2.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/35


Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie

( Publicatieblad van de Europese Unie L 343 van 29 december 2015 )

Bladzijde 109, „INHOUDSTAFEL”, „TITEL II”:

„BIJLAGE 22-13

Factuurverklaring

514”

wordt geschrapt.

Op bladzijde 514 wordt bijlage 22-13 volledig geschrapt.