gericht zoekproces en snelle toegang tot gereglementeerde informatie voor eindgebruikers.

(6)

Er moet een gemeenschappelijke lijst van typen gereglementeerde informatie worden opgesteld aan de hand waarvan beleggers een beter inzicht kunnen krijgen in de informatie die krachtens Richtlijn 2004/109/EG onderworpen is aan de vereisten van nauwkeurigheid, volledigheid en tijdige bekendmaking door uitgevende instellingen. Door gemeenschappelijke labelling en classificatie van gereglementeerde informatie door officieel aangewezen mechanismen ten behoeve van eindgebruikers die toegang willen tot gereglementeerde informatie via het Europees elektronisch toegangspunt, moeten eindgebruikers hun zoekopdrachten kunnen toespitsen op de typen informatie die voor hen van belang zijn, en moeten beleggers hun beslissingsprocessen efficiënter kunnen maken.

(7)

Het visualiseren of downloaden van documenten met gereglementeerde informatie door eindgebruikers is onderworpen aan het tariefbeleid dat officieel aangewezen mechanismen overeenkomstig het nationale recht van elke lidstaat toepassen. De officieel aangewezen mechanismen mogen het Europees elektronisch toegangspunt voor de levering van metadata over gereglementeerde informatie echter geen kosten aanrekenen.

(8)

De officieel aangewezen mechanismen en uitgevende instellingen moeten voldoende tijd krijgen voor het doorvoeren van de nodige wetgevende en technologische wijzigingen zodat identificatiecodes van juridische entiteiten kunnen worden gebruikt als unieke identificatiecode voor uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Ook moeten de officieel aangewezen mechanismen en uitgevende instellingen voldoende tijd krijgen voor het doorvoeren van de wetgevende en technologische wijzigingen die nodig zijn voor het opslaan en markeren van informatie met het oog op de classificatie van gereglementeerde informatie.

(9)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(10)

Krachtens artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) heeft ESMA bij het ontwikkelen van de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, openbare raadplegingen gehouden, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de bij artikel 37 van die verordening opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten ingewonnen. Tegelijkertijd heeft ESMA rekening gehouden met de technische vereisten voor het systeem van koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters dat bij Richtlijn 2012/17/EU van het Europees Parlement en de Raad (3) is ingesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Europees elektronisch toegangspunt

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) ontwikkelt het Europees elektronisch toegangspunt als webportaal waarin eindgebruikers kunnen zoeken naar gereglementeerde informatie die door officieel aangewezen mechanismen is opgeslagen. Het webportaal is toegankelijk via de website van ESMA.

Artikel 2

Communicatietechnologieën, beschikbaarheid en niveau van ondersteuning van het Europees elektronisch toegangspunt

1.   De veiligheid en integriteit van de metadata over tussen officieel aangewezen mechanismen en het Europees elektronisch toegangspunt uitgewisselde gereglementeerde informatie zijn verzekerd. Het Europees elektronisch toegangspunt en alle officieel aangewezen mechanismen maken gebruik van HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) om met elkaar verbinding te maken.

2.   ESMA werkt samen met de officieel aangewezen mechanismen om een andere communicatietechnologie dan HTTPS te identificeren en te gebruiken en om het tijdschema hiervoor vast te leggen.

3.   Wanneer ESMA op basis van objectieve technische criteria oordeelt dat de krachtens lid 2 vereiste samenwerking de veiligheid en integriteit van de uitwisseling van metadata over gereglementeerde informatie niet kan verzekeren, kan zij een andere communicatietechnologie dan HTTPS kiezen.

4.   Het Europees elektronisch toegangspunt is makkelijk schaalbaar en aanpasbaar aan wijzigingen in het volume zoekopdrachten en door de officieel aangewezen mechanismen te leveren metadata.

5.   Het Europees elektronisch toegangspunt staat gedurende ten minste 95 % van elke maand ter beschikking van de eindgebruikers.

6.   Elke dag wordt van het Europees elektronisch toegangspunt-systeem een backup gemaakt.

7.   ESMA biedt binnen de werkuren ondersteuning aan de eindgebruikers van het Europees elektronisch toegangspunt en aan de officieel aangewezen mechanismen, zoals vastgesteld door de uitvoerend directeur van ESMA en gepubliceerd op de website van ESMA.

Artikel 3

Zoekfunctie

1.   Op het Europees elektronisch toegangspunt worden de volgende zoekcriteria aangeboden:

a)

de naam van de uitgevende instelling waarvan de gereglementeerde informatie afkomstig is;

b)

de unieke identificatiecode van uitgevende instellingen als bedoeld in artikel 7;

c)

de lidstaten van herkomst van de uitgevende instelling als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder i), van Richtlijn 2004/109/EG;

d)

de indeling van gereglementeerde informatie als bedoeld in artikel 9, lid 2.

2.   Het Europees elektronisch toegangspunt zorgt ervoor dat eindgebruikers namen van uitgevende instellingen kunnen opzoeken in alle beschikbare taalversies van de door officieel aangewezen mechanismen opgeslagen namen van uitgevende instellingen.

3.   Het Europees elektronisch toegangspunt toont zoekresultaten in overeenstemming met de door eindgebruikers geselecteerde zoekcriteria. De zoekresultaten worden weergegeven als een lijst met metadata zoals vastgesteld in deel A van de bijlage.

Artikel 4

Vergemakkelijking van toegang via het Europees elektronisch toegangspunt

1.   De metadata over gereglementeerde informatie als bedoeld in deel A van de bijlage bevatten hyperlinks naar de specifieke webpagina op websites van officieel aangewezen mechanismen waar eindgebruikers documenten met gereglementeerde informatie kunnen visualiseren en downloaden. Deze webpagina's bevatten hyperlinks naar alle taalversies van de documenten met gereglementeerde informatie die krachtens artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG door uitgevende instellingen zijn bekendgemaakt en door officieel aangewezen mechanismen zijn opgeslagen.

2.   Voor zover het praktisch haalbaar is, verschaft het Europees elektronisch toegangspunt toegang tot zijn zoekfunctie aan eindgebruikers die internetbrowsers gebruiken, met inbegrip van internetbrowsers op mobiele toestellen.

Artikel 5

Communicatietechnologieën, ondersteuning en onderhoud van officieel aangewezen mechanismen

1.   Ieder officieel aangewezen mechanisme is gedurende ten minste 95 % van elke maand verbonden met het Europees elektronisch toegangspunt.

2.   Ieder officieel aangewezen mechanisme biedt het Europees elektronisch toegangspunt tijdens de werkuren ondersteuning om zijn verbindingen met het Europees elektronisch toegangspunt te handhaven en incidentescalatie mogelijk te maken. Deze ondersteuning wordt geleverd in een voor elektronische communicatie gebruikelijke taal .

Artikel 6

Vergemakkelijking van toegang door officieel aangewezen mechanismen

1.   Ieder officieel aangewezen mechanisme zorgt ervoor dat het Europees elektronisch toegangspunt metadata over gereglementeerde informatie kan opvragen.

2.   Ieder officieel aangewezen mechanisme verstrekt het Europees elektronisch toegangspunt de metadata over door hen opgeslagen gereglementeerde informatie krachtens artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG.

3.   De metadata bevatten hyperlinks naar de webpagina's van officieel aangewezen mechanismen waarop eindgebruikers documenten met gereglementeerde informatie kunnen visualiseren en downloaden. Ieder officieel aangewezen mechanisme maakt alle taalversies beschikbaar van de documenten die zijn bekendgemaakt door uitgevende instellingen en opgeslagen door de officieel aangewezen mechanisme krachtens artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG.

4.   Wanneer een document met gereglementeerde informatie wordt gewijzigd, werkt de betrokken officieel aangewezen mechanisme onmiddellijk de metadata over dat document bij.

5.   Officieel aangewezen mechanismen rekenen het Europees elektronisch toegangspunt niets aan voor het verschaffen van metadata over gereglementeerde informatie.

Artikel 7

Door officieel aangewezen mechanismen gebruikte unieke identificatiecode

Ieder officieel aangewezen mechanisme gebruikt identificatiecodes voor juridische entiteiten (LEI) als unieke identificatiecode voor alle uitgevende instellingen.

Artikel 8

Gemeenschappelijk formaat voor het verschaffen van metadata

1.   Ieder officieel aangewezen mechanisme gebruikt een op Extensible Markup Language (XML) gebaseerd formaat om het Europees elektronisch toegangspunt metadata over gereglementeerde informatie te verschaffen.

2.   Ieder officieel aangewezen mechanisme verschaft het Europees elektronisch toegangspunt metadata over gereglementeerde informatie in het in deel A van de bijlage vastgestelde formaat.

Artikel 9

Gemeenschappelijke lijst en classificatie van gereglementeerde informatie

1.   De gemeenschappelijke lijst van typen gereglementeerde informatie omvat de volgende gegevens:

a)

jaarverslagen en controleverslagen met alle informatie die openbaar moet worden gemaakt krachtens artikel 4 van Richtlijn 2004/109/EG;

b)

halfjaarlijkse financiële verslagen en controleverslagen of beperkte onderzoeken, inclusief alle informatie die krachtens artikel 5 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

c)

betalingen aan regeringen die alle informatie bevatten die krachtens artikel 6 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

d)

de keuze van de lidstaat van herkomst met inbegrip van de informatie die krachtens artikel 2, lid 1, onder i), van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

e)

voorwetenschap die krachtens artikel 6 van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) openbaar moet worden gemaakt;

f)

mededelingen betreffende de stemrechten met inbegrip van alle informatie die krachtens artikel 12 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

g)

verwerving of verkoop van eigen aandelen van de uitgevende instelling met inbegrip van alle informatie die krachtens artikel 14 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

h)

het totale aantal stemrechten en het totale kapitaal met inbegrip van alle informatie die krachtens artikel 15 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

i)

wijzigingen in de aan de klassen van aandelen of effecten verbonden rechten met inbegrip van alle informatie die krachtens artikel 16 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar moet worden gemaakt;

j)

alle informatie die niet onder de punten a) tot en met i) valt, maar door de uitgevende instelling of enigerlei andere persoon die, zonder toestemming van de uitgevende instelling, heeft verzocht om toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, openbaar moet worden gemaakt op grond van de krachtens artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG vastgestelde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat.

2.   Ieder officieel aangewezen mechanisme classificeert alle gereglementeerde informatie overeenkomstig deel B van de bijlage.

Artikel 10

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De artikelen 7 en 9 zijn evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 mei 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

(2)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(3)  Richtlijn 2012/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 tot wijziging van Richtlijn 89/666/EEG van de Raad en Richtlijnen 2005/56/EG en 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft (PB L 156 van 16.6.2012, blz. 1).

(4)  Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16).


BIJLAGE

DEEL A

Uitwisseling van informatie — formaat van de te leveren metadata

Vak met metadata

Kenmerken van het vak met metadata

Naam van de uitgevende instelling (in alle door de uitgevende instelling gebruikte talen)

Vrije tekst (alfanumeriek), UTF-8-codering

De lidstaat van herkomst van de uitgevende instelling

ISO 3166-1, landcode van twee cijfers

Unieke identificatiecode

LEI-code, ISO 17442: 2012, alfanumeriek veld, 20 tekens

Type gereglementeerde informatie

Taxonomie in overeenstemming met de gemeenschappelijke lijst van gereglementeerde informatie zoals vastgesteld in deel B van deze bijlage

Uniform Resource Locator (URL)

Alfanumeriek veld. De hyperlink moet zorgen voor toegang op basis van zoekcriteria tot alle documenten met gereglementeerde informatie krachtens artikel 4, lid 1.

DEEL B

De klassen en subklassen van gereglementeerde informatie

Classificatie van gereglementeerde informatie

Rechtsgrondslag

1.   Periodieke gereglementeerde informatie

1.1.

Jaarverslagen en auditverslagen

alle krachtens artikel 4 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

1.2.

Halfjaarlijkse financiële verslagen en controleverslagen/beperkte onderzoeken

alle krachtens artikel 5 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

1.3.

Betalingen aan regeringen

alle krachtens artikel 6 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

2.   Actuele gereglementeerde informatie

2.1.

lidstaat van herkomst

alle krachtens artikel 2, lid 1, onder i), van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

2.2.

Voorwetenschap

alle krachtens artikel 6 van Richtlijn 2003/6/EG openbaar gemaakte informatie

2.3.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen

alle krachtens artikel 12 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie,

2.4.

Verwerving of verkoop van eigen aandelen van de uitgevende instelling

alle krachtens artikel 14 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

2.5.

Het totale aantal stemrechten en het totale kapitaal

alle krachtens artikel 15 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

2.6.

Wijzigingen in de aan de klassen van aandelen of effecten verbonden rechten

alle krachtens artikel 16 van Richtlijn 2004/109/EG openbaar gemaakte informatie

3.   Aanvullende gereglementeerde informatie die krachtens de wetgeving van een lidstaat openbaar moet worden gemaakt

3.1.

Aanvullende gereglementeerde informatie die krachtens de wetgeving van een lidstaat openbaar moet worden gemaakt

alle informatie die niet valt onder de subklassen omschreven in de punten 1.1, 1.2 en 1.3 en in de punten 2.1 tot en met 2.6, maar door de uitgevende instelling of enigerlei andere persoon die, zonder toestemming van de uitgevende instelling, heeft verzocht om tot de handel op een gereglementeerde markt, openbaar is gemaakt overeenkomstig een verplichting op grond van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die een lidstaat krachtens artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG heeft vastgesteld