8.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/70


AANBEVELING (EU) 2016/1111 VAN DE COMMISSIE

van 6 juli 2016

betreffende de monitoring van nikkel in levensmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Nikkel is een metaal dat veel voorkomt in het aardoppervlak. Nikkel is aanwezig in levensmiddelen en drinkwater door natuurlijke en menselijke activiteiten.

(2)

De Griekse voedselautoriteit heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gevraagd het risico van de aanwezigheid van nikkel in levensmiddelen, met name in groenten, voor de menselijke gezondheid te beoordelen.

(3)

Het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam-panel) van EFSA besloot de risicobeoordeling uit te breiden tot drinkwater en heeft een wetenschappelijk advies uitgebracht over de risico's voor de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van nikkel in levensmiddelen en drinkwater (1). Dit advies duidde voortplantings- en ontwikkelingstoxiciteit aan als het kritische effect voor de karakterisering van het risico van chronische orale blootstelling aan nikkel. Opflakkeringen van eczeem en de verergering van allergische reacties werden aangeduid als het kritische effect voor acute orale blootstelling aan nikkel bij personen die gevoelig zijn voor nikkel.

(4)

Gegevens over het voorkomen van nikkel in levensmiddelen en drinkwater werden verzameld in 15 verschillende Europese landen. Omdat 80 % van alle verzamelde gegevens afkomstig was uit één lidstaat, zou een meer geografisch gespreide gegevensreeks nodig zijn om de aanwezigheid van nikkel in levensmiddelen in de gehele Unie na te gaan.

(5)

Voor bepaalde groepen levensmiddelen die in het wetenschappelijk advies van EFSA worden beschouwd als belangrijkste bronnen van blootstelling via voeding, waren slechts beperkte gegevens over de aanwezigheid van nikkel beschikbaar. Met het oog op mogelijke toekomstige risicobeheersmaatregelen zou een preciezer beeld van het nikkelgehalte in levensmiddelen die tot deze groepen behoren wenselijk zijn,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1.

De lidstaten zouden in 2016, 2017 en 2018 met de actieve betrokkenheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en andere belanghebbende partijen de aanwezigheid van nikkel in voedsel moeten monitoren. De monitoring zou zich moeten richten op granen, producten op basis van graan, zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en peuters, babyvoeding, voeding voor medisch gebruik speciaal bestemd voor zuigelingen en peuters, voedingssupplementen, peulvruchten, noten en oliehoudende zaden, melk en zuivelproducten, alcoholische en niet-alcoholische dranken, suiker en suikerwerk (met inbegrip van cacao en chocolade), fruit, groenten en plantaardige producten (met inbegrip van paddenstoelen), droge theebladeren, droge delen van andere planten die gebruikt worden voor kruidenthee en tweekleppige weekdieren.

2.

De bemonsteringsprocedures zouden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen in Verordening (EG) nr. 333/2007 van de Commissie (2) om ervoor te zorgen dat de monsters representatief zijn voor de bemonsterde partij.

3.

De monsters zouden moeten worden geanalyseerd zoals ze op de markt worden gebracht. De analyse van het totale nikkelgehalte zou moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de norm EN 13804:2013 („Voedingsmiddelen — Bepaling van elementen en hun chemische species — Algemene overwegingen en specifieke eisen”), bij voorkeur met gebruikmaking van een analysemethode op basis van vlam-atomaire absorptiespectrometrie (FAAS) of grafietoven-atomaire absorptiespectrometrie (GFAAS), optische emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-OES) of massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-MS).

4.

De lidstaten, exploitanten van levensmiddelenbedrijven en andere belanghebbende partijen zouden uiterlijk op 1 oktober 2016, 2017 en 2018 aan EFSA op gehele gewichtsbasis uitgedrukte monitoringgegevens moeten verstrekken, met de informatie en in het elektronische rapporteringsformaat vastgesteld door EFSA, voor invoering in één gegevensbank. Beschikbare gegevens over de aanwezigheid van nikkel uit voorgaande jaren die nog niet zijn verstrekt, zouden bij de eerste gelegenheid volgens dezelfde voorwaarden moeten worden toegezonden.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  Contam-panel van EFSA (Panel voor contaminanten in de voedselketen van EFSA), 2015. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water. EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 blz., doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(2)  Verordening (EG) nr. 333/2007 van de Commissie van 28 maart 2007 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan sporenelementen en procescontaminanten in levensmiddelen (PB L 88 van 29.3.2007, blz. 29).