12.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/26


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/561 VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2016

tot wijziging van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wat betreft het modeldiergezondheidscertificaat voor honden, katten en fretten die voor niet-commerciële doeleinden van een gebied of derde land naar een lidstaat worden gebracht

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (1), en met name artikel 25, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 576/2013 is bepaald dat honden, katten en fretten die voor niet-commerciële doeleinden van een gebied of derde land naar een lidstaat worden gebracht, vergezeld moeten gaan van een identificatiedocument in de vorm van een diergezondheidscertificaat. Deel 1 van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie (2) bevat het model voor het diergezondheidscertificaat.

(2)

In het modeldiergezondheidscertificaat wordt verwezen naar de verplichte succesvolle test van de immuunrespons op de rabiësvaccinatie die overeenkomstig bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 576/2013 moet worden uitgevoerd op bloedmonsters van honden, katten en fretten die afkomstig zijn uit of zullen worden doorgevoerd door een gebied of derde land dat niet is opgenomen in de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

(3)

Naar aanleiding van verschillende vervalsingen van laboratoriumverslagen betreffende de resultaten van de titratietest op rabiësantilichamen is het passend om de certificerende ambtenaren in gebieden en derde landen eraan te herinneren dat de bevredigende resultaten van die test slechts mogen worden gecertificeerd als de authenticiteit van het laboratoriumverslag is gecontroleerd. In het diergezondheidscertificaat moet hieromtrent een specifiek richtsnoer worden opgenomen.

(4)

Bovendien is de vermelding inzake de datum van de merking van honden, katten of fretten in deel I van het diergezondheidscertificaat verkeerd geïnterpreteerd door certificerende ambtenaren in derde landen, waardoor er problemen waren bij nalevingscontroles aan de buitengrenzen van de Unie. Om elk misverstand te voorkomen moet die vermelding worden geschrapt uit deel I van het diergezondheidscertificaat, waarin de dieren worden beschreven, en worden ingevoegd in deel II van dat certificaat, dat betrekking heeft op de certificering van de dieren. In deel II moet eveneens een specifiek richtsnoer over de controle van de merking worden opgenomen.

(5)

Bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Ter vermijding van verstoringen van het verkeer moet het gebruik van diergezondheidscertificaten die voor de datum van toepassing van deze verordening zijn afgegeven overeenkomstig deel 1 van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013, worden toegestaan tijdens een overgangsperiode.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Gedurende een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2016, mogen de lidstaten honden, katten en fretten toelaten die voor niet-commerciële doeleinden van een gebied of derde land naar een lidstaat worden gebracht en die vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat uiterlijk op 31 augustus 2016 is afgegeven overeenkomstig het model in deel 1 van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 in de versie die gold voordat de bij deze verordening aangebrachte wijzigingen van toepassing zijn geworden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 september 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 109).


BIJLAGE

Deel 1 van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wordt vervangen door:

„DEEL 1

Image

Tekst van het beeld

Modeldiergezondheidscertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten of fretten naar een lidstaat uit een gebied of derde land overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

LAND:

Veterinair certificaat voor de EU

Deel I: Gegevens betreffende de zending

I.1. Verzender

Naam

Adres

Tel.

I.2. Referentienummer certificaat

I.2.a.

I.3. Centrale bevoegde autoriteit

I.4. Lokale bevoegde autoriteit

I.5. Geadresseerde

Naam

Adres

Postcode

Tel.

I.6. Persoon die in de EU voor de zending verantwoordelijk is

I.7. Land van oor-sprong

ISO-code

I.8. Regio van oor-sprong

Code

I.9. Land van bestem-ming

ISO-code

I.10. Regio van bestem-ming

Code

I.11. Plaats van oorsprong

I.12. Plaats van bestemming

I.13. Plaats van lading

I.14. Vertrekdatum

I.15. Vervoermiddel

I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EU

I.17. Cites-nr(s).

I.18. Omschrijving van de goederen

I.19. Productcode (GS-code)

010619

I.20. Hoeveelheid

I.21. Temperatuur van de producten

I.22. Totaal aantal verpakkingen

I.23. Zegelnummer/Containernummer

I.24. Type verpakking

Image

Tekst van het beeld

I.25. Goederen gecertificeerd voor:

Gezelschapsdieren

I.26. Voor doorvoer naar derde land

I.27. Voor invoer of toelating in de EU

I.28. Identificatie van de goederen

Soort

(wetenschappelijke benaming)

Geslacht

Kleur

Ras

Identificatie-nummer

[dd/mm/jjjj]

Identificatie-systeem

Geboorte-datum

Image

Tekst van het beeld

LAND

Niet-commercieel verkeer naar een lidstaat uit een gebied of derde land van honden, katten of fretten overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

II. Informatie over de gezondheid

II.a. Referentienummer certificaat

II.b.

Ik, ondergetekende, officieel dierenarts (1)/dierenarts gemachtigd door de bevoegde autoriteit (1) van (naam derde land of gebied), verklaar hetgeen volgt:

Doel/aard van de reis zoals verklaard door de eigenaar

II.1. in de bijgevoegde verklaring (2) van de eigenaar of de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het niet-commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te voeren, die wordt gestaafd met bewijsmateriaal (3), wordt verklaard dat de dieren die zijn beschreven in vak I.28, de eigenaar of de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het niet-commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te voeren, uiterlijk binnen vijf dagen na zijn verplaatsing zullen vergezellen en niet worden verplaatst met het oog op verkoop of overdracht van eigendom van de dieren en dat zij tijdens het gehele niet-commerciële verkeer onder de verantwoordelijkheid vallen van

(1) hetzij [de eigenaar;]

(1) hetzij [de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het niet-commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te voeren;]

(1) hetzij [de natuurlijke persoon die door een door de eigenaar aangeworven vervoerder is aangewezen om het niet-commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te voeren;]

(1) hetzij [II.2. de in vak I.28 beschreven dieren worden verplaatst per vijf dieren of minder;]

(1) hetzij [II.2. de in vak I.28 beschreven dieren worden verplaatst in een aantal groter dan vijf, zijn meer dan zes maanden oud en gaan deelnemen aan wedstrijden, tentoonstellingen of sportevenementen of aan training voor dergelijke evenementen, en de eigenaar of de natuurlijke persoon zoals bedoeld in punt II.1 heeft aangetoond (3) dat de dieren geregistreerd zijn

(1) hetzij [om een dergelijk evenement bij te wonen;]

(1) hetzij [bij een vereniging die dergelijke evenementen organiseert.]

Verklaring van rabiësvaccinatie en titratietest op rabiësantilichamen

(1) [II.3. de in vak I.28 beschreven dieren zijn minder dan twaalf weken oud en hebben nog geen rabiësvaccin gekregen, of zijn tussen 12 en 16 weken oud en hebben een rabiësvaccin gekregen maar er zijn nog geen 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës die is uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 (4), en

II.3.1 het in vak I.1 aangeduide gebied of derde land waaruit de dieren afkomstig zijn, is opgenomen in de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 en de in vak I.5 aangeduide lidstaat van bestemming heeft de bevolking meegedeeld dat dergelijke dieren worden toegelaten tot zijn grondgebied en de dieren gaan vergezeld van

(1) hetzij [II.3.2 de bijgevoegde verklaring (5) van de eigenaar of de natuurlijke persoon zoals bedoeld in punt II.1 waarin wordt verklaard dat de dieren van hun geboorte tot op het moment van het niet-commerciële verkeer niet in contact zijn gekomen met wilde dieren van soorten die vatbaar zijn voor rabiës;]

(1) hetzij [II.3.2 hun moeder, als zij nog van haar afhankelijk zijn, en er kan worden vastgesteld dat het moederdier voor de geboorte van de dieren een rabiësvaccin heeft toegediend gekregen dat voldeed aan de geldigheidseisen van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013;]]

Deel II: Certificering

Image

Tekst van het beeld

LAND

Niet-commercieel verkeer naar een lidstaat uit een gebied of derde land van honden, katten of fretten overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

II. Informatie over de gezondheid

II.a. Referentienummer certificaat

II.b.

(1) of/en [II.3. de in vak I.28 beschreven dieren waren ten tijde van de rabiësvaccinatie ten minste twaalf weken oud en er zijn ten minste 21 dagen verstreken sinds de voltooiing van de primaire vaccinatie tegen rabiës (4) die is uitgevoerd overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 576/2013 en eventuele latere herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie (6), en

(1) hetzij [II.3.1 de in vak I.28 beschreven dieren zijn afkomstig uit een gebied of derde land dat is opgenomen in de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013, hetzij rechtstreeks, hetzij via een gebied of derde land dat is opgenomen in de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 hetzij via een gebied of derde land dat niet is opgenomen in de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 in overeenstemming met artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 576/2013 (7), en de bijzonderheden van de huidige rabiësvaccinatie worden verstrekt in de onderstaande tabel;]

(1) hetzij [II.3.1 de in vak I.28 beschreven dieren zijn afkomstig uit of zullen worden doorgevoerd door een gebied of derde land dat niet is opgenomen in de lijstin bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 en antilichaamtitraties voor rabiës (8), uitgevoerd op een bloedmonster dat werd afgenomen door een daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts op de in de onderstaande tabel vermelde datum, niet vroeger dan dertig dagen na de voorgaande vaccinatie en ten minste drie maanden voor de afgifte van dit certificaat, bleken antilichaamtiters gelijk aan of groter dan 0,5 IU/ml (9) te bevatten en eventuele latere herhalingsvaccinaties zijn uitgevoerd binnen de geldigheidstermijn van de vorige vaccinatie (6), en de bijzonderheden van de huidige rabiësvaccinatie en de bemonsteringsdatum voor het testen van de immuunreactie zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

Alfanumerieke code van de transponder of tatoeage van het dier

Datum van implanteren en/of inlezen (10)

[dd/mm/jjjj]

Vaccinatie-datum

[dd/mm/jjjj]

Naam en producent van het vaccin

Partij-nummer

Geldigheid van de vaccinatie

Datum van de bloedafname

[dd/mm/jjjj]

van

[dd/mm/jjjj]

tot

[dd/mm/jjjj]

]]

Image

Tekst van het beeld

LAND

Niet-commercieel verkeer naar een lidstaat uit een gebied of derde land van honden, katten of fretten overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

II. Informatie over de gezondheid

II.a. Referentienummer certificaat

II.b.

Verklaring van behandeling tegen parasieten

(1) hetzij [II.4. de in vak I.28 beschreven honden hebben een lidstaat als bestemming die is opgenomen in de lijst van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie en zijn behandeld tegen Echinococcus multilocularis, en de bijzonderheden over de behandeling die door de behandelende dierenarts is uitgevoerd overeenkomstig artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 (11) (12) (13) worden verstrekt in de onderstaande tabel.]

(1) hetzij [II.4. de in vak I.28 beschreven honden zijn niet behandeld tegen Echinococcus multilocularis (11).]

Transponder- of tatoeagenummer van de hond

Behandeling tegen echinococcus

Behandelend dierenarts

Naam en producent van het product

Datum [dd/mm/jjjj] en behandelingstijdstip [00:00]

Naam in hoofdletters, stempel en handtekening

]]

Opmerkingen

a) Dit certificaat is bedoeld voor honden (Canis lupus familiaris), katten (Felis silvestris catus) en fretten (Mustela putorius furo).

b) Het certificaat is tien dagen geldig vanaf de datum van afgifte door de officiële dierenarts tot de datum van de documenten- en overeenstemmingscontroles op de aangewezen punten van binnenkomst voor reizigers (beschikbaar op http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

In het geval van vervoer over zee wordt die termijn van tien dagen verlengd met een aanvullende termijn die overeenstemt met de duur van de reis over zee.

Voor verdere verplaatsingen naar andere lidstaten is dit certificaat geldig vanaf de datum van de documenten- en overeenstemmingscontroles voor in totaal vier maanden of tot de datum van het verstrijken van de geldigheid van de rabiësvaccinatie of totdat de voorwaarden betreffende dieren die minder dan 16 weken oud zijn, zoals bedoeld in punt II.3, niet langer gelden als deze datum eerder valt. Let wel dat bepaalde lidstaten hebben meegedeeld dat zij geen dieren van minder dan 16 weken oud zoals bedoeld in punt II.3 toelaten op hun grondgebied. Voor meer informatie kunt u terecht op http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Deel I

Vak I.5: Geadresseerde: lidstaat van eerste bestemming invullen.

Vak I.28: Identificatiesysteem: kies uit het volgende: transponder of tatoeage.

Identificatienummer: alfanumerieke code van de transponder of de tatoeage invullen.

Geboortedatum/ras: zoals verklaard door de eigenaar.

Image

Tekst van het beeld

LAND

Niet-commercieel verkeer naar een lidstaat uit een gebied of derde land van honden, katten of fretten overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

II. Informatie over de gezondheid

II.a. Referentienummer certificaat

II.b.

Deel II

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) De verklaring zoals bedoeld in punt II.1 wordt bij het certificaat gevoegd en voldoet aan het model en de aanvullende vereisten van deel 3 van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

(3) Het bewijs zoals bedoeld in punt II.1 (bv. instapkaart, vliegticket) en in punt II.2 (bv. ontvangstbewijs van toegang tot het evenement, bewijs van lidmaatschap), wordt op verzoek van de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de onder b) van de opmerkingen vermelde controles, ingeleverd.

(4) Een herhalingsvaccinatie wordt als een primaire vaccinatie beschouwd indien deze niet binnen de geldigheidstermijn van een eerdere vaccinatie wordt toegediend.

(5) De verklaring zoals bedoeld in punt II.3.2 wordt bij het certificaat gevoegd en voldoet aan de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal die zijn vastgelegd in de delen 1 en 3 van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

(6) Een gewaarmerkte kopie van de identificatie- en vaccinatiegegevens van de betrokken dieren wordt aan het certificaat gehecht.

(7) Voor de derde optie geldt de voorwaarde dat de eigenaar of de in punt II.1 bedoelde natuurlijke persoon op verzoek van de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de onder b) bedoelde controles, een verklaring overlegt die aangeeft dat de dieren niet in contact zijn gekomen met dieren van soorten die vatbaar zijn voor rabiës en dat zij het vervoermiddel of het terrein van een internationale luchthaven tijdens de doorvoer door een gebied of derde land dat niet is opgenomen in de lijst van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013, niet verlaten. Deze verklaring voldoet aan de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal die worden beschreven in de delen 2 en 3 van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

(8) De titratietest op rabiësantilichamen zoals bedoeld in punt II.3.1:

— moet worden uitgevoerd op een monster dat door een door de bevoegde autoriteit daartoe gemachtigde dierenarts is verzameld ten minste dertig dagen na de datum van vaccinatie en drie maanden vóór de datum van invoer;

— moet een niveau van neutralisering van antilichamen voor het rabiësvirus in serum meten dat gelijk is aan of groter is dan 0,5 IU/ml;

— moet worden uitgevoerd door een laboratorium dat is erkend overeenkomstig artikel 3 van Beschikking 2000/258/EG van de Raad (een lijst van erkende laboratoria is te vinden op http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— hoeft niet te worden vernieuwd op een dier dat na die test met bevredigende resultaten opnieuw tegen rabiës is gevaccineerd binnen de geldigheidstermijn van een vorige vaccinatie.

Een gewaarmerkte kopie van het officiële verslag van het erkende laboratorium over de resultaten van de in punt II.3.1 bedoelde test op rabiësantilichamen wordt aan het certificaat gehecht.

(9) Door dit resultaat te certificeren bevestigt de officiële dierenarts dat hij, naar zijn beste vermogen en indien nodig door contact op te nemen met het in het verslag vermelde laboratorium, de authenticiteit heeft gecontroleerd van het laboratoriumverslag betreffende de resultaten van de in punt II.3.1 bedoelde titratietest op antilichamen.

(10) In samenhang met voetnoot 6 moet de merking van de betrokken dieren door het implanteren van een transponder of door een duidelijk leesbare tatoeage die vóór 3 juli 2011 is aangebracht, worden gecontroleerd vóór een bijschrijving in dit certificaat wordt gedaan en de merking moet steeds gebeuren vóór een eventuele vaccinatie of, indien van toepassing, vóór deze dieren worden getest.

Image Tekst van het beeld