30.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 173/47


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1055 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2016

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de technische middelen voor een passende openbaarmaking van voorwetenschap en voor het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (1), met name artikel 17, lid 10.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De bescherming van beleggers vereist een effectieve en tijdige openbaarmaking van voorwetenschap door uitgevende instellingen en deelnemers aan een emissierechtenmarkt. Om beleggers op het niveau van de Unie gelijke toegang tot voorwetenschap te waarborgen, moet deze voorwetenschap kosteloos, gelijktijdig en zo snel mogelijk voor alle categorieën van beleggers in de hele Unie openbaar worden gemaakt en moet deze informatie aan de media worden medegedeeld met het oog op een effectieve verspreiding ervan onder het publiek.

(2)

Indien deelnemers aan de emissierechtenmarkt reeds voldoen aan soortgelijke verplichtingen inzake de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad (2), en indien zij verplicht zijn krachtens die verordening en Verordening (EU) nr. 596/2014 dezelfde informatie te publiceren, wordt aan de verplichtingen van deze verordening geacht te zijn voldaan wanneer de informatie openbaar wordt gemaakt aan de hand van een platform voor de openbaarmaking van voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 1227/2011, op voorwaarde dat de voorwetenschap aan de betrokken media is meegedeeld.

(3)

Het is belangrijk dat de technische middelen voor het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap het bijhouden van de essentiële gegevens in het proces voor het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap mogelijk maken, zodat uitgevende instellingen en deelnemers aan de emissierechtenmarkt in staat zijn om te voldoen aan hun verplichting tot kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten.

(4)

De kennisgeving van het uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap en, in voorkomend geval, de toelichting bij de wijze waarop aan alle voorwaarden voor het uitstel werd voldaan, moeten schriftelijk aan de bevoegde autoriteit worden verstrekt met beveiligde elektronische middelen die door dezelfde bevoegde autoriteit zijn gespecificeerd, teneinde te zorgen voor de integriteit en vertrouwelijkheid van de inhoud van de informatie en de snelheid van de toezending.

(5)

Om de bevoegde autoriteit in staat te stellen de personen te identificeren die binnen de uitgevende instelling of bij de deelnemer aan de emissierechtenmarkt betrokken zijn bij het uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap, moet de kennisgeving van het uitstel de identiteit van de persoon vermelden die de kennisgeving heeft gedaan en van de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het besluit om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen. In deze kennisgeving moet ook melding worden gemaakt van de temporele aspecten van het uitstel zodat de bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen of aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende het uitstel is voldaan.

(6)

Een uitgevende instelling die een kredietinstelling of een financiële instelling is, moet de bevoegde autoriteit schriftelijk haar voornemen meedelen om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen met het oog op de vrijwaring van de stabiliteit van het financiële stelsel, en daarbij moeten, gezien het gevoelige karakter van deze informatie en de noodzaak om te zorgen voor maximale vertrouwelijkheid van de inhoud, passende beveiligingsnormen worden gehanteerd.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

Op 25 mei 2016 deelde de Commissie ESMA haar voornemen mee om in te stemmen met het ontwerp van technische uitvoeringsnorm met wijzigingen om rekening te houden met het feit dat de bepalingen inzake openbaarmaking in Verordening (EU) nr. 1227/2011 volstaan om te garanderen dat deelnemers aan een emissierechtenmarkt voorwetenschap effectief en tijdig openbaar maken, zoals voorgeschreven in artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie (3) verplicht deelnemers aan een emissierechtenmarkt er nu al toe te voorzien in „web feeds” voor de websitegebaseerde openbaarmakingen, die tijdig en efficiënt dienen te worden verspreid. In haar formeel advies van 16 juni 2016 heeft ESMA haar oorspronkelijke standpunt bevestigd en een technische uitvoeringsnorm die is gewijzigd in overeenstemming met de wijzigingsvoorstellen van de Commissie niet opnieuw ingediend. Aangezien de openbaarmakingsvereisten voor deelnemers aan een emissierechtenmarkt krachtens Verordening (EU) nr. 1227/2011, kunnen volstaan om te voldoen aan de voorschriften van artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014, moet het ontwerp van technische uitvoeringsnorm worden gewijzigd ter voorkoming van overlappende rapportagevoorschriften.

(9)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht.

(10)

Met het oog op de vlotte werking van de financiële markten is het noodzakelijk dat deze verordening met spoed in werking treedt en dat de bepalingen van deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als de bepalingen van Verordening (EU) nr. 596/2014,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

„elektronische middelen”: elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en verzending van gegevens via draden, radio, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen.

HOOFDSTUK II

TECHNISCHE MIDDELEN VOOR PASSENDE OPENBAARMAKING VAN VOORWETENSCHAP

Artikel 2

Middelen voor de openbaarmaking van voorwetenschap

1.   Uitgevende instellingen en deelnemers aan een emissierechtenmarkt maken voorwetenschap openbaar met behulp van technische middelen die zorgen voor:

a)

de verspreiding van voorwetenschap:

i)

onder een zo groot mogelijk publiek op niet-discriminerende basis;

ii)

gratis;

iii)

en gelijktijdig in de hele Unie.

b)

Voorwetenschap wordt meegedeeld, hetzij direct, hetzij via een derde partij, aan de media waarop het publiek redelijkerwijs kan vertrouwen voor een effectieve verspreiding ervan. Deze mededeling vindt plaats met behulp van elektronische middelen die ervoor zorgen dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de verzending wordt gehandhaafd, en vermeldt duidelijk:

i)

dat de meegedeelde informatie voorwetenschap betreft;

ii)

de naam van de uitgevende instelling of deelnemer aan een emissierechtenmarkt: de volledige wettelijke benaming;

iii)

de identiteit van de persoon die de kennisgeving doet: naam, voornaam en functie in de uitgevende instelling of bij de deelnemer aan een emissierechtenmarkt;

iv)

het onderwerp van de voorwetenschap;

v)

de datum en het tijdstip van de mededeling aan de media.

Uitgevende instellingen en deelnemers aan een emissierechtenmarkt dragen zorg voor de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid door eventuele tekortkomingen of storingen in de mededeling van voorwetenschap onverwijld te verhelpen.

2.   Deelnemers aan een emissierechtenmarkt zijn verplicht voorwetenschap openbaar te maken overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en mogen gebruikmaken van de technische middelen waarin met het oog op de openbaarmaking van voorwetenschap krachtens die verordening is voorzien voor de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014 op voorwaarde dat de voorwetenschap die openbaar moet worden gemaakt in wezen dezelfde inhoud heeft en dat de daartoe gebruikte technische middelen ervoor zorgen dat de voorwetenschap aan de betrokken media wordt meegedeeld.

Artikel 3

Plaatsing van voorwetenschap op een website

Websites als bedoeld in artikel 17, leden 1 en 9, van Verordening (EU) nr. 596/2014 voldoen aan de volgende vereisten:

a)

zij bieden de gebruikers gratis en op niet-discriminerende basis toegang tot de voorwetenschap die op de website staat;

b)

zij zorgen ervoor dat gebruikers de voorwetenschap op een gemakkelijk herkenbaar deel van de website kunnen vinden;

c)

zij zorgen ervoor dat de datum en het tijdstip van openbaarmaking duidelijk zijn aangegeven in de openbaar gemaakte voorwetenschap en dat de informatie chronologisch is gerangschikt.

HOOFDSTUK III

TECHNISCHE MIDDELEN OM DE OPENBAARMAKING VAN VOORWETENSCHAP UIT TE STELLEN

Artikel 4

Kennisgeving van uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap en schriftelijke toelichting

1.   Met het oog op het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig artikel 17, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 596/2014, maken uitgevende instellingen en deelnemers aan een emissierechtenmarkt gebruik van technische middelen die zorgen voor de leesbaarheid, toegankelijkheid en het bijhouden op een duurzame drager van de volgende informatie:

a)

de data en tijdstippen waarop:

i)

voor het eerst sprake was van voorwetenschap in de uitgevende instelling of bij de deelnemer aan de emissierechtenmarkt;

ii)

het besluit is genomen om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen;

iii)

de uitgevende instelling of de deelnemer aan een emissierechtenmarkt de voorwetenschap waarschijnlijk openbaar zal maken;

b)

de identiteit van de personen in de uitgevende instelling of bij de deelnemer aan een emissierechtenmarkt die verantwoordelijk zijn voor:

i)

het besluit over het uitstel van de openbaarmaking en het moment waarop het uitstel ingaat en waarschijnlijk afloopt;

ii)

het verzekeren van de permanente monitoring van de voorwaarden voor het uitstel;

iii)

het nemen van het besluit om de voorwetenschap openbaar te maken;

iv)

het verstrekken van de over het uitstel gevraagde informatie en de schriftelijke toelichting aan de bevoegde autoriteit;

c)

het bewijs van de initiële naleving van de in artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 596/2014 genoemde voorwaarden, en van elke wijziging van deze naleving tijdens de duur van het uitstel, met inbegrip van:

i)

de zowel intern als met betrekking tot derde partijen ingevoerde informatiebeperkingen om te voorkomen dat andere personen toegang tot voorwetenschap hebben dan degenen die deze nodig hebben voor de normale uitoefening van hun werk, beroep of functie in de uitgevende instelling of de bij deelnemer aan een emissierechtenmarkt;

ii)

de getroffen regelingen om de desbetreffende voorwetenschap zo spoedig mogelijk openbaar te maken wanneer de vertrouwelijkheid niet meer is gewaarborgd.

2.   Uitgevende instellingen en deelnemers aan een emissierechtenmarkt stellen, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de bevoegde autoriteit in kennis van uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap en verstrekken schriftelijke toelichting bij dat uitstel via een specifiek contactpunt binnen, of aangewezen door, de bevoegde autoriteit met behulp van de elektronische middelen die door de bevoegde autoriteit worden gespecificeerd.

De bevoegde autoriteiten publiceren op hun website de specifieke contactpunten binnen, of aangewezen door, de bevoegde autoriteit en de elektronische middelen als bedoeld in de eerste alinea. Deze elektronische middelen zorgen voor de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de verzending.

3.   De in lid 2 bedoelde elektronische middelen zorgen ervoor dat de kennisgeving van uitstel van de openbaarmaking van voorwetenschap de volgende informatie bevat:

a)

de identiteit van de uitgevende instelling of de deelnemer aan een emissierechtenmarkt: de volledige wettelijke benaming;

b)

de identiteit van de persoon die de kennisgeving doet: naam, voornaam en functie in de uitgevende instelling of bij de deelnemer aan een emissierechtenmarkt;

c)

de contactgegevens van de persoon die de kennisgeving doet: het professioneel e-mailadres en telefoonnummer;

d)

de identificatie van de voorwetenschap waarvan de openbaarmaking was uitgesteld: de titel van de openbaarmakingsverklaring; het referentienummer, voor zover het systeem voor de verspreiding van de voorwetenschap er één gebruikt; de datum en het tijdstip van de openbaarmaking van voorwetenschap;

e)

de datum en het tijdstip van het besluit om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen;

f)

de identiteit van alle personen die verantwoordelijk zijn voor een besluit om openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen.

4.   Wanneer de schriftelijke toelichting bij een uitgestelde openbaarmaking van voorwetenschap in overeenstemming met artikel 17, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 596/2014 enkel op verzoek van de bevoegde autoriteit wordt verstrekt, zorgen de elektronische middelen als bedoeld in lid 2 van dit artikel ervoor dat die schriftelijke toelichting de in lid 3 van dit artikel beschreven informatie bevat.

Artikel 5

Kennisgeving van het voornemen om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen

1.   Met het oog op het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) nr. 596/2014, stelt een uitgevende instelling die een kredietinstelling of een financiële instelling is de bevoegde autoriteit schriftelijk in kennis van haar voornemen om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen met het oog op de vrijwaring van de stabiliteit van het financiële stelsel, en verzekert zij via een specifiek contactpunt binnen, of aangewezen door, de bevoegde autoriteit de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie.

Bij het versturen van de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving langs elektronische weg maakt de uitgevende instelling gebruik van de elektronische middelen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van deze verordening.

2.   De bevoegde autoriteit deelt de uitgevende instelling haar besluit mee om al dan niet toestemming te verlenen voor het uitstel van de openbaarmaking op basis van de overeenkomstig lid 1 verstrekte schriftelijke informatie waarbij de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie is verzekerd.

3.   De uitgevende instelling gebruikt dezelfde technische middelen als voor de in lid 1 bedoelde kennisgeving aan de bevoegde autoriteit om deze in kennis te stellen van alle nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de beslissing van de bevoegde autoriteit over het uitstel van de openbaarmaking van de voorwetenschap.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 363 van 18.12.2014, blz. 121),

(4)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).