3.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 329/105


AANBEVELING (EU) 2016/2124 VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2016

inzake de harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor gecertificeerde afnemers als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 7728)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) moeten de lidstaten ten minste vier algemene overdrachtsvergunningen publiceren.

(2)

Algemene overdrachtsvergunningen zijn een essentieel onderdeel van het bij Richtlijn 2009/43/EG ingevoerde vereenvoudigde vergunningsstelsel.

(3)

Verschillen in het toepassingsgebied van de door de lidstaten gepubliceerde algemene overdrachtsvergunningen voor wat betreft de daaronder vallende defensiegerelateerde producten en de uiteenlopende op overdrachten van deze producten toegepaste voorwaarden, kunnen een belemmering vormen voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/43/EG en de verwezenlijking van de daarmee beoogde vereenvoudiging. Het is belangrijk het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor de overdracht onder door de lidstaten gepubliceerde algemene overdrachtsvergunningen te harmoniseren om de aantrekkelijkheid en het gebruik van deze vergunningen te waarborgen.

(4)

De vertegenwoordigers van de lidstaten in het bij artikel 14 van Richtlijn 2009/43/EG ingestelde comité hebben erop gewezen dat een harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor de overdracht onder door de lidstaten gepubliceerde algemene overdrachtsvergunningen kan worden bereikt door de vaststelling van een aanbeveling door de Commissie.

(5)

De in deze aanbeveling neergelegde richtsnoeren vormen het resultaat van onderhandelingen met de lidstaten over de harmonisatie van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor de overdracht onder algemene overdrachtsvergunningen voor afnemers die overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG zijn gecertificeerd („general transfer licence for certified recipients” of „GTL-CR”).

(6)

Deze aanbeveling wordt beschouwd als uitgangsbasis voor de GTL-CR's van de lidstaten. De defensiegerelateerde producten die zijn vermeld in punt 1.1 van deze aanbeveling, vormen een minimale en niet-uitputtende lijst van producten waarvoor de lidstaten krachtens hun GTL-CR overdracht toestaan. Dit betekent dat de door een lidstaat gepubliceerde GTL-CR ook de mogelijkheid kan bieden tot overdracht van andere defensiegerelateerde producten die zijn opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG, maar niet in deze aanbeveling.

(7)

De lidstaten brengen in herinnering dat zij gebonden zijn door verplichtingen op grond van Europees recht, zoals het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad (2), alsook door internationale verplichtingen op het gebied van exportcontrole.

(8)

Deze aanbeveling is van toepassing op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen zoals vastgesteld in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG. Deze aanbeveling zal zo nodig worden geactualiseerd om rekening te houden met toekomstige aanpassingen van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1.   ALGEMENE OVERDRACHTSVERGUNNINGEN VOOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9, LID 2, VAN RICHTLIJN 2009/43/EG GECERTIFICEERDE AFNEMERS

1.1.   Defensiegerelateerde producten die in aanmerking komen voor overdracht onder algemene overdrachtsvergunningen voor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG gecertificeerde afnemers

De volgende ML-categorieën en de punten daaronder vormen een subset van de lijst van defensiegerelateerde producten in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG. De algemene overdrachtsvergunning voor overeenkomstig artikel 9 van die richtlijn gecertificeerde afnemers („GTL-CR”) moet ten minste de overdracht toestaan van defensiegerelateerde producten die in de hieronder vermelde ML-categorieën worden gespecificeerd. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om meer ML-categorieën met de overeenkomstige defensiegerelateerde producten in hun GTL-CR op te nemen.

Minimumlijst van ML-categorieën:

ML 6. Alle goederen worden opgenomen, met uitzondering van:

complete voertuigen;

chassis en koepels;

apparatuur en onderdelen die niet onder andere categorieën in dezelfde algemene overdrachtsvergunning vallen;

ML 9. Alle goederen, met uitzondering van:

volledige vaartuigen en onderzeeërs;

toestellen voor opsporing onder water, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

luchtonafhankelijke voortstuwingssystemen voor onderzeeërs en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

volledige rompen;

tegenmaatregelen;

apparatuur en onderdelen die niet onder andere categorieën in dezelfde algemene overdrachtsvergunning vallen;

ML 10. Alle goederen, met uitzondering van:

complete vliegtuigen;

volledige onbemande luchtvaartuigen en speciaal voor onbemande luchtvaartuigen ontworpen of aangepaste onderdelen;

rompen voor gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters;

motoren voor gevechtsvliegtuigen;

apparatuur en onderdelen die niet onder andere categorieën in dezelfde algemene overdrachtsvergunning vallen;

ML 11. Punt a): enkel de volgende goederen:

geleidings- en navigatieapparatuur, met uitzondering van systemen voor MANPADS, of als vastgesteld door MTCR I;

geautomatiseerde commando- en besturingssystemen;

ML 13. Punten c) en d);

ML 15. Punten b), c) en d);

ML 16. Alle goederen, met uitzondering van:

goederen die verband houden met MANPADS;

stukken die betrekking hebben op goederen die op grond van dezelfde algemene overdrachtsvergunning niet mogen worden uitgevoerd;

ML 17. De punten a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) en p): alle goederen, met uitzondering van:

punt n): testmodellen worden uitgesloten wanneer zij speciaal zijn ontworpen voor de ontwikkeling van goederen bedoeld in ML 4, 6, 9 of 10, alsook onderdelen die speciaal zijn ontworpen voor deze testmodellen;

ML 21. Punt a): alleen de volgende goederen en alleen indien toegelaten door andere categorieën in dezelfde algemene overdrachtsvergunning:

a)

„programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor:

1.

bediening of onderhoud van de apparatuur in de bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG;

b)

specifieke „programmatuur”, anders dan bedoeld in ML 21, onder a), als hieronder:

1.

„programmatuur”, speciaal ontworpen voor militair gebruik en speciaal ontworpen voor het vormgeven, nabootsen of evalueren van militaire wapensystemen;

4.

„programmatuur”, speciaal ontworpen voor militair gebruik en speciaal ontworpen voor toepassingen voor commando, communicatie, controle en informatie (C3I), of voor commando, communicatie, controle, computer en informatie (C4I);

ML 22. Punt a): alle technologieën, met uitzondering van die welke noodzakelijk zijn voor ontwikkeling en productie en alleen indien toegestaan in andere categorieën van dezelfde algemene overdrachtsvergunning.

1.2.   Voorwaarden die moeten worden geïntegreerd in de algemene overdrachtsvergunning voor gecertificeerde afnemers

De volgende lijst van voorwaarden is niet-uitputtend. De andere voorwaarden die door een lidstaat in een GTL-CR worden toegevoegd, mogen echter niet in strijd zijn met of afdoen aan de hieronder genoemde voorwaarden:

geografische geldigheid: Europese Economische Ruimte (28 EU-landen + IJsland en Noorwegen (3));

heroverdrachten binnen de EER zijn toegestaan zonder voorafgaande controles; er kan enkel een ex-postverslag worden verlangd;

heruitvoer: de lidstaten verlenen vrijstelling van uitvoerbeperkingen in één van de of in beide onderstaande gevallen:

voor geïntegreerde onderdelen overeenkomstig de doelstelling van artikel 4, lid 8, van Richtlijn 2009/43/EG;

wanneer de eindgebruiker zich in de volgende landen bevindt: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Liechtenstein en de Verenigde Staten van Amerika.

In beide gevallen van heruitvoer kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong verlangen dat de leverancier een verklaring van de overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG gecertificeerde afnemer verstrekt over het gebruik;

met het oog op verificatie achteraf op grond van de GTL-CR dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat leveranciers overeenkomstig de minimale rapporteringseisen van artikel 8, lid 3, van Richtlijn 2009/43/EG verslag uitbrengen over het gebruik van de GTL-CR.

2.   FOLLOW-UP

De lidstaten wordt verzocht uiterlijk op 1 juli 2017 uitvoering te geven aan deze aanbeveling.

De lidstaten worden aangemoedigd de Commissie op de hoogte te brengen van alle ter uitvoering van deze aanbeveling genomen maatregelen.

3.   ADRESSATEN

Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 november 2016.

Voor de Commissie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Lid van de Commissie


(1)  Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1).

(2)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).

(3)  Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 111/2013 van 14 juni 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst (PB L 318 van 28.11.2013, blz. 12), waarmee Richtlijn 2009/43/EG in de EER-overeenkomst is opgenomen, bevat de expliciete aangepaste tekst: „Deze richtlijn is niet van toepassing op Liechtenstein.”