31.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/1285


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2452 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 56, vierde alinea, en artikel 256, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan de geharmoniseerde vereisten voor de bekendmaking van de in het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand opgenomen kwantitatieve informatie dient uitvoering te worden gegeven door de toepassing van een voorgeschreven reeks openbaarmakingstemplates, die een beter inzicht moeten bieden in de informatie die aan het publiek wordt bekendgemaakt, met name wat de vergelijking in de tijd en tussen verschillende ondernemingen betreft. De toepassing van de templates zou ook een gelijke behandeling van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten waarborgen en zou eveneens tot een beter begrip van de door groepen bekendgemaakte informatie moeten leiden.

(2)

Wanneer het verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings is toegestaan een dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand te publiceren, moeten zij in hun verslag de overeenkomstig deze verordening over individuele ondernemingen te verstrekken informatie voor elke door dat verslag bestreken verzekerings- en herverzekeringsdochteronderneming en de voor groepen te verstrekken informatie afzonderlijk openbaar maken.

(3)

Om een consequent gebruik van de bekendmakingswijze te verzekeren, dienen de desbetreffende bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie (2) inzake de bekendmakingswijze van toepassing te zijn op de openbaarmaking van groeps- en dubbelverslagen over de solvabiliteit en financiële toestand.

(4)

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen moeten enkel de voor hun bedrijfsactiviteiten toepasselijke informatie bekendmaken. Zo zijn bepaalde door Richtlijn 2009/138/EG geboden mogelijkheden, zoals het gebruiken van de matchingopslag voor de berekening van de technische voorzieningen, dan wel het hanteren van een geheel of gedeeltelijk intern model of van specifieke verzekeringstechnische parameters voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste, van invloed op de reikwijdte van de informatie die moet worden bekendgemaakt. In de meeste gevallen hoeft alleen maar een subset van de in deze verordening opgenomen templates te worden bekendgemaakt, daar niet alle templates voor alle ondernemingen van toepassing zijn.

(5)

De bepalingen van deze verordening houden nauw verband met elkaar, daar zij betrekking hebben op de procedures en templates voor de openbaarmaking van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om de personen voor wie deze verplichtingen gelden, zoals onder meer investeerders die niet in de EU gevestigd zijn, een alomvattend beeld van en een volledige toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk bepaalde bij artikel 56 en artikel 256, lid 5, van Richtlijn 2009/138/EG vereiste technische uitvoeringsnormen in één enkele verordening samen te brengen.

(6)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(7)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen betreffende het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand vastgesteld, waarin de procedures, formats en templates zijn vastgelegd voor de verstrekking van informatie, als bedoeld in artikel 51 van Richtlijn 2009/138/EG voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en in artikel 256 van Richtlijn 2009/138/EG voor groepen.

Artikel 2

Vormgeving van de openbaarmaking

Bij de bekendmaking van de in deze verordening bedoelde informatie worden de geldbedragen in duizenden eenheden uitgedrukt.

Artikel 3

Valuta

1.   Voor de toepassing van deze verordening is de „rapportagevaluta”, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere valuta voorschrijft:

a)

wat de individuele openbaarmaking betreft, de valuta die voor de opstelling van de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming wordt gebruikt;

b)

wat de openbaarmaking door de groep betreft, de valuta die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt gebruikt.

2.   Geldbedragen luiden in de rapportagevaluta. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden in de rapportagevaluta omgerekend.

3.   Bij het uitdrukken van de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend actief of luidende verplichting wordt deze waarde in de rapportagevaluta omgerekend alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode voor het actief of de verplichting.

4.   Bij het uitdrukken van de waarde van enigerlei inkomsten of uitgaven wordt de waarde in de rapportagevaluta omgerekend op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

5.   Bij de omrekening in de rapportagevaluta wordt een wisselkoers gehanteerd die afkomstig is van dezelfde bron als de wisselkoers die wordt gebruikt voor de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

Artikel 4

Templates voor het verslag over de solvabiliteit en financiële positie van individuele ondernemingen

Als onderdeel van hun verslag over de solvabiliteit en financiële positie maken verzekerings- en herverzekeringsondernemingen ten minste de volgende templates openbaar:

a)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten op basis van de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening, voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

c)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land op basis van de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage II;

d)

template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf (hierna „SLT-ziekteverzekering” genoemd) worden uitgeoefend per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

f)

template S.19.01.02 van bijlage I met informatie over schadeverzekeringsuitkeringen in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II, voor het gehele schadeverzekeringsbedrijf;

g)

template S.22.01.21 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II;

h)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, met inbegrip van het kernvermogen en het aanvullend vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

i)

template S.25.01.21 van bijlage I met informatie over het op basis van de standaardformule berekende solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

j)

template S.25.02.21 van bijlage I met informatie over het op basis van de standaardformule en een gedeeltelijk intern model berekende solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

k)

template S.25.03.21 van bijlage I met informatie over het op basis van een geheel intern model berekende solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

l)

template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

m)

template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste voor verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 5

Templates voor het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand van groepen

Als onderdeel van hun groepsverslag over de solvabiliteit en financiële toestand maken deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings ten minste de volgende templates openbaar:

a)

template S.32.01.22 van bijlage I met informatie over de ondernemingen die van de groep deel uitmaken, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2, template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie, op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening;

c)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening, voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

d)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage III;

e)

template S.22.01.22 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage III;

f)

template S.23.01.22 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, met inbegrip van het kernvermogen en het aanvullend vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

g)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2, template S.25.01.22 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het op basis van de standaardformule berekende solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III bij deze verordening;

h)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2, template S.25.02.22 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het op basis van de standaardformule en een gedeeltelijk intern model berekende solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III bij deze verordening;

i)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2, template S.25.03.22 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het op basis van een geheel intern model berekende solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 6

Verwijzingen naar andere documenten in het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand

Wanneer verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings in het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand naar andere voor het publiek beschikbare documenten verwijzen, leiden deze verwijzingen direct naar de informatie zelf en gaat het niet om verwijzingen naar een algemeen document.

Artikel 7

Consistentie van de informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings gaan na of de openbaar gemaakte informatie volledig consistent is met de informatie die aan de toezichthoudende autoriteiten is gerapporteerd.

Artikel 8

Bekendmakingswijze van het groeps- en dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Artikel 301 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is van toepassing op de bekendmaking van het groeps- en dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand.

Artikel 9

Betrokkenheid van de dochterondernemingen bij het dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand

1.   Wanneer een deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming, een verzekeringsholding of een gemengde financiële holding de groepstoezichthouder verzoekt in te stemmen met de openbaarmaking van een dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand, neemt de groepstoezichthouder onverwijld met alle betrokken toezichthoudende autoriteiten contact op om met name de taal van de tekst van het dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand te bespreken.

2.   De deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming, verzekeringsholding of gemengde financiële holding legt uit hoe de dochterondernemingen worden bestreken en hoe het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de dochterondernemingen bij de opstelling en goedkeuring van het dubbelverslag over de solvabiliteit en financiële toestand wordt betrokken.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE I

S.02.01.02

Balans

 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Activa

 

C0010

Immateriële activa

R0030

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

Aandelen

R0100

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

Obligaties

R0130

 

Overheidsobligaties

R0140

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

Structured notes

R0160

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

Derivaten

R0190

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

Overige beleggingen

R0210

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0280

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

Totaal activa

R0500

 

Verplichtingen

 

C0010

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

Beste schatting

R0540

 

Risicomarge

R0550

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

Beste schatting

R0580

 

Risicomarge

R0590

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

Beste schatting

R0630

 

Risicomarge

R0640

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

Beste schatting

R0670

 

Risicomarge

R0680

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

Beste schatting

R0710

 

Risicomarge

R0720

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

Derivaten

R0790

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

 

 

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Geboekte premie-inkomsten

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

 

 

Land van herkomst

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en land van herkomst

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Land van herkomst

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en land van herkomst

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Geboekte premie-inkomsten

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Niet-proportionele ziekteherverzekering

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Niet-proportionele zaakherverzekering

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Totaal schadeverzekeringsbedrijf

Ongevalsjaar/Verzekeringsjaar

Z0010

 


Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

 

 

Ontwikkeling gedurende het jaar

 

 

In lopend jaar

 

Som van de jaren (cumulatief)

 

Jaar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Voorgaand

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0260

 

 

 


Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

(absoluut bedrag)

 

 

Ontwikkeling gedurende het jaar

 

 

Einde jaar (gedisconteerde data)

 

Jaar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Voorgaand

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0260

 

S.22.01.21

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

 

 

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Technische voorzieningen

R0010

 

 

 

 

 

Kernvermogen

R0020

 

 

 

 

 

In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0050

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0090

 

 

 

 

 

In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

Minimumkapitaalvereiste

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

 

 

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Technische voorzieningen

R0010

 

 

 

 

 

Kernvermogen

R0020

 

 

 

 

 

In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0050

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Eigen vermogen

 

 

Totaal

Tier 1 — onbeperkt

Tier 1 — beperkt

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

R0010

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

R0030

 

 

 

 

 

Bieginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0040

 

 

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0050

 

 

 

 

 

Surplusfondsen

R0070

 

 

 

 

 

Preferente aandelen

R0090

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0110

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

R0130

 

 

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0140

 

 

 

 

 

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0160

 

 

 

 

 

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R0180

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220

 

 

 

 

 

Aftrekkingen

 

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen

R0230

 

 

 

 

 

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290

 

 

 

 

 

Aanvullend vermogen

 

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar

R0300

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

R0310

 

 

 

 

 

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar

R0320

 

 

 

 

 

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen

R0330

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Overig aanvullend vermogen

R0390

 

 

 

 

 

Totaal aanvullend vermogen

R0400

 

 

 

 

 

Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0500

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

R0510

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0540

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

R0550

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0580

 

 

 

 

 

Minimumkapitaalvereiste

R0600

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0620

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

 

 

 

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0700

 

 

 

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

R0710

 

 

 

 

 

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

R0720

 

 

 

 

 

Overige kernvermogensbestanddelen

R0730

 

 

 

 

 

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

R0740

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

R0760

 

 

 

 

 

Verwachte winst

 

 

 

 

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

R0770

 

 

 

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

R0780

 

 

 

 

 

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Eigen vermogen

 

 

Totaal

Tier 1 — onbeperkt

Tier 1 — beperkt

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren

 

 

 

 

 

 

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

R0010

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal

R0020

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

R0030

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0040

 

 

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0050

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0060

 

 

 

 

 

Surplusfondsen

R0070

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare surplusfondsen

R0080

 

 

 

 

 

Preferente aandelen

R0090

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare preferente aandelen

R0100

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0110

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

R0120

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

R0130

 

 

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0140

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde verplichtingen

R0150

 

 

 

 

 

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0160

 

 

 

 

 

Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0170

 

 

 

 

 

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R0180

 

 

 

 

 

Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

R0190

 

 

 

 

 

Minderheidsbelangen (indien niet gerapporteerd als onderdeel van een specifiek eigenvermogensbestanddeel)

R0200

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare minderheidsbelangen

R0210

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220

 

 

 

 

 

Aftrekkingen

 

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van gereglementeerde en niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten verrichten

R0230

 

 

 

 

 

waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG

R0240

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor deelnemingen waarvoor van onbeschikbaarheid van informatie sprake is (artikel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor via aftrek en aggregatie opgenomen deelnemingen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt

R0260

 

 

 

 

 

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen

R0270

 

 

 

 

 

Totale aftrekkingen

R0280

 

 

 

 

 

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290

 

 

 

 

 

Aanvullend vermogen

 

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar

R0300

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

R0310

 

 

 

 

 

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar

R0320

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbaar aanvullend vermogen

R0380

 

 

 

 

 

Overig aanvullend vermogen

R0390

 

 

 

 

 

Totaal aanvullend vermogen

R0400

 

 

 

 

 

Eigen vermogen van andere financiële sectoren

 

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

R0410

 

 

 

 

 

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0420

 

 

 

 

 

Niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten verrichten

R0430

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen van andere financiële sectoren

R0440

 

 

 

 

 

Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie en in combinatie met een methode

R0450

 

 

 

 

 

Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie in combinatie met een methode exclusief intragroeptransacties

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0520

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0530

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0560

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0570

 

 

 

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0610

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0650

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0660

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0680

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

 

 

 

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0700

 

 

 

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

R0710

 

 

 

 

 

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

R0720

 

 

 

 

 

Overige kernvermogensbestanddelen

R0730

 

 

 

 

 

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

R0740

 

 

 

 

 

Overig niet-beschikbaar eigen vermogen

R0750

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren

R0760

 

 

 

 

 

Verwachte winst

 

 

 

 

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

R0770

 

 

 

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

R0780

 

 

 

 

 

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

 

 

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

OSP

Vereenvoudigingen

 

 

C0110

C0090

C0100

Marktrisico

R0010

 

 

 

Tegenpartijkredietrisico

R0020

 

 

 

Levensverzekeringstechnisch risico

R0030

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0040

 

 

 

Schadeverzekeringstechnisch risico

R0050

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

Risico immateriële activa

R0070

 

 

 

Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

Operationeel risico

R0130

 

 

 

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0140

 

 

 

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0150

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

 

 

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

OSP

Vereenvoudigingen

 

 

C0110

C0080

C0090

Marktrisico

R0010

 

 

 

Tegenpartijkredietrisico

R0020

 

 

 

Levensverzekeringstechnisch risico

R0030

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0040

 

 

 

Schadeverzekeringstechnisch risico

R0050

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

Risico immateriële activa

R0070

 

 

 

Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

Operationeel risico

R0130

 

 

 

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0140

 

 

 

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0150

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0470

 

 

 

Informatie over andere entiteiten

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

R0500

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

R0510

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0520

 

 

 

kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

R0530

 

 

 

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

R0540

 

 

 

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

R0550

 

 

 

Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

R0560

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag volgens model

OSP

Vereenvoudigingen

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen (niet zijnde fondsen die verband houden met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel))

R0420

 

 

 

 

Totaalbedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag volgens model

OSP

Vereenvoudigingen

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

R0220

 

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen (niet zijnde fondsen die verband houden met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel))

R0420

 

 

 

 

Totaalbedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0470

 

 

 

 

Informatie over andere entiteiten

 

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

R0500

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

R0510

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0520

 

 

 

 

kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

R0530

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

R0540

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

R0560

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

Diversificatie

R0060

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)

R0160

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen (niet zijnde fondsen die verband houden met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel))

R0420

 

Totaalbedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 


S.25.03.22

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

Diversificatie

R0060

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen (niet zijnde fondsen die verband houden met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel))

R0420

 

Totaalbedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0470

 

Informatie over andere entiteiten

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

R0500

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

R0510

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0520

 

kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

R0530

 

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

R0540

 

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

R0550

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Resultaat

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

 

 

 

 

C0020

C0030

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0020

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen

R0050

 

 

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0060

 

 

Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0070

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0100

 

 

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0110

 

 

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0120

 

 

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen

R0130

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R0140

 

 

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

R0150

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0160

 

 

Niet-proportionele zaakherverzekering

R0170

 

 


Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Resultaat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering/SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering/SPV) totaal risicobedrag

 

 

 

 

C0050

C0060

Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen

R0210

 

 

Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen

R0220

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen

R0230

 

 

Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0240

 

 

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0250

 

 


Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

 

 

C0070

Lineair minimumkapitaalvereiste

R0300

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

Bovengrens minimumkapitaalvereiste

R0320

 

Ondergrens minimumkapitaalvereiste

R0330

 

Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

R0340

 

Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

R0350

 

 

 

C0070

Minimumkapitaalvereiste

R0400

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

 

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

 

MCR(NL,NL) Resultaat

MCR(NL,L) Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0020

 

 

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

 

 

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen

R0050

 

 

 

 

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0060

 

 

 

 

Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0070

 

 

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

 

 

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

 

 

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0100

 

 

 

 

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0110

 

 

 

 

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0120

 

 

 

 

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen

R0130

 

 

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R0140

 

 

 

 

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

R0150

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0160

 

 

 

 

Niet-proportionele zaakherverzekering

R0170

 

 

 

 


 

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

 

MCR(NL,NL) Resultaat

MCR(NL,L) Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen

R0210

 

 

 

 

Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen

R0220

 

 

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen

R0230

 

 

 

 

Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0240

 

 

 

 

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0250

 

 

 

 


Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

 

 

C0130

 

Lineair minimumkapitaalvereiste

R0300

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

 

Bovengrens minimumkapitaalvereiste

R0320

 

 

Ondergrens minimumkapitaalvereiste

R0330

 

 

Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

R0340

 

 

Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimumkapitaalvereiste

R0400

 

 

 

 

 

 

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schade- en levensverzekeringsbedrijf

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

 

C0140

C0150

Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste

R0500

 

 

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening)

R0510

 

 

Bovengrens theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0520

 

 

Ondergrens theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0530

 

 

Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste

R0540

 

 

Absolute ondergrens van het theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0550

 

 

Theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0560

 

 

S.32.01.22

Ondernemingen binnen de groep

Land

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Juridische benaming van de onderneming

Soort onderneming

Rechtsvorm

Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)

Toezichthoudende autoriteit

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(wordt vervolgd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Criteria voor invloed

Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht

Berekening groepssolvabiliteit

Aandeel in vermogen (in %)

Percentage dat wordt gebruikt voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

Stemrecht (in %)

Overige criteria

Mate van invloed

Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep

Ja/Nee

Datum van besluit indien artikel 214 wordt toegepast

Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJLAGE II

Instructies betreffende de templates voor het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand van individuele ondernemingen

Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de openbaar te maken items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als „deze template”.

S.02.01. — Balans

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

Bij invulling van de kolom „Waarde onder Solvabiliteit II” (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Activa

C0010/R0030

Immateriële activa

Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.

C0010/R0040

Uitgestelde belastingvorderingen

Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:

a)

verrekenbare tijdelijke verschillen;

b)

compensatie van ongebruikte fiscale verliezen; en/of

c)

compensatie van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.

C0010/R0050

Surplus pensioenuitkeringen

Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

C0010/R0060

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de onderneming heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.

C0010/R0070

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0010/R0080

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.

C0010/R0090

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en artikel 212, lid 2, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG.

Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen openbaargemaakt in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten” in C0010/R0220.

C0010/R0100

Aandelen

Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd.

C0010/R0110

Aandelen — beursgenoteerd

Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

C0010/R0120

Aandelen — niet-beursgenoteerd

Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

C0010/R0130

Obligaties

Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten.

C0010/R0140

Overheidsobligaties

Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

C0010/R0150

Bedrijfsobligaties

Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

C0010/R0160

Structured notes

Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

C0010/R0170

Door zekerheden gedekte effecten

Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO).

C0010/R0180

Instellingen voor collectieve belegging

Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

C0010/R0190

Derivaten

Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Hier wordt de waarde onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie C0010/R0790 indien de waarde negatief is).

C0010/R0200

Deposito's behalve kasequivalenten

Deposito's behalve kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.

C0010/R0210

Overige beleggingen

Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds openbaargemaakte beleggingen.

C0010/R0220

Beleggingen in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0010/R0230

Leningen en hypotheken

Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een onderneming leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

C0010/R0240

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen).

C0010/R0250

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

C0010/R0260

Overige leningen en hypotheken

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

C0010/R0270

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het stemt overeen met het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de technische voorzieningen (waaronder Finite Re en SPV).

C0010/R0280

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010/R0290

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010/R0300

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010/R0310

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0010/R0320

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0010/R0330

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0010/R0340

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.

C0010/R0350

Deposito's ten gunste van cedenten

Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.

C0010/R0360

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in inkomende kasstromen van technische voorzieningen zijn opgenomen.

Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

C0010/R0370

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door herverzekeraars en aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in vorderingen uit hoofde van herverzekering zijn opgenomen.

Hieronder kunnen vallen: de bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.

C0010/R0380

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.

C0010/R0390

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming.

C0010/R0400

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

C0010/R0410

Geldmiddelen en kasequivalenten

Bankbiljetten en munten in omloop die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, en deposito's die op verzoek a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die onmiddellijk zonder enige beperking of boete kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.

C0010/R0420

Overige, niet elders opgenomen activa

Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

C0010/R0500

Totaal activa

Dit is het algehele totale bedrag van alle activa.

Verplichtingen

C0010/R0510

Technische voorzieningen — schadeverzekering

Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen bevatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0520

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen bevatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0530

Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen bevatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0540

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen openbaargemaakt.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen bevatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0550

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen bevatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0560

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen bevatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0570

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0580

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen openbaargemaakt.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0590

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0600

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0610

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0620

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0630

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen openbaargemaakt.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0640

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0650

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0660

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0670

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen openbaargemaakt.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0680

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0690

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0700

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0710

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen openbaargemaakt.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0720

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag moet het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen omvatten conform de op evenredigheid berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0740

Voorwaardelijke verplichtingen

Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

a)

een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

b)

een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

i)

het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

ii)

het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen moet voldoen aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0010/R0750

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die openbaargemaakt onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen”.

De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

C0010/R0760

Pensioenuitkeringsverplichtingen

Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

C0010/R0770

Deposito's van herverzekeraars

Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge de herverzekeringsovereenkomst.

C0010/R0780

Uitgestelde belastingverplichtingen

Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.

C0010/R0790

Derivaten

Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten openbaargemaakt (d.w.z. derivaten die op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden openbaargemaakt onder C0010/R0190.

Ondernemingen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de jaarrekening op te nemen.

C0010/R0800

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, behalve obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de onderneming niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.

C0010/R0810

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

Financiële verplichtingen met inbegrip van door de onderneming uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de onderneming zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen.

Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.

C0010/R0820

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die geen technische voorzieningen zijn.

Omvat vervallen bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her)verzekering (bv. provisies die de onderneming nog niet heeft betaald aan intermediairs).

Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden openbaargemaakt als financiële verplichtingen).

Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

C0010/R0830

Schulden uit hoofde van herverzekering

Vervallen schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.

C0010/R0840

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.

C0010/R0850

Achtergestelde verplichtingen

Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen.

C0010/R0860

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen, worden hier vermeld.

C0010/R0870

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen.

C0010/R0880

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

C0010/R0900

Totaal verplichtingen

Dit is het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.

C0010/R1000

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de onderneming, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.

S.05.01. Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt bekendgemaakt vanuit een boekhoudkundig perspectief, namelijk: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0010 tot en met C0120/R0110

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0120/R0120

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0130 tot en met C0160/R0130

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0160/R0140

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0160/R0200

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0210

Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

C0010 tot en met C0120/R0220

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0230

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0240

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0010 tot en met C0160/R0300

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0310

Schaden — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0320

Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0130 tot en met C0160/R0330

Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0340

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0400

Schaden — Netto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0410

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

C0010 tot en met C0120/R0420

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0430

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0440

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

C0010 tot en met C0160/R0500

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0160/R0550

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0200/R0110–R0550

Totaal

Totaal van diverse items voor alle branches.

C0200/R1200

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0200/R1300

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0210 tot en met C0280/R1410

Geboekte premie-inkomsten — Bruto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1420

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0210 tot en met C0280/R1500

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1510

Verdiende premies — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.

C0210 tot en met C0280/R1520

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0210 tot en met C0280/R1600

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1610

Schaden — Bruto

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1620

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1700

Schaden — Netto

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1710

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1720

Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

C0210 tot en met C0280/R1800

Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1900

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0300/R1410–R1900

Totaal

Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches.

C0300/R2500

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0300/R2600

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten.

C0210 tot en met C0280/R2700

Totaalbedrag afkoopclausules

Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest.

Dit bedrag wordt ook bekendgemaakt onder schaden (item R1610).

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt bekendgemaakt vanuit een boekhoudkundig perspectief, namelijk: de plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP”) of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de International Financial Reporting Standards („IFRS”).

De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

Voor de indeling naar land worden de volgende criteria gebruikt:

de informatie wordt per land verstrekt voor de vijf landen met het grootste bedrag aan bruto geboekte premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt

wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie openbaargemaakt per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

Wat betreft het directe verzekeringsbedrijf wordt voor alle overige branches de informatie bekendgemaakt per land waar de overeenkomst is gesloten;

voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie bekendgemaakt naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

a)

het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

b)

het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

c)

het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

d)

wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0020 tot en met C0060/R0010

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de bekendgemaakte landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.

C0080 tot en met C0140/R0110

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0120

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0130

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0140

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0200

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0210

Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0220

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0230

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0240

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0080 tot en met C0140/R0300

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0310

Schaden — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0320

Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0330

Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0340

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0400

Schaden — Netto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0410

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0420

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0430

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0440

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

C0080 tot en met C0140/R0500

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0550

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0140/R1200

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0140/R1300

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0160 tot en met C0200/R1400

Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de bekendgemaakte landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.

C0220 tot en met C0280/R1410

Geboekte premie-inkomsten — Bruto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0220 tot en met C0280/R1420

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0220 tot en met C0280/R1500

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1510

Verdiende premies — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0220 tot en met C0280/R1520

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0220 tot en met C0280/R1600

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1610

Schaden — Bruto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1620

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1700

Schaden — Netto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1710

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

C0220 tot en met C0280/R1720

Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

C0220 tot en met C0280/R1800

Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1900

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0280/R2500

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0280/R2600

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

Verzekeringsbranches voor levensverzekeringsverplichtingen: De branches als bedoeld in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG, zijn die welke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 zijn gedefinieerd. De segmentatie moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm). Wanneer een verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst risico's van verschillende branches dekt, worden de verplichtingen zoveel mogelijk standaard door de onderneming opgesplitst en bij de desbetreffende branches ondergebracht (artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

De branches „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, „Overige levensverzekeringen” en „Ziekteverzekering” worden opgesplitst tussen „Overeenkomsten zonder opties en garanties” en „Overeenkomsten met opties en garanties”. Ten behoeve van deze opsplitsing wordt rekening gehouden met de volgende overwegingen:

in „Overeenkomsten zonder opties en garanties” worden de bedragen opgenomen die verband houden met overeenkomsten zonder financiële garanties of contractuele opties, hetgeen betekent dat er in de berekening van de technische voorzieningen geen bedragen voor financiële garanties of contractuele opties tot uiting komen.

Overeenkomsten met niet-materiële contractuele opties of financiële garanties die niet in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komen, moeten eveneens in deze kolom worden openbaargemaakt;

in „Overeenkomsten met opties en garanties” worden de overeenkomsten opgenomen die hetzij financiële garanties, hetzij contractuele opties bevatten, of beide, voor zover het bestaan van die financiële garanties of contractuele opties in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komt.

De openbaargemaakte informatie moet inclusief herverzekeringen zijn, aangezien de informatie over bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, in aparte rijen wordt opgevraagd.

De tussen R0010 en R0100 openbaar te maken informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0110 en R0130.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor SLT-ziekteverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel

Het bedrag dat op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0020

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting

Bedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0030

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Bedrag van verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0080

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaal van de verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0080

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

Bedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's kunnen worden verhaald, per branche.

C0150/R0090

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0090

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Risicomarge

Bedrag van de risicomarge, zoals gedefinieerd in artikel 77, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0100

Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de risicomarge voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0100

Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de risicomarge voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Technische voorzieningen als geheel berekend

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan technische voorzieningen als geheel berekend, per branche.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0150/R0110

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0210/R0110

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Beste schatting

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0150/R0120

Beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0210/R0120

Beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Risicomarge

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0150/R0130

Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0210/R0130

Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Technische voorzieningen — Totaal

Totaalbedrag van de technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0150/R0200

Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, inclusief technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0210/R0200

Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

Verzekeringsbranche voor schadeverzekeringsverplichtingen: De branches als bedoeld in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 met betrekking tot directe verzekeringen/geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. De segmentatie moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm).

Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches, zoals omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, 1 tot en met 3.

Geaccepteerde proportionele herverzekeringen worden tezamen met de directe verzekeringen in aanmerking genomen in C0020 tot en met C0130.

De tussen R0010 en R0280 openbaar te maken informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0290 en R0310.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020 tot en met C0170/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0180/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0170/R0050

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel

Het bedrag dat op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0050

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel

Het totale bedrag, voor alle branches, dat op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Beste schatting

C0020 tot en met C0170/R0060

Beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0060

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal

Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

C0020 tot en met C0170/R0140

Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten

C0180/R0140

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0150

Netto beste schatting van premievoorzieningen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen, per branche.

C0180/R0150

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van premievoorzieningen

Totaalbedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0160

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0160

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal

Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0170/R0240

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0240

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0250

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0250

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

Totaalbedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0260

Totaal beste schatting, bruto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag van de totale bruto beste schatting, per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0260

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totale beste schatting, bruto

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).

C0020 tot en met C0170/R0270

Totaal beste schatting, netto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag van de totale netto beste schatting, per branche, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0270

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totaal beste schatting, netto

Totaalbedrag van de netto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).

C0020 tot en met C0170/R0280

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Risicomarge

Bedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3). De risicomarge wordt berekend over de gehele portefeuille van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en vervolgens toegerekend aan elke afzonderlijke branche, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0280

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totale risicomarge

Totaalbedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3).

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

C0020 tot en met C0170/R0290

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —

Technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0180/R0290

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —

Technische voorzieningen als geheel berekend

Het totale bedrag, voor alle branches, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0020 tot en met C0170/R0300

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —

Beste schatting

Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0180/R0300

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —

Beste schatting

Het totale bedrag, voor alle branches, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0020 tot en met C0170/R0310

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —

Risicomarge

Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

C0180/R0310

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —

Risicomarge

Het totale bedrag, voor alle branches, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde openbaargemaakt.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020 tot en met C0170/R0320

Technische voorzieningen, totaal — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0180/R0320

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen — Totaal

Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0330

Technische voorzieningen, totaal — Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten

C0180/R0330

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0020 tot en met C0170/R0340

Technische voorzieningen, totaal — Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen per branche met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0180/R0340

Totaal schadeverzekeringsovereenkomsten, technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

S.19.01. Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

De schadeontwikkelingsdriehoek toont de schatting, door de verzekeraar, van de kosten van schadeclaims (uitgekeerde schaden en voorzieningen voor te betalen schaden op basis van de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II) en hoe die schatting verandert in de tijd.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens openbaar te maken per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Deze template wordt openbaargemaakt voor het totaal voor het schadeverzekeringsbedrijf, maar uitgesplitst naar verzekeringsjaar en ongevalsjaar als door de onderneming verschillende grondslagen worden gebruikt.

De standaardduur van de uitloopdriehoek is 10 + 1 jaar, maar het openbaarmakingsvereiste is gebaseerd op de ontwikkeling van schaden bij de onderneming zelf (duurt de schadeafwikkelingscyclus minder dan 10 jaar, dan moet de onderneming in de openbaarmaking uitgaan van de kortere interne ontwikkeltijd).

Historische gegevens vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn vereist voor uitgekeerde schaden (d.w.z. de volledige set wordt openbaargemaakt), maar niet voor de beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden. Voor de samenstelling van de historische gegevens voor uitgekeerde schaden wordt wat betreft de duur van de driehoek dezelfde benadering gevolgd als voor de lopende openbaarmaking (m.a.w. 10 + 1 jaar of, indien korter, de schadeafwikkelingscyclus van de onderneming).

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

Maak de maatstaf openbaar die de ondernemingen hanteren voor de openbaarmaking van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ongevalsjaar

 

2 — Verzekeringsjaar

C0010 tot en met C0110/ R0100 tot en met R0250

Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek

De bruto uitgekeerde schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, exclusief kosten, in een driehoek die de ontwikkeling weergeeft van de bruto reeds uitgekeerde schaden: vermeld voor elk ongeval- of verzekeringsjaar vanaf N-9 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) de reeds uitgekeerde betalingen per ontwikkelingsjaar (zijnde de periode tussen het moment van het ongeval/verzekering en het moment van uitkering).

De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

C0170/ R0100 tot en met R0260

Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar

Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0160 tot en met R0250.

R0260 is het totaal van R0160 tot en met R0250.

C0180/ R0100 tot en met R0260

Bruto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)

Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.

C0200 tot en met C0300/ R0100 tot en met R0250

Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek

Driehoeken van de niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief herverzekering voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-9 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar). De beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden heeft betrekking op schadegebeurtenissen die voor of op de waarderingsdatum hebben plaatsgevonden, ongeacht of de uit deze gebeurtenissen voortvloeiende schaden al dan niet reeds zijn gerapporteerd.

De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

C0360/ R0100 tot en met R0260

Bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0160 tot en met R0250.

R0260 is het totaal van R0160 tot en met R0250.

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen:

Deze template houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door de onderneming wordt gebruikt.

Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. Daartoe dient een stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen.

De effecten moeten als positief worden bekendgemaakt als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0030/R0010

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0050/R0010

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0070/R0010

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

C0090/R0010

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur en technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen.

C0010/R0020

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0030/R0020

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0050/R0020

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0070/R0020

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

C0090/R0020

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur en technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen.

C0010/R0050

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0030/R0050

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0050/R0050

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0070/R0050

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

C0090/R0050

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur en technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen.

C0010/R0090

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0030/R0090

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0050/R0090

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0070/R0090

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

C0090/R0090

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur en technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen.

C0010/R0100

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0030/R0100

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0050/R0100

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0070/R0100

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

C0090/R0100

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur en technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen.

C0010/R0110

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0030/R0110

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0050/R0110

Effect van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0070/R0110

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

C0090/R0110

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur en technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen.

S.23.01. Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse openbaarmaking van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Totaal

Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0010/C0040

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2

Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0030/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal

Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.

R0030/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R0030/C0040

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.

R0040/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.

R0040/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0040/C0040

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0050/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0050/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0050/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0050/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0070/C0010

Surplusfondsen — Totaal

Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0070/C0020

Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt

Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0090/C0010

Preferente aandelen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0090/C0030

Preferente aandelen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0090/C0040

Preferente aandelen — Tier 2

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0090/C0050

Preferente aandelen — Tier 3

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0110/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal

Het totale agio verbonden aan preferent aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0110/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.

R0110/C0040

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.

R0110/C0050

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.

R0130/C0010

Reconciliatiereserve — Totaal

De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

R0130/C0020

Reconciliatiereserve — Tier 1 onbeperkt

De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.

R0140/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde verplichtingen die worden uitgegeven door de onderneming.

R0140/C0030

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0140/C0040

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 beperkt.

R0140/C0050

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3 beperkt.

R0160/C0010

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal

Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming.

R0160/C0050

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3

Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.

R0180/C0010

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0020

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0030

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0040

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 2

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0050

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220/C0010

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

Deze eigenvermogensbestanddelen zijn:

i)

bestanddelen die in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen voorkomen, maar die niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen of aan de overgangsbepalingen voldoen; of

ii)

bestanddelen die zijn bedoeld om de rol van eigen vermogen te vervullen, die niet op de lijst van eigenvermogensbestanddelen voorkomen en niet door de toezichthouder zijn goedgekeurd, en die niet als verplichtingen op de balans zijn opgenomen.

Achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen, moeten niet hier maar op de balans (template S.02.01) worden bekendgemaakt als achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen.

Aftrekkingen

R0230/C0010

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal

Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen, berekend overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van tier 1 onbeperkt worden afgetrokken.

R0230/C0030

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 beperkt worden afgetrokken.

R0230/C0040

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2

Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 2 worden afgetrokken.

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290/C0010

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.

R0290/C0020

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0290/C0030

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0290/C0040

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0290/C0050

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Aanvullend vermogen

R0300/C0010

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

R0300/C0040

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0310/C0010

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

R0310/C0040

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0010

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.

R0320/C0040

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0050

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3

Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0330/C0010

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totale bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen.

R0330/C0040

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.

R0330/C0050

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

R0340/C0010

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0340/C0040

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0350/C0010

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0350/C0040

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2