18.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 223/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1387 VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 2016

tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad naar aanleiding van een Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst met Indonesië inzake een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (1), en met name artikel 10, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst (VPO) tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië (hierna „de overeenkomst” genoemd) is door de partijen geratificeerd en op 1 mei 2014 in werking getreden.

(2)

In artikel 14, lid 5 sexies, van de overeenkomst is voorzien dat het bij die overeenkomst opgerichte gemengd comité in overleg de datum vaststelt waarop het FLEGT-vergunningensysteem in werking treedt na een beoordeling van het functioneren van het Indonesische systeem ter waarborging van de wettigheid van hout en houtproducten (Timber Legality Assurance System, TLAS) op basis van de in bijlage VIII bij die overeenkomst beschreven criteria.

(3)

Uit een gezamenlijke onafhankelijke beoordeling is gebleken dat het Indonesische TLAS een solide systeem is en dat het voldoet aan de criteria ter beoordeling van de werking ervan, zoals vastgesteld in bijlage VIII bij de overeenkomst.

(4)

De twee partijen kunnen nu een besluit nemen over de begindatum van het FLEGT-vergunningensysteem voor Indonesië.

(5)

Met het oog op het begin van het FLEGT-vergunningensysteem voor Indonesië moeten de bijlagen I en III bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 eerst worden gewijzigd, teneinde de Republiek Indonesië en haar informatiepunt inzake vergunningen op te nemen in de „Lijst van partnerlanden en de door hen aangewezen vergunningverlenende autoriteiten” in bijlage I en de lijst van producten die onder het FLEGT-vergunningensysteem vallen toe te voegen aan de „Producten die alleen gelden voor genoemde partnerlanden” in bijlage III.

(6)

Verordening (EG) nr. 2173/2005 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 november 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage I en bijlage III bij Verordning (EG) nr. 2173/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I wordt de volgende tabel ingevoegd:

„Partnerland

Aangewezen vergunningverlenende autoriteit

REPUBLIEK INDONESIË

Informatiepunt inzake vergunningen (1)

Ministerie van Milieu en Bosbouw

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2

Jln. Gatot Subroto — Senayan

Jakarta — Pusat — Indonesië — 10270

Tel. +62 215730268/269

Fax +62 215737093

E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

2)

In bijlage III wordt de volgende tabel ingevoegd:

„Partnerland

GS-post

Omschrijving

REPUBLIEK INDONESIË

HOOFDSTUK 44

 

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen

4401 21

Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes – – naaldhout

ex 4401 22

Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes – – ander hout dan naaldhout (niet van bamboe of van rotting)

4403

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (hierna de „VPO EU-Indonesië” genoemd) (2) mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

ex 4404 10

Spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke — naaldhout

ex 4404 20

Spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke — ander hout dan naaldhout – – Spaanhout en hout in repen of in linten

ex 4404

Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke. (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

4406

Houten dwarsliggers en wisselhouten (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, niet geschaafd, geschuurd, noch in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

 

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm

4408 10

Naaldhout

4408 31

Dark red meranti, light red meranti en meranti bakau

4408 39

Andere, met uitzondering van naaldhout, dark red meranti, light red meranti en meranti bakau

ex 4408 90

Andere, met uitzondering van naaldhout en tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk (niet van bamboe of van rotting)

 

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden:

4409 10

Naaldhout

ex 4409 29

Ander hout dan naaldhout – andere (niet van rotting)

 

Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen

ex 4410 11

Van hout – – Spaanplaat (niet van bamboe of van rotting)

ex 4410 12

Van hout – – Zogenoemde oriented strand board (OSB) (niet van bamboe of van rotting)

ex 4410 19

Van hout – – Andere (niet van bamboe of van rotting)

ex 4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen (niet van bamboe of van rotting)

 

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout

4412 31

Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan 6 mm: – – Met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk

4412 32

Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan 6 mm: – – Ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout

4412 39

Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan 6 mm: – – Ander

ex 4412 94

Ander: – – Met een vulling van plankjes, latten of staafjes (niet van rotting)

ex 4412 99

Ander: – – Ander: – – – Barecore (aaneengelijmde resten van hout) (niet van rotting) en – – – Ander (niet van rotting)

ex 4413

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen (niet van bamboe of van rotting)

ex 4414

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke (niet van bamboe of van rotting)

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout (niet van bamboe of van rotting)

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen (niet van bamboe of van rotting)

ex 4417

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout (niet van bamboe of rotting)

ex 4418

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout (niet van bamboe of rotting)

ex 4419

Tafel- en keukengerei van hout (niet van bamboe of van rotting)

 

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout

ex 4420 90

Andere – – Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het oppervlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS ex 4420909000 in Indonesië) (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

 

Andere houtwaren

ex 4421 90

Andere – – Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers (niet van bamboe of van rotting) en – – Andere – – – Houten blokjes voor bestrating (niet van bamboe of van rotting)

ex 4421 90

Andere – – Andere – – – Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het oppervlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS ex 4421909900 in Indonesië) (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

HOOFDSTUK 47

 

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval):

4701

Houtslijp

4702

Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”)

4703

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702

4704

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

HOOFDSTUK 48 (3)

ex 4802

Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, papier en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 of 4803 ; handgeschept papier en handgeschept karton (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4803

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4804

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan bedoeld bij post 4802 of 4803 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4805

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4806

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier („greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4807

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4808

Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander dan papier van de soort beschreven in post 4803 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4809

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begrepen), ook indien bedrukt, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4810

Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4811

Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803 , 4809 of 4810 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4812

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4813

Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4814

Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809 ), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4818

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, servetten, luiers, tampons, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4821

Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4822

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook indien geperforeerd of gehard (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

HOOFDSTUK 94

 

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402 ), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan

9401 61

Andere zitmeubelen, met onderstel van hout – – Opgevuld

9401 69

Andere zitmeubelen, met onderstel van hout – – Andere

 

Andere meubelen en delen daarvan

9403 30

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

9403 40

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens

9403 50

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers

9403 60

Andere meubelen van hout

ex 9403 90

Delen: – – Andere (GS 9403 90 90 in Indonesië)

 

Geprefabriceerde bouwwerken

ex 9406 00

Andere geprefabriceerde bouwwerken: – – Van hout (GS 9406 00 92 in Indonesië)

HOOFDSTUK 97

 

Originele gravures, originele etsen en originele litho's

ex 9702 00

Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige bewerking van het oppervlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS ex 9702000000 in Indonesië). (Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)


(1)  Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de VPO heeft Indonesië een informatiepunt inzake vergunningen opgericht dat fungeert als contactpunt voor de communicatie tussen de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten en de Indonesische vergunningverlenende autoriteiten. Het informatiepunt inzake vergunningen is een eenheid voor het beheer van informatie die de geldigheid van informatie met betrekking tot de afgifte van gecontroleerde wettelijke documenten (V-Legal Document) respectievelijk FLEGT-vergunningen controleert. Het informatiepunt inzake vergunningen is ook verantwoordelijk voor de algemene uitwisseling van informatie over het TLAS en ontvangt en bewaart relevante gegevens en informatie over de afgifte van certificaten van wettigheid en FLEGT-vergunningen. Het antwoordt ook op vragen van bevoegde autoriteiten van handelspartners en belanghebbenden. Een aantal van de controle-instanties die als conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn erkend door de nationale accreditatie-instantie (KAN) van Indonesië, zijn door het Indonesische Ministerie van Milieu en Bosbouw aangewezen om op te treden als vergunningverlenende autoriteit, waarop door het ministerie toezicht wordt gehouden. Een bijgewerkte lijst van erkende vergunningverlenende autoriteiten is beschikbaar bij het informatiepunt inzake vergunningen en eveneens via de volgende link: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk”.

(2)  PB L 150 van 20.5.2014, blz. 252.

(3)  Papierproducten afkomstig van niet-houten of gerecycled materiaal gaan vergezeld van een formele brief van het Indonesische Ministerie van Industrie die het gebruik van niet-houten of gerecycled materiaal bevestigt. Voor dergelijke producten wordt geen FLEGT-vergunning afgegeven.”.