14.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/757 VAN DE COMMISSIE

van 3 februari 2016

tot vaststelling van de verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwvoorschriften waarvoor informatie in het douane-informatiesysteem moet worden ingevoerd

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (1), en met name artikel 23, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het douane-informatiesysteem (DIS) heeft tot doel de bevoegde autoriteiten bij te staan bij het voorkomen, opsporen en vervolgen van handelingen die in strijd zijn met de douane- en landbouwvoorschriften. Om ervoor te zorgen dat het systeem blijft voldoen aan de behoeften van de bevoegde autoriteiten, moet de lijst van in het DIS in te voeren verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwvoorschriften, worden bijgewerkt.

(2)

De invoering in het DIS van gegevens over de verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwwetgeving moet worden beperkt tot producten uit de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur.

(3)

Het is van het grootste belang dat bewegingen van onder de landbouwwetgeving vallende producten gevolgd en getraceerd worden, zodat de bevoegde autoriteiten snel kunnen reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Om ervoor te zorgen dat deze goederen in alle stadia van het transport kunnen worden gevolgd en getraceerd, moet informatie over de invoer, uitvoer, doorvoer, tijdelijke opslag en verplaatsingen binnen de EU ervan worden verstrekt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwvoorschriften waarvoor overeenkomstig artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 515/97 gegevens in het DIS moeten worden ingevoerd, hebben betrekking op:

a)

uit derde landen ingevoerde producten die vallen onder de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde bepalingen en de specifieke voorschriften die ten aanzien van door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen zijn vastgesteld;

b)

naar derde landen uitgevoerde producten die vallen onder de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde bepalingen en de specifieke voorschriften die ten aanzien van door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen zijn vastgesteld;

c)

het vervoer van producten die vallen onder de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde bepalingen en de specifieke voorschriften die ten aanzien van door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen zijn vastgesteld, onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer of extern douanevervoer, en verrichtingen waarbij dergelijke producten die tijdelijk in de Unie zijn opgeslagen, weer uit de Unie geëxporteerd worden naar een derde land;

d)

het vervoer binnen de EU van producten waarvoor een beperking of verbod geldt op basis van de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde bepalingen en de specifieke voorschriften die ten aanzien van door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen zijn vastgesteld, of van producten die EU-steun genieten.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 696/98 van de Commissie (2) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 696/98 van de Commissie van 27 maart 1998 houdende toepassing van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 96 van 28.3.1998, blz. 22).