8.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 322/1


VERORDENING (EU, Euratom) 2015/2264 VAN DE RAAD

van 3 december 2015

houdende verlenging en geleidelijke afschaffing van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 342,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad (1) verleent het Iers de status van officiële taal en van werktaal van de instellingen van de Europese Unie.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 1257/2010 (2) is de afwijking waarin artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 920/2005 voorziet, met een termijn van vijf jaar verlengd tot en met 31 december 2016.

(3)

Verordening (EG) nr. 920/2005 voorziet erin dat de instellingen van de Unie om praktische redenen bij wijze van overgangsmaatregel niet de verplichting moet worden opgelegd alle handelingen, met inbegrip van de arresten van het Hof van Justitie, in de Ierse taal te redigeren of te vertalen, met uitzondering van de verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld. Het is aan de Raad om binnen een termijn van vier jaar na de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 920/2005 en vervolgens om de vijf jaar te bepalen of deze afwijkingsmaatregel moet worden ingetrokken.

(4)

Ofschoon het nodig wordt geacht de afwijking waarin artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 920/2005 voorziet, vanaf 1 januari 2017 met een termijn van vijf jaar te verlengen, zouden de instellingen van de Unie hun proactieve aanpak om meer informatie in het Iers over de activiteiten van de Unie beschikbaar te stellen, moeten voortzetten. Het toepassingsgebied van de afwijking zou derhalve geleidelijk moeten worden beperkt, zodat na afloop van de huidige periode van vijf jaar de afwijking kan worden beëindigd.

(5)

Teneinde te voorkomen dat het wetgevingsproces van de Unie vertraging oploopt, zou de beperking van toepassingsgebied van de afwijking van nabij moeten worden gevolgd en in het licht van de beschikbare vertaalcapaciteit moeten worden geëvalueerd. De Ierse autoriteiten en de Commissie moeten in samenwerking met de andere instellingen van de Unie regelmatig bijeenkomen om toe te zien op de vorderingen bij de desbetreffende aanwervingen door de instellingen van de Unie, op de capaciteit van externe dienstverleners en de toegenomen samenwerking op het gebied van taalmiddelen, en op kwesties in verband met de beschikbaarheid van het acquis,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 920/2005 bedoelde afwijking wordt met ingang van 1 januari 2017 met een termijn van vijf jaar verlengd.

Dit artikel is niet van toepassing op verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld. Het is bovendien niet van toepassing op de in de bijlage opgenomen categorieën van handelingen, vanaf de respectieve data die daarin voor elke categorie zijn vermeld.

Artikel 2

De Ierse autoriteiten en de Commissie komen, in samenwerking met de andere instellingen van de Unie, regelmatig bijeen om na te gaan of er door de instellingen van de Unie voldoende personeel met kennis van de Ierse taal wordt aangeworven om met succes de geleidelijke beperking van de in de bijlage genoemde afwijking het hoofd te bieden en of de capaciteit en de inzet van externe dienstverleners volstaat om tegemoet te komen aan de behoeften met betrekking tot het Iers binnen de instellingen van de Unie.

Uiterlijk in oktober 2019 brengt de Commissie verslag uit aan de Raad over de vorderingen die de instellingen van de Unie hebben gemaakt op weg naar de toepassing van de geleidelijke beperking van de in de bijlage genoemde afwijking.

De Raad kan na inoverwegingneming van dit verslag over de toepassing besluiten om, overeenkomstig artikel 342 van het Verdrag, de in de bijlage vermelde datums opnieuw te bezien.

Artikel 3

Uiterlijk in juni 2021 brengt de Commissie verslag uit aan de Raad over de vraag of de instellingen van de Unie, in vergelijking met de overige officiële talen, over voldoende capaciteit beschikken om op basis van de in artikel 2 genoemde factoren vanaf 1 januari 2022 Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (3) en Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (4) toe te passen zonder afwijking.

Artikel 4

Bij ontstentenis van een andersluidende verordening van de Raad is de afwijking waarin artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 920/2005 voorziet, vanaf 1 januari 2022 niet meer van toepassing.

Artikel 5

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 920/2005 wordt geschrapt.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 december 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BRAZ


(1)  Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot wijziging van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede tot invoering van tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot deze verordeningen (PB L 156 van 18.6.2005, blz. 3).

(2)  Verordening (EU) nr. 1257/2010 van de Raad van 20 december 2010 houdende verlenging van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005 (PB L 343 van 29.12.2010, blz. 5).

(3)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385.

(4)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 401.


BIJLAGE

Tijdschema voor de geleidelijke beperking van de afwijking

Handelingen

Data

Door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde richtlijnen

Uiterlijk 1 januari 2017

Door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde besluiten

Uiterlijk 1 januari 2018

Door de Raad vastgestelde richtlijnen die tot alle lidstaten zijn gericht

Uiterlijk 1 januari 2020

Door de Raad vastgestelde verordeningen

Uiterlijk 1 januari 2020

Door de Raad vastgestelde besluiten waarin de adressaten niet bij naam worden genoemd

Uiterlijk 1 januari 2020

Door de Commissie vastgestelde verordeningen

Uiterlijk 1 januari 2021

Door de Commissie vastgestelde richtlijnen die tot alle lidstaten zijn gericht

Uiterlijk 1 januari 2021

Door de Commissie vastgestelde besluiten waarin de adressaten niet bij naam worden genoemd

Uiterlijk 1 januari 2021