6.1.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 3/35


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/8 VAN DE COMMISSIE

van 5 januari 2016

tot vaststelling van de technische kenmerken voor de speciale module 2017 over arbeid als zelfstandige

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (1), en met name artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op het toezicht op de voortgang naar de gemeenschappelijke doelstellingen van de strategie Europa 2020 moeten de lidstaten de Commissie een uitvoerige reeks gegevens over arbeid als zelfstandige verstrekken, die onderlinge vergelijkingen tussen de lidstaten mogelijk maakt.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 318/2013 van de Commissie (2) is een speciale module over arbeid als zelfstandige vastgesteld.

(3)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1397/2014 van de Commissie (3) stelt een omschrijving vast van de gebieden van gespecialiseerde informatie („gespecialiseerde submodules”) die moeten worden opgenomen in de speciale module 2017 over arbeid als zelfstandige.

(4)

De Commissie moet de technische kenmerken, de filters, de codes en de termijn voor de indiening van gegevens voor de speciale submodule over arbeid als zelfstandige vaststellen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De technische kenmerken van de speciale module 2017 over arbeid als zelfstandige, de filters, de codes die moeten worden gebruikt, en de termijn waarbinnen de resultaten aan de Commissie moeten worden toegezonden, zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3.

(2)  Verordening (EU) nr. 318/2013 van de Commissie van 8 april 2013 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2016-2018 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (PB L 99 van 9.4.2013, blz. 11).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1397/2014 van de Commissie van 22 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 318/2013 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2016-2018 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (PB L 370 van 30.12.2014, blz. 42).


BIJLAGE

Deze bijlage bevat de technische kenmerken, de filters en de codes die moeten worden gebruikt in de speciale module over arbeid als zelfstandige die gepland is voor 2017. Ook worden de termijnen voor de indiening van de gegevens bij de Commissie vastgesteld.

Termijn voor de indiening van de resultaten bij de Commissie:31 maart 2018.

Filters en codes die moeten worden gebruikt voor de indiening van de gegevens: zoals vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie (1).

Kolommen gereserveerd voor optionele wegingscoëfficiënten, te gebruiken bij substeekproeven of non-respons: de kolommen 222-225 bevatten gehele getallen en de kolommen 226-227 bevatten decimalen.

1.   Submodule „Economisch afhankelijke zelfstandige arbeid”

Naam/kolom

Code

Omschrijving

Filter

MAINCLNT

 

Economische afhankelijkheid

STAPRO = 1,2

211

 

Aantal en belang van de klanten in de afgelopen twaalf maanden

 

 

1

Geen enkele klant in de afgelopen twaalf maanden

 

2

Slechts één klant in de afgelopen twaalf maanden

3

2-9 klanten in de afgelopen twaalf maanden, waarvan één hoofdklant

4

2-9 klanten in de afgelopen twaalf maanden, maar geen ervan was hoofdklant

5

Meer dan 9 klanten in de afgelopen twaalf maanden, waarvan één hoofdklant

6

Meer dan 9 klanten in de afgelopen twaalf maanden, maar geen ervan was hoofdklant

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

WORKORG

 

Organisatorische afhankelijkheid

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Invloed op de vaststelling van de arbeidsuren

 

 

1

De respondent stelt de arbeidsuren vast

 

2

De klant van de respondent stelt de arbeidsuren vast

3

Een andere partij stelt de arbeidsuren vast

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

2.   Submodule „Arbeidsomstandigheden van zelfstandigen”

Naam/kolom

Code

Omschrijving

Betreft

REASSE

 

Hoofdreden om zelfstandig te worden

STAPRO = 1,2

213

 

Hoofdreden om zelfstandig te worden toen respondent begon te werken als zelfstandige in zijn huidige werkkring

 

 

1

Kon geen baan in loondienst vinden

 

2

De voormalige werkgever verzocht respondent om zelfstandig te worden

3

Het is de gebruikelijke praktijk in het vakgebied van de respondent

4

Er deed zich een geschikte gelegenheid voor

5

Zette het familiebedrijf voort

6

Wenste niet of was niet van plan om zelfstandig te worden, maar ging werken als zelfstandige om een andere reden dan bovenvermeld

7

Wilde zelfstandig worden wegens de flexibele werktijden

8

Wilde zelfstandig worden om andere reden

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

SEDIFFIC

 

Hoofdprobleem als zelfstandige

STAPRO = 1,2

214

 

Eigen perceptie van hoofdprobleem bij het werken als zelfstandige gedurende de afgelopen twaalf maanden

 

 

0

Onvoldoende invloed op de vaststelling van de prijs van de eigen werkzaamheden

 

1

Onvoldoende toegang tot financiering voor het bedrijf

2

Betalingen gebeuren te laat of blijven uit

3

Administratieve lasten onevenredig hoog

4

Onvoldoende inkomen bij ziekte

5

Perioden van financiële problemen

6

Perioden zonder klanten, opdrachten of projecten

7

Ander probleem

8

Geen problemen

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

REASNOEM

 

Hoofdreden om geen personeel te hebben

STAPRO = 2

215

 

Eigen perceptie van hoofdreden om geen personeel te hebben

 

 

0

Respondent wil in de eerste plaats zichzelf tewerkstellen

 

1

Er is niet genoeg werk

2

Geschikt personeel moeilijk te vinden

3

Wettelijke voorschriften zijn is te ingewikkeld

4

Hoge sociale premies

5

Niet mogelijk in het vakgebied van respondent

6

Respondent werkt liever met onderaannemers of partners

7

De klanten willen dat de respondent het werk verricht

8

Andere reden

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

BPARTNER

 

Samenwerking met zakenpartners

STAPRO = 1,2

216

 

Samenwerking met een mede-eigenaar en/of in een netwerk van andere zelfstandigen

 

 

1

Werkt samen met een mede-eigenaar

 

2

Werkt samen met andere zelfstandige in een netwerk

3

Beide

4

Geen van beide

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

PLANEMPL

 

Voornemen met personeel of onderaannemers te werken

STAPRO = 1,2

217

 

Is van plan om in de komende twaalf maanden met personeel of onderaannemers te werken

 

 

1

Is van plan om alleen vast personeel aan te werven

 

2

Is van plan om alleen tijdelijk personeel aan te werven

3

Is van plan om zowel vast als tijdelijk personeel aan te werven

4

Is van plan alleen met onderaannemers te werken

5

Plans to hire subcontractors and employ employees

6

Niet van plan bediende of subcontractant aan te werven

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

3.   Submodule „Zelfstandigen en werknemers”

Naam/kolom

Code

Omschrijving

Betreft

JBSATISF

 

Tevredenheid met het werk

WSTATOR = 1,2

218

 

De mate van tevredenheid met het werk in de eerste werkkring

 

 

1

In hoge mate tevreden

 

2

In zekere mate tevreden

3

In geringe mate tevreden

4

Volstrekt niet tevreden

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

AUTONOMIE

 

Arbeidsautonomie

WSTATOR = 1,2

219

 

De mate van invloed op de inhoud en de volgorde van de taken in de eerste werkkring

 

 

1

Heeft invloed op de inhoud en de volgorde van de taken

 

2

Heeft invloed op de inhoud, maar niet op de volgorde van de taken

3

Heeft invloed op de volgorde, maar niet op de inhoud van de taken

4

Heeft geen invloed op de inhoud of op de volgorde van de taken

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

PREFSTAP

 

Beroepsstatus van voorkeur voor de eerste werkkring

WSTATOR = 1,2

220

 

Voorkeur voor werk in loondienst indien nu zelfstandig, of voorkeur voor werk als zelfstandige indien nu in loondienst

 

 

1

Wil beroepsstatus niet veranderen

 

2

Werkt als zelfstandige maar wil werken in loondienst

3

Werkt in loondienst of als meewerkend gezinslid maar wil zelfstandig worden

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet

OBSTACSE

 

Hoofdreden om niet als zelfstandige te werken in de eerste werkkring

PREFSTAP = 3

221

 

Hoofdreden waarom de huidige werknemers of meewerkende gezinsleden die zelfstandig zouden willen zijn, niet zijn overgegaan naar de beroepsstatus van hun voorkeur

 

 

1

Financiële onzekerheid

 

2

Moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering voor het bedrijfsleven

3

Te veel stress, verantwoordelijkheden, of risico

4

Minder dekking van sociale bescherming

5

Andere reden

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

Blanco

Geen antwoord/Weet niet


(1)  Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie van 25 april 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de codering voor de indiening van de gegevens vanaf 2009, het gebruik van een substeekproef voor de verzameling van gegevens over structurele variabelen en de vaststelling van de referentiekwartalen betreft (PB L 114 van 26.4.2008, blz. 57).