6.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/47


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/158 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2016

tot vaststelling van overgangsmaatregelen wat bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Kroatië betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 501)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië,

Gezien Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (1), en met name artikel 12, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 852/2004 stelt algemene voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven vast, op basis van de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten. In die verordening wordt bepaald dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten voldoen aan de op die beginselen gebaseerde structurele voorschriften.

(2)

In Verordening (EG) nr. 853/2004 worden de in Verordening (EG) nr. 852/2004 vastgestelde regels aangevuld. Verordening (EG) nr. 853/2004 omvat specifieke voorschriften voor vlees- en melkverwerkingsinrichtingen.

(3)

Overeenkomstig bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië gelden bepaalde structurele voorschriften in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 en van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 tot en met 31 december 2015 niet voor bepaalde inrichtingen in Kroatië. Die inrichtingen zijn vermeld op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (3). Kroatië heeft verzocht om verlenging van die termijn tot 30 juni 2016 voor een beperkt aantal inrichtingen in de vlees- en de melksector.

(4)

Het is passend de huidige overgangsmaatregelen voor bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector te verlengen teneinde die inrichtingen extra tijd te gunnen om zich aan te passen aan de voedselveiligheidsnormen in de Unie.

(5)

De huidige, bij bijlage V, punt 5, deel II, bij de Akte van toetreding van Kroatië vastgestelde overgangsmaatregelen gelden tot en met 31 december 2015. Teneinde een juridische leemte te vermijden, moeten de in dit besluit vervatte overgangsmaatregelen van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2016. De maatregelen moeten worden beperkt tot zes maanden, aangezien artikel 42 van de Akte van toetreding van Kroatië bepaalt dat de toepassing van de overgangsmaatregelen is beperkt tot een tijdvak dat drie jaar vanaf de datum van toetreding verstrijkt.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van de bijzondere voorschriften van bijlage II, hoofdstuk II, bij Verordening (EG) nr. 852/2004, en bijlage III, sectie I, hoofdstukken II en III, sectie II, hoofdstukken II en III, sectie V, hoofdstuk I, en sectie IX, hoofdstuk I, deel II.A, bij Verordening (EG) nr. 853/2004, mogen de in de lijst in de bijlage bij dit besluit opgenomen inrichtingen in de vlees- en de melksector („de in de lijst opgenomen inrichtingen”) vlees en melk („de producten”) blijven produceren en verwerken op voorwaarde dat zij aan de voorwaarden van artikel 2 van dit besluit voldoen.

Artikel 2

1.   Producten afkomstig van de in de lijst opgenomen inrichtingen worden uitsluitend:

a)

op de nationale markt van Kroatië in de handel gebracht of op markten in derde landen overeenkomstig wetgeving van de Unie ter zake, of

b)

gebruikt voor verdere verwerking in de in de lijst opgenomen inrichtingen, ongeacht de datum waarop zij in de handel worden gebracht.

2.   De producten dragen een gezondheids- of identificatiemerk dat verschilt van het merk dat in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 853/2004 is voorgeschreven.

3.   Kroatië gebruikt het gezondheids- of identificatiemerk dat het op 29 juni 2012 schriftelijk aan de Commissie heeft meegedeeld, overeenkomstig bijlage V, punt 5, deel II, punt 3, bij de Akte van toetreding van Kroatië.

4.   De leden 1 en 2 zijn van toepassing op alle producten die afkomstig zijn uit geïntegreerde inrichtingen voor de verwerking van vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees, en melk, waarvan een gedeelte van de inrichting een in de lijst opgenomen inrichting is.

Artikel 3

Kroatië zorgt ervoor dat in de lijst opgenomen inrichtingen die niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden van bijlage II, hoofdstuk II, bij Verordening (EG) nr. 852/2004, en bijlage III, sectie I, hoofdstukken II en III, sectie II, hoofdstukken II en III, sectie V, hoofdstuk I, en sectie IX, hoofdstuk I, deel II.A, bij Verordening (EG) nr. 853/2004, hun activiteiten stopzetten.

Artikel 4

Dit besluit is van toepassing van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf


BIJLAGE

Lijst van vleesverwerkende inrichtingen

Nr.

Veterinair nummer

Naam van de inrichting

Straat of stad/dorp/regio

1.

HR 14

IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,

Samobor,

Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO — TOMISLAV, obrt za proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

Bistrec 16, Lug Samoborski,

Bregana,

Zagrebačka

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,

Dubravica,

Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,

Otočac,

Ličko — senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,

Nova Sela,

Dubrovačko — neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,

Donja Pušća,

Zagrebačka


Lijst van melkverwerkende inrichtingen

Nr.

Veterinair nummer

Naam van de inrichting

Straat of stad/dorp/regio

1.

HR 1444

LE — Milk d.o.o.

Ravenski Lemeš b.b., Raven,

Križevci,

Koprivničko — križevačka