28.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 293/46


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1900 VAN DE COMMISSIE

van 26 oktober 2016

tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten, wat betreft de gegevens voor Estland, Letland en Polen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6793)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten. In de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit zijn bepaalde gebieden in die lidstaten afgebakend, die in lijsten in de delen I, II, III en IV van die bijlage zijn opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie. Op die lijsten staan bepaalde gebieden in Estland, Letland en Polen.

(2)

In augustus 2016 heeft zich één uitbraak van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij als huisdier gehouden varkens in de powiat moniecki in Polen, in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU; in september 2016 heeft zich in hetzelfde gebied een ander geval van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij wilde varkens. In september 2016 heeft zich een beperkt aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij als huisdier gehouden varkens in de powiat łosicki en in de powiat siemiatycki in Polen, in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU, in de onmiddellijke nabijheid van de gebieden die momenteel zijn opgenomen in de delen I en II van die bijlage. Door de uitbraak van deze ziekte in deze gebieden en gezien de recente verandering in de epidemiologische situatie moet met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten bepaalde gebieden in Polen die in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn opgenomen, nu worden opgenomen in de lijst in deel III van die bijlage.

(3)

Sinds oktober 2015 zijn geen uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij als huisdier gehouden varkens gemeld in de gebieden van Estland die zijn opgenomen in de lijst in deel III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU, ten zuiden van weg nr. 92. Bovendien is er in die gebieden toezicht op de bioveiligheidsmaatregelen uitgeoefend op basis van het nationale bioveiligheidsprogramma ter voorkoming van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Deze feiten wijzen op een verbetering van de epidemiologische situatie. Bijgevolg moeten die gebieden van die lidstaat nu worden opgenomen in de lijst in deel II en niet in deel III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU.

(4)

In september 2016 heeft zich één uitbraak van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij als huisdier gehouden varkens in de novads Gulbenes in Letland, in een gebied dat momenteel is opgenomen in de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door deze uitbraak en gezien de recente verandering in de epidemiologische situatie moet met een hoger risiconiveau rekening worden gehouden. Bijgevolg moeten bepaalde gebieden in Letland nu in de lijst in deel III, en niet in deel II van die bijlage worden opgenomen.

(5)

Bij de beoordeling van de potentiële risico's voor de diergezondheid die de situatie in Estland, Letland en Polen wat betreft Afrikaanse varkenspest meebrengt, moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de huidige epidemiologische situatie van die ziekte bij de getroffen als huisdier gehouden varkens en wilde varkens in de Unie. Om de in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen op het gebied van de diergezondheid doelgericht te kunnen nemen en de verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest te voorkomen en daarbij te vermijden dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moet de in de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit opgenomen EU-lijst van gebieden waarvoor maatregelen op het gebied van de diergezondheid gelden, worden gewijzigd om rekening te houden met de wijzigingen van de huidige epidemiologische situatie in Estland, Letland en Polen wat betreft die ziekte.

(6)

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door:

„BIJLAGE

DEEL I

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de maakond Hiiumaa.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Bauskas de pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas en Ceraukstes,

in de novads Dobeles de pagasti Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru en Krimūnu, Dobeles, Berzes, het deel van de pagasts Jaunbērzes ten westen van weg P98 en de pilsēta Dobele,

in de novads Jelgavas de pagasti Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas en Sesavas,

in de novads Kandavas de pagasti Vānes en Matkules,

in de novads Talsu de pagasti Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, alsook de pilsētas Sabile, Talsi, Stende en Valdemārpils,

de novads Brocēnu,

de novads Dundagas,

de novads Jaunpils,

de novads Rojas,

de novads Rundāles,

de novads Stopiņu,

de novads Tērvetes,

de pilsēta Bauska,

de republikas pilsēta Jelgava,

de republikas pilsēta Jūrmala.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Jurbarkas de seniūnijos Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus en Juodaičių,

in de rajono savivaldybė Pakruojis de seniūnijos Klovainių, Rozalimo en Pakruojo,

in de rajono savivaldybė Panevežys het deel van de seniūnija Krekenavos ten westen van de rivier Nevėžis,

in de rajono savivaldybė Raseiniai de seniūnijos Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų en Šiluvos,

in de rajono savivaldybė Šakiai de seniūnijos Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų en Šakių,

de rajono savivaldybė Pasvalys,

de rajono savivaldybė Vilkaviškis,

de rajono savivaldybė Radviliškis,

de savivaldybė Kalvarija,

de savivaldybė Kazlų Rūda,

de savivaldybė Marijampolė.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

 

in het województwo warmińsko-mazurskie:

de gminy Kalinowo en Prostki in de powiat ełcki,

de gmina Biała Piska in de powiat piski;

 

in het województwo podlaskie:

de powiat augustowski,

de gminy Brańsk met de stad Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, het deel van de gmina Bielsk Podlaski ten westen van de lijn die wordt gevormd door weg nr. 19 (die noordwaarts loopt vanuit de stad Bielsk Podlaski) en doorloopt langs de oostelijke grens van de stad Bielsk Podlaski en langs weg nr. 66 (die zuidwaarts loopt vanuit de stad Bielsk Podlaski), de stad Bielsk Podlaski, het deel van de gmina Orla ten westen van weg nr. 66, in de powiat bielski,

de gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy en Poświętne in de powiat białostocki,

de gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, en Perlejewo in de powiat siemiatycki,

de gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki en Raczki in de powiat suwalski,

de gminy Grabowo en Stawiski in de powiat kolneński,

de powiat łomżyński,

de powiat M. Białystok,

de powiat M. Łomża,

de powiat M. Suwałki,

de powiat sejneński,

de powiat wysokomazowiecki,

de powiat zambrowski;

 

in het województwo mazowieckie:

de gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń en Repki in de powiat sokołowski,

de gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce en Zbuczyn in de powiat siedlecki,

de powiat M. Siedlce,

de gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin en Goworowo in de powiat ostrołęcki,

de gminy Olszanka, Łosice en Platerów in de powiat łosicki,

de powiat ostrowski;

 

in het województwo lubelskie:

de gmina Hanna in de powiat włodawski,

de gminy Miedzyrzec Podlaski met de stad Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice en Sosnówka in de powiat bialski,

de gmina Kąkolewnica Wschodnia en Komarówka Podlaska in de powiat radzyński.

DEEL II

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Elva,

de linn Võhma,

de linn Kuressaare,

de linn Rakvere,

de linn Tartu,

de linn Viljandi,

de maakond Harjumaa (met uitzondering van het gedeelte van de vald Kuusalu ten zuiden van weg nr. 1 (E20), de vald Aegviidu en de vald Anija),

de maakond IDA—Virumaa,

de maakond Läänemaa,

de maakond Pärnumaa,

de maakond Põlvamaa,

de maakond Võrumaa,

de maakond Valgamaa,

de maakond Raplamaa,

de vald Suure-Jaani,

het deel van de vald Tamsalu ten noordoosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

de vald Tartu,

de vald Abja,

de vald Alatskivi,

de vald Haaslava,

de vald Haljala,

de vald Tarvastu,

de vald Nõo,

de vald Ülenurme,

de vald Tähtvere,

de vald Rõngu,

de vald Rannu,

de vald Konguta,

de vald Puhja,

de vald Halliste,

de vald Kambja,

de vald Karksi,

de vald Kihelkonna,

de vald Kõpu,

de vald Lääne-Saare,

de vald Laekvere,

de vald Leisi,

de vald Luunja,

de vald Mäksa,

de vald Meeksi,

de vald Muhu,

de vald Mustjala,

de vald Orissaare,

de vald Peipsiääre,

de vald Piirissaare,

de vald Pöide,

de vald Rägavere,

de vald Rakvere,

de vald Ruhnu,

de vald Salme,

de vald Sõmeru,

de vald Torgu,

de vald Vara,

de vald Vihula,

de vald Viljandi,

de vald Vinni,

de vald Viru-Nigula,

de vald Võnnu.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Balvu de pagasti Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils en Krišjāņu,

in de novads Bauskas de pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu en Vecsaules,

in de novads Dobeles het deel van de pagasts Jaunbērzes ten oosten van weg P98,

in de novads Gulbenes de pagasts Līgo,

in de novads Jelgavas de pagasti Kalnciema, Līvbērzes en Valgundes,

in de novads Kandavas de pagasti Cēres, Kandavas, Zemītes en Zantes, alsook de pilsēta Kandava,

in de novads Limbažu de pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu en Umurgas,

in de novads Rugāju de pagasts Lazdukalna,

in de novads Salacgrīvas de pagasts Liepupes,

in de novads Talsu de pagasti Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu en Strazdes,

de novads Ādažu,

de novads Aizkraukles,

de novads Aknīstes,

de novads Alūksnes,

de novads Amatas,

in de novads Apes de pagasti Trapenes, Gaujienas en Apes, alsook de pilsēta Ape,

de novads Babītes,

de novads Baldones,

de novads Baltinavas,

de novads Carnikavas,

de novads Cēsu,

de novads Cesvaines,

de novads Engures,

de novads Ērgļu,

de novads Garkalnes,

de novads Iecavas,

de novads Ikšķiles,

de novads Ilūkstes,

de novads Inčukalna,

de novads Jaunjelgavas,

de novads Jēkabpils,

de novads Ķeguma,

de novads Ķekavas,

de novads Kocēnu,

de novads Kokneses,

de novads Krimuldas,

de novads Krustpils,

de novads Lielvārdes,

de novads Līgatnes,

de novads Līvānu,

de novads Lubānas,

de novads Madonas,

de novads Mālpils,

de novads Mārupes,

de novads Mērsraga,

de novads Neretas,

de novads Ogres,

de novads Olaines,

de novads Ozolnieki,

de novads Pārgaujas,

de novads Pļaviņu,

de novads Priekuļu,

in de novads Raunas, de pagasts Raunas,

de novads Ropažu,

de novads Salas,

de novads Salaspils,

de novads Saulkrastu,

de novads Sējas,

de novads Siguldas,

de novads Skrīveru,

in de novads Smiltenes de pagasti Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas en Grundzāles, alsook de pilsēta Smiltene,

de novads Tukuma,

de novads Varakļānu,

de novads Vecpiebalgas,

de novads Vecumnieku,

de novads Viesītes,

de novads Viļakas,

de pilsēta Limbaži,

de republikas pilsēta Jēkabpils,

de republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Anykščiai de seniūnijos Kavarskas en Kurkliai, alsook het deel van Anykščiai ten zuidwesten van weg nr. 121 en weg nr. 119,

in de rajono savivaldybė Jonava de seniūnijos Šilų en Bukonių, en in de seniūnija Žeimių de dorpen Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka en Naujokai,

in de rajono savivaldybė Kaunas de seniūnijos Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių en Zapyškio,

in de rajono savivaldybė Kėdainiai de seniūnijos Josvainių en Pernaravos,

in de rajono savivaldybė Panevėžys de seniūnijos Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių en Velžio, alsook het deel van de seniūnija Krekenavos ten oosten van de rivier Nevėžis,

in de rajono savivaldybė Prienai de seniūnijos Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo en Pakuonių,

in de rajono savivaldybė Šalčininkai de seniūnijos Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių en Dieveniškių,

in de rajono savivaldybė Varėna de seniūnijos Kaniavos, Marcinkonių en Merkinės,

in de rajono savivaldybė Vilnius de delen van de seniūnija Sudervė en Dūkštai ten noordoosten van weg nr. 171, de seniūnijos Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių en Juodšilių,

de miesto savivaldybė Alytus,

in de rajono savivaldybė Utena de seniūnijos Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų en Saldutiškio,

in de miesto savivaldybė Alytus de seniūnijos Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno en Alytaus,

de miesto savivaldybė Kaunas,

de miesto savivaldybė Panevėžys,

de miesto savivaldybė Prienai,

de miesto savivaldybė Vilnius,

de rajono savivaldybė Biržai,

de savivaldybė Druskininkai,

de rajono savivaldybė Ignalina,

de rajono savivaldybė Lazdijai,

de rajono savivaldybė Molėtai,

de rajono savivaldybė Rokiškis,

de rajono savivaldybė Širvintos,

de rajono savivaldybė Švenčionys,

de rajono savivaldybė Ukmergė,

de rajono savivaldybė Zarasai,

de savivaldybė Birštonas,

de savivaldybė Visaginas.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het województwo podlaskie:

de gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów en Zawady in de powiat białostocki,

de powiat sokólski,

de gmina Dubicze Cerkiewne en de delen van de gminy Kleszczele en Czeremcha ten oosten van weg nr. 66, in de powiat hajnowski,

het deel van de gmina Bielsk Podlaski ten oosten van de lijn die wordt gevormd door weg nr. 19 (die noordwaarts loopt vanuit de stad Bielsk Podlaski) en die doorloopt langs de oostelijke grens van de stad Bielsk Podlaski en weg nr. 66 (die zuidwaarts loopt vanuit de stad Bielsk Podlaski), het deel van de gmina Orla ten oosten van weg nr. 66, in de powiat bielski.

DEEL III

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de maakond Jõgevamaa,

de maakond Järvamaa,

het deel van de vald Kuusalu ten zuiden van weg nr. 1 (E20),

het deel van de vald Tamsalu ten zuidwesten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

de vald Aegviidu,

de vald Anija,

de vald Kadrina,

de vald Kolga—Jaani,

de vald Kõo,

de vald Laeva,

de vald Laimjala,

de vald Pihtla,

de vald Rakke,

de vald Tapa,

de vald Väike-Maarja,

de vald Valjala.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Balvu de pagasti Kubuļu en Balvu en de pilsēta Balvi,

in de novads Gulbenes de pagasti Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma en Lejasciema, alsook de pilsēta Gulbene,

de novads Jaunpiebalgas,

In de novads Raunas de pagasts Drustu,

in de novads Smiltenes de pagasti Launkalnes, Variņu en Palsmanes,

in de novads Apes de pagasts Virešu,

in de novads Limbažu de pagasti Viļķenes, Pāles en Katvaru,

in de novads Rugāju de pagasts Rugāju,

in de novads Salacgrīvas de pagasti Ainažu en Salacgrīvas,

de novads Aglonas,

de novads Alojas,

de novads Beverīnas,

de novads Burtnieku,

de novads Ciblas,

de novads Dagdas,

de novads Daugavpils,

de novads Kārsavas,

de novads Krāslavas,

de novads Ludzas,

de novads Mazsalacas,

de novads Naukšēnu,

de novads Preiļu,

de novads Rēzeknes,

de novads Riebiņu,

de novads Rūjienas,

de novads Strenču,

de novads Valkas,

de novads Vārkavas,

de novads Viļānu,

de novads Zilupes,

de pilsēta Ainaži,

de pilsēta Salacgrīva,

de republikas pilsēta Daugavpils,

de republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnijos Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų en Traupio, alsook het deel van de seniūnija Anykščių ten noordoosten van weg nr. 121 en weg nr. 119,

in de rajono savivaldybė Alytus de seniūnija Butrimonių,

in de rajono savivaldybė Jonava de seniūnijos Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių en Kulvos, en in de seniūnija Žeimiai de dorpen Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai en Žeimių miestelis,

de rajono savivaldybė Kaišiadorys,

in de rajono savivaldybė Kaunas de seniūnijos Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos en Neveronių,

in de rajono savivaldybė Kėdainiai de seniūnija Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos en Kėdainių miesto,

in de rajono savivaldybė Prienai de seniūnijos Jiezno en Stakliškių,

in de rajono savivaldybė Panevėžys de seniūnijos Miežiškių en Raguvos,

in de rajono savivaldybė Šalčininkai de seniūnijos Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos en Kalesninkų,

in de rajono savivaldybė Varėna de seniūnijos Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos en Vydenių,

in de rajono savivaldybė Vilnius de delen van de seniūnijos Sudervė en Dūkštai ten zuidwesten van weg nr. 171,

in de rajono savivaldybė Utena de seniūnijos Užpalių, Vyžuonų en Leliūnų,

de savivaldybė Elektrėnai,

de miesto savivaldybė Jonava,

de miesto savivaldybė Kaišiadorys,

de rajono savivaldybė Kupiškis,

de rajono savivaldybė Trakai.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

 

in het województwo podlaskie:

de powiat grajewski,

de powiat moniecki,

de gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka met de stad Hajnówka, Narew, Narewka en de delen van de gminy Czeremcha en Kleszczele ten westen van weg nr. 66 in de powiat hajnowski,

de gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec—Stacja, Siemiatycze met de stad Siemiatycze in de powiat siemiatycki;

 

in het województwo mazowieckie:

de gminy Sarnaki, Stara Kornica en Huszlew in de powiat łosicki;

 

in het województwo lubelskie:

de gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol met de stad Terespol in de powiat bialski,

de powiat M. Biała Podlaska.

DEEL IV

Italië

De volgende gebieden in Italië:

alle gebieden van Sardinië.”.