12.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 296/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1986 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2015

tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (1), en met name artikel 3 bis,

Gezien Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (2), en met name artikel 3 bis,

Gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (3), en met name de artikelen 32, lid 1, 52, lid 2, en 64,

Gezien Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (4), en met name artikel 33, leden 1 en 2,

Gezien Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (5), en met name artikel 51, leden 1 en 2, en artikel 75, lid 3, en artikel 79, lid 3,

Gezien Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (6), en met name artikel 71, leden 1 en 2, artikel 92, lid 3, en artikel 96, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Richtlijnen 89/665/EEG en 2014/24/EU vereisen dat overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmakingen moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijnen worden bedoeld.

(2)

De Richtlijnen 92/13/EEG en 2014/25/EU vereisen dat opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmakingen moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijnen worden bedoeld.

(3)

Richtlijn 2009/81/EG vereist dat bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmaking moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijn worden bedoeld.

(4)

De Richtlijnen 89/665/EEG, 92/13/EEG en 2014/23/EU vereisen dat concessies voor werken en concessies voor diensten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen voor die bekendmakingen moeten de inlichtingen bevatten die in die richtlijnen worden bedoeld.

(5)

In Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 (7) van de Commissie zijn de in Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG, 2009/81/EG, 89/665/EEG en 92/13/EEG vervatte standaardformulieren opgenomen.

(6)

Om aan de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU te voldoen, en de volledige werking van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG te waarborgen, is het noodzakelijk om de standaardformulieren die als bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 zijn gevoegd, aan te passen en om nieuwe standaardformulieren toe te voegen. Gezien het aantal en de omvang van de noodzakelijke aanpassingen moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 worden vervangen.

(7)

Wanneer een lidstaat echter uitvoering geeft aan de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU of 2014/25/EU of aan de wijzigingen van Richtlijn 89/665/EEG of 92/13/EEG vóór het verstrijken van de termijn op 18 april 2016, dan moeten zijn aanbestedende diensten en de aanbestedende instanties hierna enkel gebruikmaken van de bij deze uitvoeringsverordening vastgestelde standaardformulieren aangezien alleen deze zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat het voorstel in overeenstemming is met de nieuwe of gewijzigde richtlijnen.

(8)

Richtlijn 2009/81/EEG is niet gewijzigd; De in die richtlijn voorziene standaardformulieren zijn derhalve ook ongewijzigd gebleven. Ze dienen dan ook verder te worden gebruikt tot Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 wordt ingetrokken.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanbestedende diensten gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 48, 49, 50, 72, 75 en 79 van Richtlijn 2014/24/EU bedoelde aankondigingen de in de bijlagen I, II, III, VIII tot en met IX, XVII en XVIII bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 2

De aanbestedende instanties gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 67 tot en met 70, 89, 92 en 96 van Richtlijn 2014/25/EU bedoelde aankondigingen de in de bijlagen IV tot en met XI, XVII en XIX bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 3

De aanbestedende diensten en de aanbestedende instanties gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 30, 52 en artikel 60, lid 4, tweede streepje, van Richtlijn 2009/81/EG bedoelde aankondigingen de in de bijlagen XIII tot en met XVI bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 4

De aanbestedende diensten en de aanbestedende instanties gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikelen 31, 32 en 43 van Richtlijn 2014/23/EU bedoelde aankondigingen de in de bijlagen XI, XVI; XX, XXI en XXII bij deze verordening opgenomen standaardformulieren.

Artikel 5

De aanbestedende diensten en aanbestedende instanties gebruiken voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de in de artikel 2quinquies, lid 4 van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG bedoelde aankondiging het in bijlage XII bij deze verordening opgenomen standaardformulier.

Artikel 6

De aanbestedende diensten en aanbestedende instanties zenden het formulier aan het Bureau voor publicaties van de Europese Unie langs elektronische weg, met behulp van het elektronische sollicitatieformulier eNotices of het TED eSender-systeem.

Artikel 7

De volgende standaardformulieren worden vastgesteld:

Lijst van standaardformulieren:

Standaardformulier 1

:

„Vooraankondiging”: bijlage I

Standaardformulier 2

:

„Aankondiging van een opdracht”: bijlage II

Standaardformulier 3

:

„Aankondiging van een gegunde opdracht”: bijlage III

Standaardformulier 4

:

„Periodieke indicatieve aankondiging — Nutssectoren”: bijlage IV

Standaardformulier 5

:

„Aankondiging van een opdracht — Nutssectoren”: bijlage V

Standaardformulier 6

:

„Aankondiging van een gegunde opdracht — Nutssectoren” bijlage VI

Standaardformulier 7

:

„Erkenningsregeling — Nutssectoren”: bijlage VII

Standaardformulier 8

:

„Aankondiging door middel van een kopersprofiel”: bijlage VIII

Standaardformulier 12

:

„Aankondigingen van een prijsvraag voor ontwerpen”: bijlage IX

Standaardformulier 13

:

„Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen”: bijlage X

Standaardformulier 14

:

„Corrigendum”: bijlage XI

Standaardformulier 15

:

„Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf”: bijlage XII

Standaardformulier 16

:

„Vooraankondiging — Defensie en veiligheid”: bijlage XIII

Standaardformulier 17

:

„Aankondiging van een opdracht — Defensie en veiligheid”: bijlage XIV

Standaardformulier 18

:

„Aankondiging van een gegunde opdracht — Defensie en veiligheid”: bijlage XV

Standaardformulier 19

:

„Aankondiging van een opdracht in onderaanneming — Defensie en veiligheid”: bijlage XVI

Standaardformulier 20

:

„Aankondiging van een wijziging”: bijlage XVII

Standaardformulier 21

:

„Sociale en andere specifieke diensten — Overheidsopdrachten”: bijlage XVIII

Standaardformulier 22

:

„Sociale en andere specifieke diensten — Nutssectoren”: bijlage XIX

Standaardformulier 23

:

„Sociale en andere specifieke diensten — Concessies”: bijlage XX

Standaardformulier 24

:

„Concessieaankondiging”: bijlage XXI

Standaardformulier 25

:

„Aankondigingen van de gunning van een concessie”: bijlage XXII

Artikel 8

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 wordt ingetrokken met ingang van 18 april 2016.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3 is van toepassing met ingang van 18 april 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33.

(2)  PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14.

(3)  PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

(4)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1.

(5)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65.

(6)  PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243.

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 van de Commissie van 19 augustus 2011 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1564/2005 (PB L 222 van 27.8.2011, blz. 1).


BIJLAGE I

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE II

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE IV

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE V

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE VII

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE VIII

Image

Image


BIJLAGE IX

Image

Image

Image


BIJLAGE X

Image

Image

Image


BIJLAGE XI

Image

Image


BIJLAGE XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XVII

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XXI

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image