19.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 103/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/594 VAN DE COMMISSIE

van 18 april 2016

tot vaststelling van een model voor de gestructureerde onderzoeken naar de eindontvangers van operationele programma's voor voedselhulp en/of fundamentele materiële bijstand in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (1), en met name artikel 17, lid 4,

Na raadpleging van het Comité van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 223/2014 bepaalt dat de beheersautoriteit van een operationeel programma voor voedselhulp en/of fundamentele materiële bijstand (OP I) in 2017 en 2022 een gestructureerd onderzoek naar de eindontvangers verricht.

(2)

Dit gestructureerde onderzoek naar de eindontvangers is een van de instrumenten die moeten worden gebruikt voor de evaluatie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Om ervoor te zorgen dat het onderzoek goede resultaten oplevert en nuttig is voor de beoordeling van het FEAD, moet een model worden vastgesteld voor de aggregatie van gegevens op het niveau van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het gestructureerde onderzoek naar de eindontvangers als bedoeld in artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 223/2014 vindt plaats overeenkomstig het model in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 april 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 72 van 12.3.2014, blz. 1.


BIJLAGE

GESTRUCTUREERD ONDERZOEK VAN HET FONDS (FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN) — VRAGEN

Naam van de onderzoeker :

[volledige naam van de onderzoeker. Indien meerdere personen het onderzoek verrichten, worden de namen van al deze personen hier genoteerd]

Plaats :

[adres waar het onderzoek wordt verricht]

Organisatie :

[naam van de partnerorganisatie waarvan de eindontvanger bijstand heeft ontvangen]

Datum :

[datum van het onderzoek (dd/mm/jjjj)]

Tijdstip :

[tijdstip van het onderzoek (uu:mm)]

A.   VRAGEN OVER HET SOORT BIJSTAND DAT DE PARTNERORGANISATIE AAN DE EINDONTVANGERS VERSTREKT (1)

A1.   Welk soort door het fonds medegefinancierde bijstand krijgen de eindgebruikers? Hoe vaak?

 

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Andere frequentie

Voedselpakketten (2)

 

 

 

(preciseer)

Maaltijden

 

 

 

(preciseer)

Goederen voor kinderen

 

 

 

(preciseer)

Goederen voor daklozen

 

 

 

(preciseer)

Andere bijstand (preciseer)

[preciseer de soort]

[preciseer de soort]

[preciseer de soort]

[preciseer de soort en de frequentie]


A2.   Welk soort begeleidende maatregelen krijgen de eindgebruikers aangeboden wanneer zij bijstand van het fonds ontvangen?

Advies over het bereiden en bewaren van voedsel, kookateliers, educatieve activiteiten ter bevordering van een gezonde voeding of tips om minder voedsel te verspillen

 

Tips voor persoonlijke hygiëne

 

Doorverwijzing naar bevoegde diensten (bv. sociale en administratieve diensten)

 

Individuele begeleiding en workshops

 

Psychologische en therapeutische ondersteuning

 

Advies over huishoudelijk budgetbeheer

 

Andere maatregelen (preciseer)

[vul tekstvak in]

Geen

 


A3.   Verstrekt de partnerorganisatie aan de eindontvangers ook materiële bijstand die niet door het fonds wordt medegefinancierd?

Ja

Neen

 

 


A3a.   Zo ja, welk soort bijstand verstrekt de partnerorganisatie die niet door het fonds wordt medegefinancierd?

Voedselpakketten

 

Maaltijden

 

Goederen voor kinderen

 

Goederen voor daklozen

 

Andere goederen

[preciseer de soort]

B.   VRAGEN AAN DE EINDONTVANGER

B1.   Bent u man of vrouw?

Man

Vrouw

 

 


B2.   Hoe oud bent u?

15 jaar of jonger

16-24 jaar

25-49 jaar

50-64 jaar

65 jaar of ouder

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Bent u een alleenstaande ouder?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B4.   Welk soort bijstand heeft u net ontvangen (of zult u nu ontvangen)?

 

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

Voedselpakketten

 

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

 

Babyuitzet

 

 

 

 

Schooltassen

 

 

 

 

Papier, schriften, pennen, schilderuitrusting en andere schooluitrusting (afgezien van kleding)

 

 

 

 

Sportuitrusting (sportschoenen, maillot, badpak e.d.)

 

 

 

 

Kleding (winterjas, schoeisel, schooluniform e.d.)

 

 

 

 

Slaapzakken/dekens

 

 

 

 

Keukenuitrusting (potten, pannen, bestek e.d.)

 

 

 

 

Huishoudlinnen (handdoeken, beddengoed)

 

 

 

 

Hygiënische artikelen (verbandtrommel, zeep, tandenborstel, wegwerpscheermesje e.d.)

 

 

 

 

Andere categorieën goederen

[vul tekstvak in]


B5.   Voor wie is deze bijstand bedoeld?

Voor uzelf

Voor andere gezinsleden

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

Als „voor uzelf” het enige antwoord op vraag B5 is, kunt u punt B6 overslaan.

B6.   Zal deze bijstand ook voor andere personen dienen? Zo ja, voor hoeveel anderen (afgezien van uzelf)? Hoe oud zijn deze personen? Zijn ze man of vrouw?

 

Man

Vrouw

5 jaar of jonger

 

 

6-15 jaar

 

 

16-24 jaar

 

 

25-49 jaar

 

 

50-64 jaar

 

 

65 jaar of ouder

 

 

Wil niet antwoorden

 

 

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 


B7.   Krijgt u deze bijstand voor de eerste keer?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

Indien het antwoord op vraag B7 „ja”, „wil niet antwoorden” of „weet niet of begrijpt de vraag niet” is, kunt u meteen naar vraag B9 gaan.

B8.   Hoe vaak komt u om bijstand?

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Andere frequentie

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

 

 


B9.   Weet u wanneer u deze bijstand opnieuw nodig zal hebben?

Morgen

Binnen een week

Binnen een maand

Op een ander moment

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

 

 


B10.   Heeft u problemen gehad om deze bijstand te krijgen?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B10a.   Zo ja, welke problemen heeft u gehad?

Documenten van nationale, regionale of lokale instanties vereist

 

Ver moeten reizen

 

Psychologische barrières

 

Andere bijstand (preciseer)

[vul tekstvak in]

Wil niet antwoorden

 

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 


B11.   Heeft de door het fonds verstrekte bijstand een verschil gemaakt voor u of uw gezinsleden?

Ja

Ten dele

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

 


B11a.   Indien u „neen” of „ten dele” heeft geantwoord, kunt u dan uitleggen waarom?

Te weinig voedsel/goederen

 

Voedsel/goederen worden niet vaak genoeg verstrekt

 

De kwaliteit van het voedsel/de goederen is niet goed genoeg

 

Andere vormen van bijstand nodig (preciseer welke)

[vul tekstvak in]

Wil niet antwoorden

 

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 


B12.   Kon uw gezin vorig jaar de levensmiddelen of goederen die u zojuist heeft ontvangen kopen?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B13.   Krijgt u en/of krijgen andere leden van uw gezin bijstand van andere organisaties?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B13a.   Zo ja, welk soort bijstand krijgt u van andere organisaties?

 

Ja

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

Voedselpakketten

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

Babyuitzet

 

 

 

Schooltassen

 

 

 

Papier, schriften, pennen, schilderuitrusting en andere schooluitrusting (afgezien van kleding)

 

 

 

Sportuitrusting (sportschoenen, maillot, badpak e.d.)

 

 

 

Kleding (winterjas, schoeisel, schooluniform e.d.)

 

 

 

Slaapzakken/dekens

 

 

 

Keukenuitrusting (potten, pannen, bestek e.d.)

 

 

 

Huishoudlinnen (handdoeken, beddengoed)

 

 

 

Hygiënische artikelen (verbandtrommel, zeep, tandenborstel, wegwerpscheermesje e.d.)

 

 

 

Andere bijstand

[vul tekstvak in]


B14.   Indien u (nu of in het verleden) via deze organisatie advies of begeleiding heeft gekregen, waarover ging dat dan?

Advies over het bereiden en bewaren van voedsel, kookateliers, educatieve activiteiten ter bevordering van een gezonde voeding of tips om minder voedsel te verspillen

 

Tips voor persoonlijke hygiëne

 

Doorverwijzing naar bevoegde diensten (bv. sociale en administratieve diensten)

 

Individuele begeleiding en workshops

 

Psychologische en therapeutische ondersteuning

 

Advies over huishoudelijk budgetbeheer

 

Ander advies (preciseer)

[vul tekstvak in]

Wil niet antwoorden

 

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 


B15.   Vond u dat advies nuttig of niet?

Zeer nuttig

Redelijk nuttig

Niet zo nuttig

Helemaal niet nuttig

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 

 

 


B16.   Heeft u inkomsten uit werk?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B17.   Heeft u een ander inkomen of een uitkering?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B18.   Is er iemand in uw gezin die inkomsten uit werk heeft?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B19.   Is er iemand in uw gezin die een ander inkomen of een uitkering heeft?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B20.   Heeft u de nationaliteit van dit land?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B21.   Indien nee, heeft u dan de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B22.   Bent u een asielzoeker of vluchteling?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B23.   Heeft u een plek om te wonen?

Ja

Neen

Wil niet antwoorden

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 

 

 

 


B23a.   Indien u een plek heeft om te wonen, wat voor plek is dat dan?

Een gekochte of gehuurde woning, alleen of met familieleden

 

Een gedeelde woning met vrienden en andere personen

 

Onderdak op lange termijn in een instelling (instelling voor ouderen, alleenstaande moeders, asielzoekers)

 

Begeleid wonen

 

Een krotwoning

 

Een mobilhome/caravan

 

Een vluchtelingenkamp

 

Een andere plek (preciseer)

[vul tekstvak in]

Wil niet antwoorden

 

Weet niet of begrijpt de vraag niet

 


(1)  De vragen betreffen de bijstand die wordt gegeven op de plaats waar het onderzoek wordt verricht.

(2)  De definitie van wat onder een voedselpakket moet worden verstaan, kan worden vastgesteld op het niveau van de partnerorganisatie/de concrete actie/de beheersautoriteit. Pakketten hoeven niet gestandaardiseerd te zijn wat omvang of inhoud betreft.