17.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 72/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/378 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2016

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het tijdstip, het formaat en het model van de kennisgevingen die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad bij de bevoegde autoriteiten moeten worden ingediend

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (1), en met name artikel 4, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ten einde de samenhang van de rapportageverplichtingen te waarborgen en ten einde de administratieve lasten voor entiteiten die onderworpen zijn aan deze verplichtingen te beperken, is het noodzakelijk de rapportageverplichtingen neergelegd in de onderhavige verordening en in de gedelegeerde verordening van de Commissie, welke verordeningen overeenkomstig artikel 27, lid 3, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2) moeten worden vastgesteld, op elkaar af te stemmen.

(2)

Teneinde de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) in staat te stellen de kwaliteit van de gegevens te waarborgen en een doeltreffend markttoezicht uit te oefenen in het belang van de integriteit van de markten, zouden zij met betrekking tot elke handelsdag onverwijld volledige kennisgevingen moeten kunnen ontvangen.

(3)

Met het oog op een effectief en efficiënt gebruik van gegevens door de bevoegde autoriteiten moeten de modellen en formaten die voor het indienen van kennisgevingen van financiële instrumenten worden gebruikt, samenhangend zijn. Het zou bevorderlijk voor deze samenhang zijn om de nadere gegevens overeenkomstig de relevante internationale normen in deze kennisgevingen op te nemen.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(5)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over het ontwerp van een technische uitvoeringsnorm waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd, en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht.

(6)

Teneinde de goede werking van de financiële markten te waarborgen, is het noodzakelijk dat deze verordening met spoed in werking treedt en dat de bepalingen van deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn als de bepalingen van Verordening (EU) nr. 596/2014,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Een handelsplatform deelt, uiterlijk om 21.00 uur MET van elke dag waarop het open is voor handel, met gebruikmaking van geautomatiseerde processen, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 596/2014 de kennisgevingen van alle financiële instrumenten aan zijn bevoegde autoriteit mee die vóór 18.00 uur MET op die dag voor het eerst voorwerp waren van een verzoek tot toelating tot de handel of tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op dat handelsplatform, inclusief de via zijn systeem geplaatste orders en afgegeven koersen, of die niet meer worden verhandeld of niet meer tot de handel zijn toegelaten.

2.   Kennisgevingen van financiële instrumenten die na 18.00 uur MET voor het eerst voorwerp waren van een verzoek om toelating tot de handel of tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op het handelsplatform, inclusief de via zijn systeem geplaatste orders en afgegeven koersen, of die niet meer worden verhandeld of niet meer tot de handel zijn toegelaten, worden uiterlijk om 21.00 uur MET van de eerstvolgende dag waarop het handelsplatform open is voor handel, door het platform met gebruikmaking van geautomatiseerde processen aan de bevoegde autoriteit meegedeeld.

3.   De bevoegde autoriteiten geven de kennisgevingen als bedoeld in de leden 1 en 2, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014 elke dag uiterlijk om 23.59 uur MET door aan de ESMA met gebruikmaking van geautomatiseerde processen en beveiligde elektronische communicatiekanalen tussen de bevoegde autoriteiten en de ESMA.

Artikel 2

Alle gegevens die overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014 in de kennisgevingen moeten worden opgenomen, worden ingediend overeenkomstig de normen en formaten die in de bijlage bij deze verordening worden gespecificeerd, in een elektronisch en machinaal leesbare vorm en in een gemeenschappelijk XML-model overeenkomstig de ISO 20022-methode.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

(3)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE

Normen en formaten van de kennisgevingen die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 bij de bevoegde autoriteiten moeten worden ingediend

Tabel 1

Verklaring bij tabel 3

SYMBOOL

GEGEVENS-SOORT

DEFINITIE

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{CFI_CODE}

6 tekens

ISO 10962 CFI-code.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerieke tekens

2-letterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

3-letterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes.

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601

Datum en tijdstip in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss.ddddddZ,

„JJJJ” is het jaar,

„MM” is de maand,

„DD” is de dag,

„T” — betekent dat de letter „T” moet worden gebruikt,

„uu” is het uur,

„mm” is de minuut,

„ss.dddddd” is de seconde en de fractie van een seconde,

Z is het UTC-tijdstip.

Data en tijdstippen moeten worden uitgedrukt in UTC.

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Data worden weergegeven in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:

het decimaal teken is „.” (punt),

negatieve getallen worden voorafgegaan door „–” (minus).

Waarden worden afgerond, niet afgebroken.

{INDEX}

4 letters

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pandbrieven

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Thesaurie

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n tekens in totaal

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode juridische entiteit volgens ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383.

{FISN}

35 alfanumerieke tekens

FISN-code volgens ISO 18774.


Tabel 2

Indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten voor tabel 3 (velden 35-37)

Basisproduct

Subproduct

Verder subproduct

„AGRI” — Landbouw

„GROS” — Granen en oliehoudende zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overig

„SOFT” — Zachte landbouwproducten

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overig

„POTA” — Aardappelen

 

„OOLI” — Olijfolie

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„DIRY” — Zuivel

 

„FRST” — Bosbouw

 

„SEAF” — Zeevruchten

 

„LSTK” — Vee

 

„GRIN” — Granen

„MWHT” — Maaltarwe

„NRGY” — Energie

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Pieklast

„OFFP” — Dalbelasting

„OTHR” — Overig

„NGAS” — Aardgas

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OILP” — Olie

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNX” — Brent NX

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadese

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Fuel

„FOIL” — Stookolie

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — MARS

„NAPH” — NAFTA

„NGLO” — Aardgas

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Oeral

„WTIO” — WTI

„COAL” — Kolen

„INRG” — Inter Energy

„RNNG” — Hernieuwbare energie

„LGHT” — Lichte eindfracties

„DIST” — Distillaten

 

„ENVR” — Milieu

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overig

„WTHR” — Weer

„CRBR” — Koolstofgerelateerd

 

„FRGT” — Vracht

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„DRYF” — Droog

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„CSHP” — Containerschepen

 

„FRTL” — Meststoffen

„AMMO” — Ammoniak

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

 

„INDP” — Industriële producten

„CSTR” — Bouw

„MFTG” — Be- en verwerkende industrie

 

„METL” — Metalen

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overig

„PRME” — Edel

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platinum

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overig

„MCEX” — Multi Commodity Exotic

 

 

„PAPR” — Papier

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

 

„POLY” — Polypropeen

„PLST” — Plastic

 

„INFL” — Inflatie

 

 

„OEST” — Officiële economische statistieken

 

 

„OTHC” — Overige C10 in de zin van Tabel 10.1 deel 10 van bijlage III bij de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten.

„DLVR” — Leverbaar

„NDLV” — Niet leverbaar

 

„OTHR” — Overig

 

 


Tabel 3

De normen en formaten die moeten worden gebruikt in de kennisgevingen welke overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 596/2014 moeten worden ingediend

Nr.

VELD

NORMEN EN FORMATEN DIE VOOR DE RAPPORTAGE MOETEN WORDEN GEBRUIKT

Algemene velden

1

Identificatiecode instrument

{ISIN}

2

Volledige naam instrument

{ALPHANUM-350}

3

Indeling instrument

{CFI_CODE}

4

Indicator grondstoffenderivaten

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

Velden met betrekking tot de uitgevende instelling

5

Identificator van de uitgevende instelling of exploitant van het handelsplatform

{LEI}

Velden met betrekking tot het platform

6

Handelsplatformen

{MIC}

7

Korte naam financieel instrument

{FISN}

8

Verzoek uitgevende instelling om toelating tot de handel

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

9

Datum goedkeuring toelating tot de handel

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum verzoek om toelating tot de handel

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum toelating tot de handel of datum van de eerste transactie

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Einddatum

{DATE_TIME_FORMAT}

Velden met betrekking tot notionele waarden

13

Notionele valuta 1

{CURRENCYCODE_3}

Velden met betrekking tot obligaties of andere gesecuritiseerde schuld

14

Totale uitgegeven nominale bedrag

{DECIMAL-18/5}

15

Vervaldatum

{DATEFORMAT}

16

Valuta nominale waarde

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominale waarde per eenheid/minimaal verhandelde waarde

{DECIMAL-18/5}

18

Vast percentage

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

19

Identificator index/benchmark van obligatie met variabele rente

{ISIN}

20

Naam index/benchmark van obligatie met variabele rente

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

21

Looptijd index/benchmark van obligatie met variabele rente.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

22

Spread in basispunten van de index/benchmark van obligatie met variabele rente

{INTEGER-5}

23

Rangorde van de obligatie

„SNDB” — Schuld van hogere rang

„MZZD” — Mezzanine

„SBOD” — Achtergestelde schuld

„JUND” — Schuld van lagere rang

Velden met betrekking tot derivaten en gesecuritiseerde derivaten

24

Vervaldatum

{DATEFORMAT}

25

Prijsmultiplicator

{DECIMAL-18/17}

26

Code onderliggend instrument

{ISIN}

27

Onderliggende uitgevende instelling

{LEI}

28

Naam onderliggende index

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

29

Looptijd onderliggende index

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

30

Soort optie

„PUTO” — Putoptie

„CALL” — Calloptie

„Overige” — wanneer niet kan worden bepaald of het een calloptie of een putoptie betreft

31

Uitoefenprijs

{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde

{DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement

{DECIMAL-18/17} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in basispunten

„PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is

32

Valuta uitoefenprijs

{CURRENCYCODE_3}

33

Uitoefenstijl opties

„EURO” — Europees

„AMER” — Amerikaans

„ASIA” — Aziatisch

„BERM” — Bermudaans

„OTHR” — Alle andere typen

34

Wijze van levering

„PHYS” — Materieel afgewikkeld

„CASH” — Afgewikkeld in contanten

„OPTN” — Optioneel voor tegenpartij of wanneer door een derde partij bepaald

Grondstoffen- en emissierechtenderivaten

35

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

36

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

37

Ander subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Ander subproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

38

Soort transactie

„FUTR” — Termijncontract

„OPTN” — Optie

„TAPO” — TAPO

„SWAP” — Swap

„MINI” — Mini-future

„OTCT” — OTC-derivaat

„ORIT” — Rechtstreekse aan- of verkoop van waardepapier

„CRCK” — Crack

„DIFF” — Differential

„OTHR” — Overig

39

Soort eindprijs

„ARGM” — Argus/McCloskey

„BLTC” — Baltic

„EXOF” — Exchange

„GBCL” — GlobalCOAL

„IHSM” — IHSMcCloskey

„PLAT” — Platts

„OTHR” — Overig

Rentederivaten

De velden in dit deel dienen alleen te worden ingevuld voor instrumenten die niet-financiële instrumenten van het type „rente” als onderliggende waarde hebben.

40

Referentiepercentage

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer het referentierentepercentage niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

41

Rente looptijd contract

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

42

Notionele valuta 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Vaste rente deel 1

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

44

Vaste rente deel 2

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

45

Variabele rente deel 2

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — indien het referentiepercentage niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

46

Rente looptijd contract van deel 2

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

Valutaderivaten

De velden in dit deel dienen alleen te worden ingevuld voor instrumenten die niet-financiële instrumenten van het type „valuta” als onderliggende waarde hebben.

47

Notionele valuta 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Soort wisselkoerstransactie

„FXCR” — FX Kruiselingse wisselkoersen

„FXEM” — FX Opkomende markten

„FXMJ” — FX Majors