11.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 65/49


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/347 VAN DE COMMISSIE

van 10 maart 2016

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de precieze indeling van lijsten van personen met voorwetenschap en voor het bijwerken van lijsten van personen met voorwetenschap overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (1), en met name artikel 18, lid 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr. 596/2014 moeten uitgevende instellingen, deelnemers aan markten voor emissierechten, veilingplatforms, de veilingmeesters en de veilingtoezichthouder, of namens hen of voor hun rekening optredende personen, lijsten van personen met voorwetenschap opstellen en deze volgens een welbepaalde indeling actueel houden.

(2)

De vaststelling van een precieze indeling, met inbegrip van het gebruik van standaardtemplates, dient de eenvormige toepassing van het in Verordening (EU) nr. 596/2014 bepaalde vereiste om lijsten van personen met voorwetenschap op te stellen en bij te werken, te vergemakkelijken. Ook dient een en ander ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten kunnen beschikken over de informatie die nodig is om hun taak te vervullen van bescherming van de integriteit van de financiële markten en onderzoek van mogelijk marktmisbruik.

(3)

Aangezien binnen een entiteit diverse elementen van voorwetenschap tezelfdertijd kunnen bestaan, dienen lijsten van personen met voorwetenschap precies te identificeren tot welke specifieke elementen van voorwetenschap personen die werken voor uitgevende instellingen, deelnemers aan markten voor emissierechten, veilingplatforms, de veilingmeesters en de veilingtoezichthouder toegang hebben gehad (of het onder meer gaat om een transactie, een project, een zakelijke of financiële gebeurtenis, de bekendmaking van financiële overzichten of winstwaarschuwingen). Met het oog daarop dient de lijst van personen met voorwetenschap te worden onderverdeeld in afdelingen met een afzonderlijke afdeling voor elk element van voorwetenschap. Elke afdeling dient een lijst te bevatten van alle personen die toegang hebben tot datzelfde specifieke element van voorwetenschap.

(4)

Om meerdere vermeldingen voor dezelfde personen in verschillende afdelingen van de lijst van personen met voorwetenschap te vermijden, kunnen uitgevende instellingen, deelnemers aan markten voor emissierechten, veilingplatforms, de veilingmeesters en de veilingtoezichthouder, of namens hen of voor hun rekening optredende personen, beslissen om een aanvullende afdeling van de lijst van personen met voorwetenschap op te stellen en bij te werken, een zogeheten „afdeling personen met permanente voorwetenschap”, die van aard verschilt van de rest van de afdelingen van de lijst van personen met voorwetenschap, omdat deze niet wordt aangelegd op grond van het bestaan van een specifiek element van voorwetenschap. In dat geval dient de afdeling personen met permanente voorwetenschap alleen de personen te bevatten die, door de aard van hun functie of positie, te allen tijde toegang hebben tot alle voorwetenschap binnen de uitgevende instelling, de deelnemer aan markten voor emissierechten, het veilingplatform, de veilingmeester of de veilingtoezichthouder.

(5)

De lijst van personen met voorwetenschap dient in beginsel persoonsgegevens te bevatten die de identificatie van de personen met voorwetenschap vergemakkelijken. Dit soort informatie dient de geboortedatum, het thuisadres en, waar van toepassing, het nationale identificatienummer van de betrokken personen te omvatten.

(6)

De lijst van personen met voorwetenschap kan ook gegevens bevatten die de bevoegde autoriteiten bij het voeren van onderzoeken kunnen helpen om snel het handelsgedrag van personen met voorwetenschap te analyseren, om verbanden te leggen tussen personen met voorwetenschap en bij verdachte handel betrokken personen, en om contacten tussen deze personen op kritieke tijdstippen te identificeren. In dat verband zijn telefoonnummers van essentieel belang omdat de bevoegde autoriteit hiermee snel kan handelen en overzichten van dataverkeer kan opvragen, indien nodig. Bovendien dient dit soort data van bij de aanvang te worden verschaft, zodat de integriteit van het onderzoek niet in gevaar komt doordat de bevoegde autoriteit in de loop van een onderzoek met verdere verzoeken om informatie moet terugkeren naar de uitgevende instelling, de deelnemer aan markten voor emissierechten, het veilingplatform, de veilingmeester, de veilingtoezichthouder of de persoon met voorwetenschap.

(7)

Teneinde te verzekeren dat de lijst van personen met voorwetenschap beschikbaar kan worden gesteld aan de bevoegde autoriteit, desgevraagd zo snel mogelijk en om een onderzoek niet in gevaar te brengen doordat informatie moet worden gevraagd aan personen op de lijst van personen met voorwetenschap, dient de lijst van de personen met voorwetenschap te worden opgesteld in elektronisch formaat en steeds onverwijld te worden bijgewerkt wanneer een van de in Verordening (EU) nr. 596/2014 bedoelde omstandigheden voor het bijwerken van de lijst van personen met voorwetenschap plaatsvindt.

(8)

Het gebruik van specifieke elektronische indelingen voor het indienen van lijsten van personen met voorwetenschap zoals dat door de bevoegde autoriteiten is bepaald, dient ook de regeldruk te verminderen voor bevoegde autoriteiten, uitgevende instellingen, deelnemers aan markten voor emissierechten, veilingplatforms, de veilingmeesters en de veilingtoezichthouder, of namens hen of voor hun rekening optredende personen. De elektronische formaten dienen het mogelijk te maken dat de op de lijst van personen met voorwetenschap opgenomen informatie vertrouwelijk wordt gehouden en dat de in Uniewetgeving vastgestelde voorschriften over de verwerking van persoonsgegevens en de doorgifte van die gegevens in acht worden genomen.

(9)

Aangezien uitgevende instellingen op een mkb-groeimarkt evenwel zijn vrijgesteld van het opstellen en bijhouden van lijsten van personen met voorwetenschap en die informatie bijgevolg mogelijk in een elektronisch formaat verschaffen en bijhouden dat verschilt van een elektronisch formaat dat door deze verordening voor de overige uitgevende instellingen wordt verlangd, is het niet noodzakelijk om aan uitgevende instellingen op een mkb-groeimarkt de verplichting op te leggen een elektronisch formaat op te leggen voor het bij de bevoegde autoriteiten indienen van de lijsten van personen met voorwetenschap. Evenmin is het passend om de indiening van bepaalde persoonsgegevens te verlangen wanneer die gegevens voor die uitgevende instellingen niet beschikbaar zijn op het tijdstip dat de lijst van personen met voorwetenschap wordt verlangd. Lijsten van personen met voorwetenschap moeten hoe dan ook worden ingediend op een wijze die de volledigheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie verzekert.

(10)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(11)

De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen.

(12)

Teneinde een goede werking van de financiële markten te verzekeren, moet deze verordening met spoed in werking treden en moeten de bepalingen van deze verordening van toepassing zijn vanaf dezelfde datum als die van Verordening (EU) nr. 596/2014,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

„elektronische weg”: elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en verzending van gegevens via draden, radio, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen.

Artikel 2

Indeling voor het opstellen en bijwerken van de lijst van personen met voorwetenschap

1.   Uitgevende instellingen, deelnemers aan markten voor emissierechten, veilingplatforms, veilingmeesters en de veilingtoezichthouder, of namens hen of voor hun rekening optredende personen, zorgen ervoor dat hun lijst van personen met voorwetenschap is onderverdeeld in verschillende afdelingen voor de verschillende voorwetenschap. Nieuwe afdelingen worden aan de lijst van personen met voorwetenschap toegevoegd wanneer nieuwe voorwetenschap, in de zin van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 596/2014, wordt geïdentificeerd.

Elke afdeling van de lijst van personen met voorwetenschap bevat uitsluitend nadere gegevens van personen die toegang hebben tot de voorwetenschap welke voor die afdeling van belang is.

2.   De in lid 1 bedoelde personen kunnen een bijkomende afdeling toevoegen aan hun lijst van personen met voorwetenschap met de nadere gegevens van personen die steeds toegang hebben tot alle voorwetenschap (hierna „personen met permanente voorwetenschap” genoemd).

De nadere gegevens van personen met permanente voorwetenschap die zijn opgenomen in de in de eerste alinea bedoelde bijkomende afdeling, worden niet opgenomen in de andere afdelingen van de in lid 1 bedoelde lijst van personen met voorwetenschap.

3.   De in lid 1 bedoelde personen stellen de lijst van personen met voorwetenschap op en werken deze bij in een elektronische indeling in overeenstemming met template 1 van bijlage I.

Wanneer de lijst van personen met voorwetenschap de in lid 2 bedoelde bijkomende afdeling bevat, stellen de in lid 1 bedoelde personen die afdeling op en werken zij deze bij in een elektronische indeling in overeenstemming met template 2 van bijlage I.

4.   De in lid 3 bedoelde elektronische indelingen garanderen te allen tijde:

a)

de vertrouwelijkheid van de daarin opgenomen informatie door ervoor te zorgen dat toegang tot de lijst van personen met voorwetenschap uitsluitend beperkt is tot duidelijk geïdentificeerde personen uit de groep betrokken personen binnen de uitgevende instelling, de deelnemer aan markten voor emissierechten, het veilingplatform, de veilingmeester en de veilingtoezichthouder, of namens hen of voor hun rekening optredende personen die, door de aard van hun functie of positie, die toegang moeten hebben;

b)

de nauwkeurigheid van de in de lijst van personen met voorwetenschap vervatte informatie;

c)

de toegang tot en het ophalen van vorige versies van de lijst van personen met voorwetenschap.

5.   De in lid 3 bedoelde lijst van personen met voorwetenschap wordt langs de door de bevoegde autoriteit bepaalde elektronische weg ingediend. De bevoegde autoriteiten maken op hun website de te gebruiken elektronische weg bekend. Die elektronische weg verzekert dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de verzending behouden blijft.

Artikel 3

Uitgevende instellingen op mkb-groeimarkten

Voor de toepassing van artikel 18, lid 6, onder b), van Verordening (EU) nr. 596/2014 verschaft een uitgevende instelling waarvan de financiële instrumenten zijn toegelaten tot de handel op een mkb-groeimarkt, de bevoegde autoriteit, op haar verzoek, een lijst van personen met voorwetenschap in overeenstemming met de template in bijlage II en in een indeling die verzekert dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie tijdens de verzending behouden blijft.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE I

TEMPLATE 1

Lijsten van personen met voorwetenschap: afdeling met betrekking tot [Naam van de transactiespecifieke of event-based voorwetenschap]

Datum en tijdstip (waarop deze afdeling van de lijst van personen met voorwetenschap is aangemaakt, d.w.z. wanneer deze voorwetenschap werd geïdentificeerd): [jjjj-mm-dd; uu:mm UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Datum en tijdstip (laatste bijwerking): [jjjj-mm-dd, uu:mm UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Datum verzending aan de bevoegde autoriteit: [jjjj-mm-dd]

Voorna(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap

Na(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap

Geboortena(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap (indien verschillend)

Telefoonnummer(s) kantoor (doorkiesnummer telefoon en mobiele nummers kantoor)

Naam en adres onderneming

Functie en reden waarom iemand voorwetenschap heeft

Gekregen (datum en tijdstip waarop iemand toegang tot voorwetenschap heeft gekregen)

Opgehouden (datum en tijdstip waarop iemand niet langer over voorwetenschap beschikt)

Geboortedatum

Nationaal identificatienummer (indien van toepassing)

Telefoonnummers thuis (telefoonnummer thuis en mobiel privénummer)

Volledig huisadres (straat; huisnummer; gemeente; postcode; land

[Tekst]

[Tekst]

[Tekst]

[Nummers (zonder spaties)]

[Adres uitgevende instelling/deelnemer emissierechtenmarkt/veilingplatform/veilingmeester/veilingtoezichthouder of derde partij van persoon met voorwetenschap]

[Beschrijving rol, functie en reden voor opname in deze lijst]

[jjjj-mm-dd, uu:mm UTC]

[jjjj-mm-dd, uu:mm UTC]

[jjjj-mm-dd]

[Nummer en/of tekst]

[Nummers (zonder spaties)]

[Tekst: gedetailleerd huisadres persoon met voorwetenschap

Straat en huisnummer

Gemeente

Postcode

Land]

TEMPLATE 2

Afdeling „personen met permanente voorwetenschap” op de lijst van personen met voorwetenschap

Datum en tijdstip (waarop deze afdeling „personen met permanente voorwetenschap” is aangemaakt) [jjjj-mm-dd, uu:mm UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Datum en tijdstip (laatste bijwerking): [jjjj-mm-dd, uu:mm UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Datum verzending aan de bevoegde autoriteit: [jjjj-mm-dd]

Voorna(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap

Na(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap

Geboortena(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap (indien verschillend)

Telefoonnummer(s) kantoor (doorkiesnummer telefoon en mobiele nummers kantoor)

Naam en adres onderneming

Functie en reden waarom iemand voorwetenschap heeft

Opgenomen

(datum en tijdstip waarop een persoon is opgenomen in de afdeling „personen met permanente voorwetenschap”)

Geboortedatum

Nationaal identificatienummer (indien van toepassing)

Telefoonnummers thuis (telefoonnummer thuis en mobiel privénummer)

Volledig huisadres

(straat; huisnummer; gemeente; postcode; land)

[Tekst]

[Tekst]

[Tekst]

[Nummers (zonder spaties)]

[Adres uitgevende instelling/deelnemer emissierechtenmarkt/veilingplatform/veilingmeester/veilingtoezichthouder of derde partij van persoon met voorwetenschap]

[Beschrijving rol, functie en reden voor opname in deze lijst]

[jjjj-mm-dd, uu:mm UTC]

[jjjj-mm-dd]

[Nummmer en/of tekst]

[Nummers (zonder spaties)]

[Tekst: gedetailleerd huisadres persoon met voorwetenschap

Straat en huisnummer

Gemeente

Postcode

Land]


BIJLAGE II

Template voor de door uitgevende instellingen waarvan de financiële instrumenten tot de handel op een mkb-groeimarkt zijn toegelaten, in te dienen lijst van personen met voorwetenschap

Datum en tijdstip (waarop aangemaakt): [jjjj-mm-dd, uu:mm UTC (gecoördineerde wereldtijd)]

Datum verzending aan de bevoegde autoriteit: [jjjj-mm-dd]

Voorna(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap

Na(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap

Geboortena(a)m(en) van de persoon met voorwetenschap (indien verschillend)

Telefoonnummer(s) kantoor (doorkiesnummer telefoon en mobiele nummers kantoor)

Naam en adres onderneming

Functie en reden waarom iemand voorwetenschap heeft

Gekregen (datum en tijdstip waarop iemand toegang tot voorwetenschap heeft gekregen)

Opgehouden (datum en tijdstip waarop iemand niet langer over voorwetenschap beschikt)

Nationaal identificatienummer (indien van toepassing)

Of anders geboortedatum

Volledig huisadres (straat; huisnummer; gemeente; postcode; land)

(Voor zover beschikbaar op tijdstip verzoek door bevoegde autoriteit)

Telefoonnummers thuis (telefoonnummer thuis en mobiel privénummer)

(Voor zover beschikbaar op tijdstip verzoek door bevoegde autoriteit)

[Tekst]

[Tekst]

[Tekst]

[Nummers (zonder spaties)]

[Adres uitgevende instelling of derde partij van persoon met voorwetenschap]

[Beschrijving rol, functie en reden voor opname in deze lijst]

[jjjj-mm-dd, uu:mm UTC]

[jjjj-mm-dd, uu:mm UTC]

[Nummer en/of tekst of jjjj-mm-dd voor de geboortedatum]

[Tekst: gedetailleerd huisadres persoon met voorwetenschap

Straat en huisnummer

Gemeente

Postcode

Land]

[Nummers (zonder spaties)]