16.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 308/29


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/2002 VAN DE COMMISSIE

van 8 november 2016

tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad, bijlage III bij Besluit 2010/470/EU van de Commissie en bijlage II bij Besluit 2010/472/EU van de Commissie inzake de handel in en de invoer in de Unie van schapen en geiten en sperma van schapen en geiten, wat de voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 7026)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (1), en met name artikel 14, lid 2,

Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, onder I, bij Richtlijn 90/425/EEG (2), en met name artikel 11, lid 2, vierde streepje, artikel 17, lid 2, onder b), artikel 18, lid 1, eerste streepje, en artikel 19, inleidende zin en onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 91/68/EEG stelt de veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het handelsverkeer van schapen en geiten binnen de Unie. In die richtlijn is onder meer vastgelegd dat schapen en geiten tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat volgens model I, II of III, zoals opgenomen in bijlage E bij die richtlijn.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn voorschriften vastgesteld inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) bij runderen, schapen en geiten. In bijlage VII bij die verordening zijn de maatregelen voor de bestrijding en uitroeiing van TSE's vastgelegd. Daarnaast zijn in hoofdstuk A van bijlage VIII bij die verordening onder andere de voorwaarden voor de handel binnen de Unie in levende dieren vastgelegd.

(3)

Verordening (EG) nr. 999/2001 is recentelijk bij Verordening (EU) 2016/1396 van de Commissie (4) gewijzigd. Die wijzigingen voorzien onder meer in een vrijstelling van de voorwaarden van hoofdstuk A, afdeling A, punt 4.1, van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001, die tot doel hebben de verspreiding van klassieke scrapie bij landbouwhuisdieren die op bedrijven worden gehouden te voorkomen, voor schapen en geiten die uitsluitend tussen officieel erkende instellingen, instituten of centra zoals omschreven in artikel 2, lid 1, onder c), van Richtlijn 92/65/EEG worden verplaatst.

(4)

Bij Verordening (EU) 2016/1396 zijn ook specifieke voorwaarden vastgesteld voor de handel binnen de Unie in schapen en geiten van zeldzame rassen die niet aan de voorwaarden van hoofdstuk A, afdeling A, punt 4.1, van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 voldoen. Die specifieke voorwaarden zijn vastgesteld tot behoud van de mogelijkheid tot regelmatige uitwisseling van dergelijke dieren tussen de lidstaten om inteelt te voorkomen en de genetische diversiteit in populaties van zeldzame rassen te behouden.

(5)

De gezondheidscertificaten volgens de modellen II en III die zijn vastgelegd in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG moeten daarom worden gewijzigd om hierin de voorschriften over te nemen inzake de handel binnen de Unie in schapen en geiten van zeldzame rassen en schapen en geiten die worden verplaatst tussen officieel erkende instellingen, instituten of centra die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 999/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2016/1396.

(6)

Bovendien hebben enkele lidstaten de Commissie in kennis gesteld van problemen in verband met het extra administratieve werk ten gevolge van de verplichting om in punt I.31 van de gezondheidscertificaten volgens de modellen I, II en III in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG gegevens te verstrekken zoals het ras en de hoeveelheid dieren waaruit de zending bestaat. Om de administratieve last voor de officiële dierenartsen te verlichten, is het passend om uit punt I.31 van die modelgezondheidscertificaten de gegevens betreffende het ras te verwijderen, aangezien die informatie niet noodzakelijk is in verband met de gezondheidsstatus van de dieren in de zending, alsook de gegevens betreffende de hoeveelheid dieren, aangezien die informatie reeds in punt I.20 wordt vermeld en in punt I.31 voor elk dier een officieel individueel identificatienummer moet worden opgegeven.

(7)

Om de voorwaarden te verduidelijken voor de individuele identificatie van de dieren in de punten II.5 en II.6 van de gezondheidscertificaten volgens de modellen II en III in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG, moet in die punten bovendien een verwijzing naar Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad (5) worden opgenomen.

(8)

Richtlijn 91/68/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Bij Richtlijn 92/65/EEG zijn voorwaarden vastgesteld voor het handelsverkeer en de invoer in de Unie van onder andere sperma van schapen en geiten.

(10)

In bijlage III bij Besluit 2010/470/EU van de Commissie (6) zijn modelgezondheidscertificaten voor zendingen sperma van schapen en geiten vastgelegd voor de handel binnen de Unie. Deel A van die bijlage bevat het modelgezondheidscertificaat voor sperma dat na 31 augustus 2010 is gewonnen en wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen.

(11)

In bijlage II bij Besluit 2010/472/EU van de Commissie (7) zijn onder meer modelgezondheidscertificaten vastgelegd voor de invoer in de Unie van zendingen sperma van schapen en geiten. Deel 2, afdeling A, van die bijlage bevat het modelgezondheidscertificaat voor sperma dat wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen.

(12)

Hoofdstuk A, afdeling A, punt 4.2, van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat de voorwaarden in verband met scrapie waaraan moet worden voldaan voor de handel binnen de Unie in sperma van schapen en geiten. Hoofdstuk H van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat de voorwaarden in verband met scrapie waaraan moet worden voldaan voor de invoer van sperma van schapen en geiten.

(13)

Naast de voorwaarden van hoofdstuk A, afdeling A, punten 1.2 en 1.3, van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 waaraan een bedrijf moet voldoen om te worden erkend als bedrijf met een verwaarloosbaar of een gecontroleerd risico op klassieke scrapie, zijn bij Verordening (EU) 2016/1396 specifieke voorwaarden voor spermacentra vastgesteld, aangezien het risico van verspreiding van scrapie door mannelijke schapen en geiten die worden gehouden in overeenkomstig de voorwaarden van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG erkende en onder toezicht staande spermacentra beperkt is. Ook de voorwaarden voor de handel in en de invoer van sperma van schapen en geiten in respectievelijk bijlage VIII en bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 bevatten een verwijzing naar die specifieke voorwaarden.

(14)

Het in deel A van bijlage III bij Besluit 2010/470/EU vastgestelde modelgezondheidscertificaat voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van schapen en geiten en het in deel 2, afdeling A, van bijlage II bij Besluit 2010/472/EU vastgestelde modelgezondheidscertificaat voor de invoer in de Unie van zendingen sperma van schapen en geiten moeten daarom worden gewijzigd om hierin de voorschriften over te nemen inzake spermacentra die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 999/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2016/1396.

(15)

In hoofdstuk H van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2016/1396, is bovendien bepaald dat vleesbeendermeel moet worden begrepen zoals omschreven in de gezondheidscode voor landdieren (Terrestrial Animal Health Code) van de OIE (8) in plaats van zoals omschreven in punt 27 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (9).

(16)

Daarom moet punt II.4.10.4 van het modelgezondheidscertificaat voor de invoer in de Unie van zendingen sperma van schapen en geiten in deel 2, afdeling A, van bijlage II bij Besluit 2010/472/EU worden gewijzigd volgens de gewijzigde bepalingen van hoofdstuk H van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001.

(17)

De Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

In Verordening (EU) 2016/1396 is bepaald dat de aangebrachte wijzigingen in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 in verband met de invoer van bepaalde producten van toepassing zijn met ingang van 1 juli 2017. Om onderbreking van de invoer in de Unie van zendingen sperma van schapen en geiten te voorkomen, moet het gebruik van certificaten die zijn afgegeven overeenkomstig Besluit 2010/472/EU zoals van toepassing vóór de bij dit besluit ingevoerde wijzigingen onder bepaalde voorwaarden gedurende een overgangsperiode worden toegestaan.

(19)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Bijlage III bij Besluit 2010/470/EU wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Bijlage II bij Besluit 2010/472/EU wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij dit besluit.

Artikel 4

Artikel 3 is van toepassing met ingang van 1 juli 2017.

Gedurende een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2017 zijn zendingen sperma van schapen en geiten die vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat is afgegeven overeenkomstig het model in deel 2, afdeling A, van bijlage II bij Besluit 2010/472/EU zoals van toepassing vóór de bij dit besluit aangebrachte wijzigingen toegestaan voor invoer in de Unie op voorwaarde dat het certificaat ten laatste op 30 november 2017 is afgegeven.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 november 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.

(2)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(3)  Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) 2016/1396 van de Commissie van 18 augustus 2016 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 225 van 19.8.2016, blz. 76).

(5)  Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).

(6)  Besluit 2010/470/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 tot vaststelling van modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo's van varkens (PB L 228 van 31.8.2010, blz. 15).

(7)  Besluit 2010/472/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 inzake de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie (PB L 228 van 31.8.2010, blz. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG wordt vervangen door:

„BIJLAGE E

MODEL I

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

MODEL II

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

MODEL III

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

BIJLAGE II

In bijlage III bij Besluit 2010/470/EU wordt deel A vervangen door:

„Deel A

Model van gezondheidscertificaat III A voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van schapen en geiten dat na 31 augustus 2010 is gewonnen overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG van de Raad en wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

BIJLAGE III

In deel 2 van bijlage II bij Besluit 2010/472/EU wordt afdeling A vervangen door:

„Afdeling A

Model 1 — Gezondheidscertificaat voor sperma dat wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het is gewonnen

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld