25.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 307/9


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2172 VAN DE COMMISSIE

van 24 november 2015

tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (1), en met name artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 94/800/EG (2) heeft de Raad de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna de „overeenkomst” genoemd) (3) gesloten. De overeenkomst moet gelden voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de bedragen (hierna „drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/23/EU is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Daarvoor is het nodig dat de drempels die in deze richtlijn zijn vastgesteld voor overheidsopdrachten die ook onder de overeenkomst vallen, zodanig worden aangepast dat zij overeenkomen met de tegenwaarde in euro van de drempels die in de overeenkomst zijn vastgesteld, naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend euro.

(3)

Omwille van de samenhang is het raadzaam ook de niet onder de overeenkomst vallende drempels in Richtlijn 2014/23/EU aan te passen. Richtlijn 2014/23/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Aangezien de herziene drempels moeten worden berekend op basis van een gemiddelde waarde van de euro gedurende een bepaalde periode die afloopt op 31 augustus en de herziene drempels begin november moeten worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, moet de noodprocedure worden toegepast bij de vaststelling van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2014/23/EU wordt het bedrag „5 186 000 EUR” vervangen door „5 225 000 EUR”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1.

(2)  Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).

(3)  De overeenkomst is een multilaterale overeenkomst in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Het doel van de overeenkomst is om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen open te stellen.