12.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/18


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2016 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de aandelenindex voor de symmetrische aanpassing van het standaard aandelenkapitaalvereiste, overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 109 bis, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om te verzekeren dat de aandelenindex de marktprijs meet van een gediversifieerde portefeuille van aandelen die representatief is voor de aard van de aandelen die gewoonlijk door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden, zoals vereist op grond van artikel 172 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (2) van de Commissie, moet deze zijn samengesteld uit verschillende bestaande aandelenindexen voor relevante markten. Om de standen van deze aandelenindexen vergelijkbaar te maken, dient de stand van elke index aan het begin van de toepasselijke periode, als bedoeld in artikel 106, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, te worden vastgesteld op 100 procentpunten.

(2)

De waarde van een aandelenindex schommelt tijdens de loop van een dag. Daarom moet worden verduidelijkt welke waarde voor een bepaalde dag geldt. Aangezien aandelenbeurzen niet elke dag open zijn voor de handel, moet ook worden aangegeven voor welke dagen de standen van de aandelenindex moeten worden berekend. Daarom dienen de termen „laatste stand” en „werkdag” te worden gedefinieerd.

(3)

De aandelenindex moet voldoen aan de vereisten als vastgelegd in artikel 172 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke hieraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)   „laatste stand”: de laatste waarde van de aandelenindex voor de referentiedag, gepubliceerd door de aanbieder van de aandelenindex;

2)   „werkdag”: elke andere dag dan zaterdag en zondag.

Artikel 2

Berekening van de aandelenindex

1.   De stand van de aandelenindex, als bedoeld in artikel 106, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, wordt voor elke werkdag bepaald.

De stand van de aandelenindex voor een bepaalde werkdag is gelijk aan de som van de bijdragen van alle in de bijlage opgenomen aandelenindexen voor die werkdag.

Voor elk van de in de bijlage vermelde aandelenindexen is de bijdrage voor een werkdag het product van de genormaliseerde stand voor de werkdag en het respectieve gewicht van de aandelenindex als vervat in de bijlage.

2.   Voor elk van de in de bijlage vermelde aandelenindexen is de genormaliseerde stand voor een bepaalde werkdag de laatste stand op die werkdag gedeeld door de laatste stand op de eerste dag van de periode van 36 maanden die eindigt op de werkdag waarvoor de huidige stand van de aandelenindex wordt berekend, als gedefinieerd in artikel 172, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Wanneer voor een bepaalde dag de laatste stand van een aandelenindex niet beschikbaar is, wordt de meest recente laatste stand vóór die dag gebruikt.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).


BIJLAGE

Aandelenindexen en gewichten

Aandelenindexen (prijsindexcijfers)

Gewichten

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08