8.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/73


BESLUIT (EU) 2016/2164 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

30 november 2016

houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017 (ECB/2016/43)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 128, lid 2,

Gezien Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2015/43) (1), en met name artikel 2,

Overwegende:

(1)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vanaf 1 januari 1999 het alleenrecht de omvang van de muntenuitgifte door de eurogebiedlidstaten goed te keuren.

(2)

De 19 eurogebiedlidstaten hebben hun verzoeken voor goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017 bij de ECB ingediend met een toelichting betreffende de gevolgde schattingsmethodologie. Sommige lidstaten hebben tevens aanvullende informatie verstrekt over circulatiemunten, indien dergelijke informatie beschikbaar is en de lidstaten die van belang achten om het goedkeuringsverzoek te staven.

(3)

Aangezien de lidstaten munten in euro kunnen uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Centrale Bank met betrekking tot de omvang van de uitgifte, mogen de door de ECB goedgekeurde hoeveelheden zonder voorafgaande goedkeuring door de ECB niet overschreden worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang in 2017

De ECB verleent hierbij goedkeuring aan de in de onderstaande tabel beschreven euromuntenuitgifteomvang in 2017 door de eurogebiedlidstaten:

(miljoen EUR)

 

Voor uitgifte in 2017 goedgekeurde euromuntenomvang

 

Circulatiemunten

Munten voor verzamelaars

(niet bestemd voor circulatie)

Muntenuitgifteomvang

België

51,0

1,0

52,0

Duitsland

419,0

219,0

638,0

Estland

9,7

0,3

10,0

Ierland

30,7

0,8

31,5

Griekenland

106,3

0,6

106,9

Spanje

359,3

30,0

389,3

Frankrijk

224,3

51,0

275,3

Italië

94,2

1,8

96,0

Cyprus

14,0

0,1

14,1

Letland

16,3

0,3

16,6

Litouwen

30,0

0,3

30,3

Luxemburg

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Nederland

25,0

4,0

29,0

Oostenrijk

87,2

181,8

269,0

Portugal

62,0

3,0

65,0

Slovenië

24,0

2,0

26,0

Slowakije

15,6

1,4

17,0

Finland

35,0

10,0

45,0

Totaal

1 631,5

507,8

2 139,3

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van notificatie aan de geadresseerden.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot de eurogebiedlidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 30 november 2016.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.