19.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 302/51


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2076 VAN DE COMMISSIE

van 18 november 2015

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van vers en bevroren varkensvlees van oorsprong uit Oekraïne

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 187, onder a), c) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2014/668/EU van de Raad (2) heeft de Raad machtiging gegeven voor de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds („de overeenkomst”). Op grond van de overeenkomst worden de douanerechten voor de invoer van goederen van oorsprong uit Oekraïne afgeschaft overeenkomstig bijlage I-A bij hoofdstuk I. In het aanhangsel van bijlage I-A zijn invoertariefcontingenten voor varkensvlees opgenomen.

(2)

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn voor 2014 en 2015 krachtens Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3) tariefcontingenten voor de invoer van varkensvlees geopend en beheerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014 van de Commissie (4).

(3)

De overeenkomst zal met ingang van 1 januari 2016 voorlopig van toepassing zijn. Daarom dienen met ingang van 1 januari 2016 jaarlijkse invoertariefcontingentperioden te worden geopend. Om terdege rekening te houden met de voorzieningsbehoeften van de bestaande en opkomende productie-, verwerkings- en consumptiemarkt van de varkensvleessector in de Unie, wat het concurrentievermogen en de voorzieningszekerheid en -continuïteit betreft, en met de noodzaak die markt in evenwicht te houden, is het passend dat deze contingenten door de Commissie worden beheerd overeenkomstig artikel 184, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(4)

Krachtens artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (5) kan bij de verordeningen van de Commissie inzake een bepaald invoertariefcontingent worden voorzien in de toepassing van een regeling volgens welke het contingent wordt beheerd door in eerste instantie rechten tot invoer toe te kennen en pas in tweede instantie invoercertificaten af te geven. Met een dergelijke regeling kunnen marktdeelnemers die rechten tot invoer hebben gekregen, in de loop van de contingentperiode op basis van de door hen verhandelde hoeveelheden beslissen wanneer zij het best invoercertificaten aanvragen.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie (6) zijn gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen vastgesteld inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten. Behoudens afwijkingen moeten de in het kader van de onderhavige verordening afgegeven invoercertificaten voldoen aan die verordening.

(6)

Voorts moeten de in het kader van de onderhavige verordening afgegeven invoercertificaten voldoen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1301/2006 inzake aanvragen voor rechten tot invoer, de status van aanvragers en de afgifte van invoercertificaten, onverminderd aanvullende voorwaarden in de onderhavige verordening.

(7)

Met het oog op een adequaat beheer van de tariefcontingenten moet een zekerheid worden gesteld bij de indiening van een aanvraag voor rechten tot invoer en bij de afgifte van een invoercertificaat.

(8)

Marktdeelnemers moeten ertoe worden verplicht invoercertificaten aan te vragen voor de volledige hoeveelheid waarvoor rechten tot invoer zijn toegekend, met inachtneming van de verplichting als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (7).

(9)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie (8) is een aantal GN-codes in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (9) vervangen door nieuwe GN-codes met als gevolg dat deze nu verschillen van de codes in het aanhangsel van bijlage I-A bij hoofdstuk I van de overeenkomst. De nieuwe GN-codes moeten derhalve worden vermeld in bijlage I bij de onderhavige verordening.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten

1.   Bij deze verordening worden met ingang van 2016 jaarlijkse invoertariefcontingenten voor de in bijlage I genoemde producten geopend en beheerd die lopen van 1 januari tot en met 31 december.

2.   De producthoeveelheid waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het toepasselijke douanerecht en de volgnummers worden vastgesteld in bijlage I.

3.   De in lid 1 bedoelde invoertariefcontingenten worden beheerd overeenkomstig de in artikel 184, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde methode en door in eerste instantie rechten tot invoer toe te kennen en in tweede instantie invoercertificaten af te geven.

4.   De Verordeningen (EG) nr. 1301/2006 en (EG) nr. 376/2008 zijn van toepassing tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 2

Invoertariefcontingentperioden

De producthoeveelheid van het jaarlijkse invoertariefcontingent voor elk van de in bijlage I opgenomen volgnummers, wordt als volgt opgesplitst over vier deelperioden:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart;

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni;

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september;

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 3

Aanvragen voor rechten tot invoer en toekenning van rechten tot invoer

1.   Aanvragen voor rechten tot invoer worden ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 2 genoemde deelperiode.

2.   Bij de indiening van een aanvraag voor rechten tot invoer wordt een zekerheid van 20 EUR per 100 kg gesteld.

3.   Aanvragers van rechten tot invoer tonen bij het indienen van hun eerste aanvraag voor een bepaald contingentjaar aan dat een hoeveelheid varkensvleesproducten van GN-code 0203 overeenkomstig de betrokken douanebepalingen door henzelf of voor hun rekening is ingevoerd („referentiehoeveelheid”). Dit bewijs heeft betrekking op de periode van twaalf maanden die een maand vóór hun eerste aanvraag afloopt. Een bedrijf dat is ontstaan uit een fusie tussen bedrijven die elk een referentiehoeveelheid hebben ingevoerd, mag deze referentiehoeveelheden combineren als basis voor zijn aanvraag.

4.   De totale producthoeveelheid waarvoor in een van de in artikel 2 genoemde deelperioden een aanvraag voor rechten tot invoer wordt ingediend, mag niet groter zijn dan 25 % van de referentiehoeveelheid van de aanvrager. Aanvragen die niet aan deze bepaling voldoen, worden door een bevoegde autoriteit afgewezen.

5.   De lidstaten melden uiterlijk op de veertiende dag van de maand waarin aanvragen zijn ingediend, aan de Commissie welke de totale naar volgnummer uitgesplitste en in kilogram productgewicht uitgedrukte hoeveelheden zijn waarvoor aanvragen zijn ingediend, ook als deze hoeveelheden nul bedragen.

6.   De rechten tot invoer worden toegekend met ingang van de drieëntwintigste dag van de maand waarin aanvragen zijn ingediend, tot en met de laatste dag van die maand.

7.   Indien de toepassing van de in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde toewijzingscoëfficiënt ertoe leidt dat minder rechten tot invoer kunnen worden toegekend dan werden aangevraagd, wordt de krachtens artikel 3, lid 2, van de onderhavige verordening gestelde zekerheid onverwijld overeenkomstig vrijgegeven.

8.   De rechten tot invoer zijn geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor de aanvraag is ingediend tot en met 31 december van elke invoertariefcontingentperiode. De rechten tot invoer zijn niet overdraagbaar.

Artikel 4

Invoercertificaataanvragen en toewijzing van invoercertificaten

1.   De hoeveelheden waarvoor in het kader van de in artikel 1, lid 1, bedoelde invoertariefcontingenten rechten tot invoer zijn toegekend, mogen pas na het overleggen van een invoercertificaat in het vrije verkeer worden gebracht.

2.   De invoercertificaataanvragen hebben betrekking op de totale hoeveelheid waarvoor rechten tot invoer zijn toegekend. De in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 bedoelde verplichting wordt in acht genomen.

3.   Invoercertificaataanvragen mogen slechts worden ingediend in de lidstaat waar de aanvrager rechten tot invoer in het kader van de in artikel 1, lid 1, bedoelde contingenten heeft gevraagd en gekregen.

4.   Bij indiening van de invoercertificaataanvraag stelt de marktdeelnemer een zekerheid van 50 EUR per 100 kg. Telkens wanneer een invoercertificaat wordt afgegeven, worden de gekregen rechten tot invoer naar evenredigheid verlaagd en wordt de voor de gekregen rechten tot invoer gestelde zekerheid onverwijld naar evenredigheid vrijgegeven.

5.   Een invoercertificaat wordt afgegeven op aanvraag en op naam van de marktdeelnemer die de rechten tot invoer heeft gekregen.

6.   Op de invoercertificaataanvraag wordt slechts één volgnummer vermeld. De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval worden alle GN-codes in vak 15 en de desbetreffende omschrijvingen in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat vermeld.

7.   De invoercertificaataanvraag en het invoercertificaat bevatten de volgende vermeldingen:

a)

in vak 8, de naam „Oekraïne” als land van oorsprong, en een kruisje bij het vak „ja”;

b)

in vak 20, één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen.

8.   Op elk invoercertificaat wordt de hoeveelheid per GN-code vermeld.

9.   De invoercertificaten zijn geldig gedurende dertig dagen vanaf de datum van feitelijke afgifte van het certificaat in de zin van artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008. De invoercertificaten verstrijken evenwel uiterlijk op 31 december van elke invoertariefcontingentperiode.

Artikel 5

Meldingen aan de Commissie

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 melden de lidstaten uiterlijk op de tiende dag van de maand na de laatste dag van elke deelperiode aan de Commissie voor welke hoeveelheden, ook als deze nul bedragen, zij tijdens die deelperiode certificaten hebben afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten aan de Commissie de hoeveelheden mee, ook als deze nul bedragen, waarvoor de betrokken invoercertificaten of gedeelten daarvan niet zijn gebruikt en die overeenstemmen met het verschil tussen de op de achterzijde van de invoercertificaten vermelde hoeveelheden en de hoeveelheden waarvoor die invoercertificaten zijn afgegeven:

a)

samen met de in artikel 3, lid 5, van de onderhavige verordening bedoelde meldingen inzake de certificaataanvragen die voor de laatste deelperiode zijn ingediend;

b)

uiterlijk op 30 april na afloop van elke invoertariefcontingentperiode, voor hoeveelheden die ten tijde van de eerste, onder a) bedoelde melding nog niet zijn meegedeeld.

3.   Uiterlijk op 30 april na afloop van elke invoertariefcontingentperiode delen de lidstaten de Commissie de producthoeveelheden mee die tijdens die contingentperiode daadwerkelijk in het vrije verkeer zijn gebracht.

4.   De op grond van de leden 1, 2 en 3 gemelde hoeveelheid wordt uitgedrukt in kilogram productgewicht en wordt uitgesplitst naar volgnummer.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Besluit 2014/668/EU van de Raad van 23 juni 2014 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat titel III (met uitzondering van de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij) en de titels IV, V, VI en VII, alsmede de desbetreffende bijlagen en protocollen daarvan betreft (PB L 278 van 20.9.2014, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne (PB L 118 van 22.4.2014, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014 van de Commissie van 23 april 2014 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van vers en bevroren varkensvlees van oorsprong uit Oekraïne (PB L 121 van 24.4.2014, blz. 44).

(5)  Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13).

(6)  Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3).

(7)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 18).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie van 4 oktober 2013 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 290 van 31.10.2013, blz. 1).

(9)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE I

Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Hoeveelheid in ton (nettogewicht)

Geldend recht

(in EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van hammen, karbonadestrengen en delen zonder been

20 000

0


BIJLAGE II

In artikel 4, lid 7, onder b), bedoelde vermeldingen

In het Bulgaars: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

In het Spaans: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

In het Tsjechisch: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

In het Deens: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

In het Duits: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

In het Ests: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

In het Grieks: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

In het Engels: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

In het Frans: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

In het Kroatisch: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

In het Italiaans: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

In het Lets: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

In het Litouws: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

In het Hongaars: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

In het Maltees: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

In het Nederlands: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

In het Pools: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

In het Portugees: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

In het Roemeens: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

In het Slowaaks: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

In het Sloveens: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

In het Fins: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

In het Zweeds: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076